Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

BÀI 1 Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng phương pháp phễu rót cát – Thí nghiệm và kiểm tra chất

Ngày đăng: 26/04/2016, 09:36

BÀI 1, Xác định độ chặt nền, mặt đường ,bằng phương pháp phễu rót cát, Thí nghiệm kiểm tra chất lượng, xây dựng đường bộ BM TNCT dtvinhcd BI Xỏc nh cht nn, mt ng bng phng phỏp phu rút cỏt (22 TCN 346-2006) a Phm vi ỏp dng – p dng cho cỏc lp vt liu ri rc (t, t gia c, cp phi ỏ dm) – Ch ỏp dng phng phỏp ny vt liu cú khụng quỏ 50% lng ht nm trờn sng 19mm b Thit b, dng c thớ nghim – B phu rút cỏt: Bỡnh cha cỏt, phu, nh v – Cỏt chun: L loi cỏt sch, ht cng, khụ, ti; kớch c ht lt qua sng 2,36 mm v nm trờn sng 0,3 mm; h s ng nht nh hn 2,0 – Cõn: chic + chic cõn c n 15 kg vi chớnh xỏc 1,0 g + chic cõn c n 1500 g vi chớnh xỏc 0,01 g – T sy: Duy trỡ nhit 110o C 5- C – Sng: Loi sng mt vuụng, gm chic cú kớch c 2,36; 1,18; 0,6; 0,3mm – Cỏc loi dng c khỏc: Dao, cuc nh, c, hp ng mu m, thỡa, inh to, chi lụng Hình Bộ dụng cụ phễu rót cát Bình chứa cát, thể tích > lít Đệm cao su 136,5 28,6 Phễu nhỏ 12,9 Phễu lớn Các chốt chặn 19,1 Ren nối bình chứa cát Cấu tạo van 165,1 171,5 Đế định vị 304,8 Ghi chú: Kích th-ớc vẽ mm Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b BM TNCT dtvinhcd c Chun b thớ nghim – Chun b cỏt tiờu chun – Xỏc nh lng th tớch ca cỏt chun cỏt chun (g/cm3) – Hiu chun b phu rút cỏt (c tin hnh sau mi ln xỏc nh cỏt chun) Khi hiu chun ta s cú lng cỏt phu: mcatpheu (g) d Trỡnh t thớ nghim Bc 1: – cỏt chun vo bỡnh cha cỏt, lp phu v khúa van – Cõn xỏc nh lng tng cng: m1 (g) Bc 2: o h thớ nghim – Lm phng mt bng ni thớ nghim cho tm nh v tip xỳc hon ton vi b mt – Ly inh ghim cht lp vt liu c nh – Dựng c v bỳa o h l thng ca Chiu sõu h o bng chiu sõu lp vt liu – Cho ton b lp vt liu o c vo khay v y kớn – Cõn xỏc nh lng vt liu h o v khay ng mu: mw (g) Bc 3: Rút cỏt v xỏc nh th tớch h o – Lau sch ming l thng nh v – p ming phu vo l thng ca nh v v m van cho cỏt chy vo h o – Khi cỏt dng chy, khúa van li v ly phu rút c – Cõn xỏc nh lng ca bỡnh cha, phu v cỏt cũn li: m2 (g) Bc 4: Xỏc nh m W ca mu vt liu thớ nghim (Dựng t sy hoc t cn) e X lớ kt qu thớ nghim – Xỏc nh th tớch h o: Vho = m1 -m2 mcatpheu m1 -m2 = -Vpheu cat cat cat – Xỏc nh lng th tớch t nhiờn ca lp vt liu: m w = w (g/cm3 ) Vho – Xỏc nh lng th tớch khụ ca lp vt liu: w k = (g/cm3 ) 1+0,01.W – Xỏc nh h s m cht ca lp vt liu thớ nghim: K= k 100(%) max Trong ú: Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b BM TNCT dtvinhcd mcpheu – Khi lng cỏt phu (g); m1 m2 – Khi lng bỡnh, phu v cỏt chun (g); Khi lng bỡnh, phu v cỏt chun cũn li (g); mw max – Khi lng mu t (g); Khi lng th tớch khụ ln nht ca vt liu theo kt qu m nộn phũng (g/cm3) f Cỏc lu ý thớ nghim Khụng tin hnh thớ nghim: + Khi thnh h o b sp, hoc b bin dng quỏ trỡnh o + Khi phỏt hin cú nc chy vo h o BI Xỏc nh cht nn, mt ng bng phng phỏp dao (22 TCN 02-1971) a Phm vi ỏp dng – p dng cho t m khụng ln si sn (t sột, t cỏt pha) b Thit b, dng c thớ nghim – Dao trũn bng ng hay thộp dung tớch 100cm3 hoc 200cm3 – Cõn k thut: chic + chic cõn c n kg vi chớnh xỏc 1,0 g + chic cõn c n 500 g vi chớnh xỏc 0,1 g – Dao gt t li tht phng – Hp nhụm ng mu t – T sy: Duy trỡ nhit 110o C 5o C Hoc cn t t 90o tr lờn – Vaselin hoc m bụi trn – Cỏc dng c khỏc: Bỳa úng, tm g m, xng con, bay, gi lau c Trỡnh t thớ nghim Bc 1: – Lau sch dao v cõn xỏc nh lng dao: mo (g) – Xỏc nh th tớch dao ai: V (cm3) Bc 2: – Bụi m hoc vaselin bờn dao – Lp dao vo vi np – Dựng tay n hoc bỳa úng nh lờn tm g m t trờn