Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

câu 1 dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với A.dung dịch Na2CO3 B.dung dịch MgSO4 C.dung dịch CuCl2 D.dung dịch… – Hoc24

Câu 1

Thuốc thử để phân biệt dung dịch Ca ( OH ) 2 là :
A. Na2CO3 B. KCl C. NaOH D. NaNO3

Câu 2

Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong những dung dịch có giá trị pH sau :
A. pH = 8 B. pH = 12 C. pH = 10 D. pH = 14

Câu 3

Nhóm những dung dịch có pH > 7 là :
A. HCl, NaOH B. H2SO4, HNO3
C. NaOH, Ca ( OH ) 2 D. BaCl2, NaNO3

Câu 4

Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba ( OH ) 2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử :
A. Quỳ tím B. HCl C. NaCl D. H2SO4

Câu 5

NaOH có đặc thù vật lý nào sau đây ?
A.Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước
B. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt
C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt
D. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt .

Câu 6

Dung dịch Ca ( OH ) 2 và dung dịch NaOH có những đặc thù hóa học của bazơ tan vì :
A.Làm đổi màu chất thông tư, công dụng với oxit axit .
B. Làm đổi màu chất thông tư, tính năng với axit .
C. Làm đổi màu chất thông tư, tính năng với oxit axit và axit .
D. Tác dụng với oxit axit và axit .

Câu 7

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là:

A. Ca ( OH ) 2, Na2CO3 B. Ca ( OH ) 2, NaCl
C. Ca ( OH ) 2, NaNO3 D. NaOH, KNO3

Câu 8

Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ :
A. Làm quỳ tím chuyển đỏ
B. Làm quỳ tím chuyển xanh
C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ .
D. Không làm biến hóa màu quỳ tím .

Câu 9

Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

A.Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein
B. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước .
C. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Câu 10

Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là :
A. K2O, Fe2O3. B. Al2O3, CuO. C. Na2O, K2O. D. ZnO, MgO .

Câu 11

Dãy những bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao :
A.Ca ( OH ) 2, NaOH, Zn ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3
B. Cu ( OH ) 2, NaOH, Ca ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2
C.Cu ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3, Zn ( OH ) 2
D. Zn ( OH ) 2, Ca ( OH ) 2, KOH, NaOH

Câu 12

Dung dịch NaOH phản ứng với tổng thể những chất trong dãy :
A.Fe ( OH ) 3, BaCl2, CuO, HNO3. B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2
C. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3 D. Al, MgO, H3PO4, BaCl2

Câu 13

Dung dịch Ca ( OH ) 2 phản ứng với tổng thể những chất trong dãy chất nào sau đây ?
A.NaCl, HCl, Na2CO3, KOH B.H 2SO4, NaCl, KNO3, CO2
C. KNO3, HCl, KOH, H2SO4 D. HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4

Câu 14

Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch ( không tác dụng được với nhau) là:

A. NaOH, KNO3 B. Ca ( OH ) 2, HCl
C. Ca ( OH ) 2, Na2CO3 D. NaOH, MgCl2

Câu 15

Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải ô nhiễm : HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để vô hiệu chúng là tốt nhất ?
A. Muối NaCl B. Nước vôi trong C. Dung dịch HCl D. Dung dịch NaNO3

Câu 16

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch những chất sau : NaOH, Ba ( OH ) 2, NaCl. Thuốc thử để nhận ra cả ba chất là :
A.Quỳ tím và dung dịch HCl B. Phenolphtalein và dung dịch BaCl2
C. Quỳ tím và dung dịch K2CO3 D. Quỳ tím và dung dịch NaCl

Câu 17

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng :
A. Ca ( OH ) 2 và Na2CO3. B. NaOH và Na2CO3 .
C. KOH và NaNO3. D. Ca ( OH ) 2 và NaCl

Câu 18

Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo ra dung dịch NaOH và khí H2 :
A. Na2O và H2O. B. Na2O và CO2 .
C. Na và H2O. D. NaOH và HCl

Câu 19

Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca ( OH ) 2 :
A.CO 2, Na2O. B.CO 2, SO2 .
C.SO 2, K2O D.SO 2, BaO

Câu 20

Dãy những bazơ đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenolphtalein :
A.KOH, Ca ( OH ) 2, Cu ( OH ) 2, Zn ( OH ) 2 B. NaOH, Al ( OH ) 3, Ba ( OH ) 2, Cu ( OH ) 2
C. Ca ( OH ) 2, KOH, Zn ( OH ) 2, Fe ( OH ) 2 D. NaOH, KOH, Ca ( OH ) 2, Ba ( OH ) 2

Câu 21

Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất:

A.HCl, H2SO4 B. CO2, SO3
C.Ba ( NO3 ) 2, NaCl D. H3PO4, ZnCl2

Câu 22

Thành phần Xác Suất của Na và Ca trong hợp chất NaOH và Ca ( OH ) 2 lần lượt là :
A. 50,0 %, 54,0 % B. 52,0 %, 56,0 %
C. 54,1 %, 57,5 % D. 57, 5 %, 54,1 %

Câu 23

Dung dịch NaOH phản ứng với tổng thể những chất trong dãy :
A.CO 2, P2O5, HCl, CuCl2 B.CO 2, P2O5, KOH, CuCl2
C. CO2, CaO, KOH, CuCl2 D. CO2, P2O5, HCl, KCl

Câu 24

NaOH rắn có năng lực hút nước rất mạnh nên hoàn toàn có thể dùng làm khô một số ít chất. NaOH làm khô khí ẩm nào sau đây ?
A. H2S. B. H2. C. CO2. D. SO2 .

Câu 25

Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc ) hấp thụ trọn vẹn bởi 200 ml dung dịch Ca ( OH ) 2, chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca ( OH ) 2 cần dùng là :
A. 0,5 M B. 0,25 M C. 0,1 M D. 0,05 M

Câu 26

Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là :
A. 18 % B. 16 % C. 15 % D. 17 %

Câu 27

Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc ) vào 200 g dung dịch NaOH 20 %. Sau phản ứng tạo ra mẫu sản phẩm nào trong số những loại sản phẩm sau :
A. Muối natricacbonat và nước. B. Muối natri hidrocacbonat
C. Muối natricacbonat. D.Muối natrihiđrocacbonat và natricacbonat

Câu 28

Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10 % bằng dung dịch HCl 3,65 %. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là :
A. 200 g B. 300 g C. 400 g D. 500 g

Câu 29

Hòa tan 112 g KOH vào nước thì được 2 lit dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là :

A. 2,0M B. 1,0M C. 0,1M D. 0,2M

Câu 30

Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10 %. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là :
A. 98 g B. 89 g C. 9,8 g D. 8,9 g

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button