Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức>

a ) Thực tiễn và những hình thức cơ bản của thực tiễn
Thực tiễn là hàng loạt hoạt động vật chất có mục tiêu, mang tính lịch sử dân tộc – xã hội của con người nhằm mục đích cải biến tự nhiên và xã hội .
Khác với những hoạt động giải trí khác, hoạt động giải trí thực tiễn là loại hoạt động giải trí mà con người sử dụng những công cụ vật chất ảnh hưởng tác động vào những đối tượng người dùng vật chất nhất định làm biến hóa chúng theo mục tiêu của mình. Đó là những hoạt động giải trí đặc trưng và thực chất của con người. Nó được triển khai một cách tất yếu khách quan và không ngừng tăng trưởng bởi con người qua những thời kỳ lịch sử dân tộc. Chính vì thế, hoạt độne thực tiễn khi nào cũng là hoạt động vật chất mang đặc thù phát minh sáng tạo và có tính mục tiêu, tính lịch sử dân tộc – xã hội .

Thực tiễn biểu hiện rất đa dạng với nhiều hình thức ngày càng phong phú. Trong có ba hình thức cơ bản là: hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị – xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học.

Hoạt động sản xuất vật chất là hình thức hoạt động giải trí cơ bản, tiên phong của thực tiễn. Đây là hoạt động giải trí mà trong đó con người sử dụng những công cụ lao động tác động ảnh hưởng vào giới tự nhiên để tạo ra của cải vật chất, những điều kiện kèm theo thiết yếu nhằm mục đích duy trì sự sống sót và tăng trưởng của mình .
Hoạt động chính trị – xã hội là hoạt động giải trí của những hội đồng người, những tổ chức triển khai khác nhau trong xã hội nhằm mục đích cải biến những quan hệ chính trị – xã hội để thôi thúc xã hội tăng trưởng .
Thực nghiêm khoa học lả một hình thức đặc biệt quan trọng của hoạt động giải trí thực tiễn. Đây là hoạt động giải trí được triển khai trong những điều kiện kèm theo do con người tạo ra, gần giống, giống hoặc lặp lại những trạng thái của tự nhiên và xã hội nhằm mục đích xác đinh những quy luật đổi khác, tăng trưởng của đối tượng người dùng nghiên cứu và điều tra. Dạng hoạt động giải trí này có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của xã hội, đặc biệt quan trọng là trong thời kỳ cách mạng khoa học và công nghệ tiên tiến tân tiến .
Mỗi hình thức hoạt động giải trí cơ bản của thực tiễn có một tính năng quan trọng khác nhau, không hề thay thế sửa chữa cho nhau, tuy nhiên chúng có mối quan hệ ngặt nghèo, tác động ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Trong mối quan hệ đó, hoạt động giải trí sản xuất vật chất là loại hoạt động giải trí có vai trò quan trọng nhất, đóng vai trò quyết định hành động so với những hoạt động giải trí thực tiễn khác. Bởi vì, nó là hoạt động giải trí nguyên thủy nhất và sống sót một cách khách quan, tiếp tục nhất trong đời sống của con người và nó tạo ra những điều kiện kèm theo, của cải thiết yếu nhất, có tính quyết định hành động so với sự sống sót và tăng trưởng của con người. Không có hoạt động giải trí sản xuất vật chất thì không hề có những hình thức thực tiễn khác. Các hình thức thực tiễn khác, suy đến cùng cũng xuất phát từ thực tiễn sản xuất vật chất và nhằm mục đích ship hàng thực tiễn sản xuất vật chất .
b ) Nhận thức và những trình độ nhận thức
Nhận thức là một quy trình phản ánh tích cực, tự giác và phát minh sáng tạo quốc tế khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm mục đích phát minh sáng tạo ra những tri thức về quốc tế khách quan. Đó là quan điểm duy vật biện chứng về nhận thức. Quan điểm này xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản sau đây :
Một là, thừa nhận quốc tế vật chất sống sót khách quan độc lập với ý thức của con người .
Hai là, thừa nhận con người có năng lực nhận thức được quốc tế khách quan ; coi nhận thức là sự phản ánh quốc tế khách quan vào trong bộ óc của con người, là hoạt động giải trí tìm hiểu và khám phá khách thể của chủ thể ; thừa nhận không có cái gì là không hề nhận thức được mà chỉ có những cái con người chưa nhận thức được .
Ba là, chứng minh và khẳng định sự phản ánh đó là một quy trình biện chứng. tích cực, tự giác và phát minh sáng tạo. Quá trình phản ánh đó diễn ra theo trình tự từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến nhiều, từ chưa thâm thúy, chưa tổng lực thâm thúy, tổng lực hơn, ..
Bốn là, coi thực tiễn là cơ sỡ đa phần và trực tiếp nhất của nhận thức ; là động lực, mục tiêu của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý .
Theo quan điểm duy vật biện chứng, nhận thức là một quy trình. Đó là quy trình đi từ trình độ nhận thức kinh nghiệm tay nghề đến trình độ nhận thức lý luận ; từ trình độ nhận thức thường thì đến trình độ nhận thức khoa học, V.V. .

