Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc – 15/03/2022 – Tần suất chi tiết – Minh Ngọc™

0013    

2

       

1

   

1

                         

1

       

1

2

       

1

                 

1

1

1

   

1

         00
0122        

2

           

1

   

1

     

1

1

   

1

   

1

 

1

     

1

         

2

 

1

1

2

 

2

1

   

1

 

1

       

1

 01
0219            

1

   

1

   

2

1

1

           

1

   

2

1

                   

1

1

1

             

2

 

1

1

1

     

1

 02
0315                        

2

   

1

 

1

 

1

1

 

1

 

2

     

1

 

1

   

1

                             

1

 

1

   

1

 03
0415          

1

       

1

       

1

1

 

1

1

   

1

1

               

1

       

1

                 

1

1

     

1

   

2

04
0518  

1

1

   

1

     

1

         

1

   

1

       

1

       

1

 

1

     

1

1

1

               

1

1

2

1

       

1

   05
0611          

1

               

1

   

1

                                     

1

 

1

 

1

           

1

1

 

1

2

     06
0716

1

1

2

         

1

 

1

1

                           

2

2

               

1

   

1

       

1

     

1

           

1

07
0815  

1

         

1

     

1

 

1

                       

2

       

1

   

1

       

1

   

1

     

1

   

1

1

1

 

1

   08
0916      

1

 

1

             

1

1

       

1

2

           

2

       

1

           

1

1

     

1

   

1

         

1

 

1

09
1013

1

1

   

1

 

1

 

1

                   

1

       

2

   

1

                 

1

               

1

 

1

1

           10
115                                  

2

                                 

1

 

1

                     

1

           11
1216        

1

   

1

1

1

 

2

 

2

 

1

   

1

1

1

                             

1

   

1

1

               

1

           12
1311

1

1

                   

1

1

1

       

1

     

1

               

1

                 

1

     

1

             

1

 13
1411

1

1

                   

1

     

1

             

1

1

                 

1

   

1

 

1

   

1

                   

1

 14
1513            

1

     

1

       

1

1

 

2

   

1

1

     

1

       

1

1

                       

1

               

1

 15
1613    

1

 

1

     

1

           

2

                         

1

             

1

     

2

1

1

         

1

1

         16
1711            

1

     

1

         

3

1

               

1

           

1

               

1

                   

1

 

1

17
1828

1

 

1

4

 

1

   

1

   

2

     

1

     

1

2

1

2

   

1

       

1

   

1

           

1

2

   

1

   

1

       

1

 

2

 18
1915

1

     

1

       

1

         

1

1

 

1

       

2

       

1

       

1

 

1

1

         

1

 

1

                   

1

19
2014          

1

           

1

   

1

     

1

     

1

 

1

   

1

   

1

1

     

1

     

1

       

1

     

1

   

1

     20
2110  

1

 

1

             

1

                               

1

1

2

                       

1

 

1

             

1

   21
2217        

1

       

1

1

 

1

               

1

                       

3

           

1

1

1

1

     

1

1

     

1

1

1

22
2312

1

   

1

1

   

1

                                               

1

1

       

1

 

1

       

1

   

1

     

1

   

1

23
2420                

1

1

 

1

1

2

       

2

         

1

 

1

1

       

2

1

       

2

   

1

   

1

1

           

1

     24
2517

1

 

1

       

1

   

1

                             

1

   

1

1

     

1

 

1

 

1

       

1

1

 

2

     

2

1

       25
2620    

1

 

1

1

     

1

1

 

2

       

1

4

                       

1

 

1

     

1

1

     

1

         

2

           

1

26
2717                                            

1

1

1

       

1

 

3

2

   

1

 

1

 

1

             

1

 

1

1

       

2

27
2820  

1

 

1

       

1

2

       

1

     

1

 

2

   

1

         

2

1

1

         

1

       

1

2

     

1

   

1

         28
2914    

1

 

1

1

 

1

   

1

   

1

1

           

1

   

1

1

                     

1

           

1

   

1

           

1

 29
3010          

1

     

1

                     

1

           

2

           

1

       

1

               

1

 

1

 

1

   30
3114      

1

     

1

     

1

         

2

 

1

   

1

 

1

     

1

               

1

             

1

 

1

         

1

1

 31
3218

1

2

 

1

       

1

1

   

1

   

1

 

1

     

2

         

1

               

2

1

 

1

     

1

   

