Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk Hóa Học 12

Hướng dẫn giải Bài 4. Luyện tập : Este và chất béo sgk Hóa Học 12. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk Hóa Học 12 gồm có rất đầy đủ phần kim chỉ nan và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề … có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Giaibaisgk.com 06 Aug 19.30.26

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk Hóa Học 12 không thiếu và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 18 hóa 12

So sánh chất béo và este về : Thành phần nguyên tố, đặc thù cấu trúc phân tử và đặc thù hóa học .

Bài giải:

So sánh este với chất béo :

Giaibaisgk.com 06 Aug 19.33.34

Nhìn chung, este mang nghĩa rộng hơn, gồm có chất béo .

2. Giải bài 2 trang 18 hóa 12

Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) hoàn toàn có thể thu được mấy trieste ? Viết công thức cấu trúc của những chất này ?

Bài giải:

Khi đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) hoàn toàn có thể thu được 6 trieste .
Công thức cấu trúc :

(1) \(\begin{matrix} RCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R’COO-CH_{2} \ \end{matrix}\) ; (2) \(\begin{matrix} RCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R’COO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH_{2} \ \end{matrix}\) ;

(3) \(\begin{matrix} R’COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R’COO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH_{2} \ \end{matrix}\) ; (4) \(\begin{matrix} R’COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R’COO-CH_{2} \ \end{matrix}\) ;

(5) \(\begin{matrix} RCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ RCOO-CH_{2} \ \end{matrix}\) ; (6) \(\begin{matrix} R’COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R’COO-CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R’COO-CH_{2} \ \end{matrix}\) .

3. Giải bài 3 trang 18 hóa 12

Khi thủy phân ( xúc tác axit ) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic ( C17H35COOH ) và axit panmitic ( C15H31COOH ) theo tỉ lệ 2 : 1 .
Este hoàn toàn có thể có công thức cấu trúc nào sau đây ?

Giaibaisgk.com 06 Aug 19.47.36

Bài giải:

Hỗn hợp axit stearic USD ( C_ { 17 } H_ { 35 } COOH ) USD và axit panmitic USD ( C_ { 15 } H_ { 31 } COOH ) USD theo tỉ lệ USD 2 : 1 USD nên este có 2 gốc $ C_ { 17 } H_ { 35 } COO $ và 1 gốc USD C_ { 15 } H_ { 31 } COO $ .

⇒ Đáp án: B.

4. Giải bài 4 trang 18 hóa 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện kèm theo nhiệt độ, áp suất .
a ) Tìm công thức phân tử của A .
b ) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng trọn vẹn thu được mẫu sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu trúc và tên gọi của A .

Bài giải:

a) Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là $C_n­H_{2n}O_2 (n≥2)$

Ta có \ ( n_ { A } = n_ { O_ { 2 } } = \ frac { 3,2 } { 32 } = 0,1 \ ) ( mol )
⇒ \ ( M_ { A } = \ frac { 7,4 } { 0,1 } = 74 \ )
⇒ USD 14 n + 32 = 74 ⇒ n = 3 USD
⇒ Công thức phân tử của $ A $ là $ C_3H_6O_2 $

b) Gọi CTPT của A là \(R_1COOR_2\)

\ ( R_1COOR_2 + NaOH \ overset { t ^ 0 } { → } R_1COONa + R_2OH \ )
Theo pt : số mol \ ( R_1COONa \ ) = số mol A = 0,1 mol
⇒ $ M_ { ( R_1COONa ) } = R_1 + 67 = 68 → R_1 = 1 USD
→ \ ( R_1 \ ) là H ( hay muối là HCOONa )
→ Công thức cấu trúc của $ A $ là : $ HCOOC_2H_5 $ ( etyl format ) .

5. Giải bài 5 trang 18 hóa 12

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa .
Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của X .

Bài giải:

♦ Cách 1 :
\ ( n_ { C_ { 3 } H_ { 5 } ( OH ) _ { 3 } } = 0,01 \ ) ( mol ) ;
\ ( n_ { C_ { 17 } H_ { 31 } COONa } = \ frac { 3,02 } { 302 } = 0,01 \ ) ( mol ) .
⇒ CTCT của X là C17H31COOC3H5 ( C17H33COO ) 2
⇒ \ ( n_ { C_ { 17 } H_ { 33 } COONa } = 0,02 \ ) ( mol )
$ ⇒ m = 0,02. 304 = 6,08 ( gam ) USD
Ta luôn có : USD n_X = n_ { glixerol } = 0,01 mol USD
⇒ USD a = 0,01. 882 = 8,82 ( gam ) USD
♦ Cách 2 :
Phương trình hóa học tổng quát :
USD ( RCOO ) _3C ­ _3H_5 + 3N aOH → 3RCOON a + C_3H_5 ( OH ) _3 $
\ ( n_ { C_3H_5 ( OH ) _3 } = \ frac { 0,92 } { 92 } = 0,01 \ ) ( mol )
Theo tỉ lệ phản ứng :

