Review

Giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Test yourself 4 | Giải SBT Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Test yourself 4 hay, cụ thể giúp bạn làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 6 Tập 2 .

Test yourself 4

1 (trang 49 SBT Tiếng Anh 6) Find the word that has different stress pattern in each line (1.0 pt)

(Chọn từ có trọng âm khác trong từng dòng) 

1. A. planet
B. machine
C. houseboat
D. solar
2. A. schedule
B. super
C. effect
D. tower
3. A. symbol
B. channel
C. water
D. repair
4. A. wireless
B. exchange
C. pollute
D. reduce
5. A. broken
B. robot
C. station
D. career

Đáp án

1-B

2-C

3-D

4-A

5-D

 

 Giải thích

1. Các đáp án A, C, D trọng âm số 1, đáp án B trọng âm số 2
2. Các đáp án A, B, D trọng âm số 1, đáp án C trọng âm số 2
3. Các đáp án A, B, C trọng âm số 1, đáp án D trọng âm số 2
4. Các đáp án B, C, D trọng âm số 2, đáp án A trọng âm số 1
5. Các đáp án A, B, C trọng âm số 1, đáp án D trọng âm số 2

2 (trang 49 SBT  Tiếng Anh 6) Name these activities (The first letter is given to help you) (1.0 pt)

( Đặt tên những hoạt động giải trí này. Kí tự tiên phong đã cho để giúp em )

3 1646228392

Đáp án

1. recyling ( tái chế ) 2, water plants / trees ( tưới cây ) 3. talking with robots ( trò chuyện với người máy )
4 – doingthe gardening ( làm vườn ) 5.cycling ( đi xe đạp điện )

 3 (trang 49 SBT Tiếng Anh 6) Choose the correct option A, B, C, or D to complete the sentences (2.0 pts)

( Chọn đáp án đúng để hoàn thành xong những câu )
1. __________ is the longest river in Viet Nam, Mekong River or Dong Nai River ?
A. Where
B. Which
C. How
D. Who
2. If we cut down more forests, there __________more floods .
A. are
B. were
C. have been
D. will be
3. Here is their son’s telephone number ; I don’t have ________ .
A. their
B. theirs
C. they
D. them
4. A robot can do_________ different things from looking after a baby to building a house. A. much
B. many
C. few
D. little
5. Lake Baikal is the ________ freshwater lake in the world .
A. large
B. larger
C. largest
D. more large
6. The opposite of “ dangerous ” is _______ .
A. polluted
B. good
C. safe
D. dirty
7. Do you think the robot is only _________ intelligent machine ?
A. an
B. a
C. the
D. no article
8. The three Rs ________ for Reduce, Reuse and Recycle .
A. stand
B. sit
C. make
D. explain
9. I like this gym. _________ equipment here is new and cool .
A. An
B. A
C. The
D. No article
10. In the future, robots ______ behave like humans .
A. should
B. must
C. need
D. might

Đáp án

1. B 2. D 3. B 4. B 5. C
6. C 7. A 8. A 9. C 10. D

Hướng dẫn dịch

1. Con sông nào dài nhất Nước Ta, sông Cửu Long hay sông Đồng Nai ? )
2. Nếu tất cả chúng ta chặt phá nhiều rừng hơn, thì sẽ có nhiều lũ lụt hơn .
3. Đây là số điện thoại thông minh của con trai họ ; tôi không có của họ .
4. Một người máy hoàn toàn có thể làm nhiều việc khác nhau từ trông em bé đến xây nhà .
5. Hồ Baikal là hồ nước ngọt lớn nhất quốc tế .
6. trái lại với “ nguy khốn ” là bảo đảm an toàn. )
7. Bạn có nghĩ rằng robot chỉ là một cỗ máy mưu trí ?
8. Ba chữ R là viết tắt của Reduce, Reuse và Recycle .
9. Tôi thích phòng tập thể dục này. Trang thiết bị ở đây còn mới và thoáng mát .
10. Trong tương lai, robot hoàn toàn có thể sẽ hoạt động giải trí giống như con người .

