Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Getting Started Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1a

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and read.

( Nghe và đọc. )

Our school in the past

Duong: Can you believe it’s the school’s 60th anniversary?

Phuc: I know! I really like the photo exhibition. It’s fascinating to see how the school used to look.

Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.

Tom: Look – these two pictures were taken in 1970.

Phuc: Wow, that long ago? The school looks more like thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms and the walls were made of mud and straw and, look – trenches!

Duong: I think that was during the war so it was necessary to have the trenches right there.

Tom: Ha… the students in this picture are wearing rubber sandals and straw hats.

Nhi: Hey, and these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof and wooden window frames… and some of them are missing.

Duong: Yes, I can’t imagine how those students could study in such poor conditions!

Phuc: Right! Things have improved considerably now. We have everything… comfortable classrooms, learning facilities like computer rooms…

Nhi: Yeah, we also have nice uniforms and proper shoes. We’re much luckier these days… But, I’m not sure our grades are better…

a. Put a word/phrase from the box under each picture.

( Đặt những từ vào bức tranh đúng. )

thatched house facilities tiled roof trench rubber sandals photo exhibition

task1 getting started u6 ta9moi

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Dương: Cậu có tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm thành lập trường không? 

Phúc: Mình biết. Mình rất thích triển lãm ảnh. Thật hào hứng khi nhìn thấy trường mình ngày xưa trông như thế nào!

Dương: Đúng đó! Các bức ảnh thể hiện rất nhiều điều về trường mình ngày xưa. 

Tom: Nhìn kìa! Hai bức ảnh này được chụp vào năm 1970. 

Phúc: Lâu vậy rồi á? Trường trông giống những ngôi nhà lợp mái tranh với những cánh đồng lúa bao quanh. Chỉ có một vài lớp học và tường thì làm bằng bùn và rơm. Nhìn kìa có cả hầm nữa. 

Dương: Mình nghĩ thời chiến thì rất cần có những hầm như thế 

Tom: Học sinh trong ảnh thì đi dép cao su và đội mũ rơm 

Nhi: Này các cậu, những bức này chụp năm 1985. Nhìn những viên gạch lát bị nứt kìa, cả khung cửa gỗ nữa… Một vài chỗ bị mất. 

Dương: Đúng vậy. Mình không thể tưởng tượng được sao có thể học được trong điều kiện khó khăn như vậy. 

Phúc: Ừ. Mọi thứ bây giờ được cải thiện đáng kể. Chúng ta có mọi thứ. Lớp học thoải mái, cơ sở vật chất đầy đủ như phòng máy tính chẳng hạn …

Nhi: Đúng, chúng mình có đồng phục đẹp. Chúng ta may mắn hơn ngày xưa nhiều. Nhưng mình không chắc rằng kết quả học tập tốt hơn đâu… 

Lời giải chi tiết:

1. trench ( chiến hào )
2. tiled roof ( mái ngói )
3. facilities ( cơ sở vật chất )
4. photo exhibition ( triển lãm ảnh )
5. rubber sandals ( dép cao su đặc )
6. thatched house ( nhà tranh )

Bài 1b

1b. Find a word in the conversation that means:

( Tìm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa. )

1. celebration of an important year
2. very interesting
3. not there
4. situations
5. got better
6. real
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Lời giải chi tiết:

1. celebration of an important year = anniversary
( kỉ niệm của một năm quan trọng – lễ kỷ niệm )
2. very interesting = fascinating
( rất mê hoặc – mê hoặc )
3. not there = missing
( không có – bị mất )
4. situations = conditions
( trường hợp – điều kiện kèm theo )
5. got better = improved
( tốt hơn – cải tổ )
6. real = proper
( trong thực tiễn – tương thích )

Bài 1c

1c. Read the statements and decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG).

( Đọc những câu và quyết định hành động xem thông tin nào là đúng ( T ) hoặc sai ( F ) hoặc không có thông tin ( NG ). )

T

F

NG

1. The school was founded at the beginning of the 20 th century .
( Trường học được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. )
2. The school was initially surrounded by paddy fields .
( Trường học bắt đầu được bao quanh bởi ruộng lúa. )
3. During the 1970 s, the students were well dressed .
( Trong suốt những năm 1970, học viên đã mặc quần áo đẹp. )

4. The students in the 1980s learnt better than in the 1970s.

( Các học viên trong những năm 1980 học tốt hơn trong những năm 1970. )

5. The school now is much better equipped .
( Trường học giờ đây được trang bị tốt hơn nhiều. )

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. NG

5. T

1. F ( It was founded in the 1960 s. )
( Sai => Nó được xây dựng những năm 1960. )
3. F ( They wore rubber sandals and straw hats. )
( Sai => Họ mang dép cao su đặc và đội mũ rơm. )

Bài 1d

1d. Read the conversation again and answer questions.

