Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

37 PHẨM TRỢ ĐẠO – 7 NHÓM YẾU TỐ CẦN THIẾT CHO SỰ GIÁC NGỘ – LEDI SAYADAW – Thiền Vipassana Do Thiền Sư S.N. Goenka Giảng Dạy, Phương Thuốc Chữa Bệnh Phiền Não Của Chúng Sinh

Phẩm trợ đạo
( Bodhipakkhiya-dhamma )

Ngài Ledi Sayadaw

Hôm nay Sư ( Ngài Ledi Sayadaw ) sẽ giản lược trình diễn ba mươi bảy Phẩm Trợ Ðạo, hay ba mươi bảy Bồ Ðề Phần, những Yếu Tố Cần Thiết cho sự Giác Ngộ [ 1 ], mà những ai muốn trau giồi thiền yên lặng và thiền minh sát phải tận lực và quyết chí thực hành thực tế, nhằm mục đích tạo cho mình thời cơ khan hiếm được tái sanh vào cảnh người trong thời kỳ có Giáo Huấn của vị Phật hiện tại ( present Buddha Sàsana ) .

Pháp Bodhipakkhiya dhamma, Phẩm Trợ Ðạo, gồm bảy nhóm là :

  1. Satipatthàna, Niệm Xứ (4 yếu tố),

  2. Sammappadhàna, Chánh Cần ( 4 yếu tố ) ,
  3. Iddhipàda, Như ý Túc, hay cơ bản của sự thành công xuất sắc, ( 4 yếu tố ) ,
  4. Indriya, Căn, hay Khả Năng Kiểm Soát ( 5 yếu tố )
  5. Bala, Lực, hay Năng Lực Tinh Thần ( 5 yếu tố )
  6. Bojjhanga, Giác Chi, những Yếu Tố của sự Giác Ngộ ( 7 yếu tố )
  7. Magganga, Ðạo, những yếu tố của Con Ðường ( 8 yếu tố )

( Tất cả 37 yếu tố )
Pháp bodhipakkhiya-dhamma, Phẩm Trợ Ðạo, hay Bồ Ðề Phần được gọi như vậy chính do nó là những thành phần ( pakkhiya ) của sự Giác Ngộ ( bodhi ) mà nơi đây đề cập đến như là tuệ giác của Thánh Ðạo ( magga-nàna ). Ðây là những pháp, dhammas ( những hiện tượng kỳ lạ tâm linh ) làm trách nhiệm nguyên do kế cận ( padatthàna, những thành phần thiết yếu ( sambhàra ) và những nền tảng, hay điều kiện kèm theo khá đầy đủ ( upanissaya ) của Ðạo Tuệ ( magga-nàna ) .

37 PHẨM TRỢ ĐẠO (Bodhipakkhiya Sangaho)

TỨ NIỆM XỨ
(Cattàro satipatthàna)

41. Niệm Thân
2. Niệm Thọ
3. Niệm Tâm
4. Niệm Pháp

TỨ CHÁNH CẦN
(Cattàro sammappadhànà)

41. Tinh Tấn lánh xa ác pháp đã phát sanh
2. Tinh Tấn ngăn ngừa ác pháp chưa sanh
3. Tinh Tấn tăng trưởng thiện pháp chưa sanh
4. Tinh Tấn tăng trưởng thiện pháp đã sanh

TỨ THẦN TÚC
(Cattàro iddhipàdà)

41. Dục Như ý Túc
2. Tấn Như ý Túc
3. Tư Duy Như ý Túc
4. Trạch Quán Như ý Túc

NGŨ CĂN
(Pancindriyàni)

51. Tín Căn

2. Tấn Căn

3. Niệm Căn
4. Ðịnh Căn
5. Tuệ Căn

NGŨ LỰC
(Pancabalàni)

51. Tín Lực
2. Tấn Lực
3. Niệm Lực
4. Ðịnh Lực
5. Tuệ Lực

THẤT GIÁC CHI
(Sattabojjhangà)

71. Niệm Giác Chi
2. Trạch Pháp Giác Chi
3. Tinh Tấn Giác Chi
4. Phỉ Giác Chi
5. Khinh An Giác Chi
6. Ðịnh Giác Chi
7. Xả Giác Chi

BÁT CHÁNH ĐẠO
(Atthamaggangàni)

81. Chánh Kiến
2. Chánh Tư Duy
3. Chánh Ngữ
4. Chánh Nghiệp
5. Chánh Mạng
6. Chánh Tinh Tấn
7. Chánh Niệm
8. Chánh Ðịnh

Tổng cộng:

37

– ooOoo –

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button