Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 7 mới tập 2

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1a

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and read. 

( Nghe và đọc. )

What film shall we see?

Duong: I’m bored. Do you have any plans this evening?

Mai: No… What shall we do?

Duong: How about seeing a film?

Mal: Good idea! What shall we see?

Duong: Let’s take a look at the film section of the paper. It says that White Sands is showing at Kim Dong Cinema at 8:00 o’clock tonight.

Mai: It’s a horror film. That’s too frightening for me.

Duong: OK, they are also showing Crazy Coconut at Ngoc Khanh Cinema.

Mai: What kind of film is it?

Duong: It’s a romantic comedy.

Mai: What is it about?

Duong: It’s about a female professor and a male film star. They get shipwrecked on a deserted island and have to live together. Although the professor hates the film star at first, she falls in love with him in the end.

Mai: Who does it star?

Duong: It stars Julia Roberts and Brad Pitt.

Mai: What have critics said about it?

Duong: Most of them say it’s very funny and entertaining.

Mai: Hmm. I know. Why don’t we decide when we get there?

Duong: OK, good idea!

1 8

a. Read the conversation again and answer the questions

( Đọc bài đàm thoại lần nữa và vấn đáp những câu hỏi. )

1. What does Duong suggest doing tonight? 

( Dương đề xuất làm gì tối nay ? )
A. Watching a TV show. ( Xem một chương trình truyền hình. )
B. Watching a film. ( Xem một bộ phim. )
C. Staying at home. ( Ở nhà. )

2. Where does Duong find cinema information?

( Dương tìm thông tin về rạp chiếu phim ở đâu ? )
A. In a newspaper. ( Trong một tờ báo. )
B. By asking Mai. ( Bằng cách hỏi Mai. )
C. On the Internet. ( Trên Internet. )

3. Why doesn’t Mai want to see White Sands?

( Tại sao Mai lại không muốn xem White Sands ? )
A. She doesn’t like that type of film. ( Cô ấy không thích loại phim đó. )
B. It’s not on at the right time. ( Đó là buổi trưa vào đúng thời gian. )
C. She has seen the film before. ( Cô đã từng xem bộ phim trước đó. )

4. How do critics feel about Crazy Coconut?

( Các nhà phê bình cảm thấy thế nào về Crazy Coconut ? )
A. They all like it. ( Họ đều thích nó. )
B. They don’t like it. ( Họ không thích nó. )
C. Many of them like it. ( Nhiều người trong số họ thích nó. )

5. Which film do Mai and Duong decide to watch?

( Bộ phim nào mà Mai và Dương quyết định hành động xem ? )
A. White Sands. ( Cát Trắng. )
B. Crazy Coconut. ( Crazy Coconut. )
C. They haven’t decided yet. ( Họ vẫn chưa quyết định hành động. )

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình chán quá. Cậu có kế hoạch gì tối nay không?

Mai: Không… Chúng ta sẽ làm gì?

Dương: Chúng ta đi xem phim nhé?

Mai: Ý kiến hay đấy! Chúng ta sẽ xem gì?

Dương: Chúng ta hãy xem phần phim ảnh của tờ báo kìa. Nó đề là phim Cát trắng đang chiếu ở rạp Kim Đồng lúc 8 giờ tối nay.

Mai: Nó là phim kinh dị. Phim đó làm mình sợ lắm.

Dương: Được thôi, cũng có phim Cây dừa điên đang chiếu ở rạp Ngọc Khánh.

Mai: Đó là phim gì?

Dương: Phim hài lãng mạn.

Mai: Nó nói về gì?

Dương: Nó nói về nữ giáo sư nổi tiếng và một nam ngôi sao phim ảnh. Họ bị đắm tàu trên đảo sa mạc và phải sống cùng nhau. Mặc dù vị giáo sư lúc đầu rất ghét nam ngôi sao điện ảnh, nhưng sau đó cô ấy đã đem lòng yêu anh ta vào cuối phim. 

Mai: Ai đóng vậy?

Dương: Ngôi sao Julia Roberts và Brad Pitt.

Mai: Những nhà phê bình nói gì về nó?

Dương: Hầu hết họ nói rằng nó rất hài hước và mang tính giải trí.

Mai: Ừ, mình biết rồi. Tại sao chúng ta không quyết định khi chúng ta đến đó?

Dương: Được, ý kiến hay đấy! 

Lời giải chi tiết:

1. B2. A3. A4. C5. C

Bài 1b

1b. Find the questions in the conversation that ask about Crazy Coconut. Then listen, check and repeat the questions.