1

                 32
3322    

1

 

1

 

1

       

2

1

 

1

   

2

   

1

         

1

           

1

1

1

 

1

     

2

 

1

 

1

   

1

   

1

   

1

 33
3415                

1

 

2

   

1

       

1

2

 

1

 

1

1

       

1

 

1

 

1

 

1

     

1

                               34
357    

1

         

2

         

1

         

1

                           

1

                             

1

       35
368        

1

   

1

                                 

1

     

1

                   

1

 

1

   

1

               

1

 36
3714    

1

               

1

   

1

         

1

     

1

       

1

1

 

1

 

1

     

1

 

1

     

2

     

1

             37
3816            

1

1

     

1

                 

1

       

1

     

1

   

2

1

             

1

   

2

       

1

1

 

1

 

1

38
3917

1

   

1

1

         

1

       

1

 

1

                       

1

   

1

 

1

     

1

 

1

1

1

                 

2

2

 39
4019                

2

       

1

             

2

   

1

   

1

                 

1

 

1

1

2

 

2

     

2

1

1

         

1

40
4119        

1

 

2

1

 

2

                         

1

2

             

2

   

1

         

1

           

1

 

3

1

 

1

   41
428      

1

1

           

1

           

1

 

1

                         

1

 

1

                             

1

     42
4315

1

                   

1

 

1

     

1

   

1

     

1

1

                       

1

1

 

1

   

2

     

1

 

1

1

       43
4412                    

2

                   

1

1

             

1

       

1

               

2

1

             

1

 

2

44
4513                  

1

 

1

 

1

1

1

                   

1

   

1

     

1

           

1

1

           

2

1

           45
4615  

3

     

1

 

1

                 

1

     

1

 

1

   

1

               

1

           

1

     

1

   

1

 

1

     

1

46
4715

1

   

1

1

1

             

1

     

1

1

                       

1

   

1

 

1

 

1

1

     

1

1

   

1

               47
4817

1

1

       

2

                 

1

       

1

 

1

     

1

1

1

             

1

1

                   

2

1

     

2

 48
4920      

1

1

2

1

 

1

     

1

1

1

1

       

1

   

1

     

1

 

1

 

1

   

1

       

1

     

1

           

1

     

1

 49
5013    

3

                 

1

     

1

1

           

2

 

1

         

1

 

1

1

                 

1

                   50
5115  

2

             

1

       

1

         

2

         

1

             

1

 

1

 

1

   

1

1

1

       

1

1

           51
5216

1

             

1

1

   

2

 

1

   

1

                       

1

         

1

1

           

1

1

1

           

1

1

1

52
5319      

1

   

1

 

1

1

       

1

 

1

         

1

   

1

   

1

   

1

2

1

   

1

       

2

     

1

1

       

1

       53
5426

1

 

1

   

1

1

   

1

 

2

 

1

1

 

1

   

1

1

1

         

1

   

1

1

 

1

1

 

1

1

                   

1

1

1

1

2

     54
5512                                  

1

     

1

       

1

 

1

1

       

1

             

1

1

1

   

2

           

1

 55
5611              

1

 

1

     

1

           

1

             

1

1

1

     

2

                             

1

     

1

 56
5715                

1

 

1

   

1

 

2

                 

1

1

         

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

                 

1

1

   57
5818                

1

     

1

1

               

1

     

1

   

2

1

         

1

     

1

 

1

1

 

1

1

1

     

2

1

     58
5916    

1

       

2

   

1

         

1

 

2

   

1

     

1

1

1

         

1

         

1

         

1

1

 

1

             59
6020    

1

1

1

1

1

1

 

1

       

1

   

2

       

1

 

1

   

1

       

1

 

1

   

1

       

1

     

1

1

     

1

       60
6113  

2

                           

1

       

1

   

1

 

2

         

1

       

1

     

1

             

1

 

1

     

1

61
6213            

1

                       

1

 

1

         

1

 

1

           

1

 

3

 

1

         

1

 

1

           

1

62
6317  

1

       

1

1

1

     

1

1

           

1

   

1

 

1

 

1

 

1

1

       

1

               

1

 

1

   

1

       

1

 63
6422      

1

1

       

1

   

1

 

1

1

 

1

     

1

1

 

1

     

1

     

1

     

1

2

   

1

     

1

         

1

 

1

2

1

 64
6517              

1

                     

2

1

 

1

   

1

     

1

 

