Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trong dao động điều hồ, gia tốc biến đổi A. Cùng pha với vận tốc. Trong dao động – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (662.45 KB, 63 trang )

Để có sóng dừng trên dây với một đầu là nút, một đầu là bụng thì chiều dài của sợi dây: l = 2k + 1
4
λ .
Để có sóng dừng trên sợi dây với hai điểm nút ở hai đầu dây thì chiều dài của sợi dây : l = k
2
λ .
C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. 1. Đối với dao động tuần hồn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái
dao động lặp lại như cũ gọi là A. Tần số dao động.
B. Chu kì dao động. C. Pha ban đầu.
D. Tần số góc.
2. Dao động được mơ tả bằng biểu thức x = Acosωt + φ, trong đó A, ω, φ là hằng số, được gọi là dao động gì ?
A. Tuần hồn. B. Tắt dần. C. Điều hồ.
D. Cưỡng bức.

3. Biểu thức li độ của dao động điều hoà có dạng x = Acos

ω t +
ϕ, vận
tốc của vật có giá trò cực đại là A. v
max
= A
2
ω. B. v
max
= 2A ω
. C. v
max
= A ω
2
. D. v
max
= A ω
.
4. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160Nm. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên
độ 10cm. Vận tốc của vật khi đi qua vò trí cân bằng là A. 4ms.
B. 6,28ms. C. 0 ms
D. 2ms.
5. Tìm phát biểu sai A. Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc.
B. Cơ năng của hệ luôn luôn là một hằng số. C. Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí.
D. Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng. 6. Trong dao động điều hoà, giá trị gia tốc của vật
A. Tăng khi giá trị vận tốc tăng. B. Không thay đổi.
C. Giảm khi giá trị vận tốc tăng. D. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.

7. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. Cùng pha với vận tốc.

B. Sớm pha π2 so với vận tốc. C. Ngược pha với vận tốc.
D. Trễ pha π2 so với vận tốc.

8. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. Cùng pha với li độ.

B. Sớm pha π2 so với li độ. C. Ngược pha với li độ.
D. Trễ pha π2 so với li độ.

9. Dao động cơ học đổi chiều khi

A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. B. Lực tác dụng bằng không.
C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. Lực tác dụng đổi chiều.
10. Một dao động điều hồ có phương trình x = Acos ωt + φ thì động năng và thế năng cũng dao động điều hoà với tần số
A. ω’ = ω B. ω’ = 2ω
C. ω’ =
2
ω D. ω’ = 4ω

11. Pha của dao động được dùng để xác định A. Biên độ dao động.

B. Trạng thái dao động. C. Tần số dao động.
D. Chu kì dao động.
12. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng là
A. Đường cong. B. Đường thẳng. C. Đường elíp. D. Đường tròn. 13. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Dao động điều hoà là một dao động tắt dần theo thời gian. B. Chu kì dao động điều hồ phụ thuộc vào biên độ dao động.
C. Khi vật dao động ở vị trí biên thì thế năng của vật lớn nhất. D. Biên độ dao động là giá trị trung bình của li độ.

14. Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc

ω của chất
điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là A. A
2
= x
2
+
2 2
ω
v
. B. A
2
= v
2
+
2 2
ω
x
. C. A
2
= v
2
+ ω
2
x
2
. D. A
2
= x
2
+ ω
2
v
2
.

15. Chọn câu

đúng
trong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà.
A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng. B. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.
C. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất. D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.
16. Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà: A. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh
dần đều. B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại.
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có đ
ộ lớn cực đại. D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng khơng.
8

17. Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω

ω t +ϕ, vậntốc của vật có giá trò cực đại là A. vmax= Aω. B. vmax= 2A ω. C. vmax= A ω. D. vmax= A ω4. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160Nm. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biênđộ 10cm. Vận tốc của vật khi đi qua vò trí cân bằng là A. 4ms.B. 6,28ms. C. 0 msD. 2ms.5. Tìm phát biểu sai A. Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc.B. Cơ năng của hệ luôn luôn là một hằng số. C. Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí.D. Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng. 6. Trong dao động điều hoà, giá trị gia tốc của vậtA. Tăng khi giá trị vận tốc tăng. B. Không thay đổi.C. Giảm khi giá trị vận tốc tăng. D. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.B. Sớm pha π2 so với vận tốc. C. Ngược pha với vận tốc.D. Trễ pha π2 so với vận tốc.B. Sớm pha π2 so với li độ. C. Ngược pha với li độ.D. Trễ pha π2 so với li độ.A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. B. Lực tác dụng bằng không.C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. Lực tác dụng đổi chiều.10. Một dao động điều hồ có phương trình x = Acos ωt + φ thì động năng và thế năng cũng dao động điều hoà với tần sốA. ω’ = ω B. ω’ = 2ωC. ω’ =ω D. ω’ = 4ωB. Trạng thái dao động. C. Tần số dao động.D. Chu kì dao động.12. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng làA. Đường cong. B. Đường thẳng. C. Đường elíp. D. Đường tròn. 13. Chọn câu đúng trong các câu sau:A. Dao động điều hoà là một dao động tắt dần theo thời gian. B. Chu kì dao động điều hồ phụ thuộc vào biên độ dao động.C. Khi vật dao động ở vị trí biên thì thế năng của vật lớn nhất. D. Biên độ dao động là giá trị trung bình của li độ.ω của chấtđiểm dao động điều hoà ở thời điểm t là A. A= x2 2. B. A= v2 2. C. A= v+ ω. D. A= x+ ωđúngtrong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà.A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng. B. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.C. Khi vật dao động ở vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất. D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.16. Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà: A. Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanhdần đều. B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại.C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại. D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng khơng.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button