Review

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án tham khảo mới nhất 2

Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án | Kinh tế vĩ mô là môn khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các vấn đề kinh tế tổng thể của toàn bộ nền kinh tế. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu sự tương tác giữa các khía cạnh của nền kinh tế quốc dân. Chẳng hạn nó nghiên cứu sự tương tác giữa sự đầu tư vốn với tỉ lệ thất nghiệp, lạm phát, tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân. Cùng Kế toán Việt Hưng giải đáp 5 dạng bài tập cơ bản ngay dưới đây.

1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm tổng chi phí

Một hãng cạnh tranh đối đầu tuyệt đối có hàm tổng ngân sách là TC = Qbình + Q + 169 trong đó Q. là sản lượng loại sản phẩm con TC đo bằng USD
a. Hãy cho biết FC, VC, AVC, ATC, và MC

b. Nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng có thể thu
được

c. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng
d. Khi nào hãng phải đóng cử sản xuất
e. Xác định đường cung của hãng
f. Giả sử chính phủ nước nhà đánh thuế 5 USD / đơn vị chức năng sp thì điều gì sẽ xảy ra ?
g. Khi mức giá trên thi trường là 30 $ thì hàng có liên tục sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu ?

BÀI GIẢI

a / FC : ngân sách cố định và thắt chặt, là ngân sách khi Q = 0, FC = 169
VC là ngân sách đổi khác, = TC – FC = Q bình + Q.
AVC : ngân sách đổi khác trung bình, = VC / Q. = Q + 1
ATC : ngân sách trung bình = AVC + AFC hay = TC / Q. = Q. + 1 + 169 / Q.
MC : ngân sách biên, = ( TC ) ’ = 2Q + 1
b / Giá P = 55, để tối đa hóa doanh thu, MC = P
=> Q = 27 và TR-TC = 55 × 27 – 27 × 27-27-169 = 560
c / Hòa vốn khi TC = TR < => PQ = TC
55P = Q bình + Q. + 169 => Q = 50,66 hay Q = 3,33
d / Hãng ngừng hoạt động khi P < ATC min Mà ATC = Q. + 1 + 169 / Q. Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169 / Q. bình => Q = 13 => ATC min = 27
Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuất e / Đường cung của hãng là đường MC, khởi đầu từ điểm đóng cửa P = 27 trở lên . f / Nếu CP đánh thuế 5 $ thì chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng lên 5 USD. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32 . g / Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ không sản xuất vì nó ở dưới điểm đóng cửa là 32 . Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất . NSX sẽ sản xuất sao cho MC = P

<=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5

2. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu và hàm số cung

Hàm cầu và hàm số cung của một mẫu sản phẩm được cho dưới đây cầu : P = – 50% Q + 100 ; cung : P = Q + 10 ( P : đồng, Q. : kg )
a. Hãy tìm điểm cân đối của thị trường
b. Hãy tính độ co giản của cung và cầu theo giá tại điểm cân đối cảu thị trường
c. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xã hội. Giả sử cơ quan chính phủ đánh thuế 5 đồng / đvsp. Tổn thất xã hội do thuế gây ra là bao nhiêu ? vì sao lại có khoản tổn thất đó ?
d. Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho mẫu sản phẩm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất vô ích của phúc lợi xã hội và hãy lý giải tại sao lại có khoan tổn thất này ?

BÀI GIẢI

a ) Tại điểm cân đối : PE = PS = PD, QE = QS = QD
=> Giải pt cung và cầu có : PE = 70 VÀ QE = 60
b ) Ed = Q’d * P / Q. = – 2,33, Es = Q’s * P / Q = 1,167
c ) Vẽ hình ra có : CS = 900, PS = 1800
=> NSB = CS + PS = 2700 G / S CP đánh thuế vào người sản xuất là : t = 5 => PS = Q + 15
Điểm cân đối mới : PE ’ = 71.67, QE ’ = 56,67
Giá mà người tiêu dùng phải trả : PD = Giá cân đối sau thuế = 71,67
Giá mà người sản xuất phải trả : PS = 71,67 – T = 66,67 CS = 802,73, PS = 1605,74 => NSB = 2408,47
Phần mất không là : 291,53
d ) PC = 50 => QD = 100, QS = 40 => DWL = 300

3. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm AVC 

1 doanh nghiệp trong thj trường cạnh tranh đối đầu tuyệt vời và hoàn hảo nhất có hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC đơn vị chức năng là USD. Q là đơn vị chức năng 1000 loại sản phẩm .
a ) Viết phương trình trình diễn đường cung của doanh nghiệp
b ) Khi gia bán của mẫu sản phẩm la 22 USD thì doanh nghiệp hòa vốn. Tính ngân sách cố định và thắt chặt của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp tiết kiệm chi phí được 1000 usd ngân sách cố định và thắt chặt thì doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu
c ) Nếu chính phủ nước nhà trợ cấp 2 USD trên một đơn vị chức năng mẫu sản phẩm bán ra thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn mức sản lượng nào tính doanh thu thu được .

BÀI GIẢI

a. Ta có :
VC = AVC.Q = 2Q bình + 10Q
MC = ( VC ) ’ = 4Q + 10
Do đây là doanh nghiệp cạnh tranh đối đầu tuyệt đối => Ps = MC = 4Q + 10 .

Vậy đường cung của doanh nghiệp có phương trình là Ps = 4Q + 10.

b. Doanh nghiệp hòa vốn => > TR = TC < => P.Q = VC + FC.

