Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài giảng: Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 – Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên VietJack)

I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

1. Khó khăn:

Sau Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đương đầu với 3 khó khăn vất vả lớn .* Thứ nhất : Chính quyền cách mạng mới sinh ra, chưa được củng cố ; lực lượng vũ trang còn non yếu, thiếu kinh nghiệm tay nghề chiến đấu, nhưng đang phải đương đầu với thủ đoạn, thủ đoạn của nhiều quân địch .* Thứ hai : giặc ngoại xâm và nội phản .- Quân đội của những thế lực đế quốc và phản động quốc tế trong phe Đồng minh, dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, đã kéo vào nước ta với những thủ đoạn rất thâm độc :+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc : 20 vạn quân Tưởng kéo theo những tổ chức triển khai phản động Việt Quốc, Việt Cách nhằm mục đích lật đổ chính quyền sở tại cách mạng .+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam : hơn 1 vạn quân Anh mở đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai .- Trên cả nước lúc đó vẫn còn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp .* Thứ ba : những di hại, tàn dư của chính sách cũ để lại rất nặng nề .- Nền kinh tế tài chính nông nghiệp nghèo nàn, lỗi thời, bị cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai liên tục làm cho nạn đói thêm trầm trọng ; sản phẩm & hàng hóa khan hiếm, Chi tiêu tăng vọt ; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn vất vả, …
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Nhân dân Nước Ta đói khổ do hậu quả của nạn đói năm 1945- Chi tiêu nhà nước trống rỗng, kho bạc nhà nước chỉ còn hơn 1.2 triệu đồng. Nhà nước cách mạng chưa trấn áp được ngân hàng nhà nước Đông Dương, …- Hơn 90 % dân số mù chữ, những tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan dị đoan, cờ bạc, nghiện hút, .. tràn ngập .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Cảnh dân cư Nước Ta hút thuốc phiện⇒ Những khó khăn vất vả trên là rất lớn, trực tiếp rình rập đe dọa đến cách mạng Nước Ta, đặt Nước Ta trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc ” .

2. Thuận lợi.

– Nhân dân giành được quyền làm chủ, phấn khởi, gắn bó với chính sách mới .- Cách mạng Nước Ta có Đảng đứng đầu là quản trị Hồ Chí Minh chỉ huy .- Trên quốc tế : trào lưu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa dâng cao ở nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc vào ; mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành ở châu ; trào lưu đấu tranh vì độc lập, dân chủ tăng trưởng ở những nước tư bản .⇒ Thuận lợi là rất cơ bản .

II. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, GIẢI QUYẾT NẠN ĐÓI, NẠN DỐT VÀ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH.

1. Xây dựng chính quyền cách mạng

– Thực hiện Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước .+ Ngày 8/9/1945, nhà nước lâm thời công bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước .+ Ngày 6/1/1946, hơn 90 % cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu, bầu 333 đại biểu khắp Bắc – Trung – Nam, tượng trưng cho khối vào Quốc hội .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Cử tri Thành Phố Hà Nội đi bỏ phiếu bầu Quốc hội năm 1946- Ngày 3/2/1946, Quốc hội khóa I họp phiên tiên phong : xác nhận thành tích của nhà nước lâm thời trong những ngày đầu thiết kế xây dựng chính sách mới ; hành lập chính phủ nước nhà kháng chiến ; bầu Ban dự thảo Hiến pháp .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Kì họp tiên phong của Quốc hội khóa I tại TP.HN- Sau bầu cử Quốc hội, những địa phương bầu cử Hội đồng nhân dân theo nguyên tắc đại trà phổ thông đầu phiếu .- Tháng 11/1946, Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được QH trải qua .- 22/5/1946, Quân độ vương quốc Nước Ta được xây dựng .

2. Giải quyết nạn đói

* Biện pháp xử lý :- Biện pháp cấp thời : tổ chức triển khai quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa những địa phương trong cả nước ; nghiêm trị những kẻ đầu tư mạnh tích trữ, không dùng gạo, ngô để nấu rượu ; lập “ hũ gạo cứu đói ”, tổ chức triển khai “ ngày đồng tâm ”, …
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Nhân dân Nam Bộ quyên góp gạo tương hỗ đồng bào bị đói ở Bắc Bộ- Biện pháp lâu dài hơn : tăng nhanh tăng gia sản xuất ; tịch thu ruộng đất của Việt gian, đế quốc chia cho dân cày nghèo, thực thi giảm tô, giảm thuế .* Kết quả thực thi : nạn đói nhanh gọn được đẩy lùi .

