Review

Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 2 hay, chi tiết

Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 2 hay, chi tiết

” Một lần đọc là một lần nhớ “. Nhằm mục tiêu giúp học viên thuận tiện làm bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 8, loạt bài Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 2 Đại số và Hình học hay, chi tiết cụ thể với giải thuật được biên soạn công phu, bám sát nội dung sgk Toán 8. Hi vọng với những bài giải bài tập Toán lớp 8 này, học viên sẽ yêu dấu và học tốt môn Toán 8 hơn .

Mục lục Giải bài tập Toán 8 Tập 2

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 1: Mở đầu về phương trình

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 5 – Video giải tại 1:26
: Hãy cho ví dụ về:

a ) Phương trình với ẩn y .
b ) Phương trình với ẩn u .

Lời giải

a ) Phương trình với ẩn y : 15 y + 1 = 16
b ) Phương trình với ẩn u : 2 u – 11 = 3 ( u + 1 )

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 5 – Video giải tại 3:01
: Khi x = 6, tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

Khi x = 6, ta có :
VT = 2 x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17
VP = 3 ( x – 1 ) + 2 = 3 ( 6 – 1 ) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 5 – Video giải tại 4:07
: Cho phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a ) x = – 2 có thỏa mãn nhu cầu phương trình không ?
b ) x = 2 có là một nghiệm của phương trình không ?

Lời giải

a ) Tại x = – 2 ta có :
Vế trái = 2 ( x + 2 ) – 7 = 2 ( – 2 + 2 ) – 7 = 2.0 – 7 = – 7 .
Vế phải = 3 – x = 3 – ( – 2 ) = 5 ≠ – 7
Suy ra : x = – 2 không thỏa mãn nhu cầu phương trình
b ) Tại x = 2 ta có :
Vế trái = 2 ( 2 + 2 ) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1
Vế phải = 3 – x = 3 – 2 = 1
⇒ vế trái = vế phải = 1 nên x = 2 có là một nghiệm của phương trình

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 6 – Video giải tại 7:37
: Hãy điền vào chỗ trống (…):

a ) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = …
b ) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = …

Lời giải

a ) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = { 2 }
b ) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = ∅

Bài 1 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 9:11)
: Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không:

a ) 4 x – 1 = 3 x – 2 ;
b ) x + 1 = 2 ( x – 3 ) ;
c ) 2 ( x + 1 ) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay giá trị x = – 1 vào từng vế của phương trình, ta được :

a)
Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế phải = 3 x – 2 = 3 ( – 1 ) – 2 = – 5
Vế trái = Vế phải nên x = – 1 là nghiệm của phương trình .

b)
Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế phải = 2 ( x – 3 ) = 2 ( – 1 – 3 ) = – 8
Vế trái ≠ Vế phải nên x = – 1 không là nghiệm của phương trình .

c)
Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế phải = 2 – x = 2 – ( – 1 ) = 3
Vế trái = Vế phải nên x = – 1 là nghiệm của phương trình .

Bài 2 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 11:48)
: Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)
2
= 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay những giá trị của t vào hai vế của phương trình ta được :
– Tại t = – 1 :
( t + 2 ) 2 = ( – 1 + 2 ) 2 = 1
3 t + 4 = 3 ( – 1 ) + 4 = 1
⇒ t = – 1 là nghiệm của phương trình ( t + 2 ) 2 = 3 t + 4 .
– Tại t = 0
( t + 2 ) 2 = ( 0 + 2 ) 2 = 4
3 t + 4 = 3.0 + 4 = 4
⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình ( t + 2 ) 2 = 3 t + 4 .
– Tại t = 1
( t + 2 ) 2 = ( 1 + 2 ) 2 = 9
3 t + 4 = 3.1 + 4 = 7
⇒ t = 1 không là nghiệm của phương trình ( t + 2 ) 2 = 3 t + 4 .

Bài 3 trang 6 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 14:11)
: Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này
nghiệm đúng với mọi x
. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình
nghiệm đúng với mọi x
nên tập nghiệm của nó là S = R.

Bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 14:46)
: Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó (theo mẫu):

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

+ Xét phương trình ( a ) : 3 ( x – 1 ) = 2 x – 1
Tại x = – 1 có :
VT = 3 ( x – 1 ) = 3 ( – 1 – 1 ) = – 6 ;
VP = 2 x – 1 = 2. ( – 1 ) – 1 = – 3 .
⇒ – 6 ≠ – 3 nên – 1 không phải nghiệm của phương trình ( a ) .
Tại x = 2 có :
VT = 3 ( x – 1 ) = 3. ( 2 – 1 ) = 3 ;
VP = 2 x – 1 = 2.2 – 1 = 3
⇒ VT = VP = 3 nên 2 là nghiệm của phương trình ( a ) .
Tại x = 3 có :
VT = 3 ( x – 1 ) = 3. ( 3 – 1 ) = 6 ;

VP = 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 6 ≠ 5 nên 3 không phải nghiệm của phương trình ( a ) .