np dao dao ngp hon ton vo t – o ht t xung quanh dao, ly nguyờn c dao v t lờn Dựng dao gt phng hai u dao v lau sch t xung quanh dao Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b BM TNCT dtvinhcd – Cõn xỏc nh lng dao v mu t: mw Bc 3: Xỏc nh m W ca mu t (Dựng t sy hoc t cn) d X lớ kt qu thớ nghim – Xỏc nh lng th tớch t nhiờn ca t thớ nghim: m mo w = w (g/cm3 ) V – Xỏc nh lng th tớch khụ ca t thớ nghim: w k = (g/cm3 ) 1+0,01.W – Xỏc nh h s m cht ca lp t: K= k 100(%) max Trong ú: V Th tớch dao (cm3); mo Khi lng dao (g); mw Khi lng dao v mu t (g); maxKhi lng th tớch khụ ln nht ca vt liu theo kt qu m nộn phũng (g/cm3) e Cỏc lu ý thớ nghim – Khi úng dao vo t khụng c dao nghiờng lch – Khi mu t dao b v phi tin hnh thớ nghim khỏc BI Xỏc nh ch s sc chu ti CBR hin trng (TCVN 8821-2011) a Phm vi ỏp dng -Phng phỏp ny dựng xỏc nh ch s CBR ca t nn, cỏc lp múng bng vt liu ri ti hin trng V giỏ tr ny l c s ỏnh giỏ cht lng lp nn v lp múng bng vt liu ri b Thit b, dng c thớ nghim – Kớch gia ti: To lc nộn cho u xuyờn, cú kh nng to lc nộn phự hp, khụng nh hn 45kN Hnh trỡnh ca kớch khụng nh hn 50mm Kớch phi cú khp ni chuyờn dng ni vi giỏ kớch u xuyờn d dng di chuyn theo chiu thng ng thớ nghim – Dng c o lc: o lc nộn ca u xuyờn Thng s dng loi vũng o lc Cú mt s loi vũng o lc thớch hp vi cỏc thụng s k thut sau: Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b BM TNCT dtvinhcd + Vũng o lc cú khong o t – 10 kN, s c chớnh xỏc n 10N: phự hp xỏc nh CBR < 20% + Vũng o lc cú khong o t 0- 20kN, s c chớnh xỏc n 20N: phự hp xỏc nh CBR t 20%- 40%; + Vũng o lc cú khong o t 50kN, s c chớnh xỏc n 50N: phự hp xỏc nh CBR > 40% – u xuyờn: u xuyờn bng thộp hỡnh tr trũn cú ng kớnh 50,8mm 0,1mm, mt ỏy phng (din tớch mt ct ngang danh nh l 2000mm2) Chiu di u xuyờn khụng nh hn 102mm – u ni: u ni thộp cú cht ren liờn kt cn ni vi vũng o lc u ni cú th iu chnh c khong cỏch – Cn ni: Gm cỏc ng kim loi cú ren lp ni vi v lp ni vi u xuyờn S lng v quy cỏc cỏc cn ni c quy nh ti bng Tựy thuc vo chiu cao gia h thng cht ti v mt phng th nghim la chn cỏc cn ni cú chiu di phự hp lp vi nhau, nhng khụng ln hn 2.4m S lng Chiu di 38 mm (hoc 1.5 in) 102 mm (hoc in) 305 mm ( hoc 12in) Bng 1- S lng v quy cỏch ca cn ni – ng h o xuyờn ca u xuyờn, giỏ tr mt vch o l 0,025mm, hnh trỡnh o n 25mm – Giỏ ng h o xuyờn: Gm mt kim loi (gi tt l ngang) cú cng thớch hp khụng b bin dng o, cú chiu di khụng nh hn 1.5m gn ng h o xuyờn; tr bng thộp kim loi Khi o, kim loi c t nm ngang v c c nh bng vớt trờn tr cú ghim cht xung lp vt liu; – Tm gia ti: + Tm gia ti hỡnh vnh khn: Tm trũn kim loi, lng 4.54kg0.01kg, ng kớnh ngoi 254mm 0.5mm, ng kớnh l t 52mm54mm + Tm gia ti hỡnh vnh khuyờn: tm trũn kim loi cú x rónh: tm cú lng 4,54 kg0,01kg, ng kớnh 216 mm1 mm tm cú lng 9,08 kg0,01kg, ng kớnh 216 mm1 mm – H thng cht ti: Gm cht ti v giỏ kớch gia ti Sau lp rỏp, ton b h thng cht ti v thit b thớ nghim phi n nh sut quỏ trỡnh th nghim Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b BM TNCT dtvinhcd Giỏ kớch gia ti m bo liờn kt chc chn gia cht ti v kớch gia ti Tấm gia tải hình vành khăn Tấm gia tải hình vành khuyên 2540,5mm 2161mm 52mm-54mm 52mm-54mm Hỡnh Tm gia ti Khối chất tải Giá đỡ Khớp quay kích gia tải Kích gia tải Vòng đo lực Đồng hồ đo lực Đồng hồ đo độ xuyên Đầu nối Thanh ngang Cần nối Trụ đỡ Đầu xuyên Cát tạo phẳng Tấm gia tải Đất Hỡnh H thng thit b CBR sau lp t – Cỏc dng c khỏc: thc ni vụ, cỏt khụ sch, ng h o thi gian, b dng c xỏc nh m c Chun b thớ nghim – Lm phng b mt ti v trớ thớ nghim, trỏnh lm xỏo trn vt liu bờn di ỏnh du v trớ ni u