Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Các mẫu bài tập kế toán quản trị có lời giải (15 bài toán)

Bài tập kế toán quản trị – Kế toán quản trị đóng góp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược của DN & cải thiện lợi thế cạnh tranh DN. Sau đây là cách thức giải các bài toán về quản trị hy vọng sẽ cung cấp thêm kiến thức cho các bạn.

bài tập kế toán quản trị

Mẫu bài tập kế toán quản trị

Đề bài bài tập

Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận : Bộ phận A sản xuất kinh doanh sản phẩm A do nhà quản lý Nguyễn Văn A phụ trách, Bộ phận B kinh doanh sản phẩm B do nhà quản lý Nguyễn Văn B phụ trách. Theo tài liệu thu thập như sau:

1. Tài liệu thống kê từ tình hình sản xuất loại sản phẩm A của bộ phận A như sau :

bài tập kế toán quản trị

2. Tài liệu khác trong năm 2019 : Biến phí bán hàng : 200 đ / sp A ; Tổng định phí bán hàng hằng năm của mẫu sản phẩm A là 796.000 đ ; Định phí quản trị chung phân chia hằng năm cho mẫu sản phẩm A là 500.000 đ ; Đơn giá bán 4.000 đ / spA ; Sản lượng tiêu thụ 900 sp ; Mức sản xuất tối thiểu là 800 sp A và tối đa là 1.600 spA ; Vốn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trung bình trong năm là 10.000.000 đ và Định phí sản xuất bắt buộc của loại sản phẩm A hằng năm 60 %, định phí bán hàng và quản trị là định phí bắt buộc .

