Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Chất nào sau đây là chất điện li? – Đại Học Đông Đô Hà Nội

3. Quá trình điện li diễn ra như nào ?Câu hỏi : Chất nào sau đây là chất điện li ? A. C2H5OH B. Nước cất .

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là chất điện li?

C. H2SO4. D. C6H12O6 Trả lời :

Đáp án: C. H2SO4

H2SO4 là chất điện li

Giải thích

Những chất tan trong nước ( hoặc nóng chảy ) phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazơ và muối là những chất điện li. chat nao sau day la chat dien li 1

Mời bạn đọc cùng với THPT Ninh Châu tìm hiểu về sự điện li qua bài viết dưới đây.

1. Khái niệm sự điện li

– Các dung dịch axit, bazo và muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có rất nhiều tiểu phân mang điện tích. Các tiểu phân này hoạt động tự do trong dung dịch và được gọi là ion. – Quá trình phân li những chất trong nước tạo ra ion là sự điện li. – Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazo và muối là những chất điện li.

2. Phân loại những chất điện li

a. Chất điện li mạnh

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion. – Chất điện li mạnh là những axit mạnh như : HCl, HNO3, HClO4, H2SO4 … hay những bazo mạnh như : NaOH, KOH, Ca ( OH ) 2 … và hầu hết những muối. Na2SO4 → 2N a + + SO42 –

b. Chất điện li yếu

Là những chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion ( 0 < 1, phương trình trình diễn ⇌ ). – Chất điện li yếu là những axit yếu như : H2SO3, CH3COOH, H2S, HClO … Bazơ yếu : Mg ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, NH3, Bi ( OH ) 3 … Cân bằng điện li : VD : HF ⇌ H + + F – CH3COOH ⇔ H + + CH3COO –

3. Quá trình điện li diễn ra như nào ?

a. Cơ chế của quá trình điện li:

– Qúa trình điện li xảy ra khi có sự tương tác giữa phân tử nước và phân tử những chất điện li đẫn đến sự phân li của ác chất này trong nước. – Phân tử H2O là phân tử có cực, link O-H trong H2O là link cộng hoá trị phân cực, cặp e dùng chung lệch về phía oxi, nên ở oxi có dư điện tích âm, còn ở hidro có dư điện tích dương. – Khi hoà tan chất điện li vào nước, chất điện li hoàn toàn có thể là hợp chất ion ( Ví dụ NaCl ) hoặc hợp chất cộng hoá trị có cực, sẽ xảy ra sự tương tác giữa những phân tử nước với những phân tử chất điện li, phần mang điện tích âm ( anion ) của những phân tử chất điện li sẽ hút phần mang điện tích dương của phân tử nước, ngược lại phần mang điện tích dương ( cation ) sẽ hút phần mang điện tích âm của phân tử H2O. Qúa trình tương tác này tích hợp với sự hoạt động không ngừng của những phân tử nước dẫn đến sự điện li những phân tử chất điện li thành những ion mang điện tích ( + ) và ( – ) trong nước. – Các hợp chất ancol etylic, dlixerol .. không phải là chất điện li do trong phân tử có link phân cực nhưng rất yếu, nên dưới công dụng của những phân tử nước chúng không hề phân li ra ion được.

b. Biểu diễn sự điện li

  • Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li, ví dụ:

NaCl → Na + + Cl – HCl → H + + Cl – NaOH → Na + + OH –

4. Bài tập vận dụng

Câu 1. Các dd axit như HCl, bazo như naOH và muối như NaCl dẫn được điện, còn các dd như ancol etylic, saccarozo, glixerol không dẫn được điện là do nguyên nhân gì?

Lời giải

– Các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vì trong dd có sự hiện hữu của những ion mang điện tích hoạt động tự do. – Các dd ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được vì trong dd không có sự hiện hữu của những ion.

Câu 2. Sự điện li, chất điện li là gì?

Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh và chất điện li yếu? Lấy VD và viết phương trình điện li của chúng.

Giải:

– Sự điện li là quy trình phân li những chất trong nước tạo ra ion. – Chất điện li lànhững chất khi tan trong nước phân li ra ion. – Axit, bazo và muối là những chất điện li. – Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion. VD : HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 … HCl → H + + Cl – H2SO4 → 2H + + SO42 – HNO3 → H + + NO3 – HClO4 → H + + ClO4 – – Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có 1 số ít phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn còn tồi tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. VD : CH3COOH, H2S, H2SO3, HF … CH3COOH ⇔ H + + CH3COO – H2S ⇔ 2H + + S2 – H2SO3 ⇔ 2H + + SO32 – HF ⇔ H + + F –

Câu 3. Viết phương trình điện li của các chất sau:

a ) Các chất điện li mạnh : Ba ( NO3 ) 2 0,10 M ; HNO3 0,020 M ; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion trong những dung dịch trên. b ) Các chất điện li yếu : HClO, HNO2.

Giải:

a ) Các chất điện li mạnh

Ba(NO3)2     →     Ba2+    +      2NO3–
0,01M                0,10M            0,20M

HNO3           →     H+          +      NO3–
0,020M              0,020M            0,020M

KOH             →     K+        +         OH–
0,010M               0,010M           0,010M

b ) Các chất điện li yếu : HClO ⇔ H + + ClO – HNO2 ⇔ H + + NO2 –

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng:

DD chất điện li dẫn điện được là do : A. Sự vận động và di chuyển của những electron. B. Sự vận động và di chuyển của những cation. C. Sự chuyển dời của những phân tử hòa tan. D. Sự vận động và di chuyển của cả cation và anion.

Đáp án đúng: D

Câu 5. Chất nào không dẫn điện được:

A. KCl rắn, khan. B. CaCl2 nóng chảy. C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi : Đại Học Đông Đô Chuyên mục : Lớp 12, Hóa Học 12

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button