xuyờn s xuyờn – Lp t h thng cht ti v thit b CBR d Trỡnh t thớ nghim – Dựng tay quay quay kớch gia ti vi tc hp lý u xuyờn xuyờn vo lp vt liu vi tc n nh l 1,27mm/phỳt (Khong vũng/phỳt) Trong quỏ trỡnh th nghim, ngi hnh kớch gia ti phi kim soỏt c tc gia ti bng cỏch theo Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b BM TNCT dtvinhcd dừi tc quay ca ng h o xuyờn sõu vi ng h o thi gian iu chnh tc quay ca kớch gia ti Ghi li s c trờn ng h ca vũng o lc ti nhng thi im m chiu sõu xuyờn ln lt bng 0,64mm; 1,27mm; 1,91mm; 2,54mm; 3,75mm; 5,08mm; 7,62mm; 9,02mm v 12,70mm (hoc 0,025in; 0,05in; 0,075in; 0,10in; 0,15in; 0,20in; 0,30in; 0,40in v 0,50in) Khi th nghim vi t ng nht, cú th ch cn th nghim n chiu sõu xuyờn 7,62mm (hoc 0,3in) – Ngay sau kt thỳc th nghim, thớ nghim xỏc nh lng th tớch khụ ca lp vt liu ti v trớ cỏch im th nghim khong 10cm – Trng hp cn thớ nghim thờm cỏc v trớ khỏc lõn cn v trớ va th nghim thỡ khong cỏch gia cỏc im th nghim phi ln khụng nh hng n Khong cỏch ti thiu gia hai im th nghim lõn cn l 175 mm vi t dớnh, 380 mm vi t ri v lp múng – Trng hp cn xỏc nh CBR ti cỏc lp di sõu (lp múng di, lp nn phớa di ), o b lp phớa trờn cho n mt lp cn th nghim vi din tớch ln thao tỏc Trỏnh lm xỏo ng lp cn th nghim e X lớ kt qu thớ nghim – V biu quan h ỏp lc nộn – chiu sõu xuyờn: T cỏc giỏ tr ỏp lc nộn v chiu sõu xuyờn tng ng v biu ỏp lc nộn – chiu sõu xuyờn p lc nộn c tớnh bng t s gia lc nộn (N) trờn din tớch u xuyờn (mm2) – Hiu chnh biu : Trong mt s trng hp, on biu quan h ỏp lc nộn chiu sõu xuyờn gn vi gc to khụng thng m b vừng xung Trong trng hp ny, cú c quan h ỳng gia ỏp lc nộn vi chiu sõu xuyờn cn phi tin hnh hiu chnh Vic hiu chnh c thc hin bng cỏch di gc ta, c th nh sau: kộo di phn ng thng ca biu xung phớa di ct trc honh ti im im ny chớnh l gc to mi 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 P2 áp lực nén (MPa) áp lực nén (MPa) 5,0 4,0 P1 3,0 2,0 1,0 4,0 3,0 P2 Chiều sâu xuyên sau hiệu chỉnh 5,08mm (0,2in.) P1 Chiều sâu xuyên sau hiệu chỉnh 2,54mm (0,1in.) 2,0 1,0 0 0 2,54 0,1 5,08 0,2 7,62 0,3 10,16 0,4 12,70 (mm) 0,5 (in) a 0 a a 2,54 0,1 5,08 0,2 Chiều sâu xuyên Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 7,62 0,3 10,16 0,4 12,70 (mm) 0,5 (in) Chiều sâu xuyên BM TNCT dtvinhcd Hỡnh 4a – Khụng cn hiu chnh Hỡnh 4b- Hiu chnh bng cỏch ri gc ta Hỡnh 4- Biu quan h ỏp lc nộn-chiu sõu xuyờn – Xỏc nh CBR ti v trớ th nghim: + Da trờn th quan h gia ỏp lc nộn – chiu sõu xuyờn, xỏc nh giỏ tr ỏp lc nộn ng vi chiu sõu xuyờn 2,54 mm, ký hiu l P1 v ỏp lc nộn ng vi chiu sõu xuyờn 5,08 mm, ký hiu l P2 + Tớnh giỏ tr CBR ng vi chiu sõu xuyờn 2,54mm, ký hiu l CBR1 v giỏ tr CBR ng vi chiu sõu xuyờn 5,08 mm, ký hiu l CBR2 theo cụng thc sau Kt qu tớnh toỏn c lm trũn n mt ch s sau du phy P CBR1 = 100(%) 6,9 P CBR = 100(%) 10,3 CBR1 CBR2 P1 Trong ú: l giỏ tr CBR tớnh vi chiu sõu xuyờn 2,54 mm (0,1 in), %; l giỏ tr CBR tớnh vi chiu sõu xuyờn 5,08 mm (0,2 in), %; l ỏp lc nộn ng vi chiu sõu xuyờn 2,54 mm (0,1 in), MPa (sau hiu chnh); P2 l ỏp lc nộn ng vi chiu sõu xuyờn 5,08 mm (0,2 in), MPa (sau 6,9 10,3 hiu chnh); l ỏp lc nộn tiờu chun ng vi chiu sõu xuyờn 2,54 mm (0,1 in), MPa; l ỏp lc nộn tiờu chun ng vi chiu sõu xuyờn 5,08 mm (0,2 in), MPa – Thụng thng, giỏ tr CBR1 s c chn l giỏ tr CBR hin trng ti v trớ th nghim Nu CBR2 ln hn CBR1 thỡ phi lm li th nghim ln na, nu kt qu th nghim tng t thỡ chn CBR2 BI Xỏc nh mụ un n hi nn, mt ng bng tm ộp cng (TCVN 8861-2011) a Phm vi ỏp dng – Phc v cho cụng tỏc thit k ỏo ng, kim tra ỏnh giỏ mụ un n hi ca nn t v cỏc lp kt cu ỏo ng mm