Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 – kỳ 2, các dạng bài tập có lời giải

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 có những bài tập minh họa để giúp những con hoàn toàn có thể mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng, đồng thời kèm theo những phiếu bài tập để những con cùng rèn luyện nhé

Các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1 : Điền >, <, = vào dấu chấm

1 …. 2;            3 … 1;                 3 … 4
3 … 3;             5 … 2;                 5 … 2
5 … 4;             2 … 3;                 1 … 5
2 … 5;             4 … 1;                 4 … 4
4 … 3;             5 … 5;                  2 … 3
3 …. 5;            1 …. 4;                  3 …. 1

3 …. 2;             5 … 6;                  2 … 0
7 …. 4;            0 …. 1;                  8 … 5
8 …. 8;            8 … 7;                   7 …. 9
0 …. 2;            9 … 9;                   6 …. 8
6 …. 5;           2 …. 6;                   9 …. 5
9 …. 8;           9 …. 9;                  7 …. 7
7 …. 10;         10 …. 8;                 10 … 6

Bài 2 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm .
3 < … < 5 6 < … … < 8 6 > … > 4
10 > … > 8
8 > … > 6
5 < … < 7 4 < … .. < 6 1 < … < 3 3 > … > 1
0 < … .. < 2 9 > … > 7
8 < … < 10 6 > … .. > 4
2 < … < 4 5 > … > 3
Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm ?

7 < …..;     ….. > 8;        1 > …..
4 < …..;     6 > …..;         8 < …..
7 > …..;     9 > ….;.         5 > …..
8 = …..;      ….. < 3;         ….. < 8
….. < 4;      ….. < 2;        9 > ….

Bài 4 : Điền >, <, = vào chỗ chấm 2 + 3 … …. 5 2 + 2 … … .. 5 5 + 4 … …. 9 7 + 1 …. 8 7 + 0 … 5 – 0 7 + 2 … .. 5 + 4 2 + 2 … … .. 1 + 2 2 + 1 … … .. 1 + 2 8 – 3 … … … 3 + 5 6 – 4 … 2 + 5 5 + 3 …. 9 2 + 4 …. 4 + 2 1 + 4 … …. 4 + 1 5 + 0 … … .. 2 + 3 7 – 2 … … .. 3 + 3 4 …. 6 – 1 4 + 6 …. 6 + 2

bai-tap-toan-lop-1

Dạng 2: Viết dãy số và sắp xếp các số

Bài 1. Viết những số : 5, 2, 8, 4, 9, 0
– Theo thứ tự từ bé đến lớn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Theo thứ tự từ lớn đến bé : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 2 : Viết theo thứ tự từ bé đến lớn
8, 4, 10, 12, 9 : … … … … … … … … … … … … … …
3, 6, 9, 8, 12 : … … … … … … … … … … … … … …
16, 13, 14, 20 : … … … … … … … … … … … … … …
6, 9, 10, 1, 8 : … … … … … … … … … … … … … …
12, 11, 10, 15 : … … … … … … … … … … … … … …
16, 18, 12, 10, 9 : … … … … … … … … … … … … … …
18, 11, 3, 9, 12 : … … … … … … … … … … … … … …
6, 7, 0, 3, 9, 11 : … … … … … … … … … … … … … …
4, 6, 7, 5, 2 : … … … … … … … … … … … … … …
Bài tập 3 : Viết số thích hợp vào ô trống :

bai-tap-toan-lop-1-1

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5
– Theo thứ tự từ bé đến lớn : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Theo thứ tự từ lớn đến bé : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Bài 5 : Viết những số : 12, 19, 11, 17, 10, 14 .
– Theo thứ tự từ bé đến lớn : … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Theo thứ tự từ lớn đến bé : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bài 6 : Viết những số theo thứ tự từ bé đến lớn : 26, 79, 15, 69, 90
A. 15, 26, 79, 90, 69
C. 90, 79, 69, 26, 15
B. 15, 26, 69, 79, 90
D. 90, 79, 69, 15, 26
Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự :
– Từ bé đến lớn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Từ lớn đến bé : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Dạng 3: Tìm số lớn nhất và số bé nhất

Bài 1 : Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là :
A. 10 B. 90
C. 100 D. 80
Số bé nhất trong những số sau là : 23, 31, 70, 18, 69
A. 23 B. 31 C. 18 D. 69
Bài 2 :
Khoanh tròn vào số lớn nhất : 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19
Khoanh tròn vào số bé nhất : 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
Khoanh tròn vào số lớn nhất : 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
Khoanh tròn vào số bé nhất : 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: Các phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1 : Điền số thích hợp vào chỗ trống
1 + … … = 5
3 + … … = 6
4 + …. = 5
…. + 2 = 6
…. + 1 = 3
… .. + 3 = 5
3 + …. = 9
6 + … … = 8
4 + …. = 10
…. + 1 = 4
…. + 8 = 9
… .. + 2 = 6
Bài tập 2 : Tính

