Cách Nhận Thẻ Garena Miễn Phí 2021 ❤️️ 10k 20k 50k 100k 500k

Gần đây chúng mình nhận được khá nhiều tin nhắn và cuộc gọi yêu cầu được nhận thẻ garena miễn phí 2021 từ rất nhiều độc giả. Do nhu của nhận thẻ garena tăng cao theo từng ngày mà bên mình cũng không có thời gian trả lời tất cả mọi người hết được, cũng không thể đủ thẻ garena miễn phí để tặng được cho tất cả mọi người. Vì vậy nên chúng mình quyết định viết bài này để các độc giả của Vietlike cũng như tất cả mọi người có nhu cầu nhận thẻ garena miễn phí có thể nhận đc thẻ free.

nhan the garena mien phi 2021

Nhận thẻ garena miễn phí để làm gì?

Thẻ garena là một loại thẻ cào gồm các mã số thẻ và số seri do Garena phát hành với các mệnh giá khác nhau 10k, 20k, 30k, 50k, 100k, 200k, 500k. Thẻ được sử dụng để nạp vào trang nạp thẻ chính thức của garena rồi quy đổi ra tiền trong game như liên quân, free fire, liên minh huyền thoại, tốc chiến và các game khác.

Vậy nhận thẻ garena miễn phí để làm gì thì các bạn cũng có câu trả lời ở đây rùi. Dùng để nạp tiền vào game xử dụng cho việc mua vật phẩm, trang phục, tướng trong game của garena

Thẻ cào garena miễn phí nhận ở đâu?

Do số lượng xin nhận thẻ garena miễn phí rất lớn mà số lượng thẻ của bên mình có trong một ngày thì lại có giới hạn nhất định chính vì vậy chúng mình một ngày sẽ uplate 100 mã thẻ garena miễn phí tại bài viết này cho các bạn nạp. Thời gian uplate hàng ngày vào lúc 10h sáng. Ai nhanh tay thì nhận được còn chậm tay thì xin chờ ngày hôm sau 10h quay lại nhé.

Các bạn nên thử từng thẻ vì nhiều khi thẻ đã được xử dụng bởi các bạn đến sớm hơn và đã được nạp thẻ thành công. Nếu nhân phẩm tốt và đến sớm thì việc nạp miễn phí được vài thẻ là chuyện khá bình thường. Nào mình cùng bắt đầu nhé:

Nhận thẻ 10k garena miễn phí

Thẻ 10k garena miễn phí là mệnh giá nhỏ nhất nên thường sẻ được nạp sau cùng nhất, tỷ lệ nạp thành công khá cao. Các bạn coppy và nạp thử từng thẻ nhé.

nhan the 10k garena mien phi

 1. LJWJ123KKJ6NBV
 2. KFJD2J12J342435
 3. 34L2KN4VB45532
 4. MK432777343BN
 5. MHG233O42134B
 6. GJR234KKLL6888
 7. VVFHG122K5643
 8. BGFN6643J35734
 9. VC5M64D1312367
 10. 6M3678N436B145
 11. VGG3352J632M25
 12. M9634B6M53B225
 13. GB234JK12552K6
 14. MY2423V6V12346
 15. C234GN5534456H
 16. LJWJ123KKJ6NBV
 17. KFJD2J12J342435
 18. 34L2KN4VB45532
 19. MK432777343BN
 20. MHG233O42134B
 21. GJ456KKLL6888
 22. VVFH5672K5643
 23. BGFJ35436N6734
 24. VCD5M613124367
 25. 36B36MN4678145
 26. VG632G32JM2355
 27. M63496M53BB225
 28. GK125B234J52K6
 29. MV6VY242312346
 30. C24434GN55356H
 31. Đang cập nhật….