Yêu cầu

1. Xác định biến phí sản xuất chung đơn vị chức năng và tổng định phí sản xuất chung theo chiêu thức chênh lệch và theo giải pháp bình phương bé nhất .
2. Xác định biến phí đơn vị chức năng và tổng định phí sản xuất kinh doanh thương mại loại sản phẩm A .
3. Viết phương trình chi phí sản xuất kinh doanh thương mại loại sản phẩm A. Trên cơ sở đó, ước tính chi phí sản xuất kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm A ở mức 1.000 sp, 1.500 sp, 1.700 sp và 2000 sp. Cho biết, khi tăng quá khoanh vùng phạm vi họat động, biến phí đơn vị chức năng tăng 5 %, định phí tăng 40 % .
4. Xác định khoanh vùng phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh thương mại đơn vị chức năng hài hòa và hợp lý của loại sản phẩm A .
5. Ước tính chi phí sản xuất kinh doanh thương mại nhỏ nhất của loại sản phẩm A khi trong thời điểm tạm thời ngưng kinh doanh thương mại .
6. Xác định sản lượng, lệch giá hòa vốn, lệch giá bảo đảm an toàn, tỷ suất lệch giá an tòan và vẽ đồ thị màn biểu diễn cho mẫu sản phẩm A trong năm 2005 .
7. Ước tính sản lượng, lệch giá để công ty đạt mức lợi luận của loại sản phẩm A trước thuế 200.000 đ, sau thuế là 300.000 đ. Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20 % .
8. Công ty đang dự trù triển khai chủ trương tặng thêm với sáng tạo độc đáo là thưởng cho mỗi mẫu sản phẩm vượt điểm hòa vốn là 40 đ / sp. Tính sản lượng để công ty đạt mức doanh thu sau thuế 300.000 đ với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20 % .
9. Xác định tỷ suất phần tiền cộng thêm của loại sản phẩm A theo chiêu thức tòan bộ và theo chiêu thức trực tiếp toàn với nhu yếu sản xuất và tiêu thụ 1.500 sp A, ROI mong ước 5 %. Cho biết, lãi vay ước tính 100.000 đ .
10. Một người mua đề xuất mua số loại sản phẩm A tồn dư năm 2019 với mức giá 2.500 đ / sp. Theo nhu yếu của Ban giám đốc, bán số mẫu sản phẩm tồn dư này chỉ triển khai khi bảo vệ bù đắp mức lỗ của loại sản phẩm A trong năm 2005. Anh chị giám sát và thuyết trình cho Ban giám đốc nên thực thi đề xuất của người mua hay không .
11. Công ty K đang chào hàng loại sản phẩm A cho Ban giám đốc với mức giá 2.400 đ / sp. Anh chị nghiên cứu và phân tích và báo cáo giải trình ban giám đốc nên thực thi đề xuất của công ty K hay không và mức giá lớn nhất hoàn toàn có thể đồng ý là bao nhiêu với nhu yếu dự trù 1.200 sp. Cho biết nếu đồng ý ý kiến đề nghị của công ty K, công ty sẽ giải tán bộ phận sản xuất kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm A. Vì vậy, công ty cắt giảm được hàng loạt biến phí, định phí quản trị và tận dụng vốn rảnh rỗi để liên kết kinh doanh với một công ty khác với mức lãi ròng hằng năm 300.000 đ, cho thuê máy móc thiết bị với thu nhập ròng hằng năm 10.000 đ .
12. Năm 2019, công ty tiêu thụ được 900 sp A và 1.500 hàng hóa B. Cho biết, hàng hóa B có giá bán 5.000 đ / sp, giá mua 1.200 đ / sp, biến phí bán hàng 800 đ / sp, định phí bán hàng hằng năm 1.200.000 và định phí quản trị chung phân chia hằng năm 2.000.000 đ. Lập báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại theo chiêu thức hàng loạt và theo chiêu thức trực tiếp, đồng thời trình diễn nhận xét về nhìn nhận thành quả quản trị của nhà quản trị nếu sử dụng thông tin doanh thu, giá vốn tồn dư theo những chiêu thức tính khác nhau .
13. Căn cứ số liệu câu ( 12 ) Tính lệch giá hòa vốn, lệch giá an tòan và tỷ suất phần tiền cộng thêm tòan công ty theo chiêu thức trực tiếp .
14. Căn cứ vào số liệu câu ( 12 ), giả sử đơn giá bán, biến phí đơn vị chức năng và tổng định phí không biến hóa, công ty đang xem xét để lan rộng ra thi trường một trong 2 loại sản phẩm. Theo anh chị nên chọn loại sản phẩm nào để lan rộng ra thị trường. Tính doanh thu công ty với quyết định hành động tăng lệch giá mẫu sản phẩm đã chọn với mức tăng 500.000 đ .
15. Căn cứ vào số liệu câu ( 12 ), nhìn nhận nghĩa vụ và trách nhiệm của TT góp vốn đầu tư. Cho biết, nhu yếu trong năm 2019, ROI là 5 %, RI là 584.000 đ và lãi vay trong thực tiễn trong năm 120.000 đ .
16. Bộ phận tư vấn M cho rằng : nên duy trì đơn giá bán, biến phí đơn vị chức năng, tổng định phí, tổng doanh thu tòan công ty như năm 2005 nhưng tăng lệch giá mẫu sản phẩm A 400.000 đ và giảm lệch giá sản phẩm & hàng hóa B : 400.000 đ thì sẽ đem lại những chuyển biến tích cực hơn về lệch giá hòa vốn, lệch giá an tòan và doanh thu. Theo anh chị có đúng không, chứng tỏ, lý giải. ( sinh viên tự giải ) .
17. Bộ phận tư vấn N cho rằng : vẫn duy trì lệch giá, số dư đảm phí, đơn giá bán và định phí như năm 2019 nhưng thiết kế xây dựng lại cấu trúc hàng bán theo tỷ suất 40 % mẫu sản phẩm A và 60 % mẫu sản phẩm B thì sẽ có lợi hơn về lệch giá hòa vốn, lệch giá an tòan và doanh thu. Theo anh chị có đúng không, chứng tỏ, lý giải đồng thời tính sản lượng hòa vốn từng mẫu sản phẩm trong trường hợp này ( sinh viên tự giải ) .

Lời giải bài tập kế toán quản trị

Câu 1: Phân tích chi phí hỗn hợp

– Phân tích ngân sách hỗn hợp theo giải pháp chênh lệch :

 • Biến phí sản xuất chung đơn vị : (1.480.000đ – 1.240.000đ): ( 1.600sp – 800sp) = 300đ/sp
 • Tổng định phí sản xuất chung : 1.480.000đ – 1.600 sp x 300đ/sp = 1.000.000đ

– Phân tích ngân sách hỗn hợp theo chiêu thức bình phương bé nhất ( đáp số vẫn 300 đ / sp và một triệu đ )

Câu 2: Xác định biến phí đơn vị và tổng định phí

– Biến phí đơn vị chức năng : 600 đ / sp + 500 đ / sp + 300 đ / sp + 200 đ / sp = 1.600 đ / sp
– Tổng định phí : một triệu đ + 796.000 đ + 500.000 đ = 2.296.000 đ

