Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Có Các Phát Biểu Sau Đây : (1) Amilozo Có Cấu Trúc Mạch Gì, Amilozơ Có Cấu Trúc Mạch Phân Nhánh

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A.

Bạn đang xem: Amilozo có cấu trúc mạch gì

Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh

B.Glucozơ bị oxi hóa bởi H2(Ni, to).

C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

D.Saccarozơ không bị thủy phân.

*

Đáp án A

A đúng B sai vì glucozo bị khử bởi H2 ( Ni, to ). C sai vì Xenlulozơ có cấu trúc mạch thẳng D sai vì saccarozo bị thủy phân

Có những phát biểu sau đây : ( 1 ) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 2 ) Saccarozơ bị oxi hóa bởi dd AgNO3 trong NH3. ( 3 ) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 4 ) Saccarozơ làm mất màu nước brom. ( 5 ) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. ( 6 ) Glucozơ tham gia phản ứng cộng H2 ( Ni, t ° ). ( 7 ) Trong dung dịch, glucozơ sống sót hầu hết ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Cho những phát biểu sau : ( 1 ) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 2 ) Fructozơ làm mất màu nước brom. ( 3 ) Saccarozơ không bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. ( 4 ) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng. ( 5 ) Thủy phân saccarozơ trong thiên nhiên và môi trường kiềm thu được glucozơ và fructozơ. ( 6 ) Saccarozơ chỉ có cấu trúc dạng mạch vòng. Số phát biểu đúng là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Có những phát biểu sau đây : ( 1 ) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 2 ) Mantozơ bị khử hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. ( 3 ) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 4 ) Saccarozơ làm mất màu nước brom. ( 5 ) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. ( 6 ) Glucozơ tính năng được với dung dịch thuốc tím. ( 7 ) Trong dung dịch, glucozơ sống sót đa phần ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là :

A. 6

B.4

C. 5

D. 3

Cho những phát biểu sau đây : ( 1 ) Amilopectin có cấu trúc dạng mạch không phân nhánh. ( 2 ) Xenlulozơ có cấu trúc dạng mạch phân nhánh. ( 3 ) Saccarozơ bị khử bởi AgNO3 / dung dịch NH3. ( 4 ) Xenlulozơ có công thức là n. ( 5 ) Saccarozơ là một đisaccarit được cấu trúc từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ link với nhau qua nguyên tử oxi. ( 6 ) Tinh bột là chất rắn, ở dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Số phát biểu đúng là :

A.

Xem thêm: Nhà Sơn Tường Trắng Nên Chọn Sàn Gỗ Sơn Tường Màu Gì Thì Đẹp Và Phù Hợp Nhất

4.

B. 3.

C. 5.

D.6.

Cho những phát biểu sau đây : ( 1 ) Amilopectin có cấu trúc dạng mạch không phân nhánh. ( 2 ) Xenlulozơ có cấu trúc dạng mạch phân nhánh. ( 3 ) Saccarozơ bị khử bởi AgNO3 / dd NH3. ( 4 ) Xenlulozơ có công thức là n. ( 5 ) Saccarozơ là một. đisaccarit được cấu trúc từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ link với nhau qua nguyên tử oxi. ( 6 ) Tinh bột là chất rắn, ở dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Số phát biểu đúng là A. 4

B. 5

C. 3 D. 6
Có những phát biểu sau đây 🙁 1 ) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh .( 2 ) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 .( 3 ) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh .( 4 ) Saccarozơ làm mất màu nước brom .( 5 ) Fructozơ có phản ứng tráng bạc .( 6 ) Glucozơ công dụng được với dung dịch thuốc tím .( 7 ) Trong dung dịch, glucozơ sống sót hầu hết ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở .Số phát biểu đúng là :

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Có những phát biểu sau đây : ( 1 ) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 2 ) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. ( 3 ) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 4 ) Saccarozơ làm mất màu nước brom. ( 5 ) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. ( 6 ) Glucozơ tính năng được với dung dịch thuốc tím. ( 7 ) Trong dung dịch, glucozơ sống sót đa phần ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Có những phát biểu sau đây : ( 1 ) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 2 ) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. ( 3 ) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 4 ) Saccarozơ làm mất màu nước brom. ( 5 ) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. ( 6 ) Glucozơ công dụng được với dung dịch thuốc tím. ( 7 ) Trong dung dịch, glucozơ sống sót đa phần ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là :

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Có những phát biểu sau đây : ( 1 ) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 2 ) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. ( 3 ) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 4 ) Saccarozơ làm mất màu nước brom. ( 5 ) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. ( 6 ) Glucozơ tính năng được với dung dịch thuốc tím. ( 7 ) Trong dung dịch, glucozơ sống sót hầu hết ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là

A. 6

B. 5

C.

Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh Bị Đẹn Ở Trẻ Sơ Sinh Là Gì ? Điều Trị Như Thế Nào Cho Hiệu Quả

3

D. 4

Có những phát biểu sau đây : ( 1 ) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. ( 2 ) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. ( 3 ) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.

( 5 ) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. ( 6 ) Glucozơ công dụng được với dung dịch thuốc tím. ( 7 ) Trong dung dịch, glucozơ sống sót hầu hết ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button