Review

Công văn số 73110/CT-TTHT Đăng ký và kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 73110/CT-TTHT
V/v thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Kongo Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh – MST: 0107408793

Trả lời công văn số 04/2019 / CV-KIV ngày 25/7/2019 của Công ty TNHH Công nghiệp Kongo Nước Ta ( sau đây gọi là Công ty ) về việc hướng dẫn thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh, sau khi báo cáo giải trình Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP TP.HN có quan điểm như sau :
– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108 / 2018 / NĐ-CP ngày 23/8/2018 là của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít Điều của Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ngày 14/9/2015 của nhà nước pháp luật về ĐK hoạt động giải trí của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, thông tin lập địa điểm kinh doanh :
“ 2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh :
Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoàn toàn có thể ở ngoài địa chỉ ĐK trụ sở chỉnh. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày quyết định hành động lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông tin lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông tin gồm :
a ) Mã số doanh nghiệp ;
b ) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ Trụ sở ( trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố thường trực TW nơi Trụ sở đặt trụ sở ) ;
c ) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh ;
d ) Lĩnh vực hoạt động giải trí của địa điểm kinh doanh ;
đ ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác pháp luật tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh ;
e ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thường trực doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu Trụ sở đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thường trực Trụ sở ” .
– Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ngày 14/9/2015 của nhà nước lao lý về mã số địa điểm kinh doanh lao lý :
“ 6. Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh. ”
– Căn cứ Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP ngày 04/10/2016 của cơ quan chính phủ về lệ phí môn bài :
+ Tại Khoản 1, Khoản 6 Điều 2 pháp luật người nộp lệ phí môn bài :
“ Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 3 Nghị định này, gồm có :
1. Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý .

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt và địa điểm kinh doanh của những tổ chức triển khai pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này ( nếu có ) .
… ”

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định khai, nộp lệ phí môn bài:

“ 1. Khai lệ phí môn bài được triển khai như sau :
a ) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động giải trí kinh doanh, chậm nhất là ngày sau cuối của tháng mở màn hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh ;
b ) Trường hợp người nộp lệ phí mới xây dựng cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh hoặc ngày cấp giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư và ĐK thuế. ”
– Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302 / năm nay / TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về lệ phí môn bài :
“ 1. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
a ) Khai lệ phí môn bài

a. 2 ) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị chức năng phụ thuộc vào ( Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, địa điểm kinh doanh ) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực thi nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của những đơn vị chức năng nhờ vào đó cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp của người nộp lệ phí ;
a. 2 ) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị chức năng nhờ vào ( Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, địa điểm kinh doanh ) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị chức năng nhờ vào thực thi nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị chức năng nhờ vào cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp đơn vị chức năng nhờ vào .
a. 3 ) Trường hợp người nộp lệ phí mới xây dựng cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh hoặc ngày cấp giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư và ĐK thuế hoặc ngày cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ; ngày cấp giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí Trụ sở ; ngày phát hành văn bản phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư. ”
– Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật quản trị thuế ; Luật sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của Luật quản trị thuế và Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước lao lý về khai thuế GTGT :
“ c ) Trường hợp người nộp thuế cố đơn vị chức năng thường trực kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị chức năng thường trực nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp của đơn vị chức năng thường trực ; nếu đơn vị chức năng thường trực không trực tiếp bán hàng, không phát sinh lệch giá thì triển khai khai thuế tập trung chuyên sâu tại trụ sở chính của người nộp thuế .
… ”
– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều Luật thuế GTGT ;
– Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 ; Điều 7 Thông tư số 95/2016 / TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về ĐK thuế ;
– Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5, Thông tư số 39/2014 / TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17/1/2014 của nhà nước lao lý về hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ ; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017 / TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC .
Căn cứ những pháp luật trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Kongo Việt Nam có trụ sở tại Thành Phố Bắc Ninh, có mở địa điểm kinh doanh tại Thành Phố Hà Nội theo Quyết định số 108 / 2018 / NĐ-CP ( không xây dựng Trụ sở tại TP. Hà Nội ), địa điểm kinh doanh không có mã số riêng thì :
– Về ĐK thuế cho địa điểm kinh doanh : Công ty gửi hồ sơ ĐK thuế tới cơ quan Thuế được giao trách nhiệm quản trị thuế đối với địa điểm kinh doanh của Công ty ( Cục Thuế TP Thành Phố Hà Nội ) để Cơ quan Thuế cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh .
– Về lệ phí môn bài : Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, đơn vị chức năng chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số này để kê khai, nộp thuế môn bài theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302 / năm nay / TT-BTC của Bộ Tài chính .
( Cục Thuế TP Thành Phố Hà Nội gửi kèm bản photo công văn số 3431 / TCT-KK ngày 28/8/2019 ; Công văn số 3200 / TCT-KT ngày 12/8/2019 ; công văn số 3302 / TCT-KK ngày 20/8/20 ỉ9 của Tổng cục Thuế để Công ty điều tra và nghiên cứu, thực thi )

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp Kongo Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng TKT1;
– Phòng DTPC;
– Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button