Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Chương 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG


TT

Câu hỏi và đáp án

Đáp án

( trọng số điểm )


1

Khi đo công suất tác dụng 1 chiều dùng vôn kế và ampere kế dạng mắc trước thì sai số của phép đo chủ yếu do:
A / Vôn kế B / Ampere kế

C/ Điện áp nguồn D/ Tất cả đều đúng


B

(0.2)


2

Khi đo công suất tác dụng 1 chiều dùng vôn kế và ampere kế dạng mắc sau thì sai số của phép đo chủ yếu do:

A/ Vôn kế B/ Ampère kế

C/ Điện áp nguồn D/ Tất cả đều đúng


A

(0.2)


3

Công thức nào sau đây xác định công suất tiêu thụ trên tải xoay chiều một pha:

A/ tieuluan.info42501 html 5bfa7628

B/ tieuluan.info42501 html m30f8dcff

C/ tieuluan.info42501 html 35ab25a1

D/tieuluan.info42501 html 3c4b5ef

Trong đó : V1 : điện áp trên R ; V2 : điện áp trên tải ; V3 : điện áp trên nguồn


A

(0.2)


4

Khi đo công suất tiêu thụ dòng watt kế điện động tác dụng dạng mắc trước thì sai số của phép đo chủ yếu đo:
A / Cuộn dòng điện B / Cuộn điện áp

C/ Tất cả đều đúng D/ Tất cả đều sai


A

(0.2)


5

Khi đo công suất tiêu thụ dòng watt kế điện động tác dụng dạng mắc sau thì sai số của phép đo chủ yếu đo:

A / Cuộn dòng điện B / Cuộn điện áp

C/ Tất cả đều đúng D/ Tất cả đều sai


B

(0.2)


6

Khi đo công suất tiêu thụ tải dùng watt kế điện động, nếu tổng trở tải có trị số lớn thì thực hiện:

A / Mắc trước B / Mắc sau

C/ Mắc cả trước hoặc sau D/ Tất cả đều sai


A

(0.2)


7

Đối với watt kế điện động tác dụng 1 pha, nếu công suất tải tăng lên 2 lần thì góc quay:

A / Tăng 2 lần B / Tăng 4 lần

C/ Giảm 2 lần D/ Giảm 4 lần


A

(0.2)


8

Nhược điểm của watt điện động là:

A / Kết quả đo phụ thuộc vào vào tần số nguồn
B / Giá thành cao
C / Dễ bị ảnh hưởng tác động bởi từ trường nhiễu

D/ Tất cả đều đúng


D

(0.2)


9

Để mở rộng tầm đo cho watt kế điện động thường dùng phương pháp:

A / Tăng năng lực chịu dòng của cuộn dây dòng
B / Tăng năng lực chịu áp của cuộn dây áp
C / Kết hợp với biến dòng và biến điện áp

D/ Tất cả đều đúng.


D

(0.2)


10

Khi đo công suất tác dụng trên tải dùng watt kế kết hợp với biến dòng và biến điện áp thì công suất trên tải được xác định:

A/ tieuluan.info42501 html m703bfa88 B/ tieuluan.info42501 html 353145b2

C/ tieuluan.info42501 html 2b29528c D/ tieuluan.info42501 html 33cc9892

Trong đó: P: công suất chỉ tiêu watt kế; tieuluan.info42501 html m3fd0ffb0 ; tieuluan.info42501 html 69599531


B

(0.2)


11

Đo công suất của tải dùng bộ biến đổi nhiệt có ưu điểm:
A / Tín hiệu đo lớn
B / Giảm nhỏ sai số
C / Tín hiệu đo có tần số cao và dạng bất kể

D/ Tất cả đều đúng


C

(0.2)


12

Một watt kế điện động có ghi: 5A-150V-150 vạch, nếu dùng watt kế trên để đo công suất của tải 500W thì kim của watt kế chỉ ở vạch thứ:

A / 50 B / 100 C / 120 D / 75


B

(0.2)


13

Một watt kế được dùng cùng với biến dòng và biến điệp áp (có tieuluan.info42501 html 5e86254dtieuluan.info42501 html m1d7faac) để đo công suất trên tải. Nếu tải có điện áp là 400V; dòng điện 50A, cos  = 1 thì công suất chỉ trên watt kế là:
A / 200W B / 300W C / 1000W D / 500W

A

(0.2)


14

Để đo công suất tiêu thụ trong mạng 3 pha 4 dây đối xứng thường dùng:
A / Một watt kế 1 pha B / Ba watt kế 1 pha

C/ Một watt kế 3 pha 3 phần tử D/ Tất cả đều đúng


D

(0.2)


15

Để đo công suất tiêu thụ trong mạng 3 pha 4 dây không đối xứng thường dùng:

A / Một watt kế 1 pha B / Một watt kế 3 pha 2 thành phần

C/ Ba watt kế 1 pha D/ Tất cả đều sai


C

(0.2)


16

Để đo công suất tiêu thụ rong mạng 3 pha 3 dây đối xứng thường dùng:

A / Một watt kế 3 pha 2 thành phần B / Hai watt kế 1 pha

C/ Cả a và b đều đúng D/ Cả a và b đều sai


C

(0.2)


17

Để đo công suất tiêu thụ trong mạng 3 pha 3 dây không đối xứng thường dùng:

A / Hai watt kế 1 pha B / Một watt kế 3 pha 2 thành phần

C/ Ba watt kế 1 pha D/ Một watt kế 3 pha 3 phần tử


B

(0.2)


18

Khi đo công suất tiêu thụ tải 3 pha dùng 2 watt kế thì công suất trên tải được xác định:

A / P3f = P1 – P2 B / P3f = P1 + P2

C/ P3f = tieuluan.info42501 html m980c3de (P1 – P2) D/ P3f = tieuluan.info42501 html m980c3de(P2 – P1)


