Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

1. Thí nghiệm của Menđen

– Đem lai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản: hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn.

– Thí nghiệm: 

undefined

P: hạt vàng, trơn x hạt xanh, nhăn

                           \(\downarrow\)

F1:             100% vàng, trơn

                  15 cây F1 tự thụ

                           \(\downarrow\)

F2: 315 vàng trơn : 108 xanh, trơn : 101 vàng, nhăn : 32 xanh, trơn

Phân tích kết quả thí nghiệm của Menden

Kiểu hình F2

Số hạt

Tỉ lệ kiểu hình F2

Tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F2

Vàng, trơn

Vàng, nhăn

Xanh, trơn

Xanh, nhăn

315

101

108

32

\(\approx\) 9/16

\(\approx\)  3/16

\(\approx\)  3/16

\(\approx\)  1/16

\(\dfrac{Vàng}{Xanh}=\)\(\dfrac{315+101}{108+32}\)  \(\approx\dfrac{3}{1}\)  

 \(\dfrac{Xanh}{Nhăn}=\dfrac{315+108}{101+32}\approx\dfrac{3}{1}\) 

– Từ tỷ lệ của từng cặp tính trạng:

+ \(\dfrac{Vàng}{Xanh}\)\(\approx\dfrac{3}{1}\)   theo qui luật phân li của Menden thì tính trạng trội là vàng chiếm 3/4, tính trạng lặn là xanh chiếm 1/4.

 + \(\dfrac{Xanh}{Nhăn}\approx\dfrac{3}{1}\)  theo qui luật phân li của Menden thì tính trạng trội là trơn chiếm 3/4, tính trạng lặn là nhăn chiếm 1/4.

– Nhận xét: Tỉ lệ các kiểu hình ở F2 chính bằng tích tỉ lệ của từng tính trạng hợp thành nó.

+ Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng x 3/4 trơn = 9/16.

+ Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng x 1/4 nhăn = 3/16.

+ Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh x 3/4 trơn = 3/16.

+ Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh x 1/4 nhăn = 1/16.

– Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F2 = 9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1). (3 : 1) (tỷ lệ phân li của từng cặp tính trạng) nên ​các tính trạng màu sắc và hình dạng quả phân li độc lập với nhau.

– Kết luận: khi hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

@ 70418 @ @ 70420 @

2. Biến dị tổ hợp

– Quan sát thí nghiệm ta nhận thấy :

+ Ở F2, ngoài các các kiểu hình giống bố mẹ ở P là vàng, trơn và xanh nhăn.

+ Xuất hiện thêm các tính trạng khác là xanh, trơn và vàng, nhăn được gọi là biến dị tổ hợp.

– Khái niệm: biến dị tổ hợp chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng của P đã làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

– Ý nghĩa: làm phong phú ở những loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

@ 70419 @

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button