Câu 3: Viết phương trình chi phí và ước tính chi phí

– Phương trình ngân sách từ mức sản xuất 800 sp – 1.600 sp, Y = 1.600 X + 2.296.000

 • Y(1.000) = 1.600 x 1.000 + 2.296.000 = 3.896.000đ
 • Y(1.500) = 1.600 x 1.500 + 2.296.000 = 4.696.000đ
 • Y(1.000) = 1.600 x 1.700 + 2.296.000 = 5.016.000đ

– Phương trình ngân sách từ mức sản xuất trên 1.600 sp, Y = 1.680 X + 3.214.400

 • Y(2.000) = 1.680 x 2.000 + 3.214.400 = 6.574.000đ

Câu 4: Xác định chi phí hợp lý theo mô hình ứng xử

– giá thành đơn vị chức năng cao nhất : 1.600 đ / sp + ( 2.296.000 đ : 800 sp ) = 4.470 đ / sp
– Ngân sách chi tiêu đơn vị chức năng thấp nhất : 1.600 đ / sp + ( 2.296.000 đ : 1.600 sp ) = 3.035 đ / sp
– Chi tiêu đơn vị chức năng hài hòa và hợp lý từ : 3.035 đ / sp -> 4.470 đ / sp

Câu 5: Xác định chi phí nhỏ nhất khi tạm thời ngưng kinh doanh

 • Biến phí → 0
 • Định phí tùy ý (quản trị)  → 0
 • Định phí bắt buộc không thể cắt giảm

Vậy, ngân sách nhỏ nhất hoàn toàn có thể : một triệu đ x 60 % + 796.000 đ + 500.000 đ = 1.896.000 đ

Câu 6 : Tính sản lượng, doanh thu hòa vốn đơn

– Sản lượng hòa vốn : 2.296.000 đ : ( 4.000 đ / sp – 1.600 đ / sp ) = 957 sp
– Doanh thu hòa vốn : 957 sp x 4.000 đ / sp = 3.828.000 đ
– Doanh thu an tòan : 3.600.000 đ – 3.828.000 đ = – 228.000 đ
– Tỷ lệ lệch giá bảo đảm an toàn : ( – 228.000 đ : 3.600.000 đ ) % = – 6,33 %
– Đồ thị sinh viên tự vẽ ( … )

Câu 7: Phân tích lợi nhuận (Bài tập kế toán quản trị)

– Tính sản lượng và lệch giá khi có doanh thu trước thuế :

 • Sản lượng đạt lợi nhuận trước thuế 200.000đ : (2.296.000đ+200.000đ): (4.000đ/sp – 1.600đ/sp) = 1.040sp
 • Doanh thu đạt lợi nhuận trước thuế 200.000đ: 1.040sp x 4.000đ/sp = 4.160.000đ

– Tính sản lượng và lệch giá khi có doanh thu sau thuế :

 • Đổi lợi nhuận sau thuế thành lợi nhuận trước thuế : 300.000đ : (100% -80%) = 375.000đ

Sản lượng đạt doanh thu sau thuế 300.000 đ : ( 2.296.000 đ + 375.000 đ ) : ( 4.000 đ / sp – 1.600 đ / sp ) = 1.113 sp

 • Doanh thu đạt lợi nhuận sau thuế 300.000đ : 1.113sp x 4.000đ/sp = 4.452.000đ

Câu 8: Phân tích lợi nhuận khi thay đổi biến phí đơn vị

 • Sản lượng để đạt mức hòa vốn : 2.296.000đ : (4.000đ/sp – 1.600đ/sp) = 957sp
 • Sản lượng tăng thêm để đạt mức lợi nhuận sau thuế 300.000đ (hay trước thuế 375.000đ): 375.000đ : (4.000đ/sp – 1.600đ/sp – 40đ/sp) =159sp
 • Tổng sản lượng can thiết : 957sp + 159sp = 1.116sp

Câu 9: Tính tỷ lệ phần tiền cộng thêm cho từng sản phẩm

– Tỷ lệ phần tiền cộng thêm theo chiêu thức tòan bộ :

bài tập kế toán quản trị

– Tỷ lệ phần tiền cộng thêm theo giải pháp trực tiếp :

bài tập kế toán quản trị

Câu 10: Định giá bán theo mối quan hệ C-V-P

– Giá bán theo nhu yếu công ty :