b Thit b, dng c thớ nghim – H thng cht ti: xe ti, khung cht ti hoc khung neo cho phộp to phn lc yờu cu trờn b mt thớ nghim Khong cỏch t gi ta ca h thng cht ti (l bỏnh xe trng hp s dng xe ti) ti mộp ngoi ca tm ộp ti thiu l 2,4m – Kớch thu lc: Kớch thy lc c hiu chun v cho phộp to ỏp lc trờn tm ộp vi chớnh xỏc ti 0,01 Mpa Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b BM TNCT dtvinhcd – Tm ộp cng: Bng thộp hỡnh trũn, cng vi chiu dy khụng nh hn 25mm; cú cỏc ng kớnh 76cm, 46cm, 33cm – ng h o bin dng: cỏi ng h o cú chớnh xỏc ti 0,01 mm, hnh trỡnh o ti 25mm – Giỏ ng h o bin dng – Cỏt khụ, sch (lt qua sng mt vuụng 0,6 mm v nm trờn sng 0,3 mm) to phng b mt thớ nghim – Thc thy ni vụ: kim tra bng phng b mt trc o c Chun b thớ nghim – Lm phng b mt ti v trớ thớ nghim – S dng cỏt mn vi lng ớt nht to mt phng nm ngang di tm ộp cng, chiu dy lp cỏt khụng quỏ 2mm – Nu thớ nghim vi cỏc lp di mt ng, tin hnh o búc b lp vt liu phớa trờn H o phi cú kớch thc ti thiu bng hai ln ng kớnh tm ộp d Trỡnh t thớ nghim Bc 1: Lp t thit b – t tm ộp cng trờn b mt ó to phng, a xe ti vo v trớ o, – Lp t kớch gia ti lờn trờn tm ộp cho tõm kớch gia ti trựng vi tõm ca tm ộp – Lp t giỏ ng h o bin dng m bo giỏ nm ngang, khong cỏch ti thiu t hai gi ta ca giỏ n mộp tm ộp v bỏnh xe cht ti l 1,2m Lp t hai ng h o bin dng trờn giỏ i xng qua tõm tm ộp, cỏch mộp tm ộp khong t 10mm n 25mm theo s Hỡnh Hỡnh S lp t thit b o Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b BM TNCT dtvinhcd Bc 2: Tin hnh gia ti Cỏc cp gia ti: Ti thiu l cp gia ti – Cp gia ti ln nht pmax ph thuc vo b mt lp thớ nghim: + Vi mt ng: pmax = 0,60 Mpa + Vi múng ng: pmax = 0,45 Mpa + Vi nn ng: pmax = 0,25 Mpa – Cỏc cp ỏp lc trung gian ly da theo pmax, chn cỏc cp ỏp lc gn u v d xỏc nh trờn ng h ca kớch thy lc Bc 2.1: Gia ti trc n nh h thng o Tin hnh gia ti n ỏp lc ln nht pmax v gi ti thi gian phỳt, sau ú d ti v ch n bin dng n nh Bc 2.2: Tin hnh gia ti v d ti theo tng cp ỏp lc ng vi mi cp lc, gia ti n giỏ tr ó chn, theo dừi ng h bin dng ch n vừng n nh (tc bin dng khụng vt quỏ 0,02 mm/min), ghi li giỏ tr o vừng gia ti (gi l s c u) Sau ú d ti hon ton (v giỏ tr lc bng 0) thụng qua vic x du ca kớch thu lc Khụng d ti t ngt nhm trỏnh gõy mt n nh h o Ghi li giỏ tr vừng sau d ti (gi l s c cui) e X lớ kt qu thớ nghim – Bin dng n hi cp ỏp lc ó cho: Lidh =D1i -Di2 – V ng quan h L-p – Mụ un n hi ca nn ng: E=1000 Trong ú: Lidh – p.D(1- ) L Bin dng n hi ng vi cp ti trng th i; D1 S c ng h cú ti ; D2 S c ng h d ti; D ng kớnh tm ộp (m); L Giỏ tr vừng n hi c xỏc nh trờn ng quan h vừng n hi – ỏp lc ó hiu chnh (mm); p p lc gia ti lờn tm ộp (Mpa); – H s Poỏt xụng i vi kt cu ỏo ng = 0,30 i vi lp múng = 0,25 i vi t nn ng = 0,35 f Cỏc lu ý thớ nghim Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 10 BM TNCT dtvinhcd – S dng tm ộp ng kớnh 76 cm thớ nghim cho nn t, tm ộp ng kớnh 33cm thớ nghim trờn b mt cỏc lp kt cu ỏo ng – Khi s dng tm ộp cú ng kớnh 76 cm, m bo cng ca tm ộp, cn s dng thờm tm ộp trung gian cú ng kớnh ln lt l 61 cm, 46 cm v 33 cm xp chng ng tõm lờn tm ộp 76 cm to thnh hỡnh thỏp trờn b mt thớ nghim BI Xỏc nh mụ un n hi nn, mt ng bng cn o vừng Benkenman (TCVN 8867 – 2011) a Phm vi ỏp dng Cỏc kt cu mt ng cú tớnh ton (BTN, CPD gia c xi mng, t gia c vụi) b Thit b, dng c thớ nghim – Xe tiờu chun – Cn Benkenman: cú t l cỏnh tay ũn cn o khụng nh hn 2:1 – Nhit k – ng h bm giõy – Cỏc dng c khỏc: c nhn, bỳa, nc hoc glyxern, m bũ, giy k ly c Chun b thớ nghim – Phõn chia tuyn thnh cỏc on ng nht (chiu di t 500ữ1000m), on ng nht 20 im o on ng c coi l ng