 

Nhận thẻ 20k garena free

Thẻ 20k garena miễn phí lại về thêm. Anh em nạp nhanh nhé. Không được thì nạp thẻ khác. Cơ hội cho mỗi người là như nhau. Hôm nay không thành công thì mai ta quay lại

nhan the 20k garena mien phi

 1. 23KKLJWJ1J6NBV
 2. K12J34FJD2J2435
 3. 34BL2KN4V45532
 4. 777MK432343BN
 5. 33OMHG242134B
 6. GJK456KLL6888
 7. VV72FH56K5643
 8. B543GFJ36N6734
 9. VC124D5M613367
 10. 36B436MN678145
 11. VG62J32G3M2355
 12. M633B496M5B225
 13. G4JK125B2352K6
 14. M42V6VY2312346
 15. C2GN443455356H
 16. LJWKKJ123J6NBV
 17. KFJ34D2J12J2435
 18. 34LB2KN4V45532
 19. MK734327743BN
 20. MOHG23342134B
 21. GJKLLR234K6888
 22. VVF22KHG15643
 23. BG3J3FN6645734
 24. VC13125M64D367
 25. 6M4363678NB145
 26. VG6G3352J32M25
 27. M9M5634B63B225
 28. GB12234JK552K6
 29. M6VY2423V12346
 30. C234344GN5556H
 31. Đang cập nhật…

Nhận thẻ 50k garena

Thẻ 50k garena miễn phí cập nhật mới nhất cho anh em đây. Anh em nạp nhanh tay nào. Không được thì nạp thẻ khác. Cơ hội cho mỗi người là như nhau. Hôm nay không thành công thì mai ta quay lại đây thử lại nhé!

nhan the 50k garena mien phi

 1. WJ23KKLJ1J6NBV
 2. FJD2J2K12J34435
 3. N4V434BL2K5532
 4. 4777MK43233BN
 5. G2433OMH2134B
 6. LGJK456KL6888
 7. 5VV72FH6K5643
 8. FJB543G36N6734
 9. D5VC124M613367
 10. 6M36B43N678145
 11. 3V2GG62J3M2355
 12. 49M633B6M5B225
 13. G25B4JK12352K6
 14. M3142V6VY22346
 15. 434C2GN455356H
 16. LJW3J6KKJ12NBV
 17. K4D2J12FJ3J2435
 18. 34LN4V4B2K5532
 19. M34327K7743BN
 20. M334OHG22134B
 21. 34KGJKLLR26888
 22. VVKHGF2215643
 23. BG6453J3FN6734
 24. VCM6131254D367
 25. 6MNB4363678145
 26. VG2J36G3352M25
 27. M963BM5634B225
 28. GB1522234JK5K6
 29. M3V6VY24212346
 30. C2GN343445556H
 31. Đang cập nhật…

Nhận thẻ garena miễn phí 100k

Thẻ 100k garena miễn phí cập nhật mới nhất về rất nhiều cho anh em nạp miễn phí. Anh em nạp nhanh tay nào. Không được thì nạp thẻ khác. Cơ hội cho mỗi người là như nhau. Hôm nay không thành công thì mai ta quay lại đây thử lại nhé!

nhan the 100k garena mien phi

 1. 2JW3KKLJ1J6NBV
 2. K1JD2J2J34F2435
 3. 34B4VL2KN45532
 4. 777323MK443BN
 5. 32423OMHG134B
 6. GJL6K456KL888
 7. V6KV72FH55643
 8. B536N43GFJ6734
 9. VD5MC124613367
 10. 36N67B436M8145
 11. V2G3G62J3M2355
 12. M96633B4M5B225
 13. G4JB235K1252K6
 14. MY2342V6V12346
 15. C342GN4455356H
 16. LJ23JWKKJ16NBV
 17. K2J12FJ34DJ2435
 18. 34L4V4B2KN5532
 19. M774K734323BN
 20. MO21HG233434B
 21. G34JKLLR2K6888
 22. VVG15F22KH643
 23. B6G3J3FN645734
 24. V5MC131264D367
 25. 678NM43636B145
 26. VG526G33J32M25
 27. M69M5634B3B225
 28. G34JB122K552K6
 29. 24M6VY23V12346
 30. 4GC23434N5556H
 31. Đang cập nhật….