<=> 22.Q = 2Qbình + 10Q + FC

< => FC = 12Q – 2Q bình
Từ câu a, ta có Ps = 4Q + 10 => Q = ( P – 10 ) / 4 = ( 22 – 10 ) / 4 = 3
Thay Q = 3 vào ta được : FC = 12.3 – 2.3 bình = 18 ( nghìn USD )
Ta có : TC = VC + FC = 2Q bình + 10Q + 18
Lợi nhuận doanh nghiệp thu được :
TP = TR – TC = P.Q – ( 2Q bình + 10Q + 18 )
( 1 ) Khi doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí được 1000USD ngân sách cố định và thắt chặt : TP = TR – TC2 = P.Q – ( 2Q bình + 10Q + 17 )
( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra, khi doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí được 1000USD ngân sách cố định và thắt chặt thì doanh thu của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 1000USD. Trước khi tiết kiệm ngân sách và chi phí, doanh nghiệp hòa vốn, vậy sau khi tiết kiệm chi phí, tổng doanh thu của doanh nghiệp là 1000USD .
c. Khi chính phủ nước nhà trợ cấp cho doanh nghiệp 2 USD / 1 loại sản phẩm :
MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2
=> MCe = 4Q + 8 .
Trước khi có trợ cấp thì doanh nghiệp đang hòa vốn. Lựa chọn sản xuất của doanh nghiệp luôn nhằm mục đích để tối đa hóa doanh thu, do đó :
P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 ( nghìn loại sản phẩm )
Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được :
TP = TR – TC = P.Q – ( 2Q bình + 10Q + 18 – 2Q )
= 22.3,5 – ( 2.3,5 bình + 10.35 + 18 – 2.3,5 ) = 6,5 ( nghìn USD )

4. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm lợi ích

Một người tiêu dùng có hàm quyền lợi : U = 1/2 X.Y và ông ta có khoản thu nhập 480 USD. Để mua X, Y với Px = 1 USD, Py = 3 $ .
a. Để tối đa hoá doanh thu với thu nhập đã cho, ông ta sẽ mua bao nhiêu mẫu sản phẩm X ? bao nhiêu Y ?. Tính quyền lợi thu được
b. Giả định thu nhập ông ta giảm chỉ còn 360 USD, tích hợp X, Y được mua là bao nhiêu để quyền lợi tối đa. Tìm quyền lợi đó .
c. Giả định rằng giá của Y không đổi, giá X tăng thêm 50 % thì kế hợp X, Y được chọn là bao nhiêu để quyền lợi tối đa hoá với I = 360 USD .

BÀI GIẢI

a. Ta có : I = X.Px + Y.Py => 480 = 1X + 3Y ( 1 )
Đồng thời thì điều kiện kèm theo để tối đa hóa lợi nhuậnh thì : ( MUx / Px ) = ( MUy / Py ) => ( 0,5 Y / 1 ) = ( 0,5 X / 3 ) ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có : X = 210 và Y = 80
Lợi ích là : TU = 0,5. 210.80 = 8400
b. Khi thu nhập giảm còn 360 thì 360 = 1X + 3Y ( 1 ” )
Từ ( 1 ” ) và ( 2 ) ta được hệ phương trình => Giải ra ta được tựa như
c. Vì giá hàng hóa X tắng lên 50 % nên Px ” = 1,5
Hệ phương trình : 360 = 1,5 X + 3Y và ( 0,5 Y / 1,5 ) = ( 0,5 X / 3 )
=> X = 120, Y = 60

5. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu

Một hãng sản xuất có hàm cầu là : Q = 130 – 10P
a ) Khi giá bán P = 9 thì lệch giá là bao nhiêu ? Tính độ co và giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét .
b ) Hãng đang bán với giá P = 8,5 hãng quyết định hành động giảm già để tăng lệch giá. quyết định hành động này của hãng đúng hay sai ? Vì sao ?
c ) Nếu cho hàm cung Qs = 80, hãy tính giá và lượng cân đối ? Tính độ co và giãn của cầu theo giá tại mức giá cân đối và cho nhận xét .
a ) Ta có : P = 9 thay vào pt đường cầu ta được : Q = 130 – 10 × 9 = 40 .
Ta lại có TR = PxQ = 9 × 40 = 360
Vậy khi giá cả là P = 9 thì lệch giá là TR = 360 .
Ta có : Q = 130 – 10P => ( Q. ) ` = – 10
Độ co và giãn của đường cầu = ( Q. ) ` x P \ Q = – 10 × 9 \ 40 = – 2,25
Vậy khi giá biến hóa 1 % thì lượng cầu đổi khác 2,25 %
b ) Khi giá là P = 8,5 thì lúc đó lượng cầu sẽ là Q = 130 – 10 × 8,5 = 45 Lúc đó lệch giá sẽ là TR = 8,5 × 45 = 382,5 Vậy khi hãng quyết định hành động giảm giá thì lệch giá đạt được lớn hơn. Quyết định của hãng là đúng .
c ) Tại vị trí cân đối ta có :
Qd = Qs

<=> 130-10P=80

<=>10P=50

< => P = 5
=> Pe = 5. Qe = Qs = 80 .
Vậy mức giá cân đối là P = 5, mức sản lượng cân đối là Q = 80
Độ co và giãn của dừong cầu = – 10 × 5/80 = – 0,625 .

Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng sẽ thay đổi 0,625%.

TẢI VỀ Các dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án

Trên đây là 5 dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án mà Kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ đến các bạn!

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button