6 – 2 =
5 + 2 =
9 – 5 =
2 + 0 =
8 + 2 =
4 – 4 =
7 – 3 =
3 + 6 =
7 + 2 =
9 – 5 =
3 + 6 =

1 + 5 =
7 – 6 =
7 + 1 =
3 + 5 =
2 – 1 =
6 + 3 =
5 + 2 =
9 – 4 =
6 + 4 =
4 + 2 =
6 + 1=

7 – 7=
4 + 3 =
7 + 3 =
5 – 2 =
6 – 5 =
8 – 6 =
6 – 4 =
7 – 3 =
10 + 0 =
5 +4 =
8 – 2 =

Bài 3 : Tính :
3 + 3 – 2 = … … …
6 – 1 + 0 = … … ..
5 – 2 + 3 = … … .
2 + 4 – 1 = … … ..
5 – 0 + 1 = … … ..
5 + 0 – 4 = … …
4 + 3 – 5 = … ..
2 + 6 – 3 = … ..
7 – 2 + 3 = … ..
6 – 4 + 2 = … ..
8 – 6 + 3 = … …
4 + 2 + 3 = … …
3 + 2 + 4 = … .
9 – 4 + 5 = … .
10 – 8 + 6 = … .
5 + 5 – 3 = … .
9 + 1 – 7 = … .
10 – 6 + 4 = … .
Bài 4 : Đặt tính rồi tính .
9 – 6
… … …
… … …
… … …
10 + 0
… … …
… … …
… … …
8 – 5
… … …
… … …
… … …
6 + 4 ; 10 – 2
… … … … … …
… … … … … …
… … …. … … …
5 + 5
… … …
… … …
… … …
5 + 4
… … …
… … …
… … …
10 – 9
… … …
… … …
… … …
7 + 3 9 – 3
… … …. … … …
… … … .. … … …
… … … .. … … …

Dạng 5: Giải bài toán có lời văn

Bài 1 : Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 2 : Trên bờ có 20 con vịt, dưới ao có 3 chục con vịt. Hỏi có tổng thể bao nhiêu con vịt ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 3 : Viết phép tính thích hợp .
a ) Có : 13 cái kẹo
thêm : 2 cái kẹo
Có toàn bộ : …. cái kẹo ?
b ) Có : 8 con lợn
Bán : 7 con lợn
Còn lại : … .. con lợn ?
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp .
a, Có : 5 quả cam
Cho đi : 4 quả cam
Tất cả có : …. quả cam ?
b. Có : 10 cái kẹo
Đã ăn : 4 cái kẹo
Còn lại : … .. cái kẹo ?
Bài 5 :
Bóng xanh : 12 quả … … … … …
Bóng đỏ : 7 quả … … … … …
Tất cả : … … quả … … … … …
Bài 6 : Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10 ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

………………………………………………………………………………..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 7 : Lớp 1A có 40 học viên, lớp 1B có 3 chục học viên. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học viên ?
Lớp 1A : … …. học viên
Lớp 1B : … … .. học viên
Cả hai lớp : … học viên ?
Đổi : 3 chục học viên = … … … học viên

Tổng hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1 : Viết toàn bộ những số :
a, Từ 1 đến 10 :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
b, Từ 10 đến 20 :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
c, Từ 20 đến 30 :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bài 2 : Chọn đáp án đúng :
1, Số lớn nhất trong những số : 10, 12, 15, 17 là :
A. 10
B. 12
C. 15
D. 17
2, Số bé nhất trong những số : 10, 12, 15, 17 là :
A. 10
B. 12
C. 15
D. 17
3, Số liền trước của số 16 là số nào ?
A. 14
B. 15
C. 17
D. 18
4, Số liền sau của số 10 là số nào ?
A. 8
B. 9
C. 11
D. 12
5, Bạn Lan có 2 cái bút chì, mẹ mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tổng thể mấy cái bút chì ? ( chọn phép tính đúng nhất )
A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì )
B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì )
C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì ) .

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1 : Viết những số :
Mười ba : … …
Mười tám : … … …
Mười một : … … .
Chín : … … .
Mười bảy : … … …
Mười bốn : … … .
Mười lăm : … ..
Hai mươi : … … …
Tám : … … … … ..
Sáu : … … ..
Mười chín : … … ..
Mười hai : … … ..
Bài 2 : Tính :
4 + 2 = … .
10 – 6 = … .
3 + 4 = … .
14 + 4 = … .
8 – 5 = … .
19 + 0 = … .
2 + 8 = … .
18 – 5 = … .
3 + 6 = … .
17 – 6 = … .
10 – 7 = … .
12 + 7 = … .
Bài 3 : Cho những số : 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp những số đã cho
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Bài 4 : Tìm 1 số ít biết rằng lấy số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được tác dụng bằng 3 ?
Số cần tìm là : … …
Vì : … … … … … … … … … … .

