Review

Giải sách bài tập Toán 9 Tập 1 trang 106, 107, 108 (Đầy đủ)

Giải bài tập Sách bài tập Toán 9: Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn, được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác, chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu, giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 21 trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 40 o rồi viết những tỉ số lượng giác của góc 40 o

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 22 trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 23 trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B = 30 o, BC = 8 cm. Hãy tính cạnh AB ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ), biết rằng cos30o ≈ 0,866

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 24 trang 106 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6 cm, góc B = α Biết tg α = 5/12. Hãy tính : a. Cạnh AC b. Cạnh BC

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 25 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm giá trị của x ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ) trong mỗi tam giác vuông với size được chỉ ra trên hình sau, biết : tg47o ≈ 1,072, cos38o ≈ 0,788

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 26 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính những tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra những tỉ số lượng giác của góc C.

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có : BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 100 Suy ra : BC = 10 ( cm )

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 27 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC trong mỗi trường hợp sau ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ), biết rằng : a. AB = 13, BH = 5 b. BH = 3, CH = 4

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 28 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Hãy đổi khác những tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của những góc nhỏ hơn 45 o : sin75o, cos53o, sin47o20 ’, tg62o, cotg82o45 ’

Lời giải:

Vì 75 o + 15 o = 90 o nên sin75o = cos15o Vì 53 o + 37 o = 90 o nên cos53o = sin37o Vì 47 o20 ’ + 42 o40 ’ = 90 o nên sin47o20 ’ = cos42o40 ’ Vì 62 o + 28 o = 90 o nên tg62o = cotg28o Vì 82 o45 ’ + 7 o15 ’ = 90 o nên cotg82o45 ’ = tg7o15 ’

Bài 29 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính :

a. Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b. tg76o – cotg14o

Lời giải:

a. Ta có: 32o + 58o = 90o

Suy ra: sin32o = cos58o. Vậy Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 = 1

b. Ta có: 76o + 14o = 90o

Suy ra : tg76o = cotg14o. Vậy tg76o – cotg14o = 0

Bài 30 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Đường cao MQ của tam giác vuông MNP chia cạnh huyển NP thành hai đoạn NQ = 3, PQ = 6. Hãy so sánh cotg góc N và cotg góc P. Tỉ số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 31 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cạnh góc vuông kề với góc 60 o của một tam giác vuông bằng 3. Sử dụng bảng lượng giác của những góc đặc biệt quan trọng, hãy tìm cạnh huyền và cạnh góc vuông còn lại ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư )

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 32 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Đường cao BD của tam giác nhọn ABC bằng 6, đoạn thẳng AD bằng 5. a. Tính diện tích quy hoạnh tam giác ABD b. Tính AC, dùng những thông tin dưới đây nếu cần :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Suy ra : AC = AD + DC = 5 + 8 = 13.

Bài 33 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho cos α = 0,8. Hãy tìm sin α, tg α, cotg α ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư )

Lời giải:

Ta có : sin2α + cos2α = 1 Suy ra : sin2α = 1 – cos2α = 1 – ( 0,8 ) 2 = 1 – 0,64 = 0,36 Vì sin α > 0 nên sin α = √ 0,36 = 0,6 Suy ra : tg α = sin ⁡ α / cos ⁡ α = 0,6 / 0,8 = 3/4 = 0,75 cotg α = 1 / tgα = 1/0, 75 = 1,3333.

Bài 34 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Hãy tìm sin α, cos α ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ) nếu biết : a. tg α = 1/3 b. cotg α = 3/4

Lời giải:

a. Vì tg α = 1/3 nên α là góc nhọn của một tam giác vuông có những cạnh góc vuông là 1 và 3.

Suy ra cạnh huyền của tam giác vuông là: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 = 3,1623

Vậy : sin α = 3/5 ≈ 0,6 cos α = 4/5 ≈ 0,8.

Bài 35 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Dựng góc nhọn α, biết rằng : a. sin α = 0,25 b. cos α = 0,75 c. tg α = 1 d. cotg α = 2

Lời giải:

a. sin α = 0,25 = 14

* Cách dựng : hình a – Dựng góc vuông xOy – Trên tia Ox dựng đoạn OA bằng 1 đơn vị chức năng dài – Dựng cung tròn tâm A bán kính 4 đơn vị chức năng dài và cắt Oy tại B

Giải bài 35 trang 108 SBT Toán lớp 9 tập 1

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b. cos α = 0,75

* Cách dựng : hình b – Dựng góc vuông xOy – Trên tia Ox dựng đoạn OA bằng 3 đơn vị chức năng dài – Dựng cung tròn tâm A bán kính 4 đơn vị chức năng dài và cắt Oy tại B

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

d. cotg α = 2

* Cách dựng : hình d – Dựng góc vuông xOy – Trên tia Ox dựng đoạn OA bằng 2 đơn vị chức năng dài – Trên tia Oy dựng đoạn OB bằng 1 đơn vị chức năng dài

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 36 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Trong mặt phẳng tọa độ, những đỉnh của tam giác ABC có tọa độ như sau : A ( 1 ; 1 ), B ( 5 ; 1 ), C ( 7 ; 9 ) Hãy tính :

a. Giá trị của tgGiải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

b. Độ dài của cạnh AC

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 37 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho hình dưới. Hãy viết một phương trình để từ đó hoàn toàn có thể tìm được x ( không phải giải phương trình này ).

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Từ đỉnh của góc 70 o, kẻ đường cao của tam giác. Sử dụng tỉ số sin của những góc, ta có phương trình : xsin30o = 4 sin80o

Bài 38 trang 108 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho hình bên dưới. Hãy tính sin góc L ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ), biết rằng sin30o = 0,5.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Kẻ MH ⊥ NL

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu có ích vừa đủ những môn được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Lời giải sách bài tập Toán 9 Tập 1 trang 106, 107, 108: Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button