Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7 de 5 – Tài liệu text

de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7 de 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.39 KB, 4 trang )

Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC 7
Thời gian: 45 phút

ĐỀ SỐ 05
*Câu 1: Đâu là cách khởi động Excel?

a/ Start  All Programs  Microsoft Excel

c/ Nháy đúp vào biểu tượng

b/ Start  Run  Excel

d/ Tất cả đều đúng

*Câu 2: Thanh công thức của Excel dùng để:
a/ Nhập địa chỉ ô đang được chọn

c/ Hiển thị công thức

b/ Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức

d/ Gồm các lệnh xử lý dữ liệu

*Câu 3: Để lưu lại trang tính với tên mới ta phải:
a/ Nháy vào nút

c/ File  Save

b/ File  Save As

d/ Tất cả đều đúng

*Câu 4: Để thoát khỏi Excel, ta thực hiện:
a/ Nhấn nút

c/ File  Exit

c/ Alt + F4

d/ Tất cả đều đúng

*Câu 5: Hộp tên của Excel cho em biết:
a/ Nội dung của ô đang chọn

c/ Địa chỉ của ô đang chọn

b/ Nhập dữ liệu

d/ Nhập công thức

*Câu 6: Để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên rồi nhấn phím gì
để chọn các khối tiếp theo?
a/ Shift

b/ Ctrl

c/ Enter

*Câu 7: Hãy cho biết dữ liệu “156ab” là:

1

d/ Delete

Sách Giải – Người Thầy của bạn

a/ Dữ liệu kí tự
đúng

http://sachgiai.com/

b/ Dữ liệu số

c/ Dữ liệu chữ viết

d/ Tất cả đều

*Câu 8: Khi nhập công thức vào một ô tính, kí tự nào là kí tự đầu tiên cần nhập?
a/ Dấu “ = ”
đều sai

b/ Dấu “ * ”

c/ Dấu “ x ”

d/ Tất cả

*Câu 9: Nếu trong ô tính xuất hiện các kí hiệu “######” điều đó có nghĩa:
a/ Dữ liệu kí tự quá dài mà độ rộng cột quá hẹp
b/ Dữ liệu số quá dài mà độ rộng cột quá hẹp
c/ Dữ liệu kí tự quá dài mà độ cao hàng quá thấp
d/ Công thức nhập sai
*Câu 10: Công thức 3*2^2+1
a/ 13

b/ 14

c/ 15

d/ 37

*Câu 11: Công thức nào sau đây nhập sai?
a/ =SUM(2,4,2)

b/ =Sum(2,4,2)

c/ = sum(2,4,2)

d/ =SUM (2,4,2)

*Câu 12: Hàm Average có chức năng:
a/ Tính tổng

c/ Xác định giá trị lớn nhất

b/ Tính trung bình cộng

d/ Xác định giá trị nhỏ nhất

*Câu 13: Để chèn thêm một hàng, ta chọn một hàng sau đó mở bảng chọn:
a/ File  Rows

c/ Insert  Rows

b/ File  Columns

d/ Insert  Columns

*Câu 14: Để sao chép dữ liệu từ ô tính này sang ô tính khác ta sử dụng hai nút lệnh:
a/ Copy  Paste

