Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Electron hóa trị là gì? Định nghĩa, khái niệm

Electron hóa trị là gì?

Tương tự: Lớp e ngoài cùng,Electron ngoài cùng
Tương tự : Lớp e ngoài cùng, Electron ngoài cùng

Electron hóa trị (electron ngoài cùng) là những electron ở các orbital ngoài cùng và có thể tham gia vào các liên kết của nguyên tử. Electron hóa trị các nguyên tố nhóm chính nằm ở lớp ngoài cùng, trong nguyên tố nhóm phụ (kim loại chuyển tiếp) electron hóa trị có tại lớp ngoài cùng và lớp d kề cận.

Electron hóa trị của những nguyên tố hoàn toàn có thể tham gia vào link của nguyên tử ( gọi là electron link ) nhưng cũng hoàn toàn có thể không. Nói cách khác số electron hóa trị của một nguyên tố cho biết số electron tối đa hoàn toàn có thể tham gia link của nguyên tử nguyên tố đó .

Cách tính số electron hóa trị

 • Đối với các nguyên tố nhóm A: Ta có thể xác định số electron hóa trị của các nguyên tố nhóm A dễ dàng nếu như biết được vị trí của nó trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

 • Các nguyên tố cùng nhóm có cùng số electron hóa trị chính là số thứ tự của nhóm. Hay nói cách khác số electron hóa trị là số electron lớp ngoài cùng
 • Đối với các nguyên tố nhóm B (Nhóm kim loại chuyển tiếp): Trường hợp này hơi phức tạp hơn các nguyên tố nhóm A. Số electron hóa trị không hẳn là số electron lớp ngoài cùng mà ta còn phải tính cả số electron nằm ở phân lớp sát lớp ngoài cùng (phân lớp d).

Xác định số electron hóa trị dựa vào bảng hệ thống tuần hóa các nguyên tố hóa học

Dựa vào bảng HTTH những nguyên tố hóa học là cách đơn thuần để xác lập số electron hóa trị của nguyên tố .
Bảng mạng lưới hệ thống tuần hoàn của Menđêleep được chia làm 18 cột gọi là những nhóm. Ta có nhóm IA, IIA, IIIA … hay IB, IIB, IIIB …
Số electron hóa trị của một nguyên tố trùng với số thứ tự của nhóm. Các nguyên tố thuộc cùng một cột thì có cùng electron hóa trị .

Các nguyên tố thuộc nhóm A thì số electron hóa trị là số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố. Các nguyên tố thuộc nhóm B thì số electron hóa trị có thể nằm ở phân lớp ngoài cùng hoặc sát phân lớp ngoài cùng (nếu phân lớp này chưa bão hòa) của nguyên tố. Cụ thể:

 • Các nguyên tố thuộc nhóm IA có 1e hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm IIA có 2e hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm IIIA có 3e hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm IVA có 4e hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VA có 5e hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VIA có 6e hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có 7e hóa trị
 • Các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA có 8e hóa trị

Ví dụ : S và Cr đều nằm ở nhóm VI nên có tối đa 6 e hóa trị. Cụ thể :
S có thông số kỹ thuật e ( 1 s ^ { 2 } 2 s ^ { 2 } 2 p ^ { 6 } 3 s ^ { 2 } 3 p ^ { 4 } ). Số e hóa trị thuộc orbitan hóa trị lớp ngoài cùng là ( 3 s ^ { 2 } 3 p ^ { 4 } )

Cr có cấu hình e (1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{5}4s^{1}). Số e hóa trị  của Crom thuộc orbitan phân lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng là (3d^{5}4s^{1})

Một số lưu ý về electron hóa trị

Một quan tâm bạn cần đặc biệt quan trọng chăm sóc đó là số electron hóa trị trọn vẹn khác với hóa trị của nguyên tử nguyên tố .
Hóa trị của một nguyên tố là đặc trưng cho năng lực của nguyên tử nguyên tố đó hoàn toàn có thể hình thành một số ít link hóa học nhất định ( xét cho từng phân tử hay hợp chất đơn cử khác nhau ). Hóa trị không hề xác lập dựa vào bảng tuần hoàn được. Phải biết rõ cấu trúc phân tử của một chất mới xác lập được hóa trị của những nguyên tố cấu trúc nên chất đó. Thực tế thì không phải khi nào ta cũng xác lập được cấu trúc phân tử của một chất. Vì vậy mà những nhà khoa học đã yêu cầu khái niệm hóa trị hình thức gọi là số oxy hóa ( để xác lập hóa trị giả định, tương đối của nguyên tử ) .
Giữa số oxy hóa của nguyên tố và số electron hóa trị của nguyên tử có mối liên hệ mật thiết. Số oxy hóa dương lớn nhất của một nguyên tố bằng số electron hóa trị của nó .
Người đăng: hoy

Time: 2020-09-21 14:33:27

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button