Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau x=4

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Bài tập 1: Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

a ) So : = 1 ; While So < 10 do writeln ( So ) ; So : = so + 1 ; b ) Hãy cho biết giá trị của x bằng bao nhiêu ? x : = 0 ; tong : = 0 ; While tong < = 20 do Begin writeln ( tong ) ; Tong : = tong + 1 ; End ; x : = tong ; c ) Hãy cho biết giá trị của i, j, k i : = 1 ; j : = 2 ; k : = 3 ; While i < 6 do i : = i + 1 ; j : = j + 1 ; k : = k + j ;

Bài tập 2: Hãy cho biết đoạn chương trình sau thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Kết thúc giá trị của A bằng bao nhiêu? Viết chương trình Pascal thể hiện thuật toán đó

a ) Thuật toán 1 Bước 1 : A ¬ 0 ; n ¬ 2 ; Bước 2 : Nếu A ≥ 9, chuyển bước 4 Bước 3 : A ¬ A + n và quay lại bước 2 Bước 4 : Thông báo A và KTTT b ) Thuật toán 2 Bước 1. S ¬ 10, x ¬ 0.5 Bước 2. Nếu S £ 5.2, chuyển tới bước 4 Bước 3. S ¬ S – x và quay lại bước 2 Bước 4. Thông báo S và kết thúc thuật toán

Bài tập 3: Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây

a ) X : = 10 ; while X : = 10 do X : = X + 5 ; b ) X : = 10 ; while X = 10 do X = X + 5 ; c ) S : = 0 ; n : = 0 ; while S < = 10 do n : = n + 1 ; S : = S + n ;

Bài tập 4: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai:

a ) var X : Array [ 10,13 ] Of Integer ; b ) var X : Array [ 5 .. 10.5 ] Of Real ; c ) var X : Array [ 3.4 .. 4.8 ] Of Integer ; d ) var X : Array [ 10 .. 1 ] Of Integer ; e ) var X : Array [ 4 .. 10 ] Of Real ;

Bài tập 5: Viết chương trình nhập số thực nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Thông báo bạn đã nhập đúng. Yêu cầu nhập lại nếu số đó không nằm trong khoảng này

Bài tập 6 : Viết chương trình nhập dãy N số và in ra tổng các số chẵn, số lẻ của dãy vừa nhập?

Bài tập 7 : Viết chương trình nhập 1 dãy số nguyên. In ra phần tử lớn nhất, nhỏ nhất của dãy số và tính tổng các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 200?

Bài tập 8 : Viết chương trình nhập 1 dãy số nguyên, sắp xếp lại dãy số theo thứ tự tăng dần, giảm dần?

Mọi người giúp em với em cảm ơn nhìu ạ. Hãy khám phá thuật toán sau đây, và cho biết khi triển khai thuật toán, máy tính sẽ thực thi bao nhiêu vòng lặp ? Khi kết thúc, giá trị của S bằng bao nhiêu ? Viết chương trình Pascal bộc lộ những thuật toán đó ?a, Thuật toán 1Bước 1 : S : = 10, X : = 0.5 .Bước 2 : Nếu S < = 6.2, chuyển tới bước 4 .Bước 3 : S : = S – X và quay lại bước 2 .Bước 4 : Thông báo S và kết thúc thuật toán .b, Thuật toán 2B1 : s : = 10, n : = 0B2 : nếu S > = 10, chuyển tới bước 4B3 : n : = + 3, s : = s-n và quay lại bước 2B4 : Thông báo S và KTTT 1 ) Trong đoạn lệnh sau đây, chương trình đã triển khai bao nhiêu vòng lặp ? S : = 0 ; i : = 0 ; While S < = 20 do Begin S : = S + i ; i : = i + 1 ;

end;