( Đọc lại đoạn hội thoại và vấn đáp thắc mắc. )

1. When does the conversation take place?

( Cuộc hội thoại diễn ra khi nào ? )

2. Why does Phuc say the photo exhibition is fascinating?

( Tại sao Phúc nói rằng triển lãm tranh mê hoặc ? )

3. What was unusual about the school in 1970?

( Điều gì là không thông thường ở trường học năm 1970 ? )

4. How was the school in 1985?

( Trường học năm 1985 thế nào ? )

5. What can the students learn from the photo exhibition?

( Những gì học viên hoàn toàn có thể học được từ triển lãm ảnh ? )

Lời giải chi tiết:

1. The conversation takes place on the school’s 60th anniversary.

( Cuộc trò chuyện diễn ra vào ngày kỷ niệm 60 năm trường. )

2. Because it explains a lot about how the school was in the past.

( Bởi vì nó lý giải rất nhiều về tình hình trường học trong quá khứ. )

3. There were trenches outside the classrooms.

( Có chiến hào bên ngoài lớp học. )

4. The roof was made of tiles and some tiles were broken. The window frames were made of wood and some of them were missing.

( Mái nhà được làm bằng ngói và 1 số ít gạch đã bị vỡ. Khung cửa sổ được làm bằng gỗ và một số ít đã bị mất. )

5. They can learn that they are lucky to have such great learning facilities nowadays. 

( Họ hoàn toàn có thể học được rằng họ thật suôn sẻ khi có những cơ sở học tập tuyệt vời như lúc bấy giờ. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

( Hoàn thành câu sao cho giống nghĩa câu khởi đầu. )
1. There have been _________ differences in the country’s policies as compared to two years ago. ( minor )
2. The traffic system in Ha Noi has been _________ upgraded over the last ten years. ( suddenly and to a great degree )
3. Vietnamese people’s lives have been _________ improved. ( enough to make a difference )
4. There have been _________ changes in the way people work. ( quite large )
5. There has been a ________ increase in people’s income over the last ten years. ( little by little )

Lời giải chi tiết:

1. There have been slight differences in the country’s policies as compared to two years ago. (minor)

( Có sự độc lạ nhỏ trong chủ trương của quốc gia so với hai năm trước kia. )

2. The traffic system in Ha Noi has been dramatically upgraded over the last ten years. (suddenly and to a great degree)

( Hệ thống giao thông vận tải ở Thành Phố Hà Nội đã được tăng cấp đáng kể trong 10 năm qua. )

3. Vietnamese people’s lives have been significantly improved. (enough to make a difference)

( Cuộc sống của dân cư Nước Ta đã được cải tổ đáng kể. )

4. There have been considerable changes in the way people work. (quite large)

( Đã có những đổi khác đáng kể trong cách mọi người thao tác. )

5. There has been a gradual increase in people’s income over the last ten years. (little by little)

( Đã có sự ngày càng tăng dần về thu nhập của dân cư trong mười năm qua. )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Interview your teacher about the features of your school when she/he started teaching here. Then use the information provided to talk about the changes to your school.

( Phỏng vấn giáo viên của bạn về những đặc thù về trường của bạn khi Thầy / Cô khởi đầu về giảng dạy. Sau đó sử dụng thông tin được cung ứng để nói về những sự đổi khác đó. )

Lời giải chi tiết:

– How did students usually go to school ? On foot or by bike ?
( Học sinh thường đi học bằng phương tiện đi lại gì ? Đi bộ hay xe đạp điện ? )
– Was there any digital device in class in the past ?
( Hồi xưa có thiết bị kỹ thuật số nào trong lớp học không ? )
– How did student desks look like at that time ?
( Lúc đó bàn học của học viên trông như thế nào ? )
– Did students have beautifull clothes to wear when going to school ?
( Học sinh có quần áo đẹp để mặc khi đi học không ? )
– Were there chalks that are good for health at that time ?
( Lúc đó đã có phấn không hại cho sức khỏe thể chất chưa ? )

Từ vựng

1. audio icon

2. audio icon

3. audio icon

4. audio icon

5. audio icon

6. audio icon

7. audio icon

8. audio icon

9. audio icon

10. audio icon

11. audio icon

12. audio icon

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button