Bất động sản ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Quy trình và thủ tục lập dự án đầu tư – Luật Minh Anh

Minh Anh là đơn vị chuyên nghiệp và lâu năm kinh nghiệm tư vấn lập dự án đầu tư .Thủ tục,quy trình lập dự án đầu tư là bước đầu để nhà đầu tư có thể thực hiện được ý định đầu tư của mình.Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc

Quy trình và thủ tục lập dự án đầu tư
Quy trình,Thủ tục lập dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm những nội dung cụ thể như sau:
A.  Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nộI dung sau:
1) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư
2) Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật tư cho sản xuất; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư;
3) Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng
4) Lập dự án đầu tư
5) Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.
BHoàn tất dự án theo các nội dung chính như sau:
1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
a) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn.
b) Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư.
c) Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiện nhu cầu diện tích sử dụng đất trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi trường, xã hội và tái định cư (có phân tích, đánh giá cụ thể).
d) Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có) và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng. e) Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng.
f) Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.
g) Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.
h) Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án (nêu có).
i) Đối với các dự án mua sắm thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
2. Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi
a) Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư.
b) Lựa chọn hình thức đầu tư.
c) Chương trình sản xuất và các yếu tố phải đáp ứng (đối với các dự án có sản xuất).
d) Các phương án địa điểm cụ thể (hoặc vùng địa điểm, tuyến công trình) phù hợp với quy hoạch xây dựng (bao gồm cả tài liệu về sự lựa chọn địa điểm, trong đó có đề xuất giải pháp hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và xã hội).
e) Phương án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư (nếu có).
f) Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có).
g) Các phương án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ của các phương án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường.
h) Xác định rõ nguồn vốn (hoặc loại nguồn vốn), khả năng tài chính, tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phương án hoàn trả vốn đầu tư (đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư). i) Phương án quản lý khai thác dự án và sử dụng lao động.
j) Phân tích hiệu quả đầu tư.
k) Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư. Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu. Dự án nhóm A, B có thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi có quyết định đầu tư (tuỳ điều kiện cụ thể của dự án). Thời gian khởi công (chậm nhất), thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng (chậm nhất).
l) Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án.
m) Xác định chủ đầu tư.
n) Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án. Đối với các dự án mua sắm thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời gian lập dự án đầu tư nhóm C không quá 3 tháng Thời gian lập dự án đầu tư nhóm B không quá 9 tháng
C. Hồ sơ xin trình duyệt dự án đầu tư
1 – ĐốI vớI các dự án đầu tư sửa chữa nhưng không làm thay đổi quy mô, tính chất công trình hoặc dự án đầu tư để mua thiết bị:
– Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư.
– Dự án đầu tư với nội dung nêu trên
2. – Đối với các dự án có đầu tư xây dựng mới
– Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu tư.
– Dự án đầu tư với nội dung nêu trên
– Ý kiến bằng văn bản của Kiến trúc sư trưởng Thành phố về quy hoạch và kiến trúc .
3 – Đối với các dự án đầu tư trình duyệt lại do điều chỉnh dự ánh đầu tư đã được duyệt: – Tờ trình xin xét duyệt lại dự án do chủ đầu tư trình cấp quyết định đầu tư. – Bản thuyết minh giải trình lý do phải xin điều chỉnh
**Lưu Ý: Số lượng hồ sơ:
– 3 bộ cho Các dự án nhóm C:
05 bộ – cho Các dự án nhóm B :
07 bộ   – cho Các dự án nhóm A :

4.7
/
5

(

3
bầu chọn
)

