Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Cách tính chu kì, tần số của Con lắc lò xo hay, chi tiết – Vật Lí lớp 12

Cách tính chu kì, tần số của Con lắc lò xo hay, chi tiết

Loại 1: Sử dụng công thức cơ bản

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K = 100 N/m được gắn vào vật nặng có khối lượng m = 0,1kg. Kích thích cho vật dao động điều hòa, xác định chu kỳ của con lắc lò xo? Lấy π2 = 10.

A. 0,1 s B. 5 s C. 2 s D. 0,3 s .

Hướng dẫn:

Ta có :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Ví dụ 2: Một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng là K, lò xo treo thẳng đứng, bên dưới treo vật nặng có khối lượng m. Ta thấy ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra một đoạn 16cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa. Xác định tần số của con lắc lò xo. Cho g = π2(m/s2)

A. 2,5 Hz B. 5H z C. 3H z D. 1,25 Hz

Hướng dẫn:

Ta có :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Ví dụ 3: Một con lắc lò xo có độ cứng là K, Một đầu gắn cố định, một đầu gắn với vật nặng có khối lượng m. Kích thích cho vật dao động, nó dao động điều hòa với chu kỳ là T. Hỏi nếu tăng gấp đôi khối lượng của vật và giảm độ cứng đi 2 lần thì chu kỳ của con lắc lò xo sẽ thay đổi như thế nào?

A. Không đổi B. Tăng lên 2 lần
C. Giảm đi 2 lần D. Giảm 4 lần

Hướng dẫn:

Gọi chu kỳ ban đầu của con lắc lò xo là:
Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lý 12 có đáp án

Goị T ’ là chu kỳ luân hồi của con lắc sau khi biến hóa khối lượng và độ cứng của lò xo .
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Loại 2. Bài toán ghép vật

1.Phương pháp

Quảng cáo

Bài mẫu 1 : Lò xo K gắn vật nặng m1 thì giao động với chu kỳ luân hồi T1. Còn khi gắn vật nặng mét vuông thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T2
Xác định chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật có khối lượng m = m1 + mét vuông
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Xác định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật khi gắn vật có khối lượng m = m1 + mét vuông + …. + mn
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Xác định chu kỳ luân hồi giao động của vật khi gắn vật có khối lượng m = a. m1 + b. m2 :
Bài mẫu 2 : Lò xo K gắn vật nặng m1 thì xê dịch với tần số ƒ1. Còn khi gắn vật nặng mét vuông thì xê dịch với tần số ƒ2
Xác định tần số xê dịch của vật khi gắn vật có khối lượng m = m1 + mét vuông
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Xác định tần số xê dịch của vật khi gắn vật có khối lượng m = m1 + mét vuông + … + mn
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Xác định tần số xê dịch của vật khi gắn vật có khối lượng m = a. m1 + b. m2 :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một lò xo có độ cứng là K. Khi gắn vật m1 vào lò xo và cho dao động thì chu kỳ dao động là 0,3s. Khi gắn vật có khối lượng m2 vào lò xo trên và kích thích cho dao động thì nó dao động với chu kỳ là 0,4s. Hỏi nếu khi gắn vật có khối lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó dao động với chu kỳ là bao nhiêu?

A. 0,25 s B. 0,4 s C. 0,812 s D. 0,3 s

Hướng dẫn:

Xác định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật khi gắn vật có khối lượng m = a. m1 + b. m2 :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Loại 3. Bài toán cắt ghép lò xo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
a. Cắt lò xo
– Cho lò xo ko có độ dài lo, cắt lò xo làm n đoạn, tìm độ cứng của mỗi đoạn. Ta có công thức tổng quát sau :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Quảng cáo

