Review

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 bài 172 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

1. Tính :

a. \ ( \ left ( { 1,35 : 0,54 \ times 4,2 – 5,5 } \ right ) : \ left ( { 7,2 – 4,7 } \ right ) \ ) =

b. 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8 =

2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Số trung bình cộng của :
a. 28 ; 34 ; 41 ; 45 là : …………….
b. 3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46 là : ……………….
c. \ ( { 1 \ over 2 } ; { 3 \ over 4 } ; { 4 \ over 5 } \ ) là : ………………….

3. Một trường tiểu học có tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam là 112%. Biết rằng trường đó có 636 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam ?

4. Giá một áo sơ mi là 90 000 đồng. Sau hai lần giảm giá, mỗi lần giảm 10 % ( so với giá bắt đầu ) thì giá bán áo sơ mi đó là bao nhiêu đồng ?
5. Một tàu thủy có tốc độ khi nước lặng là a km / giờ, tốc độ của dòng nước là b km / giờ .
a. Tính tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng .
b. Tính tốc độ của tàu thủy khi tàu ngược dòng .
c. Dùng sơ đồ đoạn thẳng để bộc lộ hiệu tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng .

Bài giải

1.

a .

\(\eqalign{
& \left( {1,35:0,54 \times 4,2 – 5,5} \right):\left( {7,2 – 4,7} \right) \cr
& = \left( {2,5 \times 4,2 – 5,5} \right):2,5 \cr
& = \left( {10,5 – 5,5} \right):2,5 \cr
& = 5:2,5 \cr
& = 2 \cr} \)

b. 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8
= 2 giờ 55 phút + 2 giờ 10 phút
= 4 giờ 65 phút
= 5 giờ 5 phút

2.

Số trung bình cộng của :

a. 28 ; 34 ; 41 ; 45 là : 37
b. 3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46 là : 3,97
c. \ ( { 1 \ over 2 } ; { 3 \ over 4 } ; { 4 \ over 5 } \ ) là : \ ( { { 41 } \ over { 60 } } \ )

3.

Bài giải

Số học sinh nam là 100 % thì số học viên nữ là 112 % số học viên cả trường gồm :

100% + 112% = 212%

Số học sinh nam của trường đó có là :
\ ( { { 636 \ times 100 } \ over { 212 } } = 300 \ ) ( học viên )
Đáp số : 300 học viên

4.

Bài giải

Số tiền giảm giá mỗi áo sơ mi lần đầu là :
90000 ⨯ 10 % = 9000 ( đồng )
Giá bán áo sơ mi sau giảm giá lần đầu là :
90000 – 9000 = 81000 ( đồng )
Số tiền giảm giá mỗi áo sơ mi lần thứ hai là :
81000 ⨯ 10 % = 8100 ( đồng )
Giá bán áo sơ mi sau hai lần giảm giá :
81000 – 8100 = 72900 ( đồng )
Đáp số : 72900 đồng

5.

Bài giải

a. Vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng là :
a + b = ( km / giờ )
b. Vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng là :
a – b = ( km / giờ )
c .

bai 172 hinh 1 vbt toan 5

Hiệu tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng được biểu lộ trên sơ đồ là đoạn thẳng b + b = b ⨯ 2
Vậy : Hiệu tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng bằng 2 lần tốc độ của dòng nước .

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button