+ Xét phương trình (b):
Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Tại x = -1, biểu thức
Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
không xác định

⇒ – 1 không phải nghiệm của phương trình ( b )
Tại x = 2 có :
Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇒ Do
Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
nên 2 không phải nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 có :
Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8


Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
nên 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình ( c ) : x 2 – 2 x – 3 = 0
Tại x = – 1 có : VT = x 2 – 2 x – 3 = ( – 1 ) 2 – 2. ( – 1 ) – 3 = 0 = VP
⇒ x = – 1 là nghiệm của phương trình x 2 – 2 x – 3 = 0
Tại x = 2 có : x 2 – 2 x – 3 = 2 2 – 2.2 – 3 = – 3 ≠ 0 .
⇒ x = 2 không phải nghiệm của phương trình x 2 – 2 x – 3 = 0 .
Tại x = 3 có : x 2 – 2 x – 3 = 3 2 – 2.3 – 3 = 0
⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x 2 – 2 x – 3 = 0 .
Vậy ta hoàn toàn có thể nối như sau :
Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 5 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 21:09)
: Hai phương trình x = 0 và x(x – 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 có tập nghiệm S 1 = { 0 } .
– Xét phương trình x ( x – 1 ) = 0. Vì một tích bằng 0 khi một trong hai thừa số bằng 0 tức là :
Giải bài 5 trang 7 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
Nên phương trình này có tập nghiệm S 2 = { 0 ; 1 } .
Vì S 1 ≠ S 2 nên hai phương trình không tương tự .

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Video Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 1 : Định lí Ta-lét trong tam giác

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 56 – Video giải tại 1:37
: Cho AB = 3cm; CD = 5cm;
Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết
= ?

EF = 4dm; MN = 7dm;
Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết
= ?

Lời giải

Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 57 – Video giải tại 4:54
: Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A’B’, C’D’ (h.2). So sánh tỉ số

Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết

Lời giải

Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 57 – Video giải tại 7:30
: Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3. Dựng đường thẳng a song song với cạnh BC, cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự tại B’ và C’.

Đường thẳng a định ra trên cạnh AB ba đoạn thẳng AB ‘, B’B và AB, và định ra trên cạnh AC ba đoạn thẳng tương ứng là AC ‘, C’C và AC .
So sánh những tỉ số :
Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết

Lời giải

Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết
Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 58 – Video giải tại 14:55
: Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết

Lời giải

a ) Vì a / / BC, theo định lí Ta – lét ta có :
Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết
b ) Vì DE / / AB ( cùng ⊥ AC ), theo định lí Ta – lét ta có :
Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết
⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 20:28)
: Viết tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài như sau:

a ) AB = 5 cm và CD = 15 cm
b ) EF = 48 cm và GH = 16 dm
c ) PQ = 1,2 m và MN = 24 cm

Lời giải:

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 24:27)
: Cho biết
Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
và CD bằng 12cm. Tính độ dài của AB.

Lời giải:

Thay CD = 12 cm vào tỉ số độ dài ta được :
Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy độ dài
AB = 9cm

Bài 3 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 25:34)
: Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.

Lời giải:

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài của CD nên AB = 5CD .
Độ dài A’B ‘ gấp 12 lần độ dài của CD nên A’B ‘ = 12CD .
⇒ Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B ‘ là :
Giải bài 3 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 27:58)
: Cho biết
Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
(h.6). Chứng minh rằng:

Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Hướng dẫn:
Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải:

Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 – Video giải tại 34:52)
: Tính x trong các trường hợp sau (h.7):

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

a ) Ta có : MN / / BC

Áp dụng định lý Ta-let ta có:
Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Mà AM = 4, AN = 5, NC = AC – AN = 8,5 – 5 = 3,5
Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
⇒ 5 x = 4.3,5
⇔ 5 x = 14
x = 14 : 5 = 2,8
Vậy x = 2,8
b ) Ta có PQ / / EF

Áp dụng định lý Talet trong tam giác DEF ta có:
Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Mà DP = x, PE = 10,5 ; DQ = 9 ; QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Do đó ta có :
Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇒ 15 x = 9.10,5
⇔ 15 x = 94,5
⇔ x = 94,5 : 15 = 6,3
Vậy x = 6,3 .

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết của chúng tôi được các Thầy / Cô giáo biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 8 Tập 1, Tập 2 Đại số & Hình học.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button