Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thống kê kết quả xổ số Phú Yên – 14/03/2022 – Tần suất chi tiết – Minh Ngọc™

008  

1

1

 

1

                                               

1

1

             

1

                           

1

 

1

     00
0110

1

1

   

1

2

 

1

                 

1

           

1

                     

1

                       

1

                 01
028                  

1

1

       

1

             

1

                 

1

 

1

   

1

 

1

                                   02
039                    

1

         

1

   

1

     

1

1

               

1

           

1

             

1

     

1

           03
049      

1

   

1

   

1

                           

1

               

1

     

1

 

1

         

1

     

1

                 04
0510            

1

1

     

1

           

2

           

1

   

1

                                       

1

 

1

         

1

 05
0610                    

1

 

1

   

1

1

1

                             

1

               

1

1

 

1

   

1

                   06
078

1

2

                                                 

3

   

1

1

                                                     07
0813        

1

               

1

     

1

1

                           

1

       

1

     

1

   

1

   

2

1

1

     

1

       08
098                  

1

 

1

                           

1

                   

1

       

1

   

1

           

1

1

         09
1012

1

1

                 

1

                       

1

     

1

1

           

1

 

1

   

1

     

1

                   

2

   10
118                                

1

           

1

               

1

   

1

1

                       

1

     

1

       

1

11
128            

1

         

1

                       

1

 

1

                     

1

                   

1

1

     

1

     12
1317            

1

1

     

2

 

1

 

1

2

 

1

           

1

         

1

         

1

 

1

         

1

             

1

 

1

1

   13
144                        

1

                                 

1

                 

1

                   

1

             14
1512

1

   

1

     

1

1

 

2

 

1

                               

1

     

1

 

1

         

1

                             

1

 15
1613            

1

       

1

     

2

1

   

1

     

1

         

1

   

1

                                   

2

       

1

1

 16
1714                  

1

           

1

                 

1

1

     

2

       

1

                 

2

1

1

 

2

           

1

 17
1812                      

1

   

1

1

             

2

1

             

1

                   

1

           

1

1

     

1

 

1

 18
1915                            

1

2

     

1

 

1

                   

1

1

 

1

   

1

1

       

1

         

2

 

1

         

1

19
2011    

2

1

                               

1

                               

1

         

1

         

1

     

1

1

2

     20
218  

1

1

                       

1

   

1

1

                               

1

                           

1

1

           21
229    

1

                   

1

     

1

           

1

       

1

       

1

 

1

 

1

                               

1

     22
2318        

1

2

2

       

1

1

           

1

1

 

1

           

1

 

1

 

1

2

             

1

                   

1

       

1

23
2413

1

1

       

1

1

1

                   

1

               

1

   

1

     

2

1

 

1

                   

1

                 24
258      

1

                                 

1

       

1

 

1

               

1

1

                   

1

 

1

             25
269

1

   

1

       

1

                       

1

       

1

       

1

     

1

         

1

                               

1

26
278

1

     

1

1

                 

1

1

           

1

                                       

1

                         

1

27
287                            

2

 

1

         

1

           

1

         

1

                                     

1

     28
2914          

1

           

1

 

1

             

1

     

1

1

       

2

1

1

       

1

     

1

               

1

         

1

29
306

1

                         

1

 

1

             

1

             

1

   

1

                                             30
3113

1

   

1

 

1

1

           

1

   

1

         

1

   

1

         

1

             

1

   

1

 

1

1

                         31
325                                          

1

     

1

                   

1

                 

1

                     

1

32
338            

1

           

1

       

1

               

1

     

1

 

1

     

1

                                   

1

   33
3410      

1

       

1

 

1

 

1

           

2

               

1

 

1

                   

1

                   

1

           34
359

1

                     

1

 

1

   

1

     

1

   

1

                                 

1

                         

1

 

1

35
364                        

1

               

1

     

1

         

1

                                                     36
3711

1

         

1

     

2

     

1

               

1

1

                   

1

                       

1

     

2

           37
389    

1

   

1

   

1

       

1

         

1

             

1

1

             

1

                                 

1

       38
398

1

               

1

                         

1

           

1

                               

1

           

1

1

1

   39
4016  

1

   

1

 

1

 

1

   

1

       

1

     

1

   

1

1

   

1

                         

2

           

1

     

1

1

 

1

     40
4111          

1

1

                   

1

       

1

       

1

1

                         

1

         

2

             

1

1

 41
428    

1

                 

1

 

1

                         

1

   

1

                   

1

   

1

                       

1

42
4311                      

1

 

1

                       

1

   

2

1

                         

1

                   

1

2

 

1

43
4413    

1

1

1

               

1

     

1

       

1

                               

1

         

2

   

1

       

1

1

1

     44
459                          

1

           

1

 

1

                   

1

                       

1

1

 

2

   

1

           45
4611  

1

1

                       

1

                             

1

       

1

     

1

   

1

   

1

2

                   

1

46
477  

1

   

1

     

1

                                                         

1

       

1

       

1

               

1

 47
488    

1

 

1

                       

1

                       

2

     

1

                           

1

     

1

         48
4911    

1

       

1

 

1

 

1

               

1

         

1

         

1

1

                         

2

           

1

       49
5017  

1

                             

1

   

1

 

1

   

1

1

       

1

   

1

         

1

1

   

