Bất động sản ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng – Blog Xây dựng

Quy định về Phê duyệt dự án, quyết định góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo Nghị định 15/2021 / NĐ-CP như sau :

Điều 18. Phê duyệt dự án, quyết định góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng

1. Cơ quan chủ trì đánh giá và thẩm định có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp tác dụng đánh giá và thẩm định và trình người quyết định góp vốn đầu tư phê duyệt dự án, quyết định góp vốn đầu tư. Thẩm quyền quyết định góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được thực thi theo lao lý tại Điều 60 của Luật Xây dựng năm năm trước được sửa đổi, bổ trợ tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 62/2020 / QH14 .

khoản 17 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

Khoản 17 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14
“ Điều 60. Thẩm quyền quyết định góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng
1. Đối với dự án sử dụng vốn góp vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được triển khai theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư công .
2. Đối với dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của doanh nghiệp có sử dụng vốn góp vốn đầu tư của nhà nước, thẩm quyền quyết định góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được triển khai theo pháp luật của pháp lý về quản trị, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
3. Đối với dự án PPP, thẩm quyền quyết định góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được triển khai theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư .
4. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài góp vốn đầu tư công, trừ dự án pháp luật tại khoản 2 Điều này và so với dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện thay mặt chủ sở hữu quyết định góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hoặc triển khai theo lao lý của pháp lý có tương quan. ” .
2. Việc phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền so với dự án PPP được triển khai theo pháp luật pháp lý về góp vốn đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư .
3. Việc quyết định góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của người quyết định góp vốn đầu tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, gồm những nội dung đa phần sau :
a ) Tên dự án ;
b ) Người quyết định góp vốn đầu tư ; Chủ góp vốn đầu tư ;

c) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng;

d ) Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi ( Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật ) góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, tổ chức triển khai lập khảo sát thiết kế xây dựng ( nếu có ) ; tổ chức triển khai tư vấn lập phong cách thiết kế cơ sở ;
đ ) Địa điểm thiết kế xây dựng và diện tích quy hoạnh đất sử dụng ;
e ) Loại, nhóm dự án ; loại, cấp khu công trình chính ; thời hạn sử dụng theo phong cách thiết kế của khu công trình chính ;
g ) Số bước phong cách thiết kế, danh mục tiêu chuẩn hầu hết được lựa chọn ;
h ) Tổng mức góp vốn đầu tư ; giá trị những khoản mục ngân sách trong tổng mức góp vốn đầu tư ;
i ) Tiến độ triển khai dự án, phân kỳ góp vốn đầu tư ( nếu có ), thời hạn hoạt động giải trí cửa dự án, ( nếu có ) ;
k ) Nguồn vốn góp vốn đầu tư và dự kiến sắp xếp kế hoạch vốn theo tiến trình triển khai dự án ;
l ) Hình thức tổ chức triển khai quản trị dự án được vận dụng ;
m ) Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên ( nếu có ) ; giải pháp bồi thường, tương hỗ, tái định cư ( nếu có ) ;

n) Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có);

o ) Các nội dung khác ( nếu có ) .
4. Mẫu Quyết định phê duyệt dự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng so với những dự án sử dụng vốn góp vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài góp vốn đầu tư công pháp luật tại Mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định này .

Tải về: Mẫu Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button