Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 5: từ bài toán đến chương trình – Câu Trang SGK Tin học

B2: Nếu x>y tráo đổi gía trị của x và y, chuyển đến bước 3. Nếu y > x thì 2 số đã theo thứ tự có giá trị không giảm, chuyển đến bước 3

Câu 1 Trang 45 SGK Tin học 8

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau:

a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần.

b) Tính tổng của các phân tử lớn hơn 0 trong dãy sô n cho trước.

c) Tìm số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

Lời giải :

a. Input:Danh sách họ các học sinh trong lớp

Output : số học viên mang họ trần
b. Input : dãy n số
Output : tổng những thành phần lớn hơn 0
c. Input : dãy n số
Output : số những số có gía trị nhỏ nhất

Câu 2 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau:

Bước 1. X

Bước 2. y

Bước 3. x

Lời giải :

Kết quả của việc thực thi thuật toán là : x có gía trị khởi đầu của y, y có gía trị bắt đầu của x ( hay x, y hoán đổi gía trị cho nhau )

Câu 3 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Cho trước ba số dương a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.

Lời giải :

B1: nhập 3 số dương a,b,c

B2 : nếu a + b < = c, chuyển đến b6 B3 : nếu a + c < = b, chuyển đến b6 B4 : nếu b + c < = a, chuyển đến b6 B5 : cho kết quả a, b, c là 3 cạnh của tam giác B6 : in ra kết qua và kết thúc thuật toán

Câu 4 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của hai biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm

Lời giải :

B1: nhập 2 biến x,y

B2 : Nếu x > y tráo đổi gía trị của x và y, chuyển đến bước 3. Nếu y > x thì 2 số đã theo thứ tự có giá trị không giảm, chuyển đến bước 3
B3 : In ra kết qủa x, y và kết thúc thuật toán

Câu 5 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Hãy cho biết kết quả thuật toán sau :

Bước 1 : SUM

Bước 2 : Nếu i > 100 thì chuyển đến bước 4

Bước 3 : i

Bước 4 : Thông báo giá trị SUM và kết thúc thuật toán

Lời giải :

Bài toán tính tổng những số từ 0 đến 100
Bước 1 : gán tổng = 0 và biến i = 0 ;
Bước 2 : nếu biến i > 100 dừng vòng lặp và in ra kết quả SUM
Bước 3 : tăng biến i thêm 1 và gán biến SUM = SUM + i
Bước 4 : In ra giá trị SUM
Vậy kết quả sau khi triển khai thuật toán : SUM = 5050

Câu 6 trang 45 SGK Tin học lớp 8

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,, an } cho trước.

Lời giải :

B1: Nhập a1, a2, a3, a4, …, an

B2 : sum < --- 0, iB3 nếu a1B4 : sum < --- sum + ai B5 : i < --- i + 1 B6 : nếu i < = n thì quay lại b3

B7: In sum và kết thúc thuật toán


Video liên quan

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button