Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Looking Back – trang 16 Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pro

Video hướng dẫn giải

1. Identify the stressed words and put a stress mark (‘) before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers. 

( Hãy xác lập từ được nhấn âm rồi lưu lại ( ‘ ) trước âm tiết được nhấn âm trong những câu dưới đây. Lắng nghe và kiểm tra câu vấn đáp của em. )

1. Tim and his parents often argue about what time he should come home.

2. Money is a source of conflict for many families.

3. Susan’s parents want her to do well in school, and if that doesn’t happen, her parents get angry, so she gets worried.

4. Kate’s parents often complain that she doesn’t help clean the house.

Lời giải chi tiết:

1. ‘Tim and his ‘parents ‘often ‘argue about what ‘time he should ‘come ‘home.

( Tim và cha mẹ của anh ấy thường tranh luận về thời hạn mà anh ấy nên về nhà. )

2. ‘Money is a ‘source of ‘conflict for ‘many ‘families.

( Tiền là nguồn gây ra xung đột cho nhiều mái ấm gia đình. )

3. ‘Susan’s ‘parents ‘want her to ‘do ‘well in ‘school, and if ‘that ‘doesn’t ‘happen, her ‘parents ‘get ‘angry, so she ‘gets ‘worried.

( Cha mẹ của Susan muốn cô ấy học tập thật tốt ở trường, và nếu điều đó không xảy ra, cha mẹ cô ấy sẽ tức giận, vì thế cô ấy lo ngại. )

4. ‘Kate’s ‘parents ‘often com’plain that she ‘doesn’t ‘help ‘clean the ‘house.

( Cha mẹ của Kate thường phàn nàn rằng cô ấy không giúp quét dọn nhà cửa. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Identify the stressed words and put a stress mark (’) before their stressed syllables. Listen and check your answers.

( Hãy xác lập từ được nhấn âm rồi lưu lại ( ‘ ) trước âm tiết được nhấn âm. Lắng nghe và kiểm tra câu vấn đáp của em. )

1. A: At what age were you allowed to stay at home alone?

   B: I don’t remember exactly. I ‘think it was when I was nine or ten.

2. A: These jeans look really cool. Would you like to try them on?

    B: No, I ‘don’t like them. I like those over there.

3. A: Do you think life is safer in the countryside?

    B: Yes, I do. It’s also cleaner.

Lời giải chi tiết:

1. A: At ‘what ‘age were you a’llowed to ‘stay at ‘home a’lone?

( Bạn được phép ở nhà một mình năm bao nhiêu tuổi ? )

B: I ‘don’t re’member e’xactly. I ‘think it was when I was ‘nine or ‘ten.

( Tôi không nhớ đúng mực. Tôi nghĩ đó là khi tôi chín hay mười tuổi. )

2. A: These ‘jeans ‘look ‘really ‘cool. Would you ‘like to ‘try them ‘on?

( Chiếc quần jean này trông thật ngầu. Bạn có muốn mặc thử nó không ? )

B: No, I ‘don’t ‘like them. I ‘like ‘those over ‘there.

( Không, tôi không thích nó. Tôi thích chiếc ở đằng kia cơ. )

3. A: Do you ‘think ‘life is ‘safer in the ‘countryside?

( Bạn có nghĩ đời sống ở nông thôn bảo đảm an toàn hơn không ? )

B: Yes, I ‘do. It’s ‘also ‘cleaner.

( Vâng, tôi nghĩ vậy. Nó cũng sạch hơn. )

Voc

Video hướng dẫn giải

1. Fill in the gaps with the words / phrases from the box.

( Điền vào chỗ trống bằng những từ / cụm từ cho trong khung. )

curfew generation gap homestay conflicts nuclear family

1. If you just live with your parents and your siblings, you live in a _____________ .
2. My grandparents and I like to listen to the same music, so there isn ‘ t always a _____________ .
3. If you want to learn English quickly, you should join a _____________ programme in an English speaking country .
4. _____________ in a multi-generational family are unavoidable .
5. _____________ I have a 9 p. m. _____________. I would be punished if I returned home after that time .