Các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: Các số đếm 100

bai-tap-toan-lop-1-2

bai-tap-toan-lop-1-3

Bài 1. Viết số :
a ) Viết những số từ 89 đến 100 :
b ) Viết số vào chỗ chấm :
Số liền trước của 99 là … … ; 70 gồm … … chục và … đơn vị chức năng
Số liền sau của 99 là … … … ; 81 gồm … … chục và … đơn vị chức năng

Chủ đề 2: Độ dài và đo độ dài

Bài 1 : Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau :
Đoạn AB dài 4 cm : … … … … … … … …
Đoạn AC dài 6 cm : … … … … … … … …
Đoạn BC dài 10 cm : … … … … … … … …
Đoạn AB dài 12 cm : … … … … … … … …
Bài 2 : Điền vào chỗ trống :
a, Số 15 gồm …. chục và …. đơn vị chức năng .
Số 20 gồm …. chục và …. đơn vị chức năng .
Số 17 gồm …. chục và …. đơn vị chức năng .
Số 9 gồm …. chục và …. đơn vị chức năng .
b, Số …. gồm 1 chục và 0 đơn vị chức năng .
Số …. gồm 1 chục và 8 đơn vị chức năng .
Số …. gồm 1 chục và 2 đơn vị chức năng .
Số …. gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng .
Bài 3 : Tính :
30 cm + 40 cm = … … … … .
50 cm + 10 cm = … … … …
20 cm + 50 cm = … … … … .
60 cm + 30 cm = … … … …

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ ngoài phạm vi 100

Phần chắc nghiệm
Câu 1 : Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng hay sai ?
A. Đúng B. Sai
Câu 2 : Kết quả của phép tính 12 cm + 24 cm = 36 đúng hay sai ?
A. Đúng B. Sai
Câu 3 : Số cần điền vào chỗ chấm là : 11 + 47 < … < 20 + 40 A. 58 B. 57 C. 59 D. 60 Câu 4 : Lớp 1A có 20 bạn nam và 26 bạn nữa. Hỏi lớp 1A có toàn bộ bao nhiêu bạn học viên ? A. 42 bạn B. 44 bạn C. 45 bạn D. 46 bạn Câu 5 : Kết quả của phép tính 74 cm – 20 cm = 54 cm đúng hay sai ? A. Đúng B. Sai Câu 6 : Cho phép tính 55 – 21 … 57 – 34. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là : A. < B. = C. >
Câu 7 : Hạ có 19 quả táo, Hạ cho Ngọc 2 quả và cho Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn lại bao nhiêu quả táo ?
A. 10 quả B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1 : Thực hiện phép tính :
73 – 21 + 3 =
60 – 20 + 59 =
36 + 51 – 46 =
66 – 52 – 1 =
88 – 54 – 4 =
26 + 53 – 32 =
28 + 30 – 57 =
20 + 22 + 24 =
45 – 34 + 76 =
66 – 52 – 1 =
75 – 51 + 63 =
90 – 50 + 17 =
96 – 85 + 43 =
94 – 43 + 15 =
99 – 16 – 22 =
26 + 53 – 32 =
Bài 2 : Điền dấu hoặc số thích hợp vào chỗ chấm
87 – 56 + … = 46 ; 38 … 24 = 19 … 5
58 – … + 4 = 44 ; 13 + 54 … 96 – 30
… + 12 + 30 = 64 ; 40 + 26 + 20 … 78
39 … 38 … 90 … 61 = 30
Bài 3 : Hai gà mẹ ấp nở ra được tổng số 24 gà con, biết rằng gà mẹ thứ nhất ấp nở được số gà con bằng số nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi gà mẹ thứ hai ấp nở được bao nhiêu gà con ?
Lời giải :
Cây bưởi còn lại số quả là :
56 – 12 = 44 ( quả )
Đáp số : 44 quả bưởi
Bài 4 : Tính nhanh : 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9
Lời giải
1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = ( 1 + 9 ) + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ rồi đọc giờ.

  • Trên mặt đồng hồ có kim ngắn chỉ giờ và kim dài chỉ phút.
  • Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ giờ đó.

Ví dụ : Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ ?
Giải :
Đồng hồ đang có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 nên ta nói đồng hồ đeo tay đang chỉ 8 giờ .

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ đeo tay để được giờ thích hợp .
Ví dụ : Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

bai-tap-toan-lop-1-4

Giải :
Đồng hồ đang có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là 1 giờ .
Em cần vẽ thêm kim đồng hồ đeo tay như sau :

bai-tap-toan-lop-1-5

Dạng 3 : Xác định giờ ứng với những hoạt động giải trí trong ngày .
Tùy vào từng hoạt động giải trí cho trước, em xác lập đồng hồ đeo tay tương ứng .
Ví dụ :
Giờ sáng : Từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng em sẽ dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học .
Từ 7 giờ đến 10 giờ, em đang học bài trên lớp .
Giờ trưa : Từ 11 giờ đến 1 giờ chiều, em ăn trưa, ngủ trưa .
Giờ chiều : 4 giờ chiều em tham gia thể thao, tắm gội .
Giờ tối : Từ 6 giờ tối, em khởi đầu ăn tối, học bài hoặc xem TV .
Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa san sẻ hoàn toàn có thể giúp những nắm được những chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 nhé

Đánh giá bài viết

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button