nht nn ging nhau, lp mt ging nhau, ch thy nhit v loi xe chy ging – ỏnh du v trớ cỏc im o (cỏch mộp ng 0,6 ữ 1,2m) – Chun b xe o: Xe cú trc n, bỏnh kộp, khe h gia bỏnh l 5cm;ti cht i xng khụng thay i Ch tiờu Tiờu chun quy nh Trng lng trc Q =100kN=100000daN p lc bỏnh xe xung mt ng p = 0,6Mpa=6daN/cm2 K tng ng ca vt bỏnh ụi D = 33 cm Trc mi t o phi kim tra li din tớch vt bỏnh ụi Sb bng cỏch kớch trc sau xe lờn, lau sch v bụi m vo lp, quay phn lp xe cú m xung phớa di sau ú h kớch cho in vt lp lờn giy k ly Din tớch vt bỏnh ụi Sb c xỏc nh bng din tớch phn vt lp cú m in trờn giy k ly + ng kớnh tng ng ca vt bỏnh ụi ca xe o vừng Db: Db =1,13 Sb ;(cm) Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 11 BM TNCT dtvinhcd + Ap lc bỏnh xe xung mt ng pb: Pb = Trong ú: Db Qb ;(Mpa) 2.Sb – ng kớnh tng ng ca vt bỏnh ụi ca xe o vừng, Sb pb – (cm); Din tớch vt bỏnh ụi ca xe o vừng (cm2); p lc bỏnh xe xung mt ng ca xe o vừng (Mpa); Qb – Ti trng trc sau ca xe o vừng, (kN) – Kim tra cn o vừng, o ti trng xe, din tớch vt bỏnh, tớnh toỏn ng kớnh vt bỏnh tng ng v ỏp lc bỏnh xe xung mt ng – Kim tra nhit mt ng: i vi mt ng cú lp ph nha dy ln hn 5cm + Dựng bỳa v c nhn to thnh h sõu khong 45mm ti mt ng gn v trớ o; + nc hoc glyxerin vo khong na h v i vi phỳt; + Dựng nhit k o nhit cht lng h n nhit khụng i thỡ ghi li giỏ tr nhit o (ToC) d Trỡnh t thớ nghim Bc 1: – Cho xe tin vo v trớ o – t u o ca cn t lờn mt ng gia khe h ca bỏnh ụi trc sau – Gừ cho cn rung nh, theo dừi kim chuyn v k cho n n nh (trong 10s khụng dch chuyn quỏ 0,01mm) – c ch s ban u trờn chuyn v k: lo Bc 2: – Cho xe t t tin v phớa trc cỏch im o ti thiu 5m – Gừ cho cn rung nh, theo dừi kim chuyn v k cho n n nh – c ch cui trờn chuyn v k: l1 e X lớ kt qu thớ nghim – Tớnh vừng n hi ti im o: Hiu s ca hai s c chuyn v k nhõn vi t l cỏnh tay ũn cn o l tr s vừng n hi ca mt ng ti im o T l cỏnh tay ũn thng bng vừng n hi ti im o: Li =(L0 -L1 ).2 – Tớnh vừng tớnh toỏn ti im o: Ltti =Kq K m K t Li Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 12 BM TNCT dtvinhcd – Tớnh vừng tớnh n hi trung bỡnh ca on ng kim tra: Ltt i = n Ltb n – Tớnh vừng n hi c trng ca tng on ng kim tra: Ldt =Ltb +K. – Tớnh ch s mụ un n hi c trng ca on ng th nghim: p.D E=0,71 .(1- );(Mpa) Ldt Trong ú: Kq – H s iu chnh t trng; Kb = Km Kt – H s iu chnh v bt li nm; H s iu chnh nhit ; Kt = A – pb D1,5 b p.D1,5 T A( -1)+1 30 H s tựy thuc vo tớnh n nh nhit ca b mt; Bờ tụng nha cht cú bt ỏ A = 0,35 Bờ tụng nha cht khụng bt ỏ hoc thm nhp nha A = 0,30 – lch bỡnh quõn trung bỡnh ca on th nghim; = p D K – n tt (Li -Ltb )2 (mm) n-1 i=1 p lc bỏnh xe tiờu chun, p = 0,6 Mpa; ng kớnh vt bỏnh xe tiờu chun, D = 33cm; H s sut m bo ly theo cp ng: ng cao tc, ng cp I K = 2,0 ng cp II K = 1,64 ng cp III K = 1,3 ng cp IV n cp V K = 1,04 – H s Poỏt xụng f Cỏc lu ý thớ nghim – Phng phỏp thớ nghim ch ỏp dng kt cu ỏo ng ton – Nhit mt ng khụng ln hn 40o – Thng xuyờn kim tra nhit mt ng – Khụng nờn chn v trớ quỏ xu tin hnh thớ nghim Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 13 BM TNCT dtvinhcd BI Xỏc nh bng phng mt ng bng thc 3m (TCVN 8864-2011) a Phm vi ỏp dng – Dựng ỏnh giỏ bng phng ca mt ng v b mt mi lp kt cu mt ng v nn ng quỏ trỡnh thi cụng – Cú th dựng phng phỏp ny o bng phng mt ng ụ tụ ang khai thỏc khụng cú cỏc thit b o bng phng t hnh khỏc b Thit b, dng c thớ nghim – Thc thng: Lm bng thộp khụng r, di 3m, c ỏnh du ti cỏc im o cỏch 50cm tớnh t u thc Hỡnh Thc di 3m – Con nờm: Lm bng thộp khụng r, ớt b mi mũn cú ỏnh du giỏ tr chiu cao 3mm, 5mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm Hỡnh Con nờm – Chi lm sch mt ng c Chun b thớ nghim – Kim tra thng ca thc trc s dng – Dựng chi lm sch mt ng ti v trớ thớ nghim – Cỏc v trớ o cỏc theo hng song song vi tim ng v o s o theo tng ln Mt cỏc im o v v trớ o nh sau: + Vi ng quỏ trỡnh thi cụng v nghim thu: v trớ o cỏch mộp ng hoc bú va ti thiu 0,6m; mt o 25m di/1 v trớ; + Vi ng quỏ trỡnh khai thỏc: o phm vi hn vt bỏnh xe vi mt o 50m di/1 v trớ; Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 14 BM TNCT dtvinhcd d Trỡnh t thớ nghim – t thc di 3m song song vi tim ng – Ti cỏc im o cỏch 50cm ó xỏc nh trờn thc, y nh nờm vo khe h gia cnh thc vi mt ng – c v ghi li cỏc tr s khe h tng ng e ỏnh giỏ kt qu thớ nghim – Tiờu ỏnh giỏ bng phng ca mt ng c phõn thnh ba mc: Rt tt; tt v trung bỡnh tựy thuc vo v trớ lp kt cu v vt liu lm lp kt cu Mc ỏnh giỏ c quy nh bng sau: V trớ lp Vt liu lp kt kt cu cu Mc bng phng at c Rt tt Tt Trung bỡnh Lp mt trờn Bờ tụng nha, 70% s khe h o 50% s khe h o 100% s khe h o cựng v lp bờ tụng xi mng c khụng quỏ c khụng quỏ c khụng quỏ hao mũn to v hn hp nha 3mm; cũn li khụng 3mm; cũn li khụng 5mm phng ht nh quỏ 5mm quỏ 5mm Lp di cựng ca tng mt Múng trờn v l cú gia c (l cng) Bờ tụng nha, ỏ dm en Thm nhp nha v lỏng nha 100% s khe h o c khụng quỏ 5mm 50% s khe h o 100% s khe h o c khụng quỏ c khụng quỏ 5mm; cũn li khụng 5mm quỏ 7mm 70% s khe h o 50% s khe h o 100% s khe h o c khụng quỏ c khụng quỏ c khụng quỏ 5mm; cũn li khụng 7mm; cũn li khụng 5mm quỏ 10mm quỏ 10mm Lp mt trờn 100% s khe h o cựng hoc lp t, ỏ gia c; c khụng quỏ Cp phi ỏ hao mũn to 10mm dm; cp phi phng thiờn nhiờn; ỏ Múng di, dm nc; t 100% s khe h o lp ỏy ỏo ci thin, t c khụng quỏ ng, nn p 15mm t, l t 70% s khe h o 100% s khe h o c khụng quỏ c khụng quỏ 10mm; cũn li 15mm khụng quỏ 15mm 70% s khe h o 100% s khe h o c khụng quỏ c khụng quỏ 15mm; cũn li 20mm khụng quỏ 20mm – Khi kim tra v nghim thu bng phng ca mt ng ang lm v va lm xong thỡ ỏp dng tiờu chun ỏnh giỏ sau: + ng cao tc, cp I, cp II phi t bng phng rt tt; + i vi cỏc ng ụ tụ cỏc cp khỏc phi t bng phng tt Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 15 BM TNCT dtvinhcd – i vi ng c ang khai thỏc, ch cn t n bng phng trung bỡnh thỡ cú th xem nh ng cũn t yờu cu khai thỏc BI Xỏc nh nhỏm mt ng bng phng phỏp rc cỏt (TCN 8866 – 2011) a Phm vi ỏp dng Dựng ỏnh giỏ cht lng mt ng cú lp ph l bờ tụng nha hoc bờ tụng xi mng b Thit b, dng c thớ nghim – Cỏt chun: L loi cỏt sch, khụ, trũn cnh; kớch c ht lt qua sng tiờu chun ASTM mt vuụng c No50 (0,15mm) v nm trờn sng c No100 (0,3mm), c ng hp kớn – ng ong cỏt (bng kim loi hoc nha PVC) cú dung tớch 25cm3 – Bn xoa cỏt hỡnh trũn, bng g, ng kớnh 6-7cm, dy 6-10mm Mt di c ph lp cao su mng – Bn chi st, bn chi lụng lm sch mt ng – Thc khc vch ti 500mm, chớnh xỏc 1mm – Cỏc dng c khỏc: Cỏc tm chn giú, cõn chớnh xỏc n 0,1g c Chun b thớ nghim – Phõn chia tuyn thnh cỏc on c xem l ng nht v nhỏm v thi gian khai thỏc Chn on cú chiu di ti thiu 1000m o v thc hin o 10 im o/1 ln xe/1 km Nu on ng o cú chiu di nh hn 1km phi thc hin o ti thiu 10 im o/1 ln – V trớ o cn cỏch ti thiu mộp ng 50cm Khong cỏch ti thiu gia im o trờn cựng mt trc ngang l 100cm – Dựng bn chi lm sch mt ng ni thớ nghim – Nu tri cú giú thỡ t cỏc tm chn giú quanh v trớ thớ nghim trỏnh cho cỏt b bay – ong cỏt: cỏt tiờu chun vo ng ong, gừ nh ỏy ng ong nhiu ln Cho thờm cỏt vo ng ong cho y ti ming ri dựng thc gt phng Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 16 BM TNCT dtvinhcd d Trỡnh t thớ nghim – cỏt ng ong lờn mt ng ó lm sch phm vi cỏt c tm chn giú che – Dựng bn