c/ Paste  Copy

b/ Cut  Paste

d/ Paste  Cut
2

Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

*Câu 15: Để xóa một hàng trên trang tính ta chọn hàng đó và:
c/ Edit  Delete

a/ Nhấn Delete trên bàn phím
c/ Insert  Delete

d/ Edit  Rows

Hãy quan sát hình dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

*Câu 16: Công thức =A1+B2*D2 cho kết quả:
a/ 15

b/ 16

c/ 17

d/ 18

*Câu 17: Công thức =SUM(A1:B3) cho kết quả:
a/ 1

b/ 10

c/ 20

d/ 21

*Câu 18: Công thức =MIN(A1:D2) cho kết quả:
a/ 0

b/ 1

c/ 2

d/ 9

*Câu 19: Công thức =Average (A1,A2) cho kết quả:
a/ 5

b/ 2.5

c/ 1

d/ Excel báo lỗi

*Câu 20: Công thức =Average(A1,B1,B2,B3) cho kết quả:
a/ 3

b/ 4

c/ 12

3

d/ Excel báo lỗi

Sách Giải – Người Thầy của bạn

http://sachgiai.com/

ĐÁP ÁN

Đáp
án

18
a

b

c

d

19

Câu

20
1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9
10

X
X

11

X

12

X

13
14

X
X

15

X

16

X

17

X

X

4

X
X

c / File  Saveb / File  Save Asd / Tất cả đều đúng * Câu 4 : Để thoát khỏi Excel, ta triển khai : a / Nhấn nútc / File  Exitc / Alt + F4d / Tất cả đều đúng * Câu 5 : Hộp tên của Excel cho em biết : a / Nội dung của ô đang chọnc / Địa chỉ của ô đang chọnb / Nhập dữ liệud / Nhập công thức * Câu 6 : Để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối tiên phong rồi nhấn phím gìđể chọn những khối tiếp theo ? a / Shiftb / Ctrlc / Enter * Câu 7 : Hãy cho biết dữ liệu “ 156 ab ” là : d / DeleteSách Giải – Người Thầy của bạna / Dữ liệu kí tựđúnghttp : / / sachgiai.com/b/ Dữ liệu sốc / Dữ liệu chữ viếtd / Tất cả đều * Câu 8 : Khi nhập công thức vào một ô tính, kí tự nào là kí tự tiên phong cần nhập ? a / Dấu “ = ” đều saib / Dấu “ * ” c / Dấu “ x ” d / Tất cả * Câu 9 : Nếu trong ô tính Open những kí hiệu “ # # # # # # ” điều đó có nghĩa : a / Dữ liệu kí tự quá dài mà độ rộng cột quá hẹpb / Dữ liệu số quá dài mà độ rộng cột quá hẹpc / Dữ liệu kí tự quá dài mà độ cao hàng quá thấpd / Công thức nhập sai * Câu 10 : Công thức 3 * 2 ^ 2 + 1 a / 13 b / 14 c / 15 d / 37 * Câu 11 : Công thức nào sau đây nhập sai ? a / = SUM ( 2,4,2 ) b / = Sum ( 2,4,2 ) c / = sum ( 2,4,2 ) d / = SUM ( 2,4,2 ) * Câu 12 : Hàm Average có tính năng : a / Tính tổngc / Xác định giá trị lớn nhấtb / Tính trung bình cộngd / Xác định giá trị nhỏ nhất * Câu 13 : Để chèn thêm một hàng, ta chọn một hàng sau đó mở bảng chọn : a / File  Rowsc / Insert  Rowsb / File  Columnsd / Insert  Columns * Câu 14 : Để sao chép dữ liệu từ ô tính này sang ô tính khác ta sử dụng hai nút lệnh : a / Copy  Pastec / Paste  Copyb / Cut  Pasted / Paste  CutSách Giải – Người Thầy của bạnhttp : / / sachgiai.com/*Câu 15 : Để xóa một hàng trên trang tính ta chọn hàng đó và : c / Edit  Deletea / Nhấn Delete trên bàn phímc / Insert  Deleted / Edit  Rows  Hãy quan sát hình dưới đây và vấn đáp những câu hỏi sau : * Câu 16 : Công thức = A1 + B2 * D2 cho tác dụng : a / 15 b / 16 c / 17 d / 18 * Câu 17 : Công thức = SUM ( A1 : B3 ) cho hiệu quả : a / 1 b / 10 c / 20 d / 21 * Câu 18 : Công thức = MIN ( A1 : D2 ) cho hiệu quả : a / 0 b / 1 c / 2 d / 9 * Câu 19 : Công thức = Average ( A1, A2 ) cho hiệu quả : a / 5 b / 2.5 c / 1 d / Excel báo lỗi * Câu 20 : Công thức = Average ( A1, B1, B2, B3 ) cho tác dụng : a / 3 b / 4 c / 12 d / Excel báo lỗiSách Giải – Người Thầy của bạnhttp : / / sachgiai.com/ĐÁP ÁNĐápán1819Câu201011121314151617

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button