B

(0.2)


19

VAr kế là dụng cụ đo công suất phản kháng

A / Chỉ dùng trong mạch DC B / Chỉ dùng trong mạch AC

C/ Cả a và b đều đúng D/ Cả a và b đều sai


B

(0.2)


20

Sự khác nhau trong cấu tạo giữa watt kế điện động 1 pha và 3 pha là:

A / Cấu tạo những cuộn dây áp

B/ Số lượng các cuộn dây dòng và áp

C / Cấu tạo những cuộn dây dòng

D/ Tất cả đều sai


B

(0.2)


21

Sự khác nhau trong cấu tạo giữa watt kế và Var kế điện động là:

A / Cấu tạo cuộn dây dòng
B / Cấu tạo cả cuộn dòng và áp
C / Cấu tạo những cuộn dây áp

D/ Tất cả đều sai


C

(0.2)


22

Moment tác động làm quay đĩa công tơ cảm ứng đo điện năng thì:

A / Tỷ lệ bậc 1 với công suất trên tải
B / Tỷ lệ bậc 1 với điện năng tiêu thụ
C / Tỷ lệ bậc 2 với công suất trên tải

D/ Tỷ lệ bậc 2 với điện năng tiêu thụ


A

(0.2)


23

Để đo điện năng trong mạng 3 pha 4 dây thường dùng:

A / Ba điện năng kế 1 pha
B / Một điện năng kế 3 pha 3 thành phần
C / Một điện năng kế 3 pha 2 thành phần

D/ Tất cả đều đúng


B

(0.2)


24

Để đo điện năng trong mạng 3 pha 3 dây thường dùng:

A / Ba điện năng kế 1 pha
B / Một điện năng kế 3 pha 3 thành phần
C / Một điện năng kế 3 pha 2 thành phần

D/ Tất cả đều đúng


C

(0.2)


25

Khi đo cos  dùng vôn kế thì cos  được xác định bởi công thức:

A/ tieuluan.info42501 html m3825e054

B/ tieuluan.info42501 html m3e9bedde

C/ tieuluan.info42501 html 5fe98cbd

D/ tieuluan.info42501 html m7a2b6b4a

Trong đó : V1 : điện áp trên tải ; V2 : điện áp trên R ; V3 : điện áp trên nguồn


A

(0.2)


26

Khi đo cos  bằng cách dùng vôn kế, ampére kế và watt kế thì cos được tác động bởi công thức:

A/ tieuluan.info42501 html 3fc48963

B/ tieuluan.info42501 html 4d564f0a

C/ tieuluan.info42501 html m781df81a

D / Tất cả đều sai
( Trong đó : Pw : công suất chỉ trên watt kế, Pa = U.I )


A

(0.2)


27

Khi đo tần số dùng vôn kế, ampere kế kết hợp với tụ điện mẫu, tần số cần đo được xác định:

A/ tieuluan.info42501 html 56a200b3

B/ tieuluan.info42501 html 28cec767

C/ tieuluan.info42501 html 2888e52e

D/ tieuluan.info42501 html m673c2b6d


C

(0.2)


28

Khi đo tần số dùng vôn kế, ampere kế kết hợp với cuộn dây mẫu, tần số cần đo được xác định:

A/ tieuluan.info42501 html m528ebc71

B/ tieuluan.info42501 html 4471e07d

C/ tieuluan.info42501 html 363c9b00

D/ tieuluan.info42501 html m31b2af78


A

(0.2)


29

Khi đo tần số dùng cơ cấu điện động, nếu tần số cần đo tăng 2 lần thì góc quay sẽ:

A / Tăng gần 2 lần B / Tăng gần 4 lần

C/ Giảm gần 2 lần D/ Giảm gần 4 lần


B

(0.2)


30

Đo tần số dùng cầu Wien, tần số cần đo được xác định:

A/ tieuluan.info42501 html 15a68013

B/ tieuluan.info42501 html 5bca1098

C/ tieuluan.info42501 html 65e28362

D/ tieuluan.info42501 html m1f2f7d8e


A

(0.2)


31

Một công tơ có ghi: 2000vòng/kWh được dùng để đo điện năng của tải. Trong 15 phút, đĩa công tơ quay được 150 vòng thì công suất của tải là:

A / 300W B / 100W C / 400W D / 200W


A

(0.2)


32

Dùng 2 watt kế để đo công suất trong mạch 3 pha tải đối xứng, kết quả chỉ thị trên 2 watt kế là: P1 = 500W; P2 = 2500W thì công suất phản kháng của tải là:

A/ 3000 Var B/ 2000tieuluan.info42501 html m980c3deVar C/ tieuluan.info42501 html m688023e4Var

D/ Tất cả đều sai


B

(0.2)


33

Một công tơ có ghi 1200ws/vòng được dùng để đo điện năng trên tải, khi công tơ quay được 30 vòng thì điện năng mà tải đã tiêu thụ là:

A / 40 ws B / 10 wh C / 1/10 wh D / 1/40 ws


B

(0.2)


34

Một công tơ có ghi 1400ws/vòng được dùng để đo điện năng trên tải có công suất 2Kw. Thời gian để đĩa công tơ quay được 200 vòng là:
A / 280 s B / 140 s C / 14.000 s D / Tất cả đều sai

B

(0.2)


35

Dùng 2 watt kế để đo công suất trong mạch 3 pha tải đối xứng, kết quả chỉ thị trên 2 watt kế là: P1 = 500W; P2 = 2500W thì công suất tác dụng là:

A/ 2000w B/ 3000w C/ 2000tieuluan.info42501 html m980c3dew D/ tieuluan.info42501 html m688023e4w


B

(0.2)

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button