4 (trang 50 SBT Tiếng Anh 6) Put a suitable word in each blank to complete the letter (2.0 pts)

( Đặt từ tương thích vào mỗi chỗ trống để triển khai xong bức thư )
Hello Kitty ,
I am now at the robot show. I am surprised to ( 1 ) _____ so many kinds of robots. They ( 2 ) ______ of different sizes ! The ( 3 ) ______ one is only 20 centimetres long, but the biggest is 10 metres tall ! I am interested ( 4 ) ______ Robot Kiku. It can talk ( 5 ) _______ me in English. My mum likes the robot that can cook and ( 6 ) ______ the dishes. My sister loves Homy as it can ( 7 ) ______ all the housework. Now I want a robot that can answer all my ( 8 ) ______. And I hope in the future more people ( 9 ) ______ have robots at home, and we won’t ( 10 ) _____ to school because a robot will teach us everything .
Your friend ,
Nghia Phan

Đáp án

1. see 2. are 3. smallest 4. in 5. to / with
6. wash

7. do

8. questions 9. will 10. go

Hướng dẫn dịch

Chào Kitty ,
Bây giờ tôi đang ở triển lãm robot. Tôi kinh ngạc khi thấy rất nhiều loại robot. Chúng có kích cỡ khác nhau ! Cái nhỏ nhất chỉ dài 20 cm, nhưng cái lớn nhất cao hơn 10 mét ! Tôi chăm sóc đến Robot Kiku. Nó hoàn toàn có thể chuyện trò với tôi bằng tiếng Anh. Mẹ tôi thích con robot hoàn toàn có thể nấu ăn và rửa bát. Em gái tôi yêu Homy vì nó hoàn toàn có thể làm toàn bộ những việc làm nhà. Bây giờ tôi muốn một robot hoàn toàn có thể vấn đáp tổng thể những câu hỏi của tôi. Và tôi kỳ vọng trong tương lai sẽ có nhiều người có rô bốt ở nhà hơn và chúng tôi sẽ không đến trường vì rô bốt sẽ dạy chúng tôi mọi thứ .
Bạn của bạn ,
Nghĩa Phan

5 (trang 51 SBT Tiếng Anh 6) Read the passage and choose the correct answer to each question (1.0 pt)

( Đọc bài đọc và chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi )
When you’re using electricity, think about where it comes from and how you can use less to save the environment. Here are some simple ways to save energy :

• On or Off ?

Leaving televisions and computers on standby with the little red light showing still uses up electricity, even though they might look like they’re turned off. To stop this you can turn them off .

• Lights out!

Turning lights off when you’re not in the room can save a lot of energy .

• Shopping

Many products are now helping you to reduce your energy use and your parents ’ energy bills ! Check new products for their efficiency grade and rating. Keep an eye out for the “ Energy Efficiency Recommended ” logo .

• In the Refrigerator

The fridge is an important part of the kitchen. It keeps food fresh, cool and healthy ! But it takes a lot of energy to keep cool, so help it by not leaving the fridge door open or putting hot things inside .
1. This passage tells you _________ .
A. how to keep the environment clean
B. some ways to save energy
C. some kinds of electrical appliances
2. When you leave televisions and computers on standby, _________ .
A. they still use electricity
B. they are turned off
C. you can save energy
3. When you go out of the room, you should _______ .
A. close the door
B. turn on the lights
C. switch off the lights
4. Why should you choose products with the “ Energy Efficiency Recommended ” logo ?
A. Because they use more electricity .
B. Because they are new products .
C. Because they are more economical .
5. Putting hot things in the fridge ________ .
A. can save a lot of energy
B. is not a good thing to do
C. is a quick way to keep cool

Đáp án

1. B 2. A 3. C 4. C 5. B

Hướng dẫn dịch bài đọc

Khi bạn đang sử dụng điện, hãy nghĩ xem nguồn điện đó đến từ đâu và làm thế nào bạn hoàn toàn có thể sử dụng ít điện hơn để tiết kiệm chi phí thiên nhiên và môi trường. Dưới đây là 1 số ít cách đơn thuần để tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng :

• Bật hay tắt?

Để ti vi và máy tính ở chính sách chờ với một chút ít đèn đỏ hiển thị vẫn sử dụng hết điện, mặc dầu chúng có vẻ như như đã tắt. Để dừng điều này, bạn hoàn toàn có thể tắt chúng .

• Tắt đèn!

Tắt đèn khi bạn không ở trong phòng hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí rất nhiều nguồn năng lượng .

• Mua sắm

Nhiều loại sản phẩm hiện đang giúp bạn giảm mức sử dụng nguồn năng lượng của mình và của cha mẹ bạn ! Kiểm tra những mẫu sản phẩm mới để biết cấp hiệu quả và xếp hạng của chúng. Hãy chú ý đến hình tượng “ Khuyến nghị sử dụng nguồn năng lượng hiệu suất cao ” .

