Có thể? ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 trang 69 SBT Lý 6: Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì sao?

Bài 22 Nhiệt kế, thang nhiệt độ Sách bài tập Vật lí 6. Giải bài 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 trang 69 Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 6. Câu 22.1 : Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy ? …

Bài 22.1. Nhiệt kế nào dưới đây có thể đùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?

A. Nhiệt kế rượu .

B. Nhiệt kế y tế.

C. Nhiệt kế thủy ngân .
D. Cả 3 nhiệt kế trên đều không dùng được .

20190612101554baigiai

Chọn C .
Nhiệt kế thủy ngân là nhiệt kế có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy vì ở nhiệt độ nóng chảy của băng phiến thì thủy ngân vẫn ở thể lỏng

Bài 22.2. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:

A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100 °C .
B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100 °C .
C. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100 °C .
D. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 0 °C .

Chọn B .
Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100 °C ( Bài này nêu ra sau khi học bài sự sôi ) .

Bài 22.3. Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh?

Thủy ngân ( hoặc rượu ) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh là do thủy ngân, rượu nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh

Bài 22.4. Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thủy ngân như nhau, nhưng ống thủy tinh có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thủy ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao?

Không. Vì thế tích thủy ngân trong hai nhiệt kế tăng lên như nhau, nên trong ống thủy tinh có tiết diện nhỏ mực thủy ngân sẽ dâng cao hơn .

Bài 22.5. Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng 2.1.
Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây:

Thời gian

Nhiệt độ

7 giờ 25 °C
9 giờ 27 °C
10 giờ 29 °C
12 giờ 31 °C
16 giờ 30 °C
18 giờ 29 °C

1. Nhiệt độ lúc 9 giờ là bao nhiêu ?
A. 25 °C. C. 29 °C .
B. 27 °C. D. 30 °C .
2. Nhiệt độ 31 ° c vào lúc mây giờ ?
A. 7 giờ. C. 10 giờ .
B. 9 giờ. D. 18 giờ .
3. Nhiệt độ thấp nhất vào lúc mấy giờ
A. 18 giờ. C. 10 giờ .
B. 7 giờ. D. 12 giờ .
4. Nhiệt độ cao nhất vào lúc mây giờ ?
A. 18 giờ. C. 12 giờ .

B. 16 giờ.     D. 10 giờ.

1. B. 27 °C ; 2. Không có câu nào đúng
3. B. 7 giờ ; 4. C. 12 giờ .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button