Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Tần Số Alen Là Gì ? Phương Pháp Giải Bài Tập Di Truyền Quần Thể

Xem lý thuyết Khái niệm vốn gen, tính tần số alen, thành phần kiểu gen. — Xem chi tiết
Xem kim chỉ nan Khái niệm vốn gen, tính tần số alen, thành phần kiểu gen. — Xem cụ thểLời giải của GV honamphoto.com

Tần số alen là tỷ lệ số lượng alen đó trên tổng số lượng các loại alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định

Đáp án cần chọn là : d

****
****

Trong các quần thể thực vật, quá trình tự thụ phấn qua nhiều thế hệ không dẫn đến kết quả nào sau đây?

Một quần thể tự thụ phấn xuất phát có thành phần kiểu gen là 05AA ; 0,3 Aa ; 0,2 aa. Khi sự tự thụ phấn lê dài ( số thế hệ tự thụ tiến đến vô cùng ). Nhận xét nào sau đây về tác dụng của quá trình tự phối là đúng ?
Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là dAA : hAa : raa ( với d + h + r = 1 ). Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a ( p, q ≥ 0 ; p + q = 1 ). Ta có :
Một quần thể có tỉ lệ của 3 loại kiểu gen tương ứng là : AA : Aa : aa = 1 : 6 : 9. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể là bao nhiêu ?
Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là :
Giả sử một quần thể động vật hoang dã có 200 thành viên. Trong đó 60 thành viên có kiểu gen AA ; 40 thành viên có kiểu gen Aa ; 100 thành viên có kiểu gen aa, tần số của alen A trong quần thể trên là
Cho một quần thể thực vật ( I0 ) có cấu trúc di truyền $ 0,1 \ frac { { AB } } { { AB } } + 0,2 \ frac { { Ab } } { { aB } } + 0,3 \ frac { { AB } } { { aB } } + 0,4 \ frac { { ab } } { { ab } } = 1 USD. Quần thể ( I0 ) tự thụ phấn qua 3 thế hệ thu được quần thể ( I3 ). Biết những thành viên có sức sống như nhau. Tần số alen A và B của quần thể ( I3 ) lần lượt là :
Giả sử một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0,25 aa. Nếu cho tự thụ phấn khắt khe thì ở thế hệ F1 thành phần kiểu gen của quần thể tính
Cấu trúc di truyền của quần thể khởi đầu : 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như thế nào ?
Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A lao lý thân cao trội trọn vẹn so với alen a pháp luật thân thấp. Ở thể hệ xuất phát ( P. ) có cấu trúc di truyền 0,5 AA + 0,4 Aa + 0,1 aa = 1. Khi P. tự thụ phấn liên tục qua 3 thế hệ, theo kim chỉ nan, trong tổng số cây thân cao ở F3, cây mang kiểu gen dị hợp tử chiếm tỷ suất :
Ở một loài thực vật, A pháp luật hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen đột biến a qui định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100 % số cây hoa đỏ. Ở F2, số thành viên mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ là 36 %. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ, Tỷ Lệ để thu được 2 cây thuần chủng là :
ở một loài thực vật tự thụ phấn alen A pháp luật hoa đó trội trọn vẹn so với alen a lao lý hoa trắng. Một quần thể thuộc loài này ở thế hệ xuất phát ( P. ), số cây có kiểu gen dị hợp từ chiếm tỉ lệ 80 %. Cho biết quần thể không chịu ảnh hưởng tác động của những tác nhân tiến hóa khác. Theo triết lý, trong những Dự kiến sau về quần thể này, có bao nhiêu sự đoán đúng ?( 1 ). ở F5 có tỉ lệ cây hoa trắng tăng 38,75 % so với tỉ lệ cây hoa trắng ở ( P. )( 2 ). tần số alen A và a không đổi qua những thế hệ( 3 ). tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F5 luôn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở ( P. )( 4 ). hiệu số giữa hai loại kiểu gen đồng hợp tử ở mỗi thế hệ luôn không đổi
Một quần thể động vật hoang dã, alen A nằm trên NST thường pháp luật lông đen trội trọn vẹn so với alen a pháp luật lông trắng. Thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền là 0,25 AA + 0,5 Aa + 0,25 aa = 1. Do tập tính biến hóa, những thành viên có cùng màu lông giao phối với nhau mà không giao phối với những thành viên khác màu lông của khung hình mình. Có bao nhiêu Tóm lại sau đây đúng ?I. Ở thế hệ F1, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 1/3 .Bạn đang xem : Tần số alen là gìII. Ở thế hệ F1, kiểu hình lông trắng chiếm tỉ lệ 1/3 .III. Ở thế hệ F2, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 3/8 .