Nhận thức kinh nghiệm là trình độ nhận thức hình thành từ sự quan sát trực tiếp các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên, xã hội hoặc qua các thí nghiệm khoa học. Kết quả của nhận thức kinh nghiệm là những tri thức kinh nghiệm. Tri thức này có hai loại là tri thức kinh nghiệm thông thường và những tri thức kinh nghiệm khoa học. Hai loại tri thức đó có thể bổ sung cho nhau, làm phong phú lẫn nhau.

Nhận thức lý luận là trình độ nhận thức gián tiếp, trìu tượng, có tính mạng lưới hệ thống trong việc khái quát thực chất, quy luật của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ .
Nhận thức kinh nghiệm tay nghề và nhận thức lý luận là hai tiến trình nhận thức khác nhau nhưng có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau. Trong mối quan hệ đó, nhận thức kinh nghiệm tay nghề là cơ sở của nhận thức lý luận ; nó cung ứng cho nhận thức lý luận những tư liệu phong phú và đa dạng, đơn cử ; nó trực tiếp gắn chặt với hoạt động giải trí thực tiễn, tạo thành cơ sở hiện thực đề kiểm tra, thay thế sửa chữa, bổ trợ cho lý luận đã có và tổng kết, khái quát thành lý luận mới. Tuy nhiên, nhận thức kinh nghiệm tay nghề còn hạn chế ở chỗ chỉ dừng lại ở sự diễn đạt, phân loại những sự kiện, những dữ kiện thu được từ sự quan sát và thí nghiệm trực tiếp. Do đó, nó chỉ dem lại những hiểu biết về những mặt riêng rẽ, vẻ bên ngoài, rời rạc, chưa phản ánh được cái thực chất, những mối liên hệ mang tính quy luật của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Vì vậy, nhận thức kinh nghiệm tay nghề tự nó không khi nào có thế chứng tỏ được vừa đủ tính tất yếu. Ngược lại, mặc dầu được hình thành từ sự tổng kết những kinh nghiệm tay nghề, nhưng nhận thức lý luận không hình thành một cách tự phát, trực tiếp từ kinh nghiệm tay nghề. Do tính độc lập tương đối của nó, lý luận hoàn toàn có thể đi trước những dữ kiện kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn sự hình thành những tri thức kinh nghiệm tay nghề có giá trị, lựa chọn những kinh nghiệm tay nghề hài hòa và hợp lý để ship hàng cho hoạt động giải trí thực tiễn, góp thêm phần làm đổi khác đời sống của con nsười, trải qua đó mà nâng những tri thức kinh nghiệm tay nghề từ chỗ là cái đơn cử, riêng không liên quan gì đến nhau, đơn nhất thành cái khái quát, có tính phổ cập .
Nhận thức thường thì là loại nhận thức được hình thành một cách tự phát, trực tiếp từ trong hoạt động giải trí hàng ngày của con người. Nó phản ánh sự vật, hiện tượng kỳ lạ xảy ra với tổng thể những đặc thù chi tiết cụ thể, đơn cử và những sắc thái khác nhau của sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Vì vậy, nhận thức thường thì mang tính đa dạng chủng loại, nhiều vẻ và gắn liền với những ý niệm sống trong thực tiễn hàng ngày. Vì thế, nó có vai trò tiếp tục và phổ cập chi phối hoạt động giải trí của mọi người trong xã hội .
Nhận thức khoa học là loại nhận thức được hình thành một cách từ giác và gián tiếp từ sự phản ánh đặc thù, thực chất, những quan hệ tất yếu của đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu. Sự phản ánh này diễn ra dưới dạng trừu tượng lôgích. Đó là cái khái niệm, phạm trù và những quy luật khoa học. Nhận thức khoa học vừa có tính khách quan, trừu tượng, khái quát, lạ vừa có tính mạng lưới hệ thống, có địa thế căn cứ và có tính chân thực. Nó vận dụng một mạng lưới hệ thống những giải pháp nghiên cứu và điều tra và sử dụng cả ngôn từ thường thì và thuật ngữ khoa học để miêu tả thâm thúy thực chất và quy luật của đối tượng người tiêu dùng trong điều tra và nghiên cứu. Vì thế, nhận thức khoa học có vai trò ngày càng to lớn trong hoạt động giải trí thực tiễn, đặc biệt quan trọng trong thời đại khoa học và công nghệ tiên tiến văn minh .
