Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Đề bài

1. a) >; <; =

\ ( { 4 \ over 7 } \ ) ……….. 1 \ ( { 3 \ over 3 } \ ) ………… 1

\({7 \over 4}\)………..1                                                \({8 \over 5}\)…………1

b ) Viết “ bé hơn ” ; “ lớn hơn ” ; “ bằng ” vào chỗ chấm thích hợp
– Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó ………… 1
– Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó …………… 1
– Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó ………… 1

2. a) >; < ?

\(\eqalign{
& {2 \over 9}……{2 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{4 \over {15}}…..{4 \over {19}} \cr
& {{15} \over 8}…..{{15} \over {11}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{22} \over 9}…..{{22} \over 5} \cr} \)

b ) Viết “ bé hơn ” ; “ lớn hơn ” vào chỗ chấm thích hợp
Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn ( lớn hơn ) thì phân số đó ………….. ( ……………. ) phân số kia .

3. >; < ?

\(\eqalign{
& {3 \over 5}………..{4 \over 7} \cr
& {9 \over {11}}……….{9 \over {13}} \cr
& {2 \over 3}……….. {3 \over 2} \cr} \)                                      

4. Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai \({1 \over 4}\) số bông hoa, tặng Hòa \({2 \over 7}\) số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn?

Đáp án

1. a) >; <; =

\(\eqalign{
& {4 \over 7} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{3 \over 3} = 1 \cr
& {7 \over 4} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{8 \over 5} > 1 \cr} \)

b)

Viết “ bé hơn ” ; “ lớn hơn ” ; “ bằng ” vào chỗ chấm thích hợp
_ Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1
_ Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1
_ Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

2. a) >; < ?

\(\eqalign{
& {2 \over 9} < {2 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{4 \over {15}} > {4 \over {19}} \cr
& {{15} \over 8} > {{15} \over {11}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{22} \over 9} < {{22} \over 5} \cr} \)

b ) Viết “ bé hơn ” ; “ lớn hơn ” vào chỗ chấm thích hợp
Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn ( lớn hơn ) thì phân số đó lớn hơn ( bé hơn ) phân số kia .

3.    >; < ? 

\(\eqalign{
& {3 \over 5} > {4 \over 7} \cr
& {9 \over {11}} > {9 \over {13}} \cr
& {2 \over 3} < {3 \over 2} \cr} \)

4. 

Bài giải

MSC : 28. Quy đồng phân số \ ( { 1 \ over 4 } \ ) và \ ( { 2 \ over 7 } \ )

\({1 \over 4} = {{1 \times 7} \over {4 \times 7}};{2 \over 7} = {{2 \times 4} \over {7 \times 4}} = {8 \over {28}}\)

Vì \ ( { 7 \ over { 28 } } < { 8 \ over { 28 } } \ ) nên \ ( { 1 \ over 4 } < { 2 \ over 7 } \ ) Vậy Hòa được Vân khuyến mãi hoa nhiều hơn Mai

Giaibaitap.me

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button