Review

Quy định địa điểm công chứng, công chứng ngoài văn phòng

Địa điểm công chứng ? Trình tự công chứng ngoài trụ sở ? Người nhu yếu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch ?

Hiện nay, Việc công chứng những loại sách vở không còn là yếu tố quá khó khăn vất vả so với cá thể, tổ chức triển khai. Ca nhân, tổ chứng muốn được công chứng những loại sách vở, hợp đồng, những thanh toán giao dịch dân sự như : sách vở tùy thân, hợp đồng kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng tín dụng thanh toán, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng quốc tế hoặc từ tiếng quốc tế sang tiếng Việt mà theo lao lý của pháp lý thì được thực thi việc công chứng. Cá nhân, tổ chức triển khai triển khai việc công chứng tại văn phòng công chứng, ngoài những còn được triển khai ngoài trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng.

dia diem cong chung 2

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật công chứng năm trước – Bộ luật Tố tụng dân sự năm năm ngoái ; – Bộ Luật dân sự năm ngoái.

1. Địa điểm công chứng

Địa điểm công chứng được quy định tại Điều 44 Luật Công chứng 2014 (hiệu lực từ 1/1/2015) như sau:

“ 1. Việc công chứng phải được thực thi tại trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng, trừ những trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này. 2. Việc công chứng hoàn toàn có thể được triển khai ngoài trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng trong trường hợp người nhu yếu công chứng là người già yếu, không hề đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có nguyên do chính đáng khác không hề đến trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng. ”

Xem thêm: Quy định về thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu

Như vậy thì việc công chứng phải được triển khai tại trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng gồm có phòng công chứng và văn phòng công chứng, trừ những trường hợp như : người công chứng là người già yếu, không hề đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có nguyên do chính đáng khác không hề đến trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng thì việc công chứng hoàn toàn có thể được thực thi ngoài trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng Do đó, trong trường hợp người nhu yếu công chứng là những người già yếu và không hề đi lại được hoặc người bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có nguyên do chính đáng khác không hề đến văn phòng của cơ quan công chứng, thì việc công chứng được thực thi tại chỗ ở hoặc nơi xuất hiện của người nhu yếu công chứng.

2. Trình tự công chứng ngoài trụ sở 

Trình tự công chứng ngoài trụ sở như sau :

Bước 1: Công chứng viên trực tiếp tiếp nhận và thực hiện việc kiểm tra hồ sơ xin công chứng ngoài trụ sở. Hồ sơ gồm đơn yêu cầu công chứng ngoài trụ sở và phải nêu rõ lý do yêu cầu công chứng ngoài trụ sở, văn bản dự thảo về nội dung giao dịch (di chúc hoặc hợp đồng…) và loại các giấy tờ liên quan đến giao dịch.

a / Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở pháp lý để xử lý : công chứng viên lý giải rõ nguyên do và phủ nhận đảm nhiệm hồ sơ. Nếu khách ý kiến đề nghị phủ nhận bằng văn bản công chứng viên báo cáo giải trình Trưởng Phòng xin quan điểm và ký văn bản vấn đáp. Thời hạn vấn đáp : 03 ngày thao tác kể từ ngày có nhu yếu. b / Trường hợp hồ sơ thiếu : công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn và nhu yếu bổ trợ ( phiếu ghi đơn cử những sách vở cần bổ trợ, ngày tháng năm hướng dẫn và họ, tên của công chứng viên tiếp đón hồ sơ ). c / Trường hợp hồ sơ không thiếu, hợp lệ : công chứng viên tiếp đón hồ sơ, báo cáo giải trình Trưởng phòng ; Tuỳ thuộc tình hình công tác làm việc của Phòng, Trưởng Phòng đồng ý chấp thuận hoặc phân công công chứng viên khác thực thi việc công chứng ngoài trụ sở. Công chứng viên được phân công hướng dẫn khách đến Bộ phận thu phí để nộp tiền tạm ứng theo lao lý, cấp phiếu hẹn cho khách ( trong phiếu hẹn ghi rõ ngày nhận hồ sơ, ngày hẹn công chứng ngoài trụ sở và những quan tâm khác ) và chuyển hồ sơ cho cán bộ nhiệm vụ.

Bước 2: Công chứng viên trực tiếp thực hiện hoặc chuyển chuyên viên nghiệp vụ thực hiện những việc cụ thể do công chứng viên phân công để chuẩn bị hồ sơ công chứng.

Xem thêm: Hợp đồng đặt cọc là gì? Hợp đồng đặt cọc có cần công chứng không?

Bước 3: Theo phiếu hẹn, công chứng viên đến nơi công chứng ngoài trụ sở. Công chứng viên kiểm tra năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng, giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu qủa pháp lý của việc công chứng, cho họ đọc dự thảo văn bản công chứng, nếu nội dung văn bản thể hiện đúng ý chí của họ thì hướng dẫn họ ký, điểm chỉ vào văn bản; Trường hợp người yêu cầu công chứng  yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản và có điều kiện để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung ngay tại chỗ thì công chứng viên xem xét và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung; nếu không thì hẹn lại (thời gian hẹn lại : 02 ngày làm việc).