a ) 2 b ) 4 c ) 8 d ) vô hạn 2 ) Trong đoạn lệnh sau đây, chương trình đã triển khai bao nhiêu vòng lặp ? x : = 0 ; For i : = 1 to 5 do x : = x + 3 ; a ) 1 b ) 3 c ) 5 d ) 15 3 ) Sau khi triển khai đoạn chương trình sau, giá trị của biến x bằng bao nhiêu ? x : = 0 ; For i : = 1 to 5 do x : = x + 3 ; a ) 1 b ) 3 c ) 5 d ) 15 4 ) Sau khi triển khai đoạn chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu ? S : = 0 ; i : = 0 ; While S < = 20 do Begin S : = S + i ; i : = i + 1 ; end ; a ) 18 b ) 21 c ) 25 d ) 52 5 ) Đoạn chương trình sau đây đã mắc phải lỗi gì ? a : = 5 ; While a < = 6 do Writeln ( ‘ A ’ ) ; a ) Sử dụng sai cú pháp lệnh While ... do b ) Cho biết trước số lần lặp c ) Không cho biết trước số lần lặp d ) Lặp vô hạn 6 ) Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh For ... do là lệnh : a ) Không cho biết trước số lần lặp b ) Cho biết trước số lần lặp c ) Biết trước hay không biết trước số lần lặp đều sử dụng được d ) Cả a, b, c đều sai 7 ) Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh lặp được dùng để bộc lộ : a ) Cấu trúc lặp c ) Cấu trúc điều kiện kèm theo b ) Cấu trúc rẽ nhánh d ) Cấu trúc mảng 8 ) Trong ngôn từ lập trình Pascal, lệnh lặp với số lần chưa biết trước là câu lệnh : a ) For ... do c ) If ... then ... b ) While ... do d ) If ... then ... else ... 9 ) Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây hợp lệ ? a ) For i : = 10 to 1 do Writeln ( ‘ A ’ ) ; b ) For i : = 10.5 to 1.5 do Writeln ( ‘ A ’ ) ; c ) For i = 1 to 10 do Writeln ( ‘ A ’ ) ; d ) For i : = 1 to 10 do Writeln ( ‘ A ’ ) ; 10 ) Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây hợp lệ ? a ) x : = 10 ; While x : = 10 do x : = x + 5 ; b ) x = 10 ; While x = 10 do x = x + 5 ; c ) x : = 10 ; While x = 10 do x : = x + 5 ; d ) x = 10 ; While x : = 10 do x = x + 5 ; 1, Cho s và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình : s : = 0 ; for i : = 1 to 3 do s : = s + 3 * i ; s : = s + 5 ; writeln ( s ) ; Kết quả in lên màn hình hiển thị là ? * A. 12 B. 10 C. 23 D. 262, Kêt quả của câu lệnh For i : = 1 to 20 do if i mod 3 = 2 then write ( i : 3 ) ; * A.In ra các số lẻ từ 1 đến 20; B. In ra các số chẵn từ 1 đến 20; C. In ra các số chia hết cho 3 từ 1 đến 20; D. In ra các số chia hết cho 3 dư 2 từ 1 đến 20; 3, Trong câu lệnh lặp For i : = 3 to 15 do s : = s + i ; Có bao nhiêu vòng lặp ? * A. 15; B. 12; C. 13 D. 3; 4, Cho k, m, n nhận giá trị tương ứng 4,5,6 ; kết thúc câu lệnh sau : X : = n ; If ( ( x mod 2 = 0 ) ) or ( x < = 5 ) then x : = m * k else x : = m div k ; thì x có giá trị là ? * A. 1 B. 0 C. 5. D. 20 5, Cho biết đoạn chương trình Pascal sau đây chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp?s:=0; n:=0; while s<=5 do n:= n+1;s:= s+n; * A. 3 B. 6 C. 10 D. kết quả khác 6, Cho a, b, c lần lượt nhận giá trị 10,30,20. Hỏi sau đoạn chương trình Begin X : = a ; If x > a then x : = a ; if x > b then x : = b ; if x > c then x : = c ; end ; x có giá trị là ? * A. 20 B. 10 C. 30 D. Cả ba đáp án đều sai. 7, Cho x:=7; kết thúc câu lệnh If ((x mod 3=0)) and (x<=8) then x:=x+10; thì x có giá trị là ? * A. 8 B. 10 C. 17 D. 7 8, Cho s và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình s := 1; for i:=1 to 5 do s := s+i; Kết quả in lên màn hình là của s là ? * A. 15 B. 16 C. 11 D. 22 9, Cho biết đoạn chương trình Pascal sau đây, khi kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu? S:=0; n:=0;while S<=3 do begin n:= n+1;S:= s+n; end; * A. 15 B. 10 C. 6 D. 3 loading( Tin học – Lớp 6 ) loading1 vấn đápViết những công thức excel tương thích câu hỏi ( Tin học – Lớp 7 )2 vấn đápRùa đi lùi : BK ; LT ; RD ; RT ; CS ; CT ( Tin học – Lớp 4 )4 vấn đápXác định đầu ra và nguồn vào của thuật toán ( Tin học – Lớp 6 )1 vấn đápNêu 1 ví dụ của khai báo biến mảng ( Tin học – Lớp 8 )

1 trả lời

: Cho đoạn chương trình sau:
x:=4; y:=8;
If x>y then F:=x+y*y Else F:=6*x-y;
Sau khi thực hiện chương trình, giá trị của F là: Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
x=2019
print((x%4==0 and x%100!=0) or x%400==0)
A.
False
B.
55
C.
5
D.
True

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button