xoa san cỏt theo hỡnh xon c t ngoi to thnh mng cỏt trũn liờn tc lp y cỏc l hng trờn mt ng cho ngang bng vi nh ca cỏc ht ct liu – o v ghi ng kớnh ca mng cỏt ti ớt nht v trớ cỏch u trờn ng bao chu vi ca mng cỏt tớnh ng kớnh trung bỡnh D e X lớ kt qu thớ nghim – nhỏm ca mt ng ti v trớ thớ nghim: 4.V hi = ;(mm) .D2 – nhỏm ca on ng thớ nghim: h = i ;(mm) n H tb n Trong ú: V Th tớch cỏt ng ong V = 25000mm3; n S im thớ nghim trờn mt ct – lch bỡnh phng trung bỡnh: = n (h i -H tb )2 (mm) n-1 i=1 – H s bin sai: k= 100(%) H tb H s bin sai khụng c vt quỏ 27% – Bng ch tiờu ỏnh giỏ mt ng lm mi: Loi mt ng Khi kim tra Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b Khi nghim thu 17 BM TNCT dtvinhcd Mt ng bờ tụng xi mng Htb 0,50 95% s im o cú Htb 0,50 Mt ng bờ tụng nha Htb 0,45 95% s im o cú Htb 0,45 – Bng ch tiờu ỏnh giỏ mt ng ang khai thỏc nhỏm (Chiu sõu cu c trng nhỏm ca trỳc v mụ trung bỡnh) Htb b mt (mm) Phm vi ỏp dng Htb < 0,20 Rt nhn Khụng nờn dựng 0,20 < Htb < 0,45 Nhn V < 80km/h 0,45 < Htb < 0,80 Trung bỡnh 80 < V < 120km/h 0,80 < Htb < 1,20 Nhỏm V > 120km/h Htb > 1,20 Rt nhỏm Dnh cho khu vc nguy him f Cỏc lu ý thớ nghim – Khụng thớ nghim trờn ng m t – Khụng thớ nghim cỏc v trớ cú c im cỏ bit nh cú vt nt, mi ni – Nu mng cỏt cú hỡnh elip quỏ dt (t s gia trc ln hn 1,2 ln) thỡ loi b kt qu thớ nghim ny * Xỏc nh m ca vt liu (Dựng t sy hoc t cn) Bc 1: – Lau sch hp nhụm v cõn xỏc nh lng hp nhụm: mhop Bc 2: – Ly khong 20g mu t i din cho mu t thớ nghim, cho vo hp nhụm mi hp khong 10g y np li – Cõn xỏc nh lng hp v mu t: m1 Bc 3: – Nu dựng t sy: + Sy mu t n khi lng khụng i + Cõn xỏc nh lng hp v mu t khụ: m2 – Nu dựng cn: – M np hp, rút cn xõm xp mt t hp ri chõm la t – Cn chỏy ht, li cn vo t ln th hai v cõn – Tip tc cn, t ln th v cõn li ln na – Nu lng cũn gim 1% so vi ln trc thỡ phi tip tc t tip – Sau quỏ trỡnh ny ta xỏc nh lng hp v mu t khụ: m2 – Xỏc nh m ca t thớ nghim: Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 18 BM TNCT dtvinhcd W= mhop m1 m2 – (m1 mhop ) (m2 mhop ) m m2 100(%)= 100(%) m2 mhop m2 mhop Khi lng hp nhụm (g); Khi lng hp nhụm v mu t (g); Khi lng hp nhụm v mu t khụ (g) Thớ nghim v kim tra hin trng xõy dng ng b 19 […]… đường: Đường cao tốc, đường cấp I  K = 2,0 Đường cấp II  K = 1, 64 Đường cấp III  K = 1, 3 Đường cấp IV đến cấp V  K = 1, 04 – Hệ số Poát xông  f Các lưu ý khi thí nghiệm – Phương pháp thí nghiệm chỉ áp dụng kết cấu áo đường toàn khối – Nhiệt độ mặt đường không lớn hơn 40o – Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ mặt đường – Không nên chọn vị trí quá xấu để tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm và kiểm tra. .. kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ 13 BM TNCT dtvinhcd BÀI 6 Xác định độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m (TCVN 886 4-2 011 ) a Phạm vi áp dụng – Dùng để đánh giá độ bằng phẳng của mặt đường và bề mặt mỗi lớp kết cấu mặt đường và nền đường trong quá trình thi công – Có thể dùng phương pháp này để đo độ bằng phẳng mặt đường ô tô đang khai thác khi không có các thiết bị đo độ bằng phẳng tự hành khác… đó: V Thể tích cát trong ống đong V = 25000mm3; n Số điểm thí nghiệm trên mặt cắt – Độ lệch bình phương trung bình: δ= 1 n (h i -H tb )2 (mm) n -1  i =1 – Hệ số biến sai: k= δ 10 0(%) H tb Hệ số biến sai không được vượt quá 27% – Bảng chỉ tiêu đánh giá mặt đường làm mới: Loại mặt đường Khi kiểm tra Thí nghiệm và kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ Khi nghiệm thu 17 BM TNCT dtvinhcd Mặt đường bê tông… lần nũa – Nếu khối lượng vẫn còn giảm 1% so