IV. Ở thế hệ F2, kiểu hình lông đen chiếm tỉ lệ 5/8.

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền như sau : 0,25 AA + 0,5 Aa + 0,25 aa = 1. Sau bao nhiêu thế hệ tỉ lệ kiểu gen Aa giảm còn 6,25 % ?
Một quần thể khởi đầu có tỉ lệ kiểu gen aa bằng 10 %, còn lại là 2 kiểu gen AA và Aa. Sau 6 thế hệ tự phối tỉ lệ thành viên dị hợp trong quần thể còn lại là 0,9375 %. Hãy xác lập cấu trúc bắt đầu của quần thể nói trên ?
Thế hệ F1 của một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen : 0,3 AABB : 0,2 Aabb : 0,4 AaBB : 0,1 aaBb. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F4 là :
Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A pháp luật hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen a pháp luật hoa trắng, alen B pháp luật thân cao trội trọn vẹn so với b thân thấp. Hai cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST và link trọn vẹn. Quần thể bắt đầu có cấu trúc di truyền : 0,3 AB / ab : 0,3 Ab / aB : 0,4 ab / ab. Biết rằng những thành viên có kiểu hình hoa trắng, thân thấp không có năng lực sinh sản. Theo lí thuyết, sau 1 thế hệ tỉ lệ cây hoa trắng, thân thấp là :
Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là : \ ( 0,2 \ frac { { AB } } { { aB } } \ frac { { De } } { { De } } : 0,8 \ frac { { AB } } { { aB } } \ frac { { De } } { { de } } \ ). Cho rằng mỗi gen pháp luật một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn, quần thể không chịu ảnh hưởng tác động của những tác nhân tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?( 1 ) F5 có tối đa 9 loại kiểu gen .Xem thêm : The Usa Là Viết Tắt Của Từ Gì, Nghĩa Của Từ Usa, Usa Là Viết Tắt Của Cụm Từ Nào( 2 ) Ở F2, có 25 % số thành viên dị hợp tử về 2 cặp gen .( 3 ) Ở F3, có số cây đồng hợp tử, lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160 .( 4 ) Trong số những cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85 .
Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A lao lý hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen a pháp luật hoa trắng, alen B lao lý thân cao trội trọn vẹn so với alen b pháp luật thân thấp. Hai cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST và link trọn vẹn. Quần thể bắt đầu có cấu trúc di truyền : $ 0,3 \ frac { { Ab } } { { ab } } : 0,3 \ frac { { Ab } } { { aB } } : 0,4 \ frac { { aB } } { { ab } } USD. Biết rằng những thế hệ có kiểu hình hoa trắng, thân thấp không có năng lực sinh sản. Theo kim chỉ nan, sau 1 thế hệ, tỉ lệ cây hoa trắng, thân cao là :
Một quần thể tự thụ ở một loài thực vật xét một gen hai alen A qui định hoa đỏ trội trọn vẹn so với a qui định hoa trắng. Thế hệ cha mẹ trong quần thể có kiểu hình hoa đỏ chiếm 60 %, biết cây hoa đỏ thuần chủng không có năng lực sinh sản. Ở thế hệ tiếp theo người ta thu được tổng số cây hoa đỏ có tỉ lệ 37,5 %. Theo lí thuyết tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp trong tổng số cây có năng lực sinh sản ở thế hệ cha mẹ là ?
Ở một loài thực vật, alen A lao lý hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen a pháp luật hoa vàng. Cho 5 cây hoa đỏ ( P. ) tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai F2 là những trường hợp nào trong những trường hợp sau đây :

a. 3 đỏ : 1 vàngb. 5 đỏ : 3 vàng
c. 9 đỏ : 1 vàngd. 4 đỏ : 1 vàng
e. 19 đỏ : 1 vàngf. 100 % đỏ
g. 17 đỏ : 3 vàngh. 5 đỏ : 1 vàng

*
*Cơ quan chủ quản : Công ty Cổ phần công nghệ tiên tiến giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.comgmail.comTrụ sở : Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – TP. Hà Nội*
Giấy phép phân phối dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240 / GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button