Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

29 – con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng – Tài liệu text

29 – con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (253.05 KB, 3 trang )

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
29 – Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng

Câu 1.
Con lắc lò xo được đặt trên mặt phẳng nghiêng như hình vẽ, góc
0
nghiêng α = 30. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo bị nén một đoạn 5 cm. Kéo vật nặng theo phương của trục
lò xo đến vị trí lò xo dãn 5 cm, rồi thả không vận tốc ban đầu cho vật dao động điều hoà. Thời gian lò xo bị
giãn trong một chu kì dao động nhận giá trị nào sau đây?
A. π/30 s
B. π/15 s
C. π/45 s
D. π/60 s
Câu 2. Một con lắc lò xo m = 500 g, k = 50 N/m đặt trên mặt phẳng nghiêng 30o so với phương ngang.
Đầu phía trên của lò xo được giữ cố định tại điểm treo I. Đầu phía dưới treo quả nặng. Đưa vật tới vị trí lò
xo giãn 3 cm rồi buông nhẹ cho vật chuyển động. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma
sát trong quá trình chuyển động. Giá trị (tuyệt đối) lớn nhất và nhỏ nhất của lực do lò xo tác dụng vào điểm
treo I phía trên trong quá trình dao động là
A. 3,5 N và 1,5 N.
B. 1,5 N và 0 N.
C. 1 N và 0 N.
D. 3,5 N và 1 N.
Câu 3. Cho cơ hệ gồm con lắc lò xo có k = 30 N/m và m = 300 g đặt nghiêng chếch lên trên (vật ở phía
trên) dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang. Đưa vật tới vị trí sao cho lò xo bị nén
3 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Cho g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Chọn gốc toạ độ O tại vị trí
cân bằng, trục tọa độ Ox hướng lên và trùng với trục của lò xo. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật bắt đầu
chuyển động. Phương trình dao động của vật là
A. x = 2cos(10t + π/2) cm.
B. x = 2cos(10t − π) cm.
C. x = 3cos(10t) cm.
D. x = 2cos(10t) cm.

Câu 4. Một con lắc lò xo m = 500 g, k = 50 N/m đặt trên mặt phẳng nghiêng 60o so với phương thẳng
đứng. Đầu phía trên của lò xo được giữ cố định tại điểm treo I. Đầu phía dưới treo quả nặng. Giữ vật tại vị
trí lò xo giãn 3 cm. Chọn trục Ox song song với mặt phẳng nghiêng, gốc O tại vị trí cân bằng của vật,
chiều dương Ox hướng xuống. Tại thời điểm t = 0 thì buông nhẹ cho vật chuyển động. Cho gia tốc trọng
trường g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát trong quá trình chuyển động. Phương trình dao động của quả
nặng là
A. x = 3cos(10t + π/2) cm.
B. x = 2cos(10t – π/2) cm.
C. x = 3cos(10t − π) cm.
D. x = 2cos(10t + π) cm.
Câu 5. Một con lắc lò xo m = 500 g, k = 50 N/m đặt trên mặt phẳng nghiêng 30o so với phương ngang.
Đầu phía trên của lò xo được giữ cố định tại điểm treo I. Đầu phía dưới treo quả nặng. Đưa vật tới vị trí lò
xo giãn 3 cm rồi buông nhẹ cho vật chuyển động. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma
sát trong quá trình chuyển động. Giá trị tuyệt đối lớn nhất và nhỏ nhất của lực do lò xo tác dụng vào điểm
treo I phía trên trong quá trình dao động là
A. 3,5 N và 1,5 N.
B. 1,5 N và 0 N.

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
C. 1 N và 0 N.
D. 3,5 N và 1 N.
Câu 6. Cho cơ hệ gồm con lắc lò xo có k = 30 N/m đặt nghiêng chếch lên trên dọc theo mặt phẳng nghiêng
góc α = 30o so với phương ngang. Đầu dưới của lò xo được gắn cố định vào điểm treo I phía dưới, đầu
phía trên của lò xo được gắn với vật nặng m = 300 g. Đưa vật tới vị trí sao cho lò xo bị nén 3 cm rồi buông
nhẹ cho vật dao động. Cho g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Giá trị (tuyệt đối) lớn nhất và nhỏ nhất của
lực tác dụng lên điểm treo I lần lượt là
A. 3 N và 0 N.
B. 2,1 N và 0,9 N.
C. 0,9 N và 0 N.

