Review

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 Sách giáo khoa Hóa học 11

Bài 1 trang 7 sgk Hóa học 11

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên do gì ?

Hướng dẫn giải:

Các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vì trong dung dịch có sự hiện diện của các ion. Các dung dịch ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được vì trong dung dịch không có sự hiện diện của các ion.

Bài 2 trang 7 sgk Hóa học 11

Sự điện li, chất điện li là gì ?
Những loại chất nào là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?
Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng .

Hướng dẫn giải:

Quá trình phân li những chất trong nước ra ion gọi là sự điện li .
Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là những chất điện li
Axit, bazơ, muối là những chất điện li .

Chất điện li mạnh là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Ví dụ: NH4Cl  -> NH4+ + Cl–

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ phân li một phần ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Ví dụ CH3COOHCH3COO– + H+

Bài 3 trang 7 sgk Hóa học 11

Viết phương trình điện li của những chất sau :
a ) Các chất điện li mạnh : Ba ( NO3 ) 2 0,10 M ; HNO3 0,020 M ; KOH 0,010 M .
Tính nồng độ mol của từng ion trong những dung dịch trên .
b ) Các chất điện li yếu : HClO, HNO2 .

Hướng dẫn giải:

a ) Các chất điện li mạnh phân li trọn vẹn nên phương trình điện li và nồng độ những ion trong dung dịch như sau :

Ba(NO3)2     →     Ba2+    +      2NO-3
0,01M               0,10M            0,20M

HNO3           →   H+          +      NO-3
0,020M               0,020M            0,020M

KOH             →    K+         +         OH-
0,010M               0,010M           0,010M

b ) Các chất điện li yếu phân li không trọn vẹn nên phương trình điện li như sau :
HClO \ ( \ rightleftharpoons \ ) H + + ClO –
HNO2 \ ( \ rightleftharpoons \ ) H + + NO-2 .

Bài 4 trang 7 sgk Hóa học 11

Chọn câu vấn đáp đúng trong những câu sau đây :
Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do
A. Sự chuyển dời của những electron .
B. Sự vận động và di chuyển của những cation .
C. Sự chuyển dời của những phân tử hòa tan .
D. Sự chuyển dời của cả cation và anion .

Hướng dẫn giải:

Chọn D .
Dung dịch chất điện li dẫn điện được do sự chuyển dời của cả cation và anion .

Bài 5 trang 7 sgk Hóa học 11

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
A. KCl rắn, khan .
B. CaCl2 nóng chảy .
C. NaOH nóng chảy .
D. HBr hòa tan trong nước .

Hướng dẫn giải:

Chọn A .
KCl rắn sống sót dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể KCl tương tựu mạng tinh thể NaCl ( hình 3.1 SGK lớp 10 ). Tinh thể ion rất bền vững và kiên cố vì lực hút tĩnh điện giữa những ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các ion K + và Cl – chỉ xê dịch tại những đầu nút của mạng tinh thể ( không vận động và di chuyển tự do ) vì thế, KCl rắn, khan không dẫn điện .

Giaibaitap.me

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button