Nhận xét : Lò xo có độ dài tăng bao nhiêu lần thì độ cứng giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại .
b. Ghép lò xo
Trường hợp ghép tiếp nối đuôi nhau :
Cho n lò xo tiếp nối đuôi nhau nhau, có độ dài và độ cứng lần lượt : ( l1, k1 ), ( l2, k2 ), ( l3, k3 ), …
Được một hệ lò xo ( l, k ), trong đó :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Hệ quả :
Một lò xo ( lo, ko ) cắt ra thành những đoạn ( l1, k1 ), ( l2, k2 ), ( l3, k3 ), … Ta được hệ thức : loko = l1k1 = l2k2 l3k3 = …
Ghép nối tiếp độ cứng giảm. Lò xo càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm .
Vật m gắn vào lò xo 1 có độ cứng k1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật đó vào lò xo 2 có độ cứng k2 thì khi gắn vật m vào 2 lò xo trên ghép tiếp nối đuôi nhau thì T2 = T12 + T22
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Trường hợp ghép song song
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Cho 2 lò xo có độ cứng lần lượt là k1, k2 ghép tuy nhiên với nhau. Khi đó, ta được một hệ có độ cứng
Ghép song song độ cứng tăng .
Vật m gắn vào lò xo 1 có độ cứng k1 thì giao động với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật đó vào lò xo 2 có độ cứng k2 thì khi gắn vật m vào 2 lò xo trên ghép song song thì
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một lò xo có độ dài l = 50 cm, độ cứng K = 50 N/m. Cắt lò xo làm 2 phần có chiều dài lần lượt là l1 = 20 cm, l2 = 30 cm. Tìm độ cứng của mỗi đoạn:

A. 150N / m ; 83,3 N / m B. 125N / m ; 133,3 N / m
C. 150N / m ; 135,3 N / m D. 125N / m ; 83,33 N / m

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Ví dụ 2: Một lò xo có chiều dài lo, độ cứng Ko = 100N/m. Cắt lò xo làm 3 đoạn tỉ lệ 1:2:3. Xác định độ cứng của mỗi đoạn.

A. 200 ; 400 ; 600 N / m B. 100 ; 300 ; 500 N / m
C. 200 ; 300 ; 400 N / m D. 200 ; 300 ; 600 N / m

Hướng dẫn:

Ta có : Ko. lo = K1. l1 = K2. l2 = K3. l3
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Tương tự cho k3

Ví dụ 3: lò xo 1 có độ cứng K1 = 400 N/m, lò xo 2 có độ cứng là K2 = 600 N/m. Hỏi nếu ghép song song 2 lò xo thì độ cứng là bao nhiêu?

A. 600 N / m B. 500 N / m C. 1000 N / m D. 2400N / m

Hướng dẫn:

Ta có : Vì lò xo ghép / / K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N / m .

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = π2 = 10. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì bằng 0,1 (s). Biên độ dao động của vật là:

A. 4 √ 2 cm B. 4 cm C. 6 cm D. 8 cm
Hiển thị lời giải
Ta có :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là Δt = 0,1 s = T / 4 ⇒ Δl0 = ( A √ 2 ) / 2 ⇔ A = 4 √ 2 cm. Chọn A

Câu 2. Khi mắc vật m vào một lò xo k1, thì vật m dao động với chu kì T1 = 0,6s. Khi mắc vật m vào lò xo k2, thì vật m dao động với chu kì T2 = 0,8s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 ghép nối tiếp k2 thì chu kì dao động của m là

A. 0,48 s B. 1,0 s
C. 2,8 s D. 4,0 s
Hiển thị lời giải
Chọn B
Gọi k là độ cứng khi ghép nối tiếp 2 lo xo với nhau
Ta có : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Theo giả thiết :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 3. Hai lò xo có chiều dài bằng nhau độ cứng tương ứng là k1, k2. Khi mắc vật m vào một lò xo k1, thì vật m dao động với chu kì T1 = 0,6 s. Khi mắc vật m vào lò xo k2, thì vật m dao động với chu kì T2 = 0,8 s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 song song với k2 thì chu kì dao động của m là.

A. 0,48 s B. 0,7 s C. 1,00 s D. 1,4 s
Hiển thị lời giải
Gọi k là độ cứng khi ghép song song 2 lo xo với nhau
Ta có : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Theo giả thiết :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Chọn A .

