Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài giảng: Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 – Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên VietJack)

I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh thiên.

a. Sự sinh ra của Hội Nước Ta Cách mạng người trẻ tuổi .- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc ( Trung Quốc ) mở lớp giảng dạy cán bộ, giác ngộ một số ít người trẻ tuổi tích cực trong Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn ( 2 – 1925 ) .- Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Nước Ta Cách mạng Thanh niên .b. Quá trình hoạt động giải trí* Thành phần hội viên : tri thức tiểu tư sản, công nhân, nông dân, …* Địa bàn hoạt động giải trí : Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì và cả Hải ngoại ( Xiêm ) .* Nền tảng tư tưởng chính trị : chủ nghĩa Mác – Lênin .* Hoạt động tiêu biểu vượt trội :- Nguyễn Ái Quốc liên tục huấn luyện và đào tạo, đào tạo và giảng dạy cán bộ cách mạng .- Tuyên truyền sách báo Mác-xít :+ Ra báo Thanh niên ( 6 – 1925 ) làm cơ quan ngôn luận .+ Đầu năm 1927, tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
– Cuối năm 1928, thực thi chủ trương “ vô sản hoá ” .c. Vai trò của Hội Nước Ta Cách mạng Thanh niên :- Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai cho sự sinh ra của Đảng Cộng sản Việt Nam .+ Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị : tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa trong trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Nước Ta .+ Chuẩn bị về tổ chức triển khai : kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ và mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai, đưa đến sự sinh ra những tổ chức triển khai cộng sản, từ đó hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam .

2. Tân Việt Cách mạng Đảng.

Tân Việt cách mạng Đảng
Thời gian, nơi thành lập – Tháng 7/1928 .
– Huế ( Nước Ta ) .
Thành phần hội viênTrí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
Chủ trương hoạt động Lãnh đạo quần chúng ở trong nước và liên lạc với các dân tộc bị áp bức trên thế giới để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái
Địa bàn hoạt động Trung Kì
Sự phân hóa– Tháng 9/1929, các hội viên tích cực của Tân Việt đã đi theo con đường cách mạng vô sản, thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

3. Việt Nam Quốc dân Đảng.

a. Sự sinh ra- Trên cơ sở hạt nhân tiên phong là Nam Đồng thư xã, ngày 25/12/1927, tổ chức triển khai Nước Ta Quốc Dân Đảng được xây dựng, do Nguyễn Thái Học, … đứng đầu .b. Quá trình hoạt động giải trí* Thành phần hội viên : tri thức tiểu tư sản, binh lính người Việt trong quân đội Pháp, tư sản dân tộc bản địa, …* Địa bàn hoạt động giải trí : đa phần ở 1 số ít tỉnh Bắc Kì .* Đường lối đấu tranh :- Lúc mới xây dựng, chưa có cương lĩnh rõ ràng, chỉ nêu chung chung là : trước làm dân tộc bản địa cách mạng, sau làm quốc tế cách mạng .- Năm 1929, công bố Chương trình hành vi, nêu rõ nguyên tắc “ Tự do, Bình đẳng, Bác ái ”. Cuộc cách mạng này sẽ diễn ra qua 4 thời kì, nhằm mục đích mục tiêu :+ Đánh đuổi giặc Pháp, lật đổ ngôi vua .+ Thành lập chính phủ nước nhà cộng hòa, triển khai những quyền tự do dân chủ .* Phương pháp đấu tranh :- Bạo động vũ trang, nặng về ám sát, khủng bố cá thể .- Hoạt động đấu tranh thiên về quân sự chiến lược, ít chú ý quan tâm đến tuyên truyền cách mạng, kiến thiết xây dựng cơ sở trong quần chúng .* Hoạt động tiêu biểu vượt trội : tổ chức triển khai khởi nghĩa yên bái ( 9/2/1930 ), nhưng thất bại .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Lược đồ khởi nghĩa Yên Bái ( 9/2/21930 )