 • Biến phí: (1.600sp – 900sp) x 1.600đ/sp = 1.120.000đ
 • Định phí còn bù đắp : 2.290.000đ – 900sp (4.000đ/sp – 1.600đ/sp) = 136.000đ
 • Giá bán tối thiểu : 1.120.000đ + 136.000đ = 1,256.000đ

– Khả năng mua của người mua : 700 sp x 2.500 đ / sp = 1.750.000 đ
– Giá mua của người mua bảo vệ nhu yếu của công ty ( 1.256.000 đ ) và tăng thêm doanh thu 494.000 đ. Vì vậy, công ty nên gật đầu ý kiến đề nghị của người mua .

Câu 11: Thông tin thích hợp ra quyết định sản xuất hay mua ngoài

bài tập kế toán quản trị

 • Công ty không nên mua ngòai vì không cải thiện tình hình lợi nhuận nhưng lỗ thêm 490.000đ.
 • Giá mua ngòai tối đa trong trường hợp này : (1.680.000 + 400.000 + 310.000) : 1.200 = 1.992đ/sp

Câu 12: Lập báo cáo kết quả kinh doanh nhiều sản phẩm theo các phương pháp khác nhau

ke toan viet hung

 • Sử dụng phương pháp tòan bộ hoặc phương pháp trực tiếp dẫn đến sự khác biệt lợi nhuận, giá vốn tồn kho của họat động sản xuất nên ảnh hưởng đến đánh giá thành quả quản lý của những nhà quản lý sản xuất.
 • Khi mức sản xuất lớn hơn mức tiêu thu, lợi nhuận và giá vốn thành phẩm tồn kho tính theo phương pháp tòan bộ cao hơn lợi nhuận theo phương pháp trực tiếp. Do đó, nếu đánh giá thành quả của nhà quản lý sản xuất căn cứ vào lợi nhuận tính theo phương pháp tòan bộ sẽ tích cực hơn đánh giá theo lợi nhuận tính theo phương pháp trực tiếp nhưng ẩn chứa rủi ro tồn kho cao hơn trong tương lai.

Câu 13: Tính doanh thu hòa vốn cho nhiều sản phẩm

 • Doanh thu hòa vốn : 5.496.000đ : 60% = 9.160.000đ
 • Doanh thu an tòan : 11.100.000đ – 9.160.000đ = 1.940.000đ
 • Tỷ lệ doanh thu an tòan : 1.940.000đ : 11.100.000đ)% = 17,48%
 • Tỷ lệ phần tiền cộng thêm theo phương pháp trực tiếp:

ke toan viet hung

Câu 14: Vận dụng ý nghĩa các khái niệm cơ bản về C-V-P

 • Nếu đơn giá bán, biến phí đơn vị và tổng định phí không thay đổi, khi tăng doanh thu cùng moat mức, sản phẩm nào có tỷ lệ số dư đảm phí lớn hơn sẽ đạt được mức tăng lợi nhuận lớn hơn.
 • Trường hợp công ty, sản phẩm A và hàng hóa B có cùng tỷ lệ số dư đảm phí là 60%. Vì vậy, chọn sản phẩm nào để tăng doanh thu cũng có mức tăng lợi nhuận như nhau.
 • Khi tăng doanh thu 500.000đ, lợi nhuận của công ty : 1.164.000đ + 500.000đ x 60% = 1.464.000đk

Câu 15: Đánh giá trách nhiệm trung tâm đầu tư

 • Kế họach : RI : 200.000đ ROI : 5%
 • Thực tế : RI : (1.164.000đ +120.000) – 10.000.000 x 5% = 784.000đ ROI : (1.284.000đ : 10.000.000đ)% = 12,84%
 • Kết quả : ∆ RI = 784.000đ – 584.000đ = +200.000đ ∆ ROI = 12,84% – 5% = 7,84%
 • Trung tâm đầu tư hòan thành trách nhiệm quản trị

XEM THÊM: Các Khóa học Kế toán Online tại Việt Hưng

Hy vọng những hướng giải bài tập trên giúp ích cho các bạn trong tham khảo cách giải bài tập. Kế toán quản trị đóng góp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược của DN & cải thiện lợi thế cạnh tranh DN

0
0
Bình chọn

Bình chọn

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button