Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bảng tra cứu thông số Mosfet – Fet thông dụng

STT

Ký hiệu

Loại kênh dẫn

Đặc điểm kỹ thuật

1 2SJ306 P-Channel 3A, 25W 2 2SJ307 P-Channel 6A, 30W 3 2SJ308 P-Channel 9A, 40W 4 2SK1038 N-Channel 5A, 50W 5 2SK1117 N-Channel 6A, 100W 6 2SK1118 N-Channel 6A, 45W 7 2SK1507 N-Channel 9A, 50W 8 2SK1531 N-Channel 15A, 150W 9 2SK1794 N-Channel 6A, 100W 10 2SK2038 N-Channel 5A, 125W 11 2SK2039 N-Channel 5A, 150W 12 2SK2134 N-Channel 13A, 70W 13 2SK2136 N-Channel 20A, 75W 14 2SK2141 N-Channel 6A, 35W 15 2SK2161 N-Channel 9A, 25W 16 2SK2333 N-FET 6A, 50W 17 2SK400 N-Channel 8A, 100W 18 2SK525 N-Channel 10A, 40W 19 2SK526 N-Channel 10A, 40W 20 2SK527 N-Channel 10A, 40W 21 2SK555 N-Channel 7A, 60W 22 2SK556 N-Channel 12A, 100W 23 2SK557 N-Channel 12A, 100W 24 2SK727 N-Channel 5A, 125W 25 2SK791 N-Channel 3A, 100W 26 2SK792 N-Channel 3A, 100W 27 2SK793 N-Channel 5A, 150W 28 2SK794 N-Channel 5A, 150W 29 BUZ90 N-Channel 5A, 70W 30 BUZ90A N-Channel 4A, 70W 31 BUZ91 N-Channel 8A, 150W 32 BUZ 91A N-Channel 8A, 150W 33 BUZ 92 N-Channel 3A, 80W 34 BUZ 93 N-Channel 3A, 80W 35 BUZ 94 N-Channel 8A, 125W 36 IRF 510 N-Channel 5A, 43W 37 IRF 520 N-Channel 9A, 60W 38 IRF 530 N-Channel 14A, 88W 39 IRF 540 N-Channel 28A, 150W 40 IRF 610 N-Channel 3A, 26W 41 IRF 620 N-Channel 5A, 50W 42 IRF 630 N-Channel 9A, 74W 43 IRF 634 N-Channel 8A, 74W 44 IRF 640 N-Channel 18A, 125W 45 IRF 710 N-Channel 2A, 36W 46 IRF 720 N-Channel 3A, 50W 47 IRF 730 N-Channel 5A, 74W 48 IRF 740 N-Channel 10A, 125W 49 IRF 820 N-Channel 2A, 50W 50 IRF 830 N-Channel 4A, 74W 51 IRF 840 N-Channel 8A, 125W 52 IRF 841 N-Channel 8A, 125W 53 IRF 842 N-Channel 7A, 125W 54 IRF 843 N-Channel 7A, 125W 55 IRF 9610 P-Channel 2A, 20W 56 IRF 9620 P-Channel 3A, 40W 57 IRF 9630 P-Channel 6A, 74W 58 IRF 9640 P-Channel 11A, 125W 59 IRFI 510G N-Channel 4A, 27W 60 IRFI 520G N-Channel 7A, 37W 61 IRFI 530G N-Channel 10A, 42W 62

IRFI 540G

N-Channel 17A, 48W 63 IRFI 620G N-Channel 4A, 30W 64 IRFI 630G N-Channel 6A, 35W 65 IRFI 634G N-Channel 6A, 35W 66 IRFI 640G N-Channel 10A, 40W 67 IRFI 720G N-Channel 3A, 30W 68 IRFI 730G N-Channel 4A, 35W 69 IRFI 740G N-Channel 5A, 40W 70 IRFI 820G N-Channel 2A, 30W 71 IRFI 830G N-Channel 3A, 35W 72 IRFI 840G N-Channel 4A, 40W 73 IRFI 9620G P-Channel 2A, 30W 74 IRFI 9630G P-Channel 4A, 30W 75 IRFI 9640G P-Channel 6A, 40W 76 IRFS 520 N-Channel 7A, 30W 77 IRFS 530 N-Channel 9A, 35W 78 IRFS 540 N-Channel 15A, 40W 79 IRFS 620 N-Channel 4A, 30W 80 IRFS 630 N-Channel 6A, 35W 81 IRFS 634 N-Channel 5A, 35W 82 IRFS 640 N-Channel 10A, 40W 83 IRFS 720 N-Channel 2A, 30W 84 IRFS 730 N-Channel 3A, 35W 85 IRFS 740 N-Channel 3A, 40W 86 IRFS 820 N-Channel 2A-30 W 87 IRFS 830 N-Channel 3A-35 W 88 IRFS 840 N-Channel 4A-40 W 89 IRFS 9620 P-Channel 3A-30 W 90 IRFS 9630 P-Channel 4A-35 W 91 IRFS 9640 P-Channel 6A-40 W 92 J177 ( 2SJ177 ) P-Channel 0.5 A – 30W 93 J109 ( 2SJ109 ) P-Channel 20 mA, 0.2 W 94 J113 ( 2SK113 ) P-Channel 10A-100 W 95 J114 ( 2SJ114 ) P-Channel 8A-100 W 96 J118 ( 2SJ118 ) P-Channel 8A 97 J162 ( 2SJ162 ) P-Channel 7A-100 W 98 J339 ( 2SJ339 ) P-Channel 25A-40 W 99 K30A / 2SK304 / 2SK30 R N-Channel 10 mA, 1W 100 K214 / 2SK214 N-Channel 0.5 A, 1W 101 K389 / 2SK389 N-Channel 20 mA, 1W 102 K399 / 2SK399 N-Channel 10-100 103 K413 / 2SK413 N-Channel 8A 104 K1058 / 2SK1058 N-Channel 105 K2221 / 2SK2221 N-Channel 8A-100 W 106 MTP6N10 N-Channel 6A-50 W 107 MTP6N55 N-Channel 6A-125 W 108 MTP6N60 N-Channel 6A-125 W 109 MTP7N20 N-Channel 7A-75 W 110 MTP8N10 N-Channel 8A-75 W 111 MTP8N12 N-Channel 8A-75 W 112 MTP8N13 N-Channel 8A-75 W 113 MTP8N14 N-Channel 8A-75 W 114 MTP8N15 N-Channel 8A-75 W 115 MTP8N18 N-Channel 8A-75 W 116 MTP8N19 N-Channel 8A-75 W 117 MTP8N20 N-Channel 8A-75 W 118 MTP8N45 N-Channel 8A-125 W 119 MTP8N46 N-Channel 8A-125 W 120 MTP8N47 N-Channel 8A-125 W 121 MTP8N48 N-Channel 8A-125 W 122 MTP8N49 N-Channel 8A-125 W 123 MTP8N50 N-Channel 8A-125 W

124

MTP8N80 N-Channel 8A-75 W

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button