gồm có những nội dung đơn cử như sau : 1 ) Nghiên cứu về sự thiết yếu phải đầu tư và quy mô đầu tư2 ) Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước để xác lập nhu yếu tiêu thụ, năng lực cạnh tranh đối đầu của mẫu sản phẩm, tìm nguồn đáp ứng thiết bị, vật tư cho sản xuất ; xem xét năng lực về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư ; 3 ) Tiến hành tìm hiểu, khảo sát và chọn khu vực xây dựng4 ) Lập dự án đầu tư5 ) Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư tổ chức triển khai cho vay vốn đầu tư và cơ quan đánh giá và thẩm định dự án đầu tư. 1. Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thia ) Nghiên cứu về sự thiết yếu phải đầu tư, những điều kiện kèm theo thuận tiện và khó khăn vất vả. b ) Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư. c ) Chọn khu vực khu vực kiến thiết xây dựng và dự kiện nhu yếu diện tích quy hoạnh sử dụng đất trên cơ sở giảm đến hơn cả tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng tác động về môi trường tự nhiên, xã hội và tái định cư ( có nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận đơn cử ). d ) Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ tiên tiến, kỹ thuật ( gồm có cả cây cối, vật nuôi nếu có ) và những điều kiện kèm theo phân phối vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, dịch vụ, hạ tầng. e ) Phân tích, lựa chọn sơ bộ những giải pháp kiến thiết xây dựng. f ) Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, giải pháp kêu gọi những nguồn vốn, năng lực hoàn vốn và trả nợ, thu lãi. g ) Tính toán sơ bộ hiệu suất cao đầu tư về mặt kinh tế tài chính – xã hội của dự án. h ) Xác định tính độc lập khi quản lý và vận hành, khai thác của những dự án thành phần hoặc tiểu dự án ( nêu có ). i ) Đối với những dự án shopping thiết bị, máy móc không cần lắp ráp, nội dung báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi. 2. Nội dung đa phần của báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thia ) Những địa thế căn cứ để xác lập sự thiết yếu phải đầu tư. b ) Lựa chọn hình thức đầu tư. c ) Chương trình sản xuất và những yếu tố phải phân phối ( so với những dự án có sản xuất ). d ) Các giải pháp khu vực đơn cử ( hoặc vùng khu vực, tuyến khu công trình ) tương thích với quy hoạch thiết kế xây dựng ( gồm có cả tài liệu về sự lựa chọn khu vực, trong đó có đề xuất kiến nghị giải pháp hạn chế tới cả tối thiểu ảnh hưởng tác động so với môi trường tự nhiên và xã hội ). e ) Phương án giải phóng mặt phẳng, kế hoạch tái định cư ( nếu có ). f ) Phân tích lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ( gồm có cả cây cối, vật nuôi nếu có ). g ) Các giải pháp kiến trúc, giải pháp thiết kế xây dựng, phong cách thiết kế sơ bộ của những giải pháp ý kiến đề nghị lựa chọn, giải pháp quản trị và bảo vệ môi trường tự nhiên. h ) Xác định rõ nguồn vốn ( hoặc loại nguồn vốn ), năng lực kinh tế tài chính, tổng mức đầu tư và nhu yếu vốn theo quá trình. Phương án hoàn trả vốn đầu tư ( so với dự án có nhu yếu tịch thu vốn đầu tư ). i ) Phương án quản trị khai thác dự án và sử dụng lao động. j ) Phân tích hiệu suất cao đầu tư. k ) Các mốc thời hạn chính thực thi đầu tư. Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu. Dự án nhóm A, B hoàn toàn có thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi có quyết định hành động đầu tư ( tuỳ điều kiện kèm theo đơn cử của dự án ). Thời gian thi công ( chậm nhất ), thời hạn triển khai xong đưa khu công trình vào khai thác sử dụng ( chậm nhất ). l ) Kiến nghị hình thức quản trị thực thi dự án. m ) Xác định chủ đầu tư. n ) Mối quan hệ và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan tương quan đến dự án. Đối với những dự án shopping thiết bị, máy móc không cần lắp ráp, nội dung báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi. Thời gian lập dự án đầu tư nhóm C không quá 3 tháng Thời gian lập dự án đầu tư nhóm B không quá 9 tháng1 – ĐốI vớI những dự án đầu tư sửa chữa thay thế nhưng không làm biến hóa quy mô, đặc thù khu công trình hoặc dự án đầu tư để mua thiết bị : – Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định hành động đầu tư. – Dự án đầu tư với nội dung nêu trên2. – Đối với những dự án có đầu tư thiết kế xây dựng mới – Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định hành động đầu tư. – Dự án đầu tư với nội dung nêu trên – Ý kiến bằng văn bản của Kiến trúc sư trưởng Thành phố về quy hoạch và kiến trúc. 3 – Đối với những dự án đầu tư trình duyệt lại do kiểm soát và điều chỉnh dự ánh đầu tư đã được duyệt : – Tờ trình xin xét duyệt lại dự án do chủ đầu tư trình cấp quyết định hành động đầu tư. – Bản thuyết minh báo cáo giải trình nguyên do phải xin kiểm soát và điều chỉnh * * Lưu Ý : Số lượng hồ sơ : – 3 bộ cho Các dự án nhóm C : 05 bộ – cho Các dự án nhóm B : 07 bộ – cho Các dự án nhóm A :

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button