Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Phát biểu nào sau đây là SAI? Phát biểu nào sau đây là SAI? Hai quả cầu kim loại – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (517.97 KB, 37 trang )

ĐHCN TP.HCM – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Th.S Đỗ Quốc Huy chủ biên Chủ đề 1: TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH
1.1 Phát biểu nào sau đây là SAI?
a Trong tự nhiên tồn tại hai loại điện tích: dương và âm. b
Điện tích nguyên tố là điện tích có giá trị nhỏ nhất. c
Một chất điểm tích điện được gọi là điện tích điểm. d Hai vật kim loại mang điện dương và âm mà chạm nhau thì sẽ trở thành hai vật trung hòa về
điện.
1.2 Phát biểu nào sau đây là SAI?
a Hai
điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. b
Điện tích của một hệ cơ lập ln khơng đổi. c
Điện tích của electron là điện tích nguyên tố. d
Tương tác giữa các điện tích điểm tuân theo định luật Faraday.
1.3 Hai quả cầu kim loại tích điện trái dấu, treo trên hai sợi chỉ mảnh. Cho chúng chạm nhau rồi lại
tách ra xa nhau thì hai quả cầu sẽ: a hút nhau, vì chúng tích điện trái dấu.
b đẩy nhau, vì chúng tích điện cùng dấu.
c khơng tương tác với nhau, vì chúng trung hòa về điện. d
hoặc đẩy nhau, hoặc không tương tác với nhau nữa.
1.4 Quả cầu kim loại A tích điện dương +8C, quả cầu B tích điện âm -2C. Cho chúng chạm nhau
rồi tách xa nhau thì điện tích lúc sau của A, B có thể nhận các giá trị nào trong các trường hợp sau đây?
a +5C, +5C b +2C, + 4C
c -3C, +9C d Chúng trung hòa về điện.

1.5 Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện q

1
= 2 μC; q
2
= -4 μC, đặt cách nhau một
khoảng r trong khơng khí thì hút nhau một lực F
1
= 16N. Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng:
a khơng tương tác với nhau nữa. b hút nhau một lực F
2
= 2N c đẩy nhau một lực F
2
= 2N d tương tác với nhau một lực F
2
≠ 2N
1.6 Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích
điểm đó tăng gấp đơi, đồng thời khoảng cách gữa chúng cũng tăng gấp đôi? a Tăng gấp đôi b
Giảm một nửa c Không đổi
d Tăng gấp 4 lần

1.7 Có 2 điện tích điểm q

1
, q
2
bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt thêm điện tích điểm Q 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:
a về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x – q
1
b về phiá y, nếu Q đặt trên đoạn q
2
– y c
về phiá q
1
, nếu Q đặt trên đoạn q
1
– q
2
d a, b, c đều đúng.

1.8 Có 2 điện tích điểm q

1
, q
2
bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt thêm điện tích điểm Q 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:
a về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x – q
1
b về phiá y, nếu Q đặt trên đoạn q
2
– y c về phiá q
2
, nếu Q đặt trên đoạn q
1
– q
2
d a, b, c đều sai.

1.9 Hai điện tích điểm q

= 2 μC; q= -4 μC, đặt cách nhau mộtkhoảng r trong khơng khí thì hút nhau một lực F= 16N. Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng:a khơng tương tác với nhau nữa. b hút nhau một lực F= 2N c đẩy nhau một lực F= 2N d tương tác với nhau một lực F≠ 2N1.6 Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tíchđiểm đó tăng gấp đơi, đồng thời khoảng cách gữa chúng cũng tăng gấp đôi? a Tăng gấp đôi bGiảm một nửa c Không đổid Tăng gấp 4 lần, qbằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt thêm điện tích điểm Q 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:a về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x – qb về phiá y, nếu Q đặt trên đoạn q- y cvề phiá q, nếu Q đặt trên đoạn q– qd a, b, c đều đúng., qbằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt thêm điện tích điểm Q 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:a về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x – qb về phiá y, nếu Q đặt trên đoạn q- y c về phiá q, nếu Q đặt trên đoạn q– qd a, b, c đều sai.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button