$⇒ n_{muối} = n_{NaOH} = 3.n_{glixerol} = 3. 0,01 = 0,03 mol$

\ ( n_ { C_ { 17 } H_ { 31 } COONa } = \ frac { 3,02 } { 302 } = 0,01 ( mol ) \ )
\ ( ⇒ n_ { C_ { 17 } H_ { 31 } COONa } = 0,03 – 0,01 = 0,02 ( mol ) \ )
\ ( ⇒ m = m_ { C_ { 17 } H_ { 31 } COONa } = 0,02. 304 = 6,08 ( g ) \ )
USD m_ { NaOH } = 0,03. 40 = 1,2 g USD
Bảo toàn khối llượng ta suy ra :
USD ⇒ a = m_ { este } + m_ { muối } + m_ { glixerol } – m_ { NaOH } $
USD = 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82 g USD
Tỉ lệ :
\ ( { n_ { { C_ { 17 } } { H_ { 31 } } COON { \ rm { a } } } } \ ) : \ ( { n_ { { C_ { 17 } } { H_ { 33 } } COON { \ rm { a } } } } \ )
USD = 0,01 : 0,02 = 1 : 2 USD
⇒ Có 2 công thức cấu trúc tương thích :

(1) \(\begin{matrix} C_{17}H_{33}CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{33}CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{31}CH_{2} \ \end{matrix}\) ; (2) \(\begin{matrix} C_{17}H_{33}CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{31}CH \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{33}CH_{2} \ \end{matrix}\)

6. Giải bài 6 trang 18 hóa 12

Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M ( vừa đủ ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là
A. etyl fomat .
B. etyl propionate .
C. etyl axetat .
D. propyl axetat .

Bài giải:

Gọi CTPT của este là $ RCOOR_1 $
Số mol KOH : USD n_ { KOH } = 0,1. 1 = 0,1 ( mol ) USD
\ ( RCOOR_1 + KOH \ overset { t ^ 0 } { → } RCOOK + R_1OH \ )
Theo phương trình :
USD n_ { RCOOR_1 } = n_ { KOH } = 0,1 mol. $

Giaibaisgk.com 06 Aug 20.16.13

Công thức cấu trúc của este là : $ CH_3COOC_2H_5 $ ( etyl axetat ) .

⇒ Đáp án: C.

7. Giải bài 7 trang 18 hóa 12

Đốt cháy trọn vẹn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít CO2 ( đktc ) và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C2H4O2
B. C3H6O2
C. C4H8O2
D. C5H8O2

Bài giải:

Ta có :
\ ( \ \ m_ { C } = \ frac { 3,36 } { 22,4 }. 12 = 1,8 \ ( g ) \ \ \ \ m_ { H } = \ frac { 2,7 } { 18 }. 2 = 0,3 \ ( g ) \ \ \ \ m_ { O } = 3,7 – 1,8 – 0,3 = 1,6 \ ( g ) \ )
Công thức cấu trúc : $ C_xH_yO_z $
\ ( x : y : z = \ frac { 1,8 } { 12 } : \ frac { 0,3 } { 1 } : \ frac { 1,6 } { 16 } \ )
\ ( = 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2 \ )
Công thức phân tử : USD ( C_3H_6O_2 ) _n $
Vì este đơn chức có USD 2 USD oxi nên USD n = 1 USD
⇒ Công thức phân tử : $ C_3H_6O_2 $

⇒ Đáp án: B.

8. Giải bài 8 trang 18 hóa 12

10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat công dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hiđroxit 4 %. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng
A. 22 % .
B. 42,3 % .
C. 57,7 % .
D. 88 % .

Bài giải:

Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là USD x, y $
Phương trình hóa học :
USD CH_3COOH + NaOH → CH_3COONa $
USD CH_3COOC_2H_5 + NaOH → CH_3COONa + C_2H_5OH USD .
\ ( n_ { NaOH } = \ frac { 150.4 } { 100.40 } = 0,15 \ ) ( mol ) .
Ta có hệ phương trình :
\ ( \ left \ { \ begin { matrix } x + y = 0,15 và \ \ 60 x + 88 y = 10,4 và \ end { matrix } \ right. \ )
USD ⇒ x = 0,1 ; y = 0,05 $ .
\ ( \ % m_ { etyl axetat } = \ frac { 0,05. 88 } { 10,4 } 100 = 42,3 \ % \ ) .

⇒ Đáp án: B.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 18 sgk Hóa Học 12 rất đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn hóa học 12 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button