Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thực hành thí nghiệm hóa học 8 – Tài liệu text

Thực hành thí nghiệm hóa học 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.13 KB, 14 trang )

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Trường THCS Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 8/. .. . Nhóm:. .. .
Bài thực hành 1
TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT
TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 ñ)
Kết
quả TN
( 2 ñ)
Nội dung
tường trình
( 3 ñ)
Chuẩn bị dụng
cụ, vệ sinh
( 2 ñ)
Tổng
số
( 10 ñ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh
* Cách làm
– Lấy một ít mỗi chất vào hai ống nghiệm. Đặt đứng hai ống nghiệm và nhiệt kế vào
một cóc nước. Đun nóng cóc nước bằng đèn cồn. Theo dõi nhiệt độ ghi trên nhiệt kế,
đồng thời quan sát chất nào nóng chảy. Khi nước sôi thì ngừng đun.

Câu hỏi 1: So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất?
Trả lời:

Câu hỏi 2: Chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao?
Trả lời:

Vì sao:

2.Thí nghiệm 2: Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát
* Cách làm
– Bỏ hỗn hợp muối ăn và cát vào cóc nước, khuấy đều. Đổ nước từ từ theo đũa thủy
tinh qua pheåu có giấy lọc, thu lấy phần nước lọc vào cóc. Đổ phần nước lọc vào ống
nghiệm. Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng cho đến khi nước bay hơi hết. Khi
đun nóng, để ống nghiệm hơi nghiêng, lúc đầu hô dọc ống nghiệm trên ngọn lửa đèn
cồn cho nóng đều, sau đó mới đun phần đáy ống. Hướng ống nghiệm về phía không có
người.
Câu hỏi 1: Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm.
Trả lời:
Câu hỏi 2: Giải thích quá trình tiến hành.
Trả lời:
Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org

*Tên các thành viên trong nhóm:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Trường THCS Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 8/. .. . Nhóm:. .. .
Bài thực hành 2
SỰ LAN TỎA CỦA CHẤT
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 ñ)
Kết
quả TN
( 2 ñ)
Nội dung
tường trình
( 3 ñ)
Chuẩn bị dụng
cụ, vệ sinh
( 2 ñ)
Tổng
số
( 10 ñ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Sự lan tỏa của amoniac

– Thử trước để thấy amoniac là giấy quỳ tạm nước đổi sang màu xanh.
– Bỏ một mẩu giấy quỳ tạm nước vào gần đáy ống nghiệm. Lấy nút có dính bòng tạm
dung dịch amoniac đậy ống nghiệm. Quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím.
*Mô tả những gì quan sát được:

*Giải thích:

2.Thí nghiệm 2: Sự lan tỏa của kali pemanganat ( thuốc tím) trong nước
– Bỏ một ít mảnh tinh thể thuốc tím vào cóc nước ( 1), khuấy đều cho tan hết.
– Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào cóc nước ( 2). Lần này cho từ từ, rơi từng mảnh. Để
cóc nước ( 2) lặng yên, không khuấy hay động vào. Quan sát sự đổi màu của nước ở
những chỗ có thuốc tím.
*So sánh màu của nước trong hai cóc:

Mô tả những gì quan sát được:

Giải thích:
Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org

*Tên các thành viên trong nhóm:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Trường THCS Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 8/. .. . Nhóm:. .. .
Bài thực hành 3
DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 ñ)
Kết
quả TN
( 2 ñ)
Nội dung
tường trình
( 3 ñ)
Chuẩn bị dụng
cụ, vệ sinh
( 2 ñ)
Tổng
số
( 10 ñ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Hòa tan và đun nóng kali pemanganat

* Cách làm
– Lấy một lượng ( khoảng 0,5 g) thuốc tím đem chia ba phần.
– Bỏ một phần vào nước đựng trong ống nghiệm (1), lắc cho tan.
– Bỏ hai phần vào ống nghiệm (2) rồi đun nóng. Đưa que đóm còn tàn đỏ vào để thử,
nếu thấy que đóm bùng cháy thì tiếp tục đun. Khi nào que đóm không bùng cháy thì
ngừng đun, để nguội ống nghiệm. Sau đó đổ nước vào, lắc cho tan.
Câu hỏi 1: Chất rắn trong ống nghiệm (2) có tan hết không?
Trả lời:

Câu hỏi 2: Quan sát màu của dung dịch trong hai ống nghiệm.
Trả lời:

Câu hỏi 3: Trong hai ống nghiệm, ống nào xảy ra hiện tượng vật lý, ống nào xảy ra hiện
tượng hóa học? Giải thích.

