Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài tập câu bị động và cấu trúc câu bị động ( CÓ ĐÁP ÁN ) – IIE Việt Nam

Các bài tập câu bị động đi kèm có đáp án, sẽ giúp bạn hiểu về cấu trúc câu bị động và cách chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động.

Cấu trúc câu bị động là kiến thức và kỹ năng vô cùng quan trọng và được sử dụng rất tiếp tục trong tiếp xúc tiếng Anh hàng ngày cũng như những bài tập tiếng Anh. Tuy nhiên nếu không nắm vững cấu trúc, học viên hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn vất vả trong việc quy đổi giữa hai cấu trúc dữ thế chủ động và bị động. Bài viết này sẽ cung ứng những kỹ năng và kiến thức về câu bị động và bài tập câu bị động có đáp án đi kèm .

Cấu trúc câu bị động

Active : S + V + O

Passive: S (O) + to be + V-ed/PII + by O (S)

Công thức câu bị động Passive Voice

Các bài tập câu bị động

Bài tập 1: Tìm và sửa lỗi trong các câu sau

 1. The book given to me on my 16th birthday.
 2. A cake are being made for James by his mother.
 3. Ann is having her house painting this morning.
 4. Hung gave a new pair of shoes by his best friend.
 5. The forests being cut down by the poachers.

Bài tập 2: Chuyển các câu chủ động sau sang dạng bị động

 1. Mrs. Lan taught us how to pronounce English correctly.

-> __________________________________________________________ .

 1. You should clean your room because it’s so dirty.

-> __________________________________________________________ .

 1. Our father and grandfather built this house all by themselves.

-> __________________________________________________________ .

 1. John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> __________________________________________________________ .

 1. They will open a new hotel at the corner of the street.

-> __________________________________________________________ .

 1. They had to cancel the flight because of the bad weather.

-> __________________________________________________________ .

 1. Tuan cleans the house every week.

-> __________________________________________________________ .

 1. The house rent includes the electricity and water bill.

-> __________________________________________________________ .

 1. They told him that he’s not capable of carrying out such a task.

-> __________________________________________________________ .

 1. He uses the air conditioner all day to cool down the office.

-> __________________________________________________________ .

Bài tập 3: Viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi

 1. My parents told me to concentrate more on my studies.

-> __________________________________________________________ .

 1. The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> __________________________________________________________ .

 1. Jean has her kids go out and buy some groceries for her.

-> __________________________________________________________ .

 1. People say that I’m the brightest kid in the class.

-> __________________________________________________________ .

 1. They think that I damaged their car.

-> __________________________________________________________ .

 1. My mom showed me how to make a perfect omelet.

-> __________________________________________________________ .

 1. He wrote many songs which are loved by people all over the world.

->__________________________________________________________.

Bài tập 4: Chia động từ phù hợp trong các câu sau

 1. That book … (write) by a world’s famous novelist.
 2. The newspapers … (deliver) everyday.
 3. Tuan’s motorbike … (repair) yesterday.
 4. John … (allow) to go out late by his parents.
 5. My mom allows me … (go out) with my friends on Saturday evening.
 6. The problem needs … (fix) as soon as possible.
 7. The timetable … (not change) till tomorrow.
 8. They … (announce) the results tomorrow morning.
 9. The plan … (make) by the director is brilliant.
 10. All of my problems … (cause) by a single mistake I made when I was young.

Đáp án chi tiết

Bài tập 1: Tìm và sửa lỗi trong các câu sau

 1. The book given to me on my 16th birthday -> was given
 2. A cake are being made for James by his mother -> is
 3. Ann is having her house painting this morning -> painted
 4. Hung gave a new pair of shoes by his best friend -> was given
 5. The forests being cut down by the poachers -> are being

Bài tập 2: Chuyển các câu chủ động sau sang dạng bị động

 1. Mrs. Lan taught us how to pronounce English correctly.

-> We was taught how to pronounce English correctly by Mrs. Lan

 1. You should clean your room because it’s so dirty.

-> Your room should be cleaned because it’s so dirty .

 1. Our father and grandfather built this house all by themselves.

-> This house was built by our father and grandfather all by themselves .

 1. John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> An article about the dangers of cigarettes was written by John .

 1. They will open a new hotel at the corner of the street.

-> A new khách sạn at the corner of the street will be opened by them .

 1. They had to cancel the flight because of the bad weather.

-> The flight was cancelled because of the bad weather .

 1. Tuan cleans the house every week.

-> The house is cleaned every week by Tuan .

 1. The house rent includes the electricity and water bill.

-> The electricity and water bill are included in the house rent .

 1. They told him that he wasn’t capable of carrying out such a task.

-> He was told that he wasn’t capable of carrying out such a task .

 1. He uses the air conditioner all day to cool down the office.

-> The air conditioner was used by him all day to cool down the office .

Bài tập 3: Viết lại các câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi

 1. My parents told me to concentrate more on my studies.

-> I was told to concentrate more on my studies by my parents .

 1. The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> The kitchen needs to be cleaned because it’s been a long time since we last cleaned it .

 1. Jean has her kids go out and buy some groceries for her.

-> Jean’s kids were told to go out and buy some groceries by their mom .

 1. People say that I’m the brightest kid in the class.

-> I was told to be the brightest kid in the class .

 1. They think that I damaged their car.

-> I was thought to be the one who damaged their car .

 1. My mom showed me how to make a perfect omelet.

-> I was shown how to make a perfect omelet by my mom.

 1. He wrote many songs which are loved by people all over the world.

-> Many songs were written by him which are loved by people all over the world .

Bài tập 4: Chia động từ phù hợp trong các câu sau

 1. is written
 2. are delivered
 3. was repaired
 4. is allowed
 5. to go out
 6. to be fixed
 7. won’t be changed
 8. will announce
 9. made
 10. are caused

Trên đây là cấu trúc câu bị động và những bài tập câu bị động đi kèm. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho những em trong quy trình học tiếng Anh và vận dụng một cách thuần thục câu bị động. Bài Tập –

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button