Bất động sản ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) – Tư vấn doanh nghiệp

Đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư là một trong những hình thức góp vốn đầu tư được ghi nhận trong Luật Đầu tư năm trước và được pháp luật chi tiết cụ thể trong Nghị định 15/2015 / NĐ-CP về góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2015 / NĐ-CP thì đây là hình thức góp vốn đầu tư được thực thi trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để triển khai, quản trị, quản lý và vận hành dự án kiến trúc, cung ứng dịch vụ công. Đây là một hình thức góp vốn đầu tư ở tầm vĩ mô và dài hạn .

Thẩm quyền ký kết hợp đồng:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền : Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký kết hợp đồng dự án thuộc công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của mình. Các cơ quan này hoàn toàn có thể ủy quyền ký kết hợp đồng cho những tổ chức triển khai thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện .

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vì đây là hình thức đầu tư đối tác công tư nên có hai loại nguồn vốn:

Vốn chủ sở hữu: là vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể huy động thêm các nguồn vốn khác.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 15 % tổng vốn góp vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn góp vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ suất vốn chủ sở hữu được xác lập theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau :

  • Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 15% của phần vốn này;
  • Đối với phần vốn trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10% của phần vốn này.

Lưu ý: Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án không được tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án: bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Vốn đầu tư của Nhà nước được sử dụng để:

  • Hỗ trợ xây dựng công trình đối với dự án có hoạt động kinh doanh, thu phí từ người sử dụng, nhưng khoản thu không đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận;
  • Thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT và các hợp đồng tương tự khác;
  • Hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Quy trình thực hiện dự án đầu tư:

Bước 1: Đề xuất dự án đầu tư

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc nhà đầu tư hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị dự án góp vốn đầu tư .

Bước 2: Thẩm định và phê duyệt dự án

Các tiêu chuẩn và trình tự thẩm định và đánh giá và phê duyệt dự án được lao lý chi tiết cụ thể tại Thông tư 02/2016 / TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt đề xuất kiến nghị dự án và báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư. Thời hạn thẩm định và đánh giá và phê duyệt là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ .

Bước 3: Công bố dự án

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày dự án được phê duyệt, dự án sẽ được công bố trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc. Đối với yêu cầu dự án có nội dung tương quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bí hiểm thương mại, công nghệ tiên tiến hoặc những thỏa thuận hợp tác kêu gọi vốn để thực thi dự án cần bảo mật thông tin, nhà đầu tư thỏa thuận hợp tác với Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung công bố .

Bước 4: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

Chủ thể thực thi : Với dự án do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất kiến nghị thì Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi của dự án làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án. Với dự án do nhà đầu tư yêu cầu thì nhà đầu tư triển khai báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi trên cơ sở thỏa thuận hợp tác bằng văn bản với Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .
Chủ thể thẩm định và đánh giá : Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước hoặc những đơn vị chức năng đầu mối về PPP do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .
Chủ thể phê duyệt : Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

Bước 5: Lựa chọn nhà đầu tư, ký kết thỏa thuận đầu tư, ký kết hợp đồng dự án

Cách thức lựa chọn nhà đầu tư : đấu thầu thoáng đãng hoặc chỉ định thầu .

Bước 6: Đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án

Nhà góp vốn đầu tư thực thi thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư và xây dựng doanh nghiệp dự án để thực thi dự án theo pháp lý doanh nghiệp .

Bước 7: Triển khai thực hiện dự án

Bước 8: Quyết toán và bàn giao dự án

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày triển khai xong khu công trình dự án, nhà đầu tư triển khai quyết toán vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình. Việc truy thuế kiểm toán giá trị vốn góp vốn đầu tư được thực thi bởi một tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận hợp tác lựa chọn .
Đối với những hợp đồng dự án có lao lý về việc chuyển giao khu công trình dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng dự án những điều kiện kèm theo, thủ tục chuyển giao .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button