Review

[Lyrics + Vietsub] My Oxygen (Ost Oxygen The Series) – Supanut – Lyrics Hot

Bài hát: My Oxygen

Ca sĩ: Supanut

Lời bài hát

คนท ี ่ ใจม ี เพ ี ยงความว ่ างเปล ่ า
Khon thi chai mi phiang khwam wang plao
เป ็ นหน ั งส ื อท ี ่ ไม ่ ม ี เร ื ่ องราว
Pen nangsue thi maimi rueang rao
ใจดวงน ี ้ ท ี ่ ใกล ้ จะตาย
Chai duang ni thi klai cha tai
จากใจท ี ่ ด ู เก ่ าๆ เธอทำให ้ ม ี ความหมาย
Chak chai thi du kao kao thoe thamhai mi khwam mai
อย ่ างก ั บแสงอาท ิ ตย ์ ในหน ้ าหนาว
Yang kap saeng athit nai na nao
ท ี ่ มาคอยเป ็ นไออ ุ ่ นยามเช ้ า
Thima khoi pen ai un yam chao
ทำให ้ ฉ ั นไม ่ หนาวเก ิ นไป เธอเข ้ าใจร ึ เปล ่ า
Thamhai chan mai nao koen pai thoe khao chai rue plao
ว ่ าเธอสำค ั ญแค ่ ไหน
Wa thoe samkhan khae nai
ถ ้ าเธอจะถาม ว ่ าร ั กเธอเท ่ าไร
Tha thoe cha tham wa rak thoe thaorai
ฉ ั นคงให ้ เธอได ้ แค ่ น ี ้
Chan khong hai thoe dai khae ni
คนๆ น ี ้ ม ี เธอเป ็ นลมหายใจ
Khon khon ni mi thoe pen lom haichai
ถ ้ าเม ื ่ อไรเธอหายไปนานๆ ฉ ั นคงทรมาน
Tha muearai thoe hai pai nan nan chan khong thoraman
ด ั ่ งขาดอากาศหายใจ
Dang khat akat haichai
ถ ้ าไม ่ ม ี เธอ คงไม ่ ม ี ลมหายใจ
Tha maimi thoe khong maimi lom haichai
เธอจะร ู ้ หร ื อเปล ่ า เธอน ่ ะสำค ั ญ
Thoe cha ru rue plao thoe na samkhan
มากมายแค ่ ไหน ย ั งไงก ็ ต ้ องม ี เธอ
Makmai khae nai yang ngai không tong mi thoe
You’re my oxygen you’re my oxygen
You’re my oxygen ฉ ั นจำเป ็ นจะต ้ องม ี เธอ
You’re my oxygen chan champen cha tong mi thoe
You’re my oxygen you’re my oxygen
You’re my oxygen ฉ ั นจำเป ็ นจะต ้ องม ี เธอ
You’re my oxygen chan champen cha tong mi thoe
เธอมาทำให ้ โลกไม ่ ว ่ างเปล ่ า
Thoe ma thamhai lok mai wang plao
เธอพาฉ ั นมาไกลจากความเหงา
Thoe pha chan ma klai chak khwam ngao
ต ่ อช ี ว ิ ตท ี ่ ใกล ้ จะตาย ต ่ อลมหายใจท ี ่ เบา
To chiwit thi klai cha tai to lom haichai thi bao
ให ้ กล ั บค ื นมาอ ี กคร ั ้ ง
Hai klap khuen ma ik khrang
ถ ้ าเธอจะถาม ว ่ าร ั กเธอเท ่ าไร
Tha thoe cha tham wa rak thoe thaorai
ฉ ั นคงให ้ เธอได ้ แค ่ น ี ้
Chan khong hai thoe dai khae ni
คนๆ น ี ้ ม ี เธอเป ็ นลมหายใจ
Khon khon ni mi thoe pen lom haichai
ถ ้ าเม ื ่ อไรเธอหายไปนานๆ ฉ ั นคงทรมาน
Tha muearai thoe hai pai nan nan chan khong thoraman
ด ั ่ งขาดอากาศหายใจ
Dang khat akat haichai
ถ ้ าไม ่ ม ี เธอ คงไม ่ ม ี ลมหายใจ
Tha maimi thoe khong maimi lom haichai
เธอจะร ู ้ หร ื อเปล ่ า เธอน ่ ะสำค ั ญ
Thoe cha ru rue plao thoe na samkhan
มากมายแค ่ ไหน ย ั งไงก ็ ต ้ องม ี เธอ
Makmai khae nai yang ngai không tong mi thoe
You’re my oxygen you’re my oxygen
You’re my oxygen ฉ ั นจำเป ็ นจะต ้ องม ี เธอ
You’re my oxygen chan champen cha tong mi thoe
You’re my oxygen you’re my oxygen
You’re my oxygen ฉ ั นจำเป ็ นจะต ้ องม ี เธอ
You’re my oxygen chan champen cha tong mi thoe
คนๆ น ี ้ ม ี เธอเป ็ นลมหายใจ
Khon khon ni mi thoe pen lom haichai

ถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆ ฉันคงทรมาน

Tha muearai thoe hai pai nan nan chan khong thoraman
ด ั ่ งขาดอากาศหายใจ
Dang khat akat haichai
ถ ้ าไม ่ ม ี เธอ คงไม ่ ม ี ลมหายใจ
Tha maimi thoe khong maimi lom haichai
เธอจะร ู ้ หร ื อเปล ่ า เธอน ่ ะสำค ั ญ
Thoe cha ru rue plao thoe na samkhan
มากมายแค ่ ไหน ย ั งไงก ็ ต ้ องม ี เธอ
Makmai khae nai yang ngai không tong mi thoe
You’re my oxygen
You’re my oxygen
You’re my oxygen
You’re my oxygen
You’re my oxygen
You’re my oxygen

Lời dịch

Một người đàn ông với trái tim chẳng có gì
Một cuốn sách chưa được viết và hiếm có
Trái tim chết héo này
Em đã giúp nó được hồi sinh
Như là nắng giữa mùa đông lạnh giá
Sự ấm cúng lúc bình minh
Che chở anh khỏi cái lạnh
Em có nhận ra rằng em đặc biệt quan trọng lắm không ?
Nếu em hỏi rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu ?
Anh yêu em nhiều
Em là hơi thở của anh
Khi không có em ở đây, anh luôn cảm thấy đau đớn
Thở hổn hển trong vô vọng
Nếu không có em
Thì sẽ chẳng có hơi thở
Em có biết rằng em rất đặc biệt quan trọng không ?
Không có yếu tố gì cả, nơi này phải có em
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Anh cần em
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Anh cần em
Em đã trở thành quốc tế của anh
Giúp anh thoát khỏi sự đơn độc
Hít thở đời sống mới từ một linh hồn sắp chết
Nếu em hỏi rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu ?
Anh yêu em nhiều
Em là hơi thở của anh
Khi không có em ở đây, anh luôn cảm thấy đau đớn
Thở hổn hển trong vô vọng
Nếu như không có em
Anh như không hề thở được
Em có biết rằng em rất đặc biệt quan trọng không ?
Không có yếu tố gì cả, nơi này phải có em
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Anh cần em
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Anh cần em
Em chính là hơi thở của anh ~ ~ ~ ~
Nếu em không có ở đây, anh luôn cảm thấy đơn độc
Thở hổn hển trong vô vọng
Nếu nơi này không có em
Nơi này cũng chẳng thở được nữa
Em có biết em đặc biệt quan trọng lắm không ?
Không yếu tố gì cả, nơi này phải có em
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh

Em là hơi thở của anh

Em là hơi thở của anh
Em là hơi thở của anh .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button