Review

Công văn 44102/CT-TTHT Chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 —————

Số: 44102/CT-TTHT
V/v chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại VHC
(Địa chỉ: Số 399 đường Phạm Văn Đồng; Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội –
 MST: 0105690657)

Trả lời công văn số 115 / 2020 / CV-VHC ngày 08/5/2020 của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại VHC về việc chủ trương thuế với địa điểm kinh doanh khác tỉnh, Cục Thuế TP TP. Hà Nội có quan điểm như sau :- Căn cứ Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP ngày 04/10/2016 của nhà nước về lệ phí môn bài :+ Tại Khoản 1, Khoản 6 Điều 2 pháp luật người nộp lệ phí môn bài :“ Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 3 Nghị định này, gồm có :1. Doanh nghiệp được xây dựng theo pháp luật của pháp lý…6. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt và địa điểm kinh doanh của những tổ chức triển khai lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này ( nếu có ) .… ”- Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302 / năm nay / TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về lệ phí môn bài :“ 1. Khai, nộp lệ phí môn bài so với tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .a ) Khai lệ phí môn bài…

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc
(chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa
phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực
hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản
lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

… ”- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật quản trị thuế ; Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật quản trị thuế và Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước lao lý về khai thuế GTGT :“ c ) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị chức năng thường trực kinh doanh ở địa phương, cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị chức năng thường trực nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp của đơn vị chức năng thường trực ; nếu đơn vị chức năng thường trực không trực tiếp bán hàng, không phát sinh lệch giá thì thực thi khai thuế tập trung chuyên sâu tại trụ sở chính của người nộp thuế .… ”- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ-CP ngày 18/12 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng ;Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 3200 / TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế về quản trị thuế so với địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chức năng chủ quản .Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 3302 / TCT-KK ngày 20/8/2019 của Tổng cục Thuế về kê khai lệ phí môn bài so với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chức năng chủ quản .Căn cứ những lao lý và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại VHC có trụ sở tại TP.HN, có xây dựng địa điểm kinh doanh tại những tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng ( đã được cấp MST 13 số 0105690657 – 009 và 0105690657 – 010 ) thì :- Về lệ phí môn bài : Đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số này để kê khai, nộp lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 302 / năm nay / TT-BTC của Bộ Tài chính .- Về thông tin phát hành hóa đơn : Đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chức năng chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế được phân công quản trị thuế địa điểm kinh doanh .- Về kê khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng : từ thời gian ngày 12/8/2019, đơn vị chức năng chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế phát sinh cho từng địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đơn vị chức năng chủ quản đóng trụ sở với cơ quan thuế quản trị trực tiếp địa điểm kinh doanh theo pháp luật tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC và Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC nêu trên cho đến khi Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 có hiệu lực hiện hành thi hành .Trong quy trình triển khai, nếu còn vướng mắc đề xuất Công ty liên hệ với – Phòng Thanh tra Kiểm tra thuế số 5 ( Cục Thuế TP TP. Hà Nội ) để được hướng dẫn .Cục Thuế TP.HN vấn đáp để Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại VHC được biết và triển khai. / .

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng TKT5;
– Phòng DTPC;
 – Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Nguyễn Tiến Trường

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button