1

     

1

 

1

1

 

2

     

1

 50
5110    

2

1

                 

1

 

2

                       

2

         

1

                             

1

               51
528                        

1

               

1

                 

1

     

2

     

1

       

1

           

1

             52
534                                            

1

 

1

                           

1

1

                                   53
5417      

1

             

1

 

1

         

1

3

2

   

1

1

 

2

   

2

                   

1

1

                               54
558    

1

             

1

 

2

   

1

 

1

1

                                               

1

                             55
5614    

1

 

1

         

1

     

1

     

1

     

1

             

1

     

1

         

1

     

1

   

1

 

1

   

1

       

1

 56
579                            

1

1

1

                     

1

       

1

                                   

1

1

1

     

1

57
5815

1

 

1

       

1

1

1

   

1

           

1

     

1

         

1

                 

1

   

1

2

 

1

 

1

                     58
593                                      

1

                                 

1

     

1

                                 59
6013  

1

     

1

     

1

   

1

                       

1

         

2

2

 

1

               

1

               

1

 

1

       60
6111            

1

   

1

                         

1

   

1

1

       

1

         

1

 

1

         

1

             

1

1

     61
6210  

1

         

1

1

 

1

1

   

1

 

1

                     

1

                     

1

                       

1

         62
6316                                  

1

1

   

3

 

1

           

2

     

1

     

1

1

1

   

1

   

1

       

1

   

1

       63
6412          

2

 

1

         

1

           

1

1

               

1

       

1

1

               

1

     

1

           

1

   64
657        

1

           

1

             

1

   

1

                                   

1

     

2

                         65
668        

2

1

1

1

                     

1

         

1

                                         

1

                     66
6715                      

1

 

1

   

1

1

1

     

1

 

1

                       

2

1

         

1

1

       

1

   

1

       

1

67
6810  

1

         

1

                           

2

           

1

       

1

   

1

1

   

1

                           

1

   68
6911  

1

 

1

     

1

                 

1

     

1

 

1

 

1

                     

1

 

2

                     

1

             69
7013        

2

1

               

1

1

         

1

             

1

1

   

1

     

1

       

2

             

1

               70
719    

1

   

1

               

1

       

1

           

1

                       

1

 

1

         

1

   

1

               71
729      

1

         

1

             

1

                     

1

               

1

     

1

 

1

         

1

           

1

 72
7312                  

1

1

   

1

           

1

       

1

1

   

1

               

1

               

1

 

1

           

2

   73
7416

1

             

1

 

1

           

1

       

1

               

1

       

1

1

1

   

1

 

1

   

1

1

     

1

     

1

1

   74
7512

2

   

1

                       

1

                       

1

         

1

 

1

 

1

           

1

       

2

     

1

     75
7613      

1

1

   

1

       

1

                                     

1

     

2

           

1

1

1

1

         

1

   

1

     76
7711          

1

 

1

                   

1

     

1

     

1

1

 

1

                   

1

1

                         

1

 

1

 77
7813                                  

1

   

1

1

   

2

     

1

 

1

     

2

         

1

                 

1

 

1

 

1

       78
799              

1

 

1

 

1

                 

1

1

     

1

                                     

1

 

1

             

1

   79
8011    

1

         

1

1

               

1

1

1

                                           

1

           

1

1

2

           80
8110

1

                 

1

                           

1

           

2

 

1

   

1

1

                   

2

                 81
8212      

1

     

1

 

1

               

1

 

1

         

2

         

1

     

1

                     

1

1

             

1

 82
837                                                        

1

               

1

     

1

1

           

1

   

1

 

1

       83
8410                

2

   

1

   

1

       

1

                                         

1

     

1

 

1

1

             

1

   84
8517      

1

 

1

                   

1

     

1

     

1

             

1

           

1

 

1

   

2

 

1

1

1

       

2

1

   

1

 85
868                    

2

   

1

                     

1

       

1

         

1

                                       

2

 86
878                

1

                 

1

         

1

 

2

                           

1

 

1

                 

1

         87
8815                                  

1

1

       

2

 

1

     

1

             

1

           

2

1

 

1

1

 

1

     

1

     

1

88
8914              

1

                   

1

   

1

1

           

1

   

1

2

2

         

1

         

3

                       89
9012      

1

   

3

           

1

     

1

   

1

   

1

       

1

                     

1

     

1

                         

1

90
9110  

1

 

1

           

1

                 

1

       

2

 

1

                                                       

1

2

 91
9211                  

1

   

1

                                   

1

               

1

 

1

1

   

1

1

           

3

       92
938                

1

   

1

     

1

1

                         

1

     

1

             

1

                           

1

 93
9412  

1

   

1

1

                                         

2

1

       

1

           

1

         

2

1

                   

1

94
9512                  

1

   

1

1

 

1

             

1

               

1

1

 

1

     

1

1

   

1

             

1

             95
969  

1

             

1

       

1

     

1

1

           

1

1

                                                           

2

96
9719

1

             

2

         

1

     

1

         

1

                 

1

 

2

1

1

1

   

1

 

1

     

1

 

2

1

     

1

     97
9814                  

1

1

   

1

           

1

             

2

           

2

       

1

 

1

1

2

               

1

         98
997        

1

   

1

1

         

1

                   

1

                 

1

                                   

1

       99

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button