Địa lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

trac nghiem atlat dia li viet nam trang 15 dan cu co dap an – Tài liệu text

trac nghiem atlat dia li viet nam trang 15 dan cu co dap an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.24 KB, 3 trang )

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15: Dân cư (Có đáp án)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết đâu là dô thị đặc biệt của nước
ta?
A. Hà Nội, Hải Phòng.
B. Hà Nội, Đà Nẵng.
C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao
nhất nước ta ?
A. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng.

D. Tây Nguyên.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây không
phải là thành phố trực thuộc Trung ương?
A. Đà Nẵng.

B. Cần Thơ.

C. Hải Phòng.

D. Huế.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị có quy mô dân số từ 200

001 – 500 000 người ở vùng Tây Nguyên là đô thị nào?
A. Đà lạt.

B. Buôn Ma Thuột.

C. Pleiku.

D. Kon Tum.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị có quy mô dân số từ
200 001 – 500 000 người ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đô thị nào?
A. Đà Nẵng, Quy Nhơn.

B. Quy Nhơn, Nha Trang.

C. Nha Trang, Phan Thiết.

D. Phan Thiết, Đà Nẵng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông
Cửu Long có số dân từ 500 000 – 1 000 000 người?
A. Long Xuyên.

B. Cà Mau.

C. Cần Thơ.

D. Mỹ Tho.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở vùng Đông Nam

Bộ có số dân dưới 100 000 người?
A. Bà Rịa.

B. Thủ Dầu Một.

C. Tây Ninh.

D. Biên Hòa.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu dân thành thị và nông
thôn năm 2007 lần lượt là (đơn vị: %)

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A. 27,4 và 72,6.

B. 72,6 và 27,4.

C. 28,1 và 71,9.

D. 71,9 và 28,1.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu lao động đang làm việc
phân theo khu vực kinh tế công nghiệp từ năm 1995 – 2007 có sự chuyển dịch theo hướng nào?
A. Giảm liên tục.

B. Tăng liên tuc.

C. Không ổn định.

D. Biến động.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỷ lệ dân nông thôn ở nước ta
năm 2007? (đơn vị: %)
A. 71,9.

B. 72,6.

C. 75,8.

D. 76,4.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào có quy mô dân số
lớn nhất trong các đô thị dưới đây?
A. Thanh Hóa.

B. Quy Nhơn.

C. Nha Trang.

D. Đà Nẵng.

Câu 12. Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây có quy mô
dân số từ 100 000 – 200 000ngươi?
A. Nha Trang.

B. Buôn Ma Thuột.

C. Biên Hòa.

D. Đà Lạt.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thi nào sau đây không phải
là đô thi loaị 2 (năm 2007)?
A. Mỹ Tho

B. Bảo Lộc.

C. Buôn Ma Thuột.

D. Đà Lạt.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây là không đúng về dân số
phân theo thành thị – nông thôn ở nước ta?
A. Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thi.a
B. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng.
C. Dân số thành thị chiếm tỉ trọng thấp và có xu hướng ngày càng tăng.
D. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng giảm.
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (tháp dân số), nhận xét nào sau đây là
không đúng về cơ cấu dân số phân theo các nhóm tuổi ở nước ta?
A. Tỉ lệ dân số nữ cao hơn ti lệ dân số nam.
B. Nước ta có cơ cấu dân số già.
C. Dân số nước ta đang có xu hướng chuyển sang cơ cấu dân số già.
D. Tỉ lê nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu hướng giảm.

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

1, B

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm dân cư
4, B
7, A
10, B

13, B

2, C

5, B

8, A

11, D

14, B

3, D

6, C

9, B

12, D

15, B

001 – 500 000 người ở vùng Tây Nguyên là đô thị nào ? A. Đà lạt. B. Buôn Ma Thuột. C. Pleiku. D. Kon Tum. Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết những đô thị có quy mô dân số từ200 001 – 500 000 người ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đô thị nào ? A. Đà Nẵng, Quy Nhơn. B. Quy Nhơn, Nha Trang. C. Nha Trang, Phan Thiết. D. Phan Thiết, Thành Phố Đà Nẵng. Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sôngCửu Long có số dân từ 500 000 – 1 000 000 người ? A. Long Xuyên. B. Cà Mau. C. Cần Thơ. D. Mỹ Tho. Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở vùng Đông NamBộ có số dân dưới 100 000 người ? A. Bà Rịa. B. Thủ Dầu Một. C. Tây Ninh. D. Biên Hòa. Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu tổ chức dân thành thị và nôngthôn năm 2007 lần lượt là ( đơn vị chức năng : % ) VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phíA. 27,4 và 72,6. B. 72,6 và 27,4. C. 28,1 và 71,9. D. 71,9 và 28,1. Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu tổ chức lao động đang làm việcphân theo khu vực kinh tế tài chính công nghiệp từ năm 1995 – 2007 có sự chuyển dời theo hướng nào ? A. Giảm liên tục. B. Tăng liên tuc. C. Không không thay đổi. D. Biến động. Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỷ lệ dân nông thôn ở nước tanăm 2007 ? ( đơn vị chức năng : % ) A. 71,9. B. 72,6. C. 75,8. D. 76,4. Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào có quy mô dân sốlớn nhất trong những đô thị dưới đây ? A. Thanh Hóa. B. Quy Nhơn. C. Nha Trang. D. TP. Đà Nẵng. Câu 12. Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây có quy môdân số từ 100 000 – 200 000 ngươi ? A. Nha Trang. B. Buôn Ma Thuột. C. Biên Hòa. D. Đà Lạt. Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thi nào sau đây không phảilà đô thi loaị 2 ( năm 2007 ) ? A. Mỹ ThoB. Bảo Lộc. C. Buôn Ma Thuột. D. Đà Lạt. Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây là không đúng về dân sốphân theo thành thị – nông thôn ở nước ta ? A. Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thi. aB. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu thế ngày càng tăng. C. Dân số thành thị chiếm tỉ trọng thấp và có khuynh hướng ngày càng tăng. D. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có khuynh hướng ngày càng giảm. Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 ( tháp dân số ), nhận xét nào sau đây làkhông đúng về cơ cấu tổ chức dân số phân theo những nhóm tuổi ở nước ta ? A. Tỉ lệ dân số nữ cao hơn ti lệ dân số nam. B. Nước ta có cơ cấu tổ chức dân số già. C. Dân số nước ta đang có xu thế chuyển sang cơ cấu tổ chức dân số già. D. Tỉ lê nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu thế giảm. VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phí1, BĐáp án câu hỏi trắc nghiệm dân cư4, B7, A10, B13, B2, C5, B8, A11, D14, B3, D6, C9, B12, D15, B

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button