với lần trước thì phải tiếp tục đốt tiếp – Sau quá trình này ta xác định khối lượng hộp và mẫu đất khô: m2 – Xác định độ ẩm của đất thí nghiệm: Thí nghiệm và kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ 18 BM TNCT dtvinhcd W= mhop m1 m2 – (m1  mhop )  (m2  mhop ) m  m2 10 0(%)= 1 100(%) m2  mhop m2  mhop Khối lượng hộp nhôm (g); Khối lượng hộp nhôm và mẫu đất… thác BÀI 7 Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát (TCN 8866 – 2 011 ) a Phạm vi áp dụng Dùng để đánh giá chất lượng mặt đường có lớp phủ là bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng b Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm – Cát chuẩn: Là loại cát sạch, khô, tròn cạnh; kích cỡ hạt lọt qua sàng tiêu chuẩn ASTM mắt vuông cỡ No50 (0 ,15 mm) và nằm trên sàng cỡ No100 (0,3mm), được đựng trong hộp kín – Ống đong cát. .. vị trí thí nghiệm để tránh cho cát bị bay – Đong cát: Đổ cát tiêu chuẩn vào ống đong, gõ nhẹ đáy ống đong nhiều lần Cho thêm cát vào ống đong cho đầy tới miệng rồi dùng thước gạt phằng Thí nghiệm và kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ 16 BM TNCT dtvinhcd d Trình tự thí nghiệm – Đổ cát trong ống đong lên mặt đường đã làm sạch trong phạm vi cát được tấm chắn gió che – Dùng bàn xoa san cát theo hình… tạo thành mảng cát tròn liên tục lấp đầy các lỗ hổng trên mặt đường cho ngang bằng với đỉnh của các hạt cốt liệu – Đo và ghi đường kính của mảng cát tại ít nhất 4 vị trí cách đều nhau trên đường bao chu vi của mảng cát để tính ra đường kính trung bình D e Xử lí kết quả thí nghiệm – Độ nhám của mặt đường tại vị trí thí nghiệm: 4.V hi = ;(mm) π.D2 – Độ nhám của đoạn đường thí nghiệm: h = 1 i ;(mm) n H… trong năm; Hệ số điều chỉnh nhiệt độ; Kt = A – pb D1,5 b p.D1,5 1 T A( -1 ) +1 30 Hệ số tùy thuộc vào tính ổn định nhiệt của bề mặt; Bê tông nhựa chặt có bột đá  A = 0,35 Bê tông nhựa chặt không bột đá hoặc thấm nhập nhựa  A = 0,30  – Độ lệch bình quân trung bình của đoạn thử nghiệm; δ= p D K  – 1 n tt (Li -Ltb )2 (mm)  n -1 i =1 Áp lực bánh xe tiêu chuẩn, p = 0,6 Mpa; Đường kính vệt bánh xe tiêu chuẩn,… đất thí nghiệm, cho vào 2 hộp nhôm mỗi hộp khoảng 10 g Đậy nắp lại – Cân xác định khối lượng hộp và mẫu đất: m1 Bước 3: – Nếu dùng tủ sấy: + Sấy mẫu đất đến khi khối lượng không đổi + Cân xác định khối lượng hộp và mẫu đất khô: m2 – Nếu dùng cồn: – Mở nắp hộp, rót cồn xâm xấp mặt đất trong hộp rồi châm lửa đốt – Cồn cháy hết, lại đổ cồn vào đốt lần thứ hai và cân – Tiếp tục đổ cồn, đốt lần thứ 3 và cân… hiện trường xây dựng đường bộ 14 BM TNCT dtvinhcd d Trình tự thí nghiệm – Đặt thước dài 3m song song với tim đường – Tại các điểm đo cách nhau 50cm đã xác định trên thước, đẩy nhẹ con nêm vào khe hở giữa cạnh thước với mặt đường – Đọc và ghi lại các trị số khe hở tương ứng e Đánh giá kết quả thí nghiệm – Tiêu chí đánh giá độ bằng phẳng của mặt đường được phân thành ba mức: Rất tốt; tốt và trung bình … nghim (Dựng t sy hoc t cn) e X lớ kt qu thớ nghim – Xỏc nh th tớch h o: Vho = m1 -m2 mcatpheu m1 -m2 = -Vpheu cat cat cat – Xỏc nh lng th tớch t nhiờn ca lp vt liu: m w = w (g/cm3 ) Vho – Xỏc… (gi l s c cui) e X lớ kt qu thớ nghim – Bin dng n hi cp ỏp lc ó cho: Lidh =D1i -Di2 – V ng quan h L-p – Mụ un n hi ca nn ng: E=1000 Trong ú: Lidh – p.D( 1- ) L Bin dng n hi ng vi cp ti trng th… lau c Trỡnh t thớ nghim Bc 1: – Lau sch dao v cõn xỏc nh lng dao: mo (g) – Xỏc nh th tớch dao ai: V (cm3) Bc 2: – Bụi m hoc vaselin bờn dao – Lp dao vo vi np – Dựng tay n hoc bỳa úng nh lờn tm

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button