2.Thí nghiệm 2: Thực hiện phản ứng với canxi hidroxit
* Cách làm
– Dùng ống thủy tinh lần lượt thổi hơi vào ống nghiệm (1) đựng nước và ống nghiệm
(2) đựng nước vôi trong ( dung dịch canxi hidroxit).
– Đổ dung dịch natri cacbonat lần lượt thổi hơi vào ống nghiệm (1) đựng nước và ống
nghiệm (2) đựng nước vôi trong ( dung dịch canxi hidroxit).
Câu hỏi 1: Moâ tả những gì quan sát được.
Trả lời:
Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org

Câu hỏi 2: Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng xảy ra .
Trả lời:

Phương trình chữ:

*Tên các thành viên trong nhóm:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Trường THCS Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 8/. .. . Nhóm:. .. .
Bài thực hành 4
ĐIỀU CHẾ – THU KHÍ OXI VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ OXI
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 ñ)
Kết
quả TN

( 2 ñ)
Nội dung
tường trình
( 3 ñ)
Chuẩn bị dụng
cụ, vệ sinh
( 2 ñ)
Tổng
số
( 10 ñ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Điều chế và thu khí oxi
* Cách làm
– Cho một lượng nhỏ ( bằng hạt ngô) KMnO
4
vào đáy ống nghiệm. Đặt một ít bòng gần
miệng ống nghiệm. Dùng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua đậy kín ống nghiệm. Đặt
ống nghiệm vào giá đỡ hoặc kẹp gỗ sao cho đáy ống nghiệm cao hơn miệng ống
nghiệm chút ít. Nhánh dài của ống dẫn khí sâu tới gần đáy ống nghiệm ( hoặc lọ)
thu.dùng đèn cồn đun nóng cả ống nghiệm chứa KMnO
4
, sau đó tập trung đốt nóng
phần có hóa chất. Nhận ra khí oxi bằng que đóm có than hồng
Câu hỏi 1: Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế oxi, thu khí oxi
Trả lời:

Pthh:
2.Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi
* Cách làm
– Chuẩn bị lọ chứa khí oxi.
– Cho vào muôi sắt một lượng nhỏ lưu huỳnh bột. Đưa muôi sắt có chứa lưu huỳnh vào
ngọn lửa đèn cồn cho lưu huỳnh cháy trong không khí, sau đó đưa vào lọ khí oxi.
Câu hỏi 1:Mô tả hiện tượng?
Trả lời:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Câu hỏi 2: Giải thích và viết pthh.
Trả lời:

Pthh:
*Tên các thành viên trong nhóm:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Trường THCS Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 8/. .. . Nhóm:. .. .

Bài thực hành 5
ĐIỀU CHẾ – THU KHÍ OXI VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIDRO
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 ñ)
Kết
quả TN
( 2 ñ)
Nội dung
tường trình
( 3 ñ)
Chuẩn bị dụng
cụ, vệ sinh
( 2 ñ)
Tổng
số
( 10 ñ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Điều chế khí hidro, đốt cháy khí hidro
* Cách làm
– Cho vào ống nghiệm 3 ml dung dịch HCl và 3 – 4 hạt kẽm. Đậy ống nghiệm bằng nút
cao su có ống dẫn khí xuyên qua. Sau khi thử độ tinh khiết, đưa que đóm đang cháy vào
đầu ống dẫn khí.
Câu hỏi: Nhận xét các hiện tượng.
Trả lời:

Pthh:

2.Thí nghiệm 2: Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí
* Cách làm
– Lắp đặt như thí nghiệm 1.
– Úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí hidro sinh ra. Sau một phút, giữ cho ống
nghiệm đứng thẳng và miệng ống nghiệm úp xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm vào
gần ngọn lửa đèn cồn.
Câu hỏi 1: Ghi chép các hiện tượng xảy ra.
Trả lời:

Câu hỏi 2: Giải thích và viết pthh.Trả lời:
Pthh:
3. Thí nghiệm 3: Hidro khử đồng (II) oxit
* Cách làm
– Cho vào ống nghiệm khoảng 10 ml dung dịch HCl và 4 – 5 viên kẽm. Đậy ống
nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua, ở đầu ống thủy tinh này được uốn
gấp khúc chữ V có chứa một ớt bột CuO. Sau khi khẳng định dòng khí hidro không có
Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
lẫn khí oxi, dùng đèn cồn hô nóng đều ống thủy tinh, sau đó đun nóng mạnh ở chỗ có
CuO.
Câu hỏi : Nhận xét màu chất tạo thành. Giải thích và viết pthh.
Trả lời:

Giải thích:

Pthh:
*Tên các thành viên trong nhóm:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Trường THCS Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 8/. .. . Nhóm:. .. .
Bài thực hành 6
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 ñ)
Kết
quả TN
( 2 ñ)
Nội dung
tường trình
( 3 ñ)
Chuẩn bị dụng
cụ, vệ sinh
( 2 ñ)
Tổng
số
( 10 ñ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Nước tác dụng với natri
* Cách làm
-Lấy miếng kim loại natri ngàm trong dầu hỏa ra đặt trên tờ giấy lọc. Dùng dao cắt lấy

một mẩu nhỏ natri bằng đầu que diêm. Thám khô dầu và đặt mẩu natri lên tờ giấy lọc
được uốn cong ở mép ngoài. Nhỏ lên tờ giấy lọc vài giọt nước.
Câu hỏi: Giải thích những hiện tượng xảy ra.
Trả lời:

Pthh:
2.Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi sống CaO
* Cách làm
– Cho vào bát sứ nhỏ một mẩu nhỏ vôi sống. Rót một ít nước vào bát sứ có vôi sống.
Câu hỏi 1: Hiện tượng gì xảy ra?
Trả lời:

– Cho 1 – 2 giọt dung dịch phenol phtalein ( hoặc mẩu giấy quỳ tím) vào dung dịch mới
tạo thành.
Câu hỏi 2: Nhận xét. Giải thích và viết pthh.
Trả lời:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Pthh:
3.Thí nghiệm 3: Nước tác dụng với ñiphotpho pentaoxit
Chuẩn bị một lọ thủy tinh có nút đậy bằng cao su có muôi sắt. Cho vào muôi sắt một lượng

nhỏ P đỏ. Đốt cháy P trong không khí rồi đưa vào lọ có chứa một ít nước. Khi P ngừng
cháy, lắc mạnh lọ cho khói trắng hòa tan hết trong nước. Cho một mẩu giấy quỳ tím vào
dung dịch mới tạo thành.
Câu hỏi1: Nhận xét. Giải thích hiện tượng và viết pthh.
Trả lời:

Pthh:
*Tên các thành viên trong nhóm:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org
Trường THCS Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 8/. .. . Nhóm:. .. .
Bài thực hành 7
PHA CHẾ DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 ñ)
Kết
quả TN
( 2 ñ)
Nội dung

tường trình
( 3 ñ)
Chuẩn bị dụng
cụ, vệ sinh
( 2 ñ)
Tổng
số
( 10 ñ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Hãy tính toán và pha chế 50 g dd đường có nồng độ 15%
* Tính toán:

* Pha chế:

2.Thí nghiệm 2: Hãy tính toán và pha chế 100 ml dd NaCl có nồng độ 0,2 M
* Tính toán:

* Pha chế:

3.Thí nghiệm 3: Hãy tính toán và pha chế 50 g dd đường 5% từ dung dịch đường có

nồng độ 15%ở trên
* Tính toán:

Bài tường trình thực hành thí nghiệm
Thành Viên Tu i H c Tròổ ọ
123doc.org

* Pha chế:

4.Thí nghiệm 4: Hãy tính toán và pha chế 50 ml dd NaCl 0,1 M từ dung dịch NaCl có
nồng độ 0,2 M ở trên
* Tính toán:

* Pha chế:

*Tên các thành viên trong nhóm:

Câu hỏi 1 : So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất ? Trả lời : Câu hỏi 2 : Chất nào không nóng chảy khi nước sôi ? Vì sao ? Trả lời : Vì sao : 2. Thí nghiệm 2 : Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát * Cách làm – Bỏ hỗn hợp muối ăn và cát vào cóc nước, khuấy đều. Đổ nước từ từ theo đũa thủytinh qua pheåu có giấy lọc, thu lấy phần nước lọc vào cóc. Đổ phần nước lọc vào ốngnghiệm. Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng cho đến khi nước bay hơi hết. Khiđun nóng, để ống nghiệm hơi nghiêng, lúc đầu hô dọc ống nghiệm trên ngọn lửa đèncồn cho nóng đều, sau đó mới đun phần đáy ống. Hướng ống nghiệm về phía không cóngười. Câu hỏi 1 : Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Trả lời : Câu hỏi 2 : Giải thích quy trình thực thi. Trả lời : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. org * Tên những thành viên trong nhóm : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgTrường trung học cơ sở Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200. .. Lớp : 8 /. .. . Nhóm :. .. . Bài thực hành thực tế 2S Ự LAN TỎA CỦA CHẤTI. Phần đánh giáNhận xét ĐiểmThao tácTN ( 3 ñ ) Kếtquả TN ( 2 ñ ) Nội dungtường trình ( 3 ñ ) Chuẩn bị dụngcụ, vệ sinh ( 2 ñ ) Tổngsố ( 10 ñ ) II. Phần thực hành1. Thí nghiệm 1. Sự lan tỏa của amoniac – Thử trước để thấy amoniac là giấy quỳ tạm nước đổi sang màu xanh. – Bỏ một mẩu giấy quỳ tạm nước vào gần đáy ống nghiệm. Lấy nút có dính bòng tạmdung dịch amoniac đậy ống nghiệm. Quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím. * Mô tả những gì quan sát được : * Giải thích : 2. Thí nghiệm 2 : Sự lan tỏa của kali pemanganat ( thuốc tím ) trong nước – Bỏ một chút ít mảnh tinh thể thuốc tím vào cóc nước ( 1 ), khuấy đều cho tan hết. – Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào cóc nước ( 2 ). Lần này cho từ từ, rơi từng mảnh. Đểcóc nước ( 2 ) lặng yên, không khuấy hay động vào. Quan sát sự đổi màu của nước ởnhững chỗ có thuốc tím. * So sánh màu của nước trong hai cóc : Mô tả những gì quan sát được : Giải thích : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. org * Tên những thành viên trong nhóm : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgTrường trung học cơ sở Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200. .. Lớp : 8 /. .. . Nhóm :. .. . Bài thực hành thực tế 3D ẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌCI. Phần đánh giáNhận xét ĐiểmThao tácTN ( 3 ñ ) Kếtquả TN ( 2 ñ ) Nội dungtường trình ( 3 ñ ) Chuẩn bị dụngcụ, vệ sinh ( 2 ñ ) Tổngsố ( 10 ñ ) II. Phần thực hành1. Thí nghiệm 1. Hòa tan và đun nóng kali pemanganat * Cách làm – Lấy một lượng ( khoảng chừng 0,5 g ) thuốc tím đem chia ba phần. – Bỏ một phần vào nước đựng trong ống nghiệm ( 1 ), lắc cho tan. – Bỏ hai phần vào ống nghiệm ( 2 ) rồi đun nóng. Đưa que đóm còn tàn đỏ vào để thử, nếu thấy que đóm phát cháy thì liên tục đun. Khi nào que đóm không phát cháy thìngừng đun, để nguội ống nghiệm. Sau đó đổ nước vào, lắc cho tan. Câu hỏi 1 : Chất rắn trong ống nghiệm ( 2 ) có tan hết không ? Trả lời : Câu hỏi 2 : Quan sát màu của dung dịch trong hai ống nghiệm. Trả lời : Câu hỏi 3 : Trong hai ống nghiệm, ống nào xảy ra hiện tượng kỳ lạ vật lý, ống nào xảy ra hiệntượng hóa học ? Giải thích. 