( Tìm những câu hỏi trong bài đàm thoại mà hỏi về phim Crazy Coconut ( Cây dừa điên ). Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại những câu hỏi. )

a. Type of film ( Thể loại phim )
_____________________
b. Actors / Stars ( Diễn viên / Ngôi sao )
_____________________
c. The plot ( the story ) ( Cốt truyện )
_____________________
d. Review ( critics’opinion about the film ) ( Đánh giá – quan điểm của những nhà phê bình về phim )
_____________________

1 7

Lời giải chi tiết:

1. What kind of film is it?

( Thể loại phim là gì ? )

2. Who does it star?

( Ai là ngôi sao 5 cánh ? )

3. What is it about?

( Cốt truyện ( câu truyện ) – Nó nói về cái gì ? )

4. What have critics said about it?

( Những quan điểm nhìn nhận về nó là gì ? )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Match the types of films with their definitions. Then listen, check and repeat.

( Nối những loại phim với định nghĩa của chúng. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại. )

1. A film that tries to make audiences laugh . a. science fiction ( sci-fi )
2. A film that features cartoon characters . b. romantic comedy
3. A film that is set in the future, often featuring science . c. thriller
4. A film that tells an exciting story about murder or crime . d. comedy
5. A film which combines comedy with a love story . e. documentary
6. A film that shows real life events or stories . f. animation
7. A film in which strange and frightening things happen . g. action
8. A film that usually features lots of stunts and fighting . h. horror

Are there any other types of films you can add to the list?

( Có loại phim nào khác mà em hoàn toàn có thể thêm vào list trên không ? )

Lời giải chi tiết:

1 – d2 – f3 – a4 – c 
5 – b 6 – e7 – h 8 – g

1 – d: A film that tries to make audiences laugh = comedy

( Một bộ phim cố gắng nỗ lực làm cho người theo dõi cười. = phim hài )

2 – f: A film that features cartoon characters = animation

( Một bộ phim có những nhân vật hoạt hình = phim hoạt hình )

3 – a: A film that is set in the future, often featuring science = science fiction (sci-fi)

( Một phim diễn ra ở tương lai, thường nói về khoa học = khoa học viễn tưởng )

4 – c: A film that tells an exciting story about murder or crime = thriller    

( Một phim nói về một câu truyện mê hoặc về kẻ sát nhân hoặc tội phạm = phim ly kỳ, kỳ dị )

5 – b: A film which combines comedy with a love story = romantic comedy

( Một phim tích hợp vui nhộn với một câu truyện tình yêu = phim hài lãng mạn )

6 – e: A film that shows real life events or stories = documentary   

( Một phim bộc lộ những sự kiện hoặc câu truyện đời sống thực sự = phim tài liệu )

7 – h: A film in which strange and frightening things happen = horror

( Một phim trong đó những, điều đáng sợ và kỳ lạ xảy ra = phim kinh dị )

8 – g: A film that usually features lots of stunts and fighting = action

( Một phim thường có nhiều trò nguy hại và đánh nhau = phim hành vi )

Are there any other types of films you can add to the list?

( Có loại phim nào khác mà em hoàn toàn có thể thêm vào list trên không ? )
– Historic film : about events and story is the past .
( Phim lịch sử dân tộc : nói về những vấn đề và câu truyện trong quá khứ. )
– Sport film : story about sport .
( Phim thể thao : nói về những sự kiện thể thao. )

Bài 3a

Video hướng dẫn giải

Task 3a. Think of a film. Fill in the blanks below. 

( Nghĩ về một phim. Điền vào chỗ trống bên dưới. )

Type of film:__________

– Actors/ Stars:________

– The plot:____________

– Review : _______________

Lời giải chi tiết:

– Type of film : Romantic comedy
( Loại phim : hài lãng mạn )
– Actors / stars : Thai Hoa, Kathy Nguyen, Dustin Nguyen .
( Diễn viên / ngôi sao 5 cánh : Thái Hòa, Kathy Nguyễn, Dustin Nguyễn )
– The plot : About the love between and doorman in a luxury khách sạn and a rich female guest .
( Cốt truyện : Nói về chuyện tình yêu giữa một chàng trai nhân viên cấp dưới trực cửa trong một khách sạn sang trọng và quý phái và một nữ khách phong phú. )
– Reviews : Many critics like it .
( Đánh giá : Nhiều nhà phê bình thích nó. )

Bài 3b

3b. In pairs, interview each other and try to guess the film.

( Làm theo cặp, phỏng vấn nhau và nỗ lực đoán phim. )

Example: (Ví dụ)

A: What kind of film is it?

( Nó thuộc thể loại phim gì ? )

B: It’s an action film.

( Nó là phim hành vi. )

A: Who does it star?

( Ai đóng vai ? )

B: It stars Daniel Craig.

( Nó có ngôi sao 5 cánh Daniel Craig đóng. )

A: What is it about?

( Nó nói về cái gì ? )

B: It’s about a spy called 007.

( Nó nói về một điệp viên được gọi là 007. )

A: Is it Skyfall?

( Nó là Skyfall phải không ? )

B: Yes! (Đúng!)

Từ vựng

1. audio icon

2. audio icon

3. audio icon

4. audio icon

5. audio icon

6. audio icon

7. audio icon

8. audio icon

9. audio icon

10. audio icon

11. audio icon

12. audio icon

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button