D. 2,1 N và 0 N.
Câu 7. Một con lắc lò xo có k = 20 N/m và m = 100 g. Con lắc được treo nghiêng hướng lên trên dọc theo
một mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang. Cho g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Chọn
trục tọa độ Ox hướng nghiêng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng, chọn gốc O tại vị trí cân bằng. Đưa vật dọc
theo trục của lò xo tới vị trí lò xo bị nén 5 cm và buông nhẹ. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật đi qua vị trí lò
xo không biến dạng lần đầu tiên. Phương trình dao động của vật là
A. x = 5cos(10√2t) cm.
B. x = 5cos(10√2t + π) cm.
C. x = 2,5cos(10√2t + π) cm.
D. x = 2,5cos(10√2t) cm.
Câu 7. Một con lắc lò xo có k = 20 N/m và m = 100 g. Con lắc được treo nghiêng hướng lên trên dọc theo
một mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang. Cho g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Chọn
trục tọa độ Ox hướng nghiêng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng, chọn gốc O tại vị trí cân bằng. Đưa vật dọc
theo trục của lò xo tới vị trí lò xo bị nén 5 cm và buông nhẹ. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật đi qua vị trí lò
xo không biến dạng lần đầu tiên. Phương trình dao động của vật là
A. x = 5cos(10√2t) cm.
B. x = 5cos(10√2t + π) cm.
C. x = 2,5cos(10√2t + π) cm.
D. x = 2,5cos(10√2t) cm.
Câu 9. Cho cơ hệ gồm con lắc lò xo có m = 300 g đặt nghiêng chếch lên (điểm treo cố định nằm dưới) dọc
theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang. Đưa vật dọc theo trục của lò xo tới vị trí lò xo
bị nén 3 cm rồi buông nhẹ thì vật dao động điều hòa với cơ năng là 30 mJ. Cho gia tốc trọng trường g = 10
m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Biên độ của dao động của vật là
A. 2 cm
B. 4 cm
C. 1 cm
D. 3 cm
Câu 10. Một con lắc lò xo có k = 20 N/m và m = 100 g. Con lắc được treo nghiêng hướng lên trên dọc
theo một mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang. Cho g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Đưa
vật dọc theo trục của lò xo tới vị trí lò xo bị nén 5 cm và buông nhẹ cho vật dao động. Quãng thời gian lò

xo bị nén trong một chu kỳ là
A. ∆ t = 0,44 s.
B. ∆ t = 0,22 s.
C. ∆ t = 0,11 s.
D. ∆ t = 0 s.
ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: B
Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng,chiều dương hướng lên,pt li độ của vật; x=10cos(10t) .Trong một chu kì
lo xo giãn khi đi từ li độ x=10 đến x=5 ứng với pha dao động là 0 và =>

=>t’

Tải file Word tại website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369
Câu 2: A
Câu 3: D
Bình thường ở VTCB lò xo sẽ bị nén
Đưa tới vật vị trí lò xo nén rồi thả nhẹ suy ra A = 2cm
Chiều dương hướng lên, vậy ban đầu vật ở biên dương
Câu 4: D
Câu 5: A
Câu 6: B
Câu 7: D
Đưa vật tới vị trí lò xo nén 5cm

Vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên chính là biên dương nên:
Câu 8: C
Ta có độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng:

Gọi biểu thức của lực tác dụng vào vật là:

F0 = k.A = 1N,
Tại t = 0 thì F = F0
→ F = cos(10t) N
Câu 9: A

Câu 10: A
Đưa vật tới vị trí lò xo nén 5 cm
Lò xo luôn bị nén nên quãng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là