1

1

1

1

   

1

1

1

     

1

               

1

1

   65
668                        

1

 

1

       

1

             

1

1

                     

1

   

1

 

1

                   66
6717

2

1

     

1

                         

1

   

1

 

1

 

1

1

       

1

2

 

1

                 

1

1

     

1

     

1

 67
6822

2

   

2

           

1

   

1

   

3

 

1

           

2

   

1

   

1

 

1

1

         

1

     

1

1

     

1

 

1

1

     68
6911  

1

1

         

1

1

 

1

     

1

1

                                           

1

1

1

           

1

             69
7010    

1

       

1

                                 

1

 

1

             

1

     

1

     

1

1

             

1

1

   70
7121

1

     

1

 

1

   

1

1

 

1

   

1

       

1

 

1

 

1

 

1

     

1

1

     

1

1

     

1

   

2

1

       

1

1

         71
7219  

1

   

1

2

               

1

 

1

       

1

   

1

       

1

3

2

     

1

           

1

       

1

       

1

   

1

72
7311

1

1

   

1

                   

1

   

1

     

1

1

         

1

               

1

 

1

                 

1

         73
7413

1

1

           

2

1

     

1

               

1

1

             

1

           

1

     

2

                 

1

     74
7512          

1

1

1

       

1

   

1

2

               

1

   

1

       

1

               

1

                   

1

   75
7618

1

   

1

           

1

     

2

2

     

1

     

1

 

1

1

     

1

1

             

1

   

2

1

 

1

                   76
7718      

2

1

 

1

     

1

     

1

               

1

   

1

   

1

1

1

   

1

1

1

     

1

         

1

           

1

 

1

77
789                          

1

     

1

                     

1

1

                   

1

       

1

       

2

1

     78
7923    

1

   

1

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

1

   

3

1

           

2

             

1

         

3

1

     

1

         

1

   79
8014    

1

   

1

       

2

           

1

 

1

         

1

         

1

           

3

 

1

                           

2

80
8111  

1

 

1

                                               

1

1

     

1

 

1

1

     

1

1

             

1

   

1

     81
8210

1

           

1

   

2

                   

1

 

1

1

                                           

1

   

1

     

1

 82
839              

1

         

1

   

1

 

1

     

1

   

1

 

1

                     

1

             

1

               83
8412            

1

                 

2

         

1

         

1

     

1

         

1

               

1

1

 

1

1

1

     84
8513      

1

   

1

   

1

 

2

                     

1

           

1

1

         

1

           

2

         

1

 

1

     85
868              

1

     

1

2

           

1

                                     

2

                     

1

       86
8714          

2

1

                 

1

   

1

 

1

 

1

             

1

1

 

1

       

1

                   

1

       

2

87
8810    

2

 

1

   

2

                       

1

 

1

1

                         

1

                               

1

 88
8916      

1

 

1

1

1

1

           

1

                 

1

             

1

 

1

     

1

 

1

     

2

 

1

 

1

     

1

   89
9012            

1

     

1

1

 

2

 

1

             

1

       

1

                                     

1

 

1

1

1

     90
9114          

1

               

1

     

1

1

1

 

1

   

1

 

1

1

     

1

   

1

1

                           

1

     

1

91
9217  

1

1

                             

1

1

     

1

 

1

 

1

1

   

1

1

1

   

1

             

1

   

1

1

1

   

1

     92
9316              

2

 

1

       

2

 

1

       

2

       

1

1

 

1

1

             

1

             

1

       

1

     

1

93
9420

1

1

1

   

1

   

1

   

2

         

1

1

1

   

2

                   

1

 

1

     

1

1

   

1

1

 

1

 

1

             94
9513      

1

2

 

1

         

1

   

1

       

1

   

1

                 

1

         

1

               

1

     

2

     95
9620

1

         

1

   

1

     

1

 

1

1

1

       

2

   

2

1

 

3

                       

1

         

1

     

1

1

1

   96
9724

1

     

1

1

   

1

                 

1

1

   

1

1

 

1

   

1

   

1

   

2

1

1

1

1

1

1

       

1

2

     

1

1

       97
9819      

1

                           

1

1

         

1

1

3

 

1

   

1

 

1

1

   

1

 

1

 

1

   

1

1

           

2

   98
9914                    

1

1

         

1

         

1

     

1

         

1

   

1

 

1

   

1

     

1

1

1

         

1

1

 99

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button