Nhận thức thường thì và nhận thức khoa học là hai bậc thang khác nhau về chất của quy trình nhận thức, nhằm mục đích đạt tới những tri thức chân thực. Giữa chúng có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau. Trong mối quan hệ đó, nhận thức thường thì có trước nhận thức khoa học và là nguồn vật liệu để thiết kế xây dựng nội dung của những khoa học. Mặc dù đã tiềm ẩn những mầm mống của những tri thức khoa học, tuy nhiên nhận thức thường thì đa phần vẫn chỉ dừng lại ở sự phản ánh cái hình thức bề ngoài, ngẫu nhiên, không thực chất của đối tượng người dùng và tự nó không hề chuyển thành nhận thức khoa học. Muốn tăng trưởng thành nhận thức khoa học cần phải trải qua quy trình tổng kết, trừu tượng, khái quát đúng đắn của những nhà khoa học. Ngược lại, khi đạt tới trình độ nhận thức khoa học, nó lại có ảnh hưởng tác động trở lại nhận thức thường thì, xâm nhập vào nhận thức thường thì, làm cho nhận thức thường thì tăng trưởng, tăng cường nội dung khoa học cho quy trình con người nhận thức quốc tế .
c ) Vai trò của thực tiễn so với nhận thức
Thực tiễn đóng vai trò là cơ sở, động lực, mục tiêu của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lý, kiểm tra tính chân lý của quy trình nhận thức .
Sở dĩ như vậy vì thực tiễn là điểm xuất phát trực tiếp của nhận thức ; nó đề ra nhu yếu, trách nhiệm, phương pháp, khuynh hướng hoạt động và tăng trưởng của nhận thức. Chính con người có nhu yếu tất yếu khách quan là phải lý giải quốc tế và tái tạo quốc tế nên con người tất yếu phải ảnh hưởng tác động vào những sự vật, hiện tuợng bằng hoạt động giải trí thực tiễn của mình. Sự tác động ảnh hưởng đó làm cho những sự vật, hiện tuợng thể hiện những thuộc tính, những mối liên hệ và quan hệ khác nhau giữa chúng, đem lại những tài liệu cho nhận thức, giúp cho nhận thức chớp lấy được thực chất, những quy luật hoạt động và tăng trưởng của quốc tế. Trên cơ sở đó hình thành nên những kim chỉ nan khoa học. Chẳng hạn, xuất phát từ nhu yếu thực tiễn của con người cần phải đo đạc diện tích quy hoạnh và đong lường sức chứa của những cái bình, từ sự thống kê giám sát thời hạn và sự sản xuất cơ khí mà toán học đã sinh ra và tăng trưởng. Hoặc sự Open học thuyết mácxít ở những năm 40 của thế kỷ XIX cũng bắt nguồn từ hoạt động giải trí thực tiễn của những trào lưu đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản lúc bấy giờ. Ngay cả những thành tựu khoa học mới gần đây, nhất là mày mò và giải thuật map gien người cũng sinh ra từ chính hoạt động giải trí thực tiễn, từ nhu yếu yên cầu phải chữa trị những căn bệnh nan y và từ nhu yếu tìm hiểu và khám phá, khai thác những tiềm năng huyền bí của con người … Có thể nói, suy cho cùng không có một nghành nghề dịch vụ tri thức nào mà lại không xuất phát từ thực tiễn, không nhằm mục đích vào việc ship hàng, hướng dẫn thực tiễn. Do đó, nếu thoát ly thực tiễn, không dựa vào thực tiễn thì nhận thức sẽ xa rời cơ sở hiện thực nuôi dưỡng sự phát sinh, sống sót và tăng trưởng của minh. Cùng vĩ thế, chủ thể nhận thức không hề có được những tri thức đúng đắn và thâm thúy về quốc tế nếu nó xa rời thực tiễn .

