Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Gia tốc góc Là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của tốc độ góc Phương trình – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (320.73 KB, 24 trang )

CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 1. Toạ độ góc

Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc ϕ
rad hợp giữa mặt phẳng động gắn với vật và mặt phẳng cố định chọn làm mốc hai mặt phẳng này đều chứa trục quay
Lưu ý: Ta chỉ xét vật quay theo một chiều và chọn chiều dương là chiều quay của vật ⇒
ϕ ≥ 0
2. Tốc độ góc Là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục
Tốc độ góc trung bình:
tb
rad s t
ϕ ω
∆ =
∆ Tốc độ góc tức thời:
d t
dt ϕ
ω ϕ
= =
Lưu ý: Liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài v =
ω r

3. Gia tốc góc Là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của tốc độ góc

Gia tốc góc trung bình:
2 tb
rad s t
ω γ
∆ =
∆ Gia tốc góc tức thời:
2 2
d d
t t
dt dt
ω ω
γ ω
ϕ =
= =
=
Lưu ý: + Vật rắn quay đều thì
const ω
γ =
⇒ = + Vật rắn quay nhanh dần đều
γ + Vật rắn quay chậm dần đều
γ

4. Phương trình động học của chuyển động quay Vật rắn quay đều

γ = 0
ϕ =
ϕ +
ω t
Vật rắn quay biến đổi đều γ
≠ 0 ω
= ω
+ γ
t
2
1 2
t t
ϕ ϕ ω γ
= +
+
2 2
2 ω ω
γ ϕ ϕ −
= −

5. Gia tốc của chuyển động quay Gia tốc pháp tuyến gia tốc hướng tâm

n
a uur
Đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc dài v r
n
a v
⊥ uur r
2 2
n
v a
r r
ω =
= Gia tốc tiếp tuyến
t
a ur
Đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của v r
t
a ur
và v r
cùng phương
t
dv a
v t r
t r
dt ω
γ =
= =
= Gia tốc toàn phần
n t
a a a
= + r uur ur
2 2
n t
a a
a =
+ Góc
α hợp giữa a
r và
n
a uur
:
2
tan
t n
a a
γ α
ω =
=
Lưu ý: Vật rắn quay đều thì a
t
= 0 ⇒
a r
=
n
a uur
GV: Trần Đình Hùng – ĐT: 0983932550- mail: Hung_physiclive.com Trường THPT Thanh Chương 3

6. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

M M
I hay I
γ γ
= =
Trong đó: + M = Fd Nmlà mômen lực đối với trục quay d là tay đòn của lực +
2 i i
i
I m r
=

kgm
2
là mơmen qn tính của vật rắn đối với trục quay Mơmen qn tính I của một số vật rắn đồng chất khối lượng m có trục quay là trục đối xứng
– Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết diện nhỏ:
2
1 12
I ml
= – Vật rắn là vành tròn hoặc trụ rỗng bán kính R: I = mR
2
– Vật rắn là đĩa tròn mỏng hoặc hình trụ đặc bán kính R:
2
1 2
I mR
= – Vật rắn là khối cầu đặc bán kính R:
2
2 5
I mR
=
7. Mơmen động lượng Là đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn quanh một trục
L = I ω
kgm
2
s
Lưu ý: Với chất điểm thì mơmen động lượng L = mr
2
ω = mvr r là kc từ v
r đến trục quay
8. Dạng khác của phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
dL M
dt =

9. Định luật bảo tồn mơmen động lượng

Trường hợp M = 0 thì L = const Nếu I = const
⇒ γ
= 0 vật rắn không quay hoặc quay đều quanh trục Nếu I thay đổi thì I
1
ω
1
= I
2
ω
2

10. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc ϕrad hợp giữa mặt phẳng động gắn với vật và mặt phẳng cố định chọn làm mốc hai mặt phẳng này đều chứa trục quayLưu ý: Ta chỉ xét vật quay theo một chiều và chọn chiều dương là chiều quay của vật ⇒ϕ ≥ 02. Tốc độ góc Là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động quay của một vật rắn quanh một trụcTốc độ góc trung bình:tbrad s tϕ ω∆ =∆ Tốc độ góc tức thời:d tdt ϕω ϕ= =Lưu ý: Liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài v =ω rGia tốc góc trung bình:2 tbrad s tω γ∆ =∆ Gia tốc góc tức thời:2 2d dt tdt dtω ωγ ωϕ == =Lưu ý: + Vật rắn quay đều thìconst ωγ =⇒ = + Vật rắn quay nhanh dần đềuγ + Vật rắn quay chậm dần đềuγ = 0ϕ =ϕ +ω tVật rắn quay biến đổi đều γ≠ 0 ω= ω+ γ1 2t tϕ ϕ ω γ= +2 22 ω ωγ ϕ ϕ −= −a uurĐặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc dài v ra v⊥ uur r2 2v ar rω == Gia tốc tiếp tuyếna urĐặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của v ra urvà v rcùng phươngdv av t rt rdt ωγ == == Gia tốc toàn phầnn ta a a= + r uur ur2 2n ta aa =+ Gócα hợp giữa ar vàa uurtant na aγ αω =Lưu ý: Vật rắn quay đều thì a= 0 ⇒a ra uurGV: Trần Đình Hùng – ĐT: 0983932550- mail: Hung_physiclive.com Trường THPT Thanh Chương 3M MI hay Iγ γ= =Trong đó: + M = Fd Nmlà mômen lực đối với trục quay d là tay đòn của lực +2 i iI m rkgmlà mơmen qn tính của vật rắn đối với trục quay Mơmen qn tính I của một số vật rắn đồng chất khối lượng m có trục quay là trục đối xứng- Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết diện nhỏ:1 12I ml= – Vật rắn là vành tròn hoặc trụ rỗng bán kính R: I = mR- Vật rắn là đĩa tròn mỏng hoặc hình trụ đặc bán kính R:1 2I mR= – Vật rắn là khối cầu đặc bán kính R:2 5I mR7. Mơmen động lượng Là đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn quanh một trụcL = I ωkgmLưu ý: Với chất điểm thì mơmen động lượng L = mrω = mvr r là kc từ vr đến trục quay8. Dạng khác của phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố địnhdL Mdt =Trường hợp M = 0 thì L = const Nếu I = const⇒ γ= 0 vật rắn không quay hoặc quay đều quanh trục Nếu I thay đổi thì I= I

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button