II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

1. Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929

a. Hoàn cảnh : Năm 1929 trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước ở Nước Ta ngày càng tăng trưởng, kết thành làn sóng can đảm và mạnh mẽ .b. Sự xây dựng những tổ chức triển khai cộng sản :* Đông Dương cộng sản đảng- Tháng 3/1929, một số ít hội viên tiên tiến và phát triển của Hội Nước Ta cách mạng người trẻ tuổi ở Bắc Kỳ họp tại số nhà 5D, phố Hàm Long ( TP. Hà Nội ), lập ra Chi bộ cộng sản tiên phong .- Từ ngày 01 – 9/5/1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Nước Ta cách mạng người trẻ tuổi ở Hương Cảng ( Trung Quốc ), đoàn đại biểu Bắc Kỳ đặt yếu tố xây dựng Đảng Cộng sản tuy nhiên không được gật đầu nên bỏ về nước .- 17 / 6/1929 đại biểu cộng sản miền Bắc họp tại nhà số 312, phố Khâm Thiên ( Thành Phố Hà Nội ) quyết định hành động thành lập Đông Dương cộng sản đảng, trải qua Tuyên ngôn, điều lệ Đảng, ra báo Búa Liềm, cử ra Ban chấp hành Trung Ương Đảng .* An Nam cộng sản đảng- Tháng 8/1929, Cán bộ tiên tiến và phát triển trong Tổng bộ và kỳ bộ Nước Ta cách mạng người trẻ tuổi ở Nam kỳ xây dựng An Nam cộng sản đảng, ra tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận .* Đông Dương cộng sản liên đoàn .- Tháng 9/1929, một số ít đảng viên tiên tiến và phát triển của Tân Việt lập Đông Dương cộng sản liên đoàn .c. Ý nghĩa- Sự sinh ra của 3 tổ chức triển khai cộng sản ( 1929 ) là một xu thế khách quan của cuộc hoạt động giải phóng dân tộc bản địa ở Nước Ta theo con đường cách mạng vô sản .- Ba tổ chức triển khai cộng sản ở Nước Ta sinh ra năm1929 họat động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng tác động của nhau, công kích lẫn nhau, làm trào lưu cách mạng trong nước có rủi ro tiềm ẩn chia rẽ lớn .

2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

a. Hoàn cảnh- Cuối 1929, trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước tăng trưởng mạnh => Hội Nước Ta cách mạng người trẻ tuổi không đủ năng lực để liên tục chỉ huy => yên cầu phải xây dựng một chính đảng của giai cấp vô sản để liên tục chỉ huy trào lưu tăng trưởng đi lên .- Ba tổ chức triển khai cộng sản ở Nước Ta sinh ra năm1929 họat động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng tác động của nhau, công kích lẫn nhau => trào lưu cách mạng trong nước có rủi ro tiềm ẩn chia rẽ lớn .- Nguyễn Ái Quốc được tin Hội Nước Ta cách mạng người trẻ tuổi phân liệt thành hai Đảng cộng sản, liền rời khỏi Xiêm, sang Trung Quốc để thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản .⇒ Từ 6/1 đến 8/2/1930, Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng sản đã được triệu tập tại Cửu Long ( Hương Cảng, Trung Quốc ) với sự tham gia của những đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản đảng .b. Nội dung Hội nghị .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Tranh minh họa Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản- Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm đáng tiếc của những tổ chức triển khai cộng sản riêng không liên quan gì đến nhau .- Thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản thành Đảng cộng sản Nước Ta, trải qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ai Quốc sọan thảo. Đây là cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam .* Nội dung của Cương lĩnh chính trị tiên phong :+ Đường lối kế hoạch : cách mạng Nước Ta trải qua hai tiến trình là thực thi “ cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản ” .+ Nhiệm vụ kế hoạch của cách mạng Nước Ta : chống đế quốc, chống phong kiến .+ Nhiệm vụ trực tiếp trước mắt : đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Nước Ta trọn vẹn độc lập ; xây dựng chính phủ nước nhà công nông binh, tổ chức triển khai quân đội công nông ; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, …+ Động lực cách mạng : lực lượng nòng cốt là công nhân, nông dân, ngoài những còn có : tiểu tư sản, tri thức ; phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì tận dụng hoặc trung lập .+ Lãnh đạo cách mạng : giai cấp công nhân trải qua tổ chức triển khai Đảng Cộng sản Việt Nam .+ Xác định cách mạng Nước Ta là một bộ phận khăng khít của trào lưu cách mạng quốc tế .→ Cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cách mạng giải phóng dân tộc bản địa phát minh sáng tạo, phối hợp đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này .- Đến ngày 24/02/1930, Đông Dương cộng sản Liên đoàn ra nhập Đảng cộng sản Nước Ta .⇒ Ý nghĩa : Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản mang tầm vóc của một Đại hội xây dựng Đảng .c. Ý nghĩa sự sinh ra của Đảng Cộng sản Việt Nam :- Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra là tác dụng của cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và giai cấp kinh khủng của nhân dân Nước Ta trong mấy thập kỉ đầu của thế kỉ XX .- Đảng sinh ra là loại sản phẩm của sự phối hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin, trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước ở Nước Ta trong thời đại mới .

– Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng.

– Đảng sinh ra là sự sẵn sàng chuẩn bị tiên phong có tính quyết định hành động cho những bước tăng trưởng nhảy vọt mới trong lịch sử tăng trưởng của dân tộc bản địa Nước Ta .
Xem thêm những bài Lý thuyết Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử ngắn gọn, tinh lọc, cụ thể, hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phong-trao-dan-toc-dan-chu-o-viet-nam-tu-nam-1925-den-nam-1930.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button