Câu 4. Một con lắc lò xo m = 500 g, k = 50 N / m đặt trên mặt phẳng nghiêng 60 o so với phương thẳngđứng. Đầu phía trên của lò xo được giữ cố định và thắt chặt tại điểm treo I. Đầu phía dưới treo quả nặng. Giữ vật tại vịtrí lò xo giãn 3 cm. Chọn trục Ox song song với mặt phẳng nghiêng, gốc O tại vị trí cân đối của vật, chiều dương Ox hướng xuống. Tại thời gian t = 0 thì buông nhẹ cho vật hoạt động. Cho tần suất trọngtrường g = 10 m / s2 và bỏ lỡ mọi ma sát trong quy trình hoạt động. Phương trình xê dịch của quảnặng làA. x = 3 cos ( 10 t + π / 2 ) cm. B. x = 2 cos ( 10 t – π / 2 ) cm. C. x = 3 cos ( 10 t − π ) cm. D. x = 2 cos ( 10 t + π ) cm. Câu 5. Một con lắc lò xo m = 500 g, k = 50 N / m đặt trên mặt phẳng nghiêng 30 o so với phương ngang. Đầu phía trên của lò xo được giữ cố định và thắt chặt tại điểm treo I. Đầu phía dưới treo quả nặng. Đưa vật tới vị trí lòxo giãn 3 cm rồi buông nhẹ cho vật hoạt động. Cho tần suất trọng trường g = 10 m / s2 và bỏ lỡ mọi masát trong quy trình hoạt động. Giá trị tuyệt đối lớn nhất và nhỏ nhất của lực do lò xo công dụng vào điểmtreo I phía trên trong quy trình giao động làA. 3,5 N và 1,5 N.B. 1,5 N và 0 N.Tải file Word tại website http://dethithpt.com – đường dây nóng : 096.79.79.369 C. 1 N và 0 N.D. 3,5 N và 1 N.Câu 6. Cho cơ hệ gồm con lắc lò xo có k = 30 N / m đặt nghiêng chếch lên trên dọc theo mặt phẳng nghiênggóc α = 30 o so với phương ngang. Đầu dưới của lò xo được gắn cố định và thắt chặt vào điểm treo I phía dưới, đầuphía trên của lò xo được gắn với vật nặng m = 300 g. Đưa vật tới vị trí sao cho lò xo bị nén 3 cm rồi buôngnhẹ cho vật xê dịch. Cho g = 10 m / s2 và bỏ lỡ mọi ma sát. Giá trị ( tuyệt đối ) lớn nhất và nhỏ nhất củalực tính năng lên điểm treo I lần lượt làA. 3 N và 0 N.B. 2,1 N và 0,9 N.C. 0,9 N và 0 N.D. 2,1 N và 0 N.Câu 7. Một con lắc lò xo có k = 20 N / m và m = 100 g. Con lắc được treo nghiêng hướng lên trên dọc theomột mặt phẳng nghiêng góc α = 30 o so với phương ngang. Cho g = 10 m / s2 và bỏ lỡ mọi ma sát. Chọntrục tọa độ Ox hướng nghiêng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng, chọn gốc O tại vị trí cân đối. Đưa vật dọctheo trục của lò xo tới vị trí lò xo bị nén 5 cm và buông nhẹ. Chọn gốc thời hạn t = 0 lúc vật đi qua vị trí lòxo không biến dạng lần tiên phong. Phương trình giao động của vật làA. x = 5 cos ( 10 √ 2 t ) cm. B. x = 5 cos ( 10 √ 2 t + π ) cm. C. x = 2,5 cos ( 10 √ 2 t + π ) cm. D. x = 2,5 cos ( 10 √ 2 t ) cm. Câu 7. Một con lắc lò xo có k = 20 N / m và m = 100 g. Con lắc được treo nghiêng hướng lên trên dọc theomột mặt phẳng nghiêng góc α = 30 o so với phương ngang. Cho g = 10 m / s2 và bỏ lỡ mọi ma sát. Chọntrục tọa độ Ox hướng nghiêng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng, chọn gốc O tại vị trí cân đối. Đưa vật dọctheo trục của lò xo tới vị trí lò xo bị nén 5 cm và buông nhẹ. Chọn gốc thời hạn t = 0 lúc vật đi qua vị trí lòxo không biến dạng lần tiên phong. Phương trình xê dịch của vật làA. x = 5 cos ( 10 √ 2 t ) cm. B. x = 5 cos ( 10 √ 2 t + π ) cm. C. x = 2,5 cos ( 10 √ 2 t + π ) cm. D. x = 2,5 cos ( 10 √ 2 t ) cm. Câu 9. Cho cơ hệ gồm con lắc lò xo có m = 300 g đặt nghiêng chếch lên ( điểm treo cố định và thắt chặt nằm dưới ) dọctheo mặt phẳng nghiêng góc α = 30 o so với phương ngang. Đưa vật dọc theo trục của lò xo tới vị trí lò xobị nén 3 cm rồi buông nhẹ thì vật giao động điều hòa với cơ năng là 30 mJ. Cho tần suất trọng trường g = 10 m / s2 và bỏ lỡ mọi ma sát. Biên độ của xê dịch của vật làA. 2 cmB. 4 cmC. 1 cmD. 3 cmCâu 10. Một con lắc lò xo có k = 20 N / m và m = 100 g. Con lắc được treo nghiêng hướng lên trên dọctheo một mặt phẳng nghiêng góc α = 30 o so với phương ngang. Cho g = 10 m / s2 và bỏ lỡ mọi ma sát. Đưavật dọc theo trục của lò xo tới vị trí lò xo bị nén 5 cm và buông nhẹ cho vật giao động. Quãng thời hạn lòxo bị nén trong một chu kỳ luân hồi làA. ∆ t = 0,44 s. B. ∆ t = 0,22 s. C. ∆ t = 0,11 s. D. ∆ t = 0 s. ĐÁP ÁN và LỜI GIẢI CHI TIẾTCâu 1 : BChọn gốc toạ độ tại vị trí cân đối, chiều dương hướng lên, pt li độ của vật ; x = 10 cos ( 10 t ). Trong một chu kìlo xo giãn khi đi từ li độ x = 10 đến x = 5 ứng với pha giao động là 0 và => => t’Tải file Word tại website http://dethithpt.com – hotline : 096.79.79.369 Câu 2 : ACâu 3 : DBình thường ở VTCB lò xo sẽ bị nénĐưa tới vật vị trí lò xo nén rồi thả nhẹ suy ra A = 2 cmChiều dương hướng lên, vậy khởi đầu vật ở biên dươngCâu 4 : DCâu 5 : ACâu 6 : BCâu 7 : DĐưa vật tới vị trí lò xo nén 5 cmVị trí lò xo không biến dạng lần tiên phong chính là biên dương nên : Câu 8 : CTa có độ dãn của lò xo tại vị trí cân đối : Gọi biểu thức của lực tính năng vào vật là : F0 = k. A = 1N, Tại t = 0 thì F = F0 → F = cos ( 10 t ) NCâu 9 : ACâu 10 : AĐưa vật tới vị trí lò xo nén 5 cmLò xo luôn bị nén nên quãng thời hạn lò xo bị nén trong 1 chu kì là

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button