Nhận thẻ 200k garena miễn phí 2021

Thẻ 200k garena miễn phí cập nhật mới nhất về rất nhiều cho anh em nạp miễn phí. Anh em nạp nhanh tay nào. Không được thì nạp thẻ khác. Cơ hội cho mỗi người là như nhau. Hôm nay không thành công thì mai ta quay lại đây thử lại nhé!

nhan the 200k garena mien phi

 1. 2J13KKLJWJ6NBV
 2. FJK12J34D2J2435
 3. KN34BL24V45532
 4. 2343777MK43BN
 5. G242134B33OMH
 6. KLL6888GJK456
 7. VK5643V72FH56
 8. 6N6734B543GFJ3
 9. M613367VC124D5
 10. 7814536B436MN6
 11. M2355VG62J32G3
 12. 5B22M633B496M5
 13. B2352K6G4JK125
 14. 231234M42V6VY6
 15. 3455356C2GN44H
 16. 123J6NBVLJWKKJ
 17. 12J2435KFJ34D2J
 18. 3V455324LB2KN4
 19. 43BNMK7343277
 20. 34BMOHG233421
 21. 34K6888GJKLLR2
 22. G15643VVF22KH
 23. B6645734G3J3FN
 24. V64D367C13125M
 25. 8NB1456M436367
 26. VJ32M25G6G3352
 27. 63B225M9M5634B
 28. GBK552K612234J
 29. M6VY62423V1234
 30. C5556H234344GN
 31. Đang cập nhật…

Nhận thẻ 500k garena free 2021

Thẻ 500k garena miễn phí cập nhật mới nhất về rất nhiều cho anh em nạp miễn phí. Anh em nạp nhanh tay nào. Không được thì nạp thẻ khác. Cơ hội cho mỗi người là như nhau. Hôm nay không thành công thì mai ta quay lại đây thử lại nhé!

nhan the 500k garena mien phi

 1. WJ1J623KKLJNBV
 2. 2J2435K12J34FJD
 3. 4BL2KN4V453532
 4. 77MK4323473BN
 5. 3OMHG2432134B
 6. K456KGJLL6888
 7. FH56KVV725643
 8. 43GFJ3B56N6734
 9. 5M613367VC124D
 10. MN67814536B436
 11. J32G3M2355VG62
 12. 3B496M5B22M635
 13. K125B2352K6G4J
 14. V6VY2312346M42
 15. N443455356HC2G
 16. KJ123J6NBVLJWK
 17. D2J12J2435KFJ34
 18. 32KN4V455324LB
 19. 327743BNMK734
 20. 23342134BMOHG
 21. KLLR234K6888GJ
 22. 22KHG15643VVF
 23. 3J3FN6645734BG
 24. 13125M64D367VC
 25. 63678NB1456M43
 26. G6G3352J32M25V
 27. 9M5634B63B225M
 28. B12234JK552K6G
 29. Y2423V12346M6V
 30. 34344GN5556HC2
 31. Đang cập nhật…

Tổng kết: Trong một ngày bên mình chỉ cập nhật tại đây 100 thẻ garena miễn phí thôi. Lượng truy cập vào trang 1 ngày cả ngàn người thế nên cơ hội nạp thành công tầm ~5%. Nếu các bạn thử nhiều lần, nhiều thẻ và đến đúng 10h hàng ngày thì sẽ có cơ hội nhận thẻ garena miễn phí 2021 rất cao.

Nếu không may mắn, không nhận thẻ garena miễn phí được tại đây thì các bạn để lại gmail hoặc số điện thoại bên dưới phần bình luận. Nếu hôm nào nhiều thẻ chúng mình sẽ gửi qua đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Chúc các bạn vui vẻ!

Rating: 5.00/5. From 2 votes.
Please wait...

ZOM.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media. Số điện thoại/Zalo: 0966.086 268

6 Nhận xét

 1. cho e xin ít kc id 2513114307

  Rating: 5.00/5. From 2 votes.
  Please wait...
  1. mình đã gửi vào gmail thẻ 50k nhé bạn!

   Rating: 5.00/5. From 1 vote.
   Please wait...
  2. anh ơi cho em ít kc đi id em là 3508470329
   rất cảm ơn anh ạ

   No votes yet.
   Please wait...
   1. mình gửi vào sáng thứ 2 nhé bạn

    No votes yet.
    Please wait...
 2. anh ơi cho em xin ít kim cương ạ id 2598458494 .cảm ơn anh trước ạ.

  No votes yet.
  Please wait...
  1. oki mình đã gửi code vào sđt nhé

   No votes yet.
   Please wait...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button