Câu 4. Một lò xo có độ cứng 90 N/m có chiều dài l = 30 cm, được cắt thành hai phần lần lượt có chiều dài: l1 = 12 cm và l2 = 18 cm. Độ cứng của hai phần vừa cắt lần lượt là:

A. k1 = 60 N / m ; k2 = 40 N / m
B. k1 = 40 N / m ; k2 = 60 N / m
C. k1 = 150 N / m ; k2 = 225 N / m
D. k1 = 225 N / m ; k2 = 150 N / m
Hiển thị lời giải
Gọi k1, k2 lần lượt là độ cứng của 2 lò xo có chiều dài l1, l2
Ta có :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Chọn D

Câu 5. Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới cái lò xo dài, có chu kì dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt 2/3 chiều dài thì chu kì dao động của con lắc mới là

A. 3T B. 0,5 T √ 6 C. T / 3 D. T / √ 3
Hiển thị lời giải
Ta có :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Chọn D

Câu 6. Quả cầu m gắn vào lò xo có độ cứng k thì nó dao động với chu kì T. Hỏi phải cắt lò xo trên thành bao nhiêu phần bằng nhau để khi treo quả cầu vào mỗi phần thì chu kì dao động có giá trị T’ = T/2

A. Cắt làm 4 phần B. Cắt làm 6 phần
C. Cắt làm 2 phần D. Cắt làm 8 phần
Hiển thị lời giải
Giả sử cắt lò xo thành n phần bằng nhau thì mỗi phần có độ cứng là n. k
Khi đó Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Chọn A

Câu 7. Quả cầu m gắn vào lò xo có độ cứng k thì nó dao động với chu kì T. Cắt lò xo trên thành 3 phần có chiều dài theo đúng tỉ lệ 1:2:3. Lấy phần ngắn nhất và treo quả cầu vào thì chu kì dao động có giá trị là

A. T / 3 B. T / √ 6 C. T / √ 3 D. T / 6
Hiển thị lời giải
Phần ngắn nhất có độ cứng là k ‘ = 6 k. Khi đó
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Chọn B

Câu 8. Một con lắc lò xo có độ dài 120 cm. Cắt bớt chiều dài thì chu kì dao động mới chỉ bằng 90% chu kì dao động ban đầu. Tính độ dài mới

A. 148,148 cm B. 133,33 cm
C. 108 cm D. 97,2 cm
Hiển thị lời giải
Giả sử độ dài mới là l ‘ = n. l, khi đó k. l = n. l. k ‘ ⇒ k ‘ = k / n
Khi đó
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
⇒ l ‘ = 0,81 l = 97,2 cm. Chọn D

Câu 9. Con lắc lò xo có chiều dài 20 cm và vật nặng khối lượng m, dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Nếu cắt bỏ lò xo đi một đoạn 15 cm thì con lắc sẽ dao động điều hòa với tần số là

A. 4 Hz B. 2/3 Hz C. 1,5 Hz D. 6 Hz
Hiển thị lời giải
Độ dài còn lại của lò xo là 5 ( cm ) suy ra độ cứng của nó là k ‘ = 4 k
Ta có : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Chọn A

Câu 10. Hai lò xo k1, k2 có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lượng m khi treo vào lò xo k1 thì dao động với chu kì T1 = 0,3 s, khi treo vào lò xo k2 thì dao động với chu kì T2 = 0,4 s. Nối hai lò xo với nhau thành một lò xo dài gấp đôi rồi treo vật nặng M vào thì M sẽ do động với chu kì bao nhiêu?

A. T = 0,24 s B. T = 0,6 s C. T = 0,5 s D. T = 0,4 s
Hiển thị lời giải
Gọi k là độ cứng khi ghép nối tiếp 2 lo xo với nhau
Ta có :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Theo giả thiết :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Chọn C

Câu 11. Ba lò xo có chiều dài bằng nhau có độ cứng lần lượt là 20 N/m, 30 N/m và 60 N/m được ghép nối tiếp. Một đầu cố định gắn với vật có khối lượng m = 1kg. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của hệ là:

A. T = 2 s B. T = 3 s C. T = 1 s D. T = 5 s
Hiển thị lời giải
Độ cứng của hệ 3 lo xo mắc tiếp nối đuôi nhau là :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 12. Hai lò xo có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lượng m khi treo vào lò xo thì dao động với chu kì , khi treo vào lò xo thì dao động với chu kì . Nối hai lò xo với nhau cả hai đầu để được một lò xo cùng độ dài, một đầu gắn cố định, đầu còn lại treo vật nặng M thì chu kì dao động của vật là

A. T = 0,24 s B. T = 0,6 s
C. T = 0,5 s D. T = 0,4 s
Hiển thị lời giải
Gọi k là độ cứng khi ghép song song 2 lo xo với nhau
Ta có : Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Theo giả thiết :
Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án
Chọn A

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

con-lac-lo-xo.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button