3. Giải quyết nạn dốt

* Biện pháp giải quyết:
– Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ.
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp Bình dân học vụ
– Xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng dân tộc và dân chủ.
* Kết quả thực hiện:
– Từ tháng 9/1945 – tháng 9/1946, trên toàn quốc có 76000 lớp học, xóa mù chữ cho 2.5 triệu người.
– Trường học các cấp phổ thông và đại học sớm được khai giảng trở lại để đào tạo những công dân và cán bộ có năng lực phụng sự Tổ quốc.

4. Giải quyết khó khăn về tài chính

* Biện pháp xử lý :- Biện pháp cấp thời : lôi kéo niềm tin tự nguyện góp phần của nhân dân ( hoạt động kiến thiết xây dựng “ Quỹ độc lập ”, trào lưu “ Tuần lễ vàng ”, … ) .- Biện pháp lâu dài hơn : phát hành và lưu hành tiền giấy, kiến thiết xây dựng nền kinh tế tài chính độc lập .* Kết quả thực thi :- Nhân dân tự nguyện góp phần 370 kilôgam vàng, 20 triệu đồng vào “ Quỹ độc lập ”, 40 triệu đồng vào “ Quỹ đảm phụ quốc phòng ” .- Ngày 31/1/1946, nhà nước ra sắc lệnh phát hành tiền Nước Ta và đến ngày 23/11/1946, Quốc hội quyết định hành động cho lưu hành tiền Nước Ta trong cả nước .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Giấy bạc 100 đồng của chính phủ nước nhà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

III. ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM VÀ NỘI PHẢN, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG

1. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại ở Nam Bộ.

a. Bối cảnh lịch sử- Với dã tâm xâm lược Nước Ta một lần nữa, sau phi Nhật Bản đầu hàng liên minh, chính phủ nước nhà Đờ Gôn đã xây dựng một đạo quân viến chinh dưới sự chỉ huy của tướng Lơcơléc, đồng thời cử đô đốc Đácgiăngliơ làm cao ủy Pháp ở Đông Dương .- Ngày 2/9/1945, Pháp cho quân xả súng vào đoàn người biểu tình mừng “ Ngày Độc lập ” ở Hồ Chí Minh – Chợ Lớn .- Đêm 22 rạng sáng 23/9/1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Hồ Chí Minh, mở màn cuộc cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai .

b. Diễn biến:

– Đảng, nhà nước, và quản trị Hồ Chí Minh quyết tâm lãnh đạo nhân dân Nhật Bản kháng chiến chống Pháp xâm lược trở lại, lôi kéo nhân dân cả nước chi viện cho nhân dân Nam Bộ, đồng thời, tích cực chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thủ đoạn lan rộng ra cuộc chiến tranh ra cả nước của Pháp .- Hưởng ứng lời kêu gỏi của Đảng, nhà nước, nhân dân Bắc và Bắc Trng Bộ ra sức chi viện sức người, sức của cho nhân dân Nam Bộ .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Đoàn quân “ Nam Tiến ” lên đừng vào Nam chiến đấu- Quân dân Hồ Chí Minh – Chợ Lớn anh dũng đánh trả quân xâm lược bằng mọi hình thức, mọi thứ vũ khí .⇒ Quân Pháp trong thành phố bị vây hãm và luôn bị tiến công .- Đầu tháng 10 – 1945, sau khi có thêm viện binh hỗ trợ, quân Pháp phá vòng vây xung quanh TP HCM – Chợ Lớn, đánh chiếm những tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ .c. Ý nghĩa :- Thể hiện lòng yêu nước, ý thức đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của quân dân Nước Ta .- Làm chậm quy trình lan rộng ra cuộc chiến tranh ra cả nước của thực dân Pháp .- Là sự chuẩn bị sẵn sàng trong bước đầu về ý thức và lực lượng để tiến tới toàn nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại .

2. Đấu tranh chống quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở Miền Bắc.

a. Bối cảnh lịch sử :- Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Bộ đang diễn ra ác liệt .- Sự uy hiếp, chống phá chính quyền sở tại cách mạng của quân Trung Hoa Dân quốc và bè lũ tay sai .b. Chủ trương, sách lược của Đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa :* Chủ trương : trong thời điểm tạm thời hòa hõa, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc để tập trung chuyên sâu lực lượng chống Pháp ở Nam Bộ .* Sách lược :- Đối với quân Trung Hoa Dân quốc :+ Đồng ý chia cho tay sai của Trung Hoa Dân quốc 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và 4 ghế bộ trưởng liên nghành trong cơ quan chính phủ liên hiệp .+ Nhượng bộ cho quân Tưởng 1 số ít quyền lợi và nghĩa vụ kinh tế tài chính, như : phân phối một phần lương thực thực phẩm ; được cho phép lưu hành tiền Trung Quốc trên thị trường Nước Ta .- Đối với bọn tay sai :+ Ra một số ít sắc lệnh kiêm quyết trấn áp bọn phản cách mạng+ Giam giữ những thành phần chống đối lại nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa+ Thành lập TANDTC quân sự chiến lược để trừng trị bọn phản cách mạng …c. Ý nghĩa :- Hạn chế đến mức thấp nhất những hoạt động giải trí chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại thủ đoạn lật đổ chính quyền sở tại cách mạng của chúng .- Tạo điều kiện kèm theo để Nước Ta tập trung chuyên sâu lực lượng chống cuộc xâm lược trở lại của Pháp ở Nam Bộ .- Tránh cạnh tranh đối đầu quân sự chiến lược với nhiều quân địch cùng một lúc, bộc lộ thiện chí độc lập của nhân dân Nước Ta .

3. Hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

a. Bối cảnh lịch sử- Sau khi chiếm đóng những đô thị ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp thủ đoạn đưa quân ra Bắc để thôn tính hàng loạt Nước Ta .- Để thực thi được thủ đoạn tiến quân ra Bắc, Pháp đã điều đình với chính phủ nước nhà Trung Quốc Dân Quốc → 28/2/1946, Hiệp ước Hoa – Pháp được kí kết .⇒ Hiệp ước Hoa – Pháp đặt nhân dân Nước Ta trước 2 sự lựa chọn : hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, hoặc hòa hoãn, nhân nhượng Pháp để tránh thực trạng đối phó với nhiều quân địch cùng một lúc .b. Chủ trương, sách lược của Đảng, nhà nước nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa .- Chủ trương của Đảng : Ban thường vụ TW Đảng đã quyết định hành động lựa chọn giải pháp “ hòa để tiến ” : trong thời điểm tạm thời hòa hoãn với Pháp để nhanh gọn gạt 20 vạn quân Tưởng về nước và tranh thủ thời hạn hòa hoãn để chuẩn bị sẵn sàng lực lượng bước vào cuộc cuộc chiến tranh với Pháp sau này .- Sách lược :* Kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ .- Ngày 6/3/1946, quản trị Hồ Chí Minh đại diện thay mặt nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với đại diện thay mặt nhà nước Pháp là xanh-tơ-ni bản Hiệp định Sơ bộ ( 6/3/1946 ) .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Lễ kí kết Hiệp định Sơ bộ ( 6/3/1946 )- Nội dung Hiệp định Sơ bộ :+ nhà nước Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một vương quốc tự do, có chính phủ nước nhà riêng, quân đội riêng, nghị viện và kinh tế tài chính riêng, nằm trong khối Liên hiệp Pháp .+ nhà nước Nước Ta được cho phép 15000 quân Pháp vào Miền Bắc thay quân Tưởng làm trách nhiệm giải giáp quân Nhật, số quân này sẽ rút dần trong thời hạn năm năm .+ Hai bên triển khai ngừng bắn ở Nam Bộ, tạo không khí thuận tiện cho cuộc đàm phán chính thức ở Pa-ri .* Kí với Pháp bản Tạm ước ( 14/9/1946 )- Sau Hiệp định Sơ bộ, Nước Ta liên tục đấu tranh ngoại giao với Pháp để đi đến kí một hiệp định chính thức. nhà nước do quản trị Hồ Chí Minh đứng đầu đã cử đoàn đám phán với Pháp ở Hội nghị trù bị ở Đà Lạt ( cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/1946 ) và Hội nghị ở Phông-ten-nơ-blô ( Pháp ) .- Thái độ hiếu chiến và ngoan cố của Pháp khiến cho những cuộc đàm phán thất bại => quan hệ Việt – Pháp trở nên cẳng thẳng, rủi ro tiềm ẩn một cuộc cuộc chiến tranh đang đến gần .⇒ quản trị Hồ Chí Minh đã dữ thế chủ động đàm phán và kí với đại diện thay mặt chính phủ nước nhà Pháp bản Tạm ước ( 14/9/1946 ) .c. Ý nghĩa :- Tránh cạnh tranh đối đầu quân sự chiến lược với nhiều quân địch cùng một lúc .- Mượn tay Pháp đẩy 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc ra khỏi miền Bắc Nước Ta .

– Giúp Việt Nam có thêm thời gian hòa hoãn cần thiết để củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài sau này.

– Thiện chí độc lập của Nước Ta đã khiến cho nhân dân Pháp, nhân dân quốc tế hiểu rõ yếu tố Nước Ta, qua đó tranh thủ được sự đống ý, ủng hộ của họ cho cuộc đấu tranh của nhân dân Nước Ta .
Xem thêm những bài Lý thuyết Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử ngắn gọn, tinh lọc, chi tiết cụ thể, hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-tu-sau-ngay-2-9-1945-den-truoc-ngay-19-12-1946.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button