Thực tiễn là cơ sở, động lực và mục tiêu của nhận thức còn là vì nhờ có hoạt động giải trí thực tiễn mà những giác quan của con nguời ngày càng được triển khai xong ; năng lượng tư duy lôgích không ngừng được củng cố và tăng trưởng ; những phương tiện đi lại nhận thức ngày càng văn minh, có công dụng ” nối dài ” những giác quan của con người trong việc nhận thức quốc tế .
Thực tiễn chẳng những là cơ sở, động lực, mục tiêu của nhận thức mà còn đóng vai trò là tiêu chuẩn của chân lý, kiểm tra tính chân lý của quy trình nhận thức. Điều này có nghĩa thực tiễn là thước đo giá trị của những tri thức đã đạt được trong nhận thức. Đồng thời, thực tiễn không ngừng bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh, sữa chữa, tăng trưởng và hoàn thành xong nhận thức. C.Mác đã từng khẳng định chắc chắn : ” Vấn đề khám phá xem tư duy của con người hoàn toàn có thể đạt tới chân lý khách quan không, trọn vẹn không phải là một yếu tố lý luận mà là một yếu tố thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng tỏ chân lý ” .

Như vậy, thực tiễn chẳng những là điểm xuất phát của nhận thức, là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của nhận thức mà còn là nơi nhận thức phải luôn luôn hướng tới để thể nghiệm tính đúng đắn của mình. Nhấn mạnh vai trò đó của thực tiễn, V.I.Lênin đã cho rằng “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”.

Vai trò của thực tiễn so với nhận thức yên cầu tất cả chúng ta phải luôn luôn không cho quan điểm thực tiễn. Quan điểm này nhu yếu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn, đi sâu vào thực tiễn, phải coi trọng công tác làm việc tổng kểt thực tiễn. Việc nghiên cứu và điều tra lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học song song với hành. Nếu xa rời thực tiễn sẽ dẫn đến sai lầm đáng tiếc của bệnh chủ quan, duy ý chí, giáo điều, máy móc, quan liêu. Ngược lại, nếu tuyệt đối hóa vai trò của thực tiễn sẽ rơi vào chủ nghĩa thực dụng và kinh nghiệm tay nghề chủ nghĩa. Như vậy, nguyên tắc thống nhất giữa thực tiễn và lý luận phải là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động giải trí thực tiễn và hoạt động giải trí lý luận ; lý luận mà không có thực tiễn làm cơ sở và tiêu chuẩn để xác lập tính chân lý của nó thì chỉ là lý luận suông. Ngược lại, thực tiễn mà không có lý luận khoa học, cách mạng soi sáng thì nhất định sẽ biến thành thực tiễn mù quáng .

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button