• Bên trong tủ lạnh

Tủ lạnh là một phần quan trọng của căn phòng nhà bếp. Nó giữ cho thực phẩm tươi, mát và tốt cho sức khỏe thể chất ! Nhưng cần rất nhiều nguồn năng lượng để giữ mát, thế cho nên hãy giúp nó bằng cách không để cửa tủ lạnh mở hoặc cho đồ nóng vào bên trong .

 6 (trang 52 SBT Tiếng Anh 6). Put the verbs into correct tense to finish the sentences (1.0 pt)

( Chia động từ đúng thì để hoàn thành xong những câu )
1. – _______ you ever ( see ) ________ a real robot at work ? – No, never .
2. Trung is learning to play the guitar. He ( buy ) ________ a guitar last month .
3. If it ( be ) _______ nice tomorrow, we ( plant ) _____ some young trees in our garden .
4. Do you think there ( be ) _______ a city underwater ?

Lời giải chi tiết:

1. Do you ever see 2. bought 3. is – will plant 4. will be

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có khi nào nhìn thấy một người máy thực sự tại nơi thao tác chưa ? – Không khi nào .
2. Trung đang học chơi guitar. Anh ấy đã mua một cây đàn guitar vào tháng trước .
3. Nếu trời đẹp, tất cả chúng ta sẽ trồng vài cây non trong vườn .
4. Bạn có nghĩ rằng sẽ có một thành phố dưới nước ?

7 (trang 52 SBT Tiếng Anh 6) Put the following in the correct order to make a conversation. The first one is given.(1.0 pt) 

( Đặt những điều sau đây theo đúng thứ tự để tạo một cuộc trò chuyện. Cái tiên phong đã được đưa ra )
A. What’s the matter with you ? You don’t look very happy .
B. Thank you, Sue
C. I’ll write about kitchen robots that can cook meals and lay the table .
D. Oh, I have to write a paper about the most important recent invention. It’s for my science class .
E. Yeah, but it’s due tomorrow .
F. That’s not too hard. There are lots of good inventions .
G. Well, what are you going to write about ?
H. OK. Well, I’m sure you’ll have interesting ideas. Good luck .
I. Hmm, the robot, I guess .
J. Hmm … Isn’t everybody going to write about that too ?

Đáp án

A – D – F – E – G – I – J – C – H – B

Hướng dẫn dịch

A. Có chuyện gì với bạn vậy ? Bạn trông không được vui cho lắm .
D. Ồ, tôi phải viết một bài báo về ý tưởng quan trọng nhất gần đây. Nó dành cho lớp học khoa học của tôi .
F. Điều đó không quá khó. Có rất nhiều ý tưởng hay .
E. Vâng, nhưng nó sẽ đến hạn vào ngày mai .
G. Chà, bạn định viết về cái gì ?
I. Hmm, tôi đoán là người máy .
J. Hmm … Không phải mọi người cũng sẽ viết về điều đó sao ?
C. Tôi sẽ viết về rô bốt phòng bếp hoàn toàn có thể nấu bữa ăn và bày biện bàn ăn .
H. Được đó, tôi chắc rằng bạn sẽ có những ý tưởng sáng tạo mê hoặc. Chúc suôn sẻ .
B. Cảm ơn bạn, Sue

8 (trang 52 SBT Tiếng Anh 6) Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the sentence before it (1.0 pt)

( Hoàn thành câu thứ hai trong mỗi cặp sao cho nó có nghĩa giống với câu trước nó )
1. You mustn’t swim in that polluted lake, boys .
→ Don’t _______________________________ .
2. The Nile is the longest river in the world .
→ No river _____________________________ .
3. We live near the school, but they don’t .
→ They live ____________________________ .
4. This is my racket, but that one over there is his .
→ That is ______________________________ .
5. Minh hopes to speak English well in 3 years .
→ Minh hopes that _______________________ .

Lời giải chi tiết:

1. Don’t swim in that polluted lake, boys!

2. No river in the world is longer than the Nile. 

3. They live far from the school, but we live near it. 

4. That is his racket over there, but this one is mine. 

5. Minh hopes that he will speak English well in 3 years. 

Hướng dẫn dịch

1. Đừng bơi trong cái hồ ô nhiễm đó, những chàng trai !
2. Không có con sông nào trên quốc tế dài hơn sông Nile .
3. Họ sống xa trường, nhưng chúng tôi sống gần trường .
4. Đó là cây vợt của anh ấy ở đằng kia, nhưng cái này là của tôi .
5. Minh kỳ vọng rằng mình sẽ nói tốt tiếng Anh trong 3 năm nữa .

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức hay khác:

Unit 9 : Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10 : Our houses in the future
Unit 11 : Our green world
Unit 12 : Robots

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button