Lời giải chi tiết:

1. nuclear family 2. generation gap
3. homestay 4. Conflicts 5. curfew

1. If you just live with your parents and your siblings, you live in a nuclear family.

( Nếu bạn chỉ sống với cha mẹ và anh chị em của mình, bạn sống trong một mái ấm gia đình hạt nhân. )

2. My grandparents and I like to listen to the same music, so there isn‘t always a generation gap.

( Ông bà tôi và tôi thích nghe cùng một bản nhạc, vì thế không phải khi nào cũng có khoảng trống trong thế hệ. )

3. If you want to learn English quickly, you should join a homestay programme in an English-speaking country.

( Nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách nhanh gọn, bạn nên tham gia một chương trình homestay ở một nước nói tiếng Anh. )

4. Conflicts in a multi-generational family are unavoidable.

( Xung đột trong một mái ấm gia đình đa thế hệ là không hề tránh khỏi. )

5. I have a 9 p.m. curfew. I would be punished if I returned home after that time.

( 9 h tối là giờ giới nghiêm của tôi. Tôi sẽ bị trừng phạt nếu tôi trở về nhà sau thời hạn đó. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Can you find other compound nouns with the word family? I se a dictionary if necessary. 

(Em có tìm được những danh từ ghép nào có gốc từ family không? Dùng từ điển nếu cần.)

unit 1 hinh 43 ta 11 m

Lời giải chi tiết:

* Family (Gia đình):

– extended family ( mái ấm gia đình đa thế hệ )
– one-parent family ( mái ấm gia đình 1 bố hoặc mẹ )
– family doctor ( bác sĩ mái ấm gia đình )
– family tree ( gia phả )
– family name ( họ )
– single-parent family ( mái ấm gia đình cha mẹ đơn thân )

* Others: family man, family room, word family, blended famlily…

( Khác : thành viên mái ấm gia đình, phòng mái ấm gia đình, ngôn từ mái ấm gia đình, mái ấm gia đình nhiều thế hệ … )

unit 1 hinh 44 ta 11 m

Grammar

Video hướng dẫn giải

1. Complete the following sentences with should or ought in either positive or negative form.

( Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought ở thể chứng minh và khẳng định hoặc phủ định. )
1. I’m having so much fun at the party, but I __________ go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow .
2. Your English is very good. You __________ worry so much. You __________ relax now .
3. I have prepared carefully for the test. I know I __________ panic, but I can’t help it .
4. You __________ create problems for yourself now. Instead, you __________ take a break .

Lời giải chi tiết:

1. ought 2. shouldn’t – ought
3. shouldn’t 4. oughtn’t – should

1. I’m having so much fun at the party, but I ought to go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.

( Tôi có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc, nhưng giờ đây tôi phải về nhà để sửa lại những điểm ngữ pháp để kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai. )

2. Your English is very good. You shouldn’t worry so much. You ought to relax now.

( Tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn không nên lo ngại quá nhiều. Bạn nên thư giãn giải trí giờ đây. )

3. I have prepared carefully for the test. I know I shouldn’t panic, but I can’t help it.

( Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cẩn trọng cho bài kiểm tra. Tôi biết tôi không nên hoảng sợ, nhưng tôi không hề. )

4. You oughtn’t to create problems for yourself now. Instead, you should take a break.

( Bạn không nên tạo ra yếu tố cho chính mình ngay giờ đây. Thay vào đó, bạn nên nghỉ ngơi. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the following sentences with must / mustn’t or have to / has to and don’t have to /doesn’t have to.

( Hãy hoàn thành xong câu bằng must / mustn’t, have to / has to và don’t have to / doesn’t have to. )
1. I _________ wash up after dinner, and my brother _________ clean the floor. That’s the rule in my family .
2. You _________ argue with your father all the time. Try to listen to his advice .
3. You _________ wear a nice dress tonight. You can’t go to the concert in these old jeans .
4. I like Sundays because I _________ get up early .

Lời giải chi tiết:

1. have to – has to 2. mustn’t
3. must 4. don’t have to

1.have to wash up after dinner, and my brother has to clean the floor. That’s the rule in my family.

( Tôi phải rửa bát sau bữa tối, và anh tôi phải lau sàn nhà. Đó là quy tắc trong mái ấm gia đình tôi. )

2. You mustn’t argue with your father all the time. Try to listen to his advice.

( Bạn không được tranh cãi với cha của bạn mọi lúc. Cố gắng lắng nghe lời khuyên của ông ấy. )

3. You must wear a nice dress tonight. You can’t go to the concert in these old jeans.

( Bạn phải mặc một chiếc váy đẹp vào tối nay. Bạn không hề đi xem buổi hòa nhạc với 1 chiếc quần jeans cũ. )

4. I like Sundays because I don’t have to get up early.

( Tôi thích chủ nhật vì tôi không phải dậy sớm. )

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button