Bước 4: Công chứng viên ký chứng nhận văn bản công chứng.

Bước 5: Văn bản công chứng được đóng dấu và nộp phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác theo quy định tại Bộ phận thu phí của Phòng Công chứng. Văn bản công chứng ngoài trụ sở phải ghi rõ thời gian và địa điểm thực hiện việc công chứng.

Từ hai đến mười ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ thì công chứng viên phải thực thi việc xử lý hồ sơ theo lao lý.

3. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch

Theo như lao lý Điều 47 của luật công chứng năm trước thì người nhu yếu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch được lao lý như sau : Người nhu yếu công chứng phải là cá thể phải có năng lượng hành vi dân sự. Nếu trong trường hợp người nhu yếu công chứng là tổ chức triển khai thì việc nhu yếu công chứng được triển khai trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của tổ chức triển khai đó. Ngoài ra khi người nhu yếu đến công chứng phải xuất trình đủ sách vở thiết yếu tương quan đến việc công chứng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, tính hợp pháp của những sách vở đó. Theo pháp luật tại Điều 139 Bộ luật dân sự năm năm ngoái người đại diện thay mặt được pháp luật như sau :

“Điều 139. Đại diện

Xem thêm: Photo công chứng giấy tờ tuỳ thân ở đâu? Lệ phí chứng thực giấy tờ?

1. Đại diện là việc một người ( sau đây gọi là người đại diện thay mặt ) nhân danh và vì quyền lợi của người khác ( sau đây gọi là người được đại dện ) xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự trong khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt. 2. Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác hoàn toàn có thể xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự trải qua người đại diện thay mặt. Cá nhân không được để người khác đại diện thay mặt cho mình nếu pháp lý lao lý họ phải tự mình xác lập, thực thi thanh toán giao dịch đó. 3. Quan hệ đại diện thay mặt được xác lập theo pháp lý hoặc theo ủy quyền. 4. Người được đại diện thay mặt có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch dân sự do người đại diện thay mặt xác lập. 5. Người đại diện thay mặt phải có năng lượng hành vi dân sự không thiếu, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 143 của Bộ luật Dân sự năm ngoái. ” Như vậy, để đủ điều kiện kèm theo là người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của tổ chức triển khai thì người đại diện thay mặt phải có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ, trừ trường hợp thanh toán giao dịch dân sự do người đại diện thay mặt xác lập, triển khai vượt quá khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người được đại diện thay mặt so với phần thanh toán giao dịch được xác lập, thực thi vượt quá khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt thì người đại diện thay mặt phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với người đã thanh toán giao dịch với mình về phần thanh toán giao dịch vượt quá khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt, trừ trường hợp người đã thanh toán giao dịch biết hoặc phải ghi nhận về việc vượt quá khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt mà vẫn giao dịc Trường hợp người nhu yếu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp lý lao lý thì việc công chứng phải có người làm chứng. Vậy người làm chứng theo pháp lý pháp luật phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ và không có quyền, quyền lợi hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc công chứng. Người làm chứng do người nhu yếu công chứng mời trong trường hợp nếu người nhu yếu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định. Người làm chứng lao lý tại Điều 77 Bộ Luật Tố tụng dân sự thì người biết những diễn biến có tương quan đến nội dung vấn đề được đương sự ý kiến đề nghị, Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lượng hành vi dân sự không hề là người làm chứng. Ngoài ra người làm chứng theo pháp lý lao lý phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ và không có quyền, quyền lợi hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc công chứng .

Xem thêm: Giấy uỷ quyền có phải công chứng? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

Trường hợp người yêu cầu công chứng không thông thạo tiếng Việt thì họ phải có người phiên dịch. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người phiên dịch phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà người yêu cầu công chứng sử dụng. Người phiên dịch do người yêu cầu công chứng mời và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phiên dịch của mình trước pháp luật.

Theo lao lý tài Điều 81 Bộ luật tố tụng dân sự thì người phiên dịch được hiểu là người có năng lực dịch từ một ngôn từ khác ra tiếng Việt và trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt thì người phiên dịch sẽ phiên dịch theo tiếng mà người công chứng biết. Trường hợp chỉ có người đại diện thay mặt hoặc người thân thích của người khuyết tật hoặc người khuyết tật nghe và nói biết được chữ hoặc ngôn từ, những ký hiệu của người khuyết tật thì người đại diện thay mặt hoặc người thân thích của người khuyết tật hoàn toàn có thể được Tòa án gật đầu làm người phiên dịch cho người khuyết tật đó. Ngoài ra người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ, thông thuộc tiếng Việt và ngôn từ mà người nhu yếu công chứng sử dụng. Như vậy, Theo lao lý của Luật công chứng năm trước thì ngoài việc công chứng phải được triển khai tại trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng gồm có phòng công chứng và văn phòng công chứng, thì việc công chứng hoàn toàn có thể được triển khai ngoài trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng thuộc những trường hợp như : người công chứng là người già yếu, không hề đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có nguyên do chính đáng khác không hề đến trụ sở của tổ chức triển khai hành nghề công chứng

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button