2. Thí nghiệm 2 : Thực hiện phản ứng với canxi hidroxit * Cách làm – Dùng ống thủy tinh lần lượt thổi hơi vào ống nghiệm ( 1 ) đựng nước và ống nghiệm ( 2 ) đựng nước vôi trong ( dung dịch canxi hidroxit ). – Đổ dung dịch natri cacbonat lần lượt thổi hơi vào ống nghiệm ( 1 ) đựng nước và ốngnghiệm ( 2 ) đựng nước vôi trong ( dung dịch canxi hidroxit ). Câu hỏi 1 : Moâ tả những gì quan sát được. Trả lời : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgCâu hỏi 2 : Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng xảy ra. Trả lời : Phương trình chữ : * Tên những thành viên trong nhóm : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgTrường trung học cơ sở Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200. .. Lớp : 8 /. .. . Nhóm :. .. . Bài thực hành thực tế 4 ĐIỀU CHẾ – THU KHÍ OXI VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ OXII. Phần đánh giáNhận xét ĐiểmThao tácTN ( 3 ñ ) Kếtquả TN ( 2 ñ ) Nội dungtường trình ( 3 ñ ) Chuẩn bị dụngcụ, vệ sinh ( 2 ñ ) Tổngsố ( 10 ñ ) II. Phần thực hành1. Thí nghiệm 1. Điều chế và thu khí oxi * Cách làm – Cho một lượng nhỏ ( bằng hạt ngô ) KMnOvào đáy ống nghiệm. Đặt một chút ít bòng gầnmiệng ống nghiệm. Dùng nút cao su đặc có ống dẫn khí xuyên qua đậy kín ống nghiệm. Đặtống nghiệm vào giá đỡ hoặc kẹp gỗ sao cho đáy ống nghiệm cao hơn miệng ốngnghiệm chút ít. Nhánh dài của ống dẫn khí sâu tới gần đáy ống nghiệm ( hoặc lọ ) thu. dùng đèn cồn đun nóng cả ống nghiệm chứa KMnO, sau đó tập trung chuyên sâu đốt nóngphần có hóa chất. Nhận ra khí oxi bằng que đóm có than hồngCâu hỏi 1 : Trình bày tác dụng của thí nghiệm điều chế oxi, thu khí oxiTrả lời : Pthh : 2. Thí nghiệm 2 : Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi * Cách làm – Chuẩn bị lọ chứa khí oxi. – Cho vào muôi sắt một lượng nhỏ lưu huỳnh bột. Đưa muôi sắt có chứa lưu huỳnh vàongọn lửa đèn cồn cho lưu huỳnh cháy trong không khí, sau đó đưa vào lọ khí oxi. Câu hỏi 1 : Mô tả hiện tượng kỳ lạ ? Trả lời : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgCâu hỏi 2 : Giải thích và viết pthh. Trả lời : Pthh : * Tên những thành viên trong nhóm : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgTrường trung học cơ sở Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200. .. Lớp : 8 /. .. . Nhóm :. .. . Bài thực hành thực tế 5 ĐIỀU CHẾ – THU KHÍ OXI VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIDROI. Phần đánh giáNhận xét ĐiểmThao tácTN ( 3 ñ ) Kếtquả TN ( 2 ñ ) Nội dungtường trình ( 3 ñ ) Chuẩn bị dụngcụ, vệ sinh ( 2 ñ ) Tổngsố ( 10 ñ ) II. Phần thực hành1. Thí nghiệm 1. Điều chế khí hidro, đốt cháy khí hidro * Cách làm – Cho vào ống nghiệm 3 ml dung dịch HCl và 3 – 4 hạt kẽm. Đậy ống nghiệm bằng nútcao su có ống dẫn khí xuyên qua. Sau khi thử độ tinh khiết, đưa que đóm đang cháy vàođầu ống dẫn khí. Câu hỏi : Nhận xét những hiện tượng kỳ lạ. Trả lời : Pthh : 2. Thí nghiệm 2 : Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí * Cách làm – Lắp đặt như thí nghiệm 1. – Úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí hidro sinh ra. Sau một phút, giữ cho ốngnghiệm đứng thẳng và miệng ống nghiệm úp xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm vàogần ngọn lửa đèn cồn. Câu hỏi 1 : Ghi chép những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Trả lời : Câu hỏi 2 : Giải thích và viết pthh. Trả lời : Pthh : 3. Thí nghiệm 3 : Hidro khử đồng ( II ) oxit * Cách làm – Cho vào ống nghiệm khoảng chừng 10 ml dung dịch HCl và 4 – 5 viên kẽm. Đậy ốngnghiệm bằng nút cao su đặc có ống dẫn khí xuyên qua, ở đầu ống thủy tinh này được uốngấp khúc chữ V có chứa một ớt bột CuO. Sau khi khẳng định chắc chắn dòng khí hidro không cóBài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orglẫn khí oxi, dùng đèn cồn hô nóng đều ống thủy tinh, sau đó đun nóng mạnh ở chỗ cóCuO. Câu hỏi : Nhận xét màu chất tạo thành. Giải thích và viết pthh. Trả lời : Giải thích : Pthh : * Tên những thành viên trong nhóm : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgTrường trung học cơ sở Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200. .. Lớp : 8 /. .. . Nhóm :. .. . Bài thực hành thực tế 6T ÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚCI. Phần đánh giáNhận xét ĐiểmThao tácTN ( 3 ñ ) Kếtquả TN ( 2 ñ ) Nội dungtường trình ( 3 ñ ) Chuẩn bị dụngcụ, vệ sinh ( 2 ñ ) Tổngsố ( 10 ñ ) II. Phần thực hành1. Thí nghiệm 1. Nước tính năng với natri * Cách làm-Lấy miếng sắt kẽm kim loại natri ngàm trong dầu hỏa ra đặt trên tờ giấy lọc. Dùng dao cắt lấymột mẩu nhỏ natri bằng đầu que diêm. Thám khô dầu và đặt mẩu natri lên tờ giấy lọcđược uốn cong ở mép ngoài. Nhỏ lên tờ giấy lọc vài giọt nước. Câu hỏi : Giải thích những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Trả lời : Pthh : 2. Thí nghiệm 2 : Nước công dụng với vôi sống CaO * Cách làm – Cho vào bát sứ nhỏ một mẩu nhỏ vôi sống. Rót một chút ít nước vào bát sứ có vôi sống. Câu hỏi 1 : Hiện tượng gì xảy ra ? Trả lời : – Cho 1 – 2 giọt dung dịch phenol phtalein ( hoặc mẩu giấy quỳ tím ) vào dung dịch mớitạo thành. Câu hỏi 2 : Nhận xét. Giải thích và viết pthh. Trả lời : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgPthh : 3. Thí nghiệm 3 : Nước tính năng với ñiphotpho pentaoxitChuẩn bị một lọ thủy tinh có nút đậy bằng cao su đặc có muôi sắt. Cho vào muôi sắt một lượngnhỏ P đỏ. Đốt cháy P. trong không khí rồi đưa vào lọ có chứa một chút ít nước. Khi P ngừngcháy, lắc mạnh lọ cho khói trắng hòa tan hết trong nước. Cho một mẩu giấy quỳ tím vàodung dịch mới tạo thành. Câu hỏi1 : Nhận xét. Giải thích hiện tượng kỳ lạ và viết pthh. Trả lời : Pthh : * Tên những thành viên trong nhóm : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. orgTrường trung học cơ sở Tân Hưng Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200. .. Lớp : 8 /. .. . Nhóm :. .. . Bài thực hành thực tế 7PHA CHẾ DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘI. Phần đánh giáNhận xét ĐiểmThao tácTN ( 3 ñ ) Kếtquả TN ( 2 ñ ) Nội dungtường trình ( 3 ñ ) Chuẩn bị dụngcụ, vệ sinh ( 2 ñ ) Tổngsố ( 10 ñ ) II. Phần thực hành1. Thí nghiệm 1. Hãy giám sát và pha chế 50 g dd đường có nồng độ 15 % * Tính toán : * Pha chế : 2. Thí nghiệm 2 : Hãy giám sát và pha chế 100 ml dd NaCl có nồng độ 0,2 M * Tính toán : * Pha chế : 3. Thí nghiệm 3 : Hãy thống kê giám sát và pha chế 50 g dd đường 5 % từ dung dịch đường cónồng độ 15 % ở trên * Tính toán : Bài tường trình thực hành thực tế thí nghiệmThành Viên Tu i H c Tròổ ọ123doc. org * Pha chế : 4. Thí nghiệm 4 : Hãy thống kê giám sát và pha chế 50 ml dd NaCl 0,1 M từ dung dịch NaCl cónồng độ 0,2 M ở trên * Tính toán : * Pha chế : * Tên những thành viên trong nhóm :

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button