Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Hướng dẫn giải Review 4 (Units 10 – 11 – 12) trang 82 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

Hướng dẫn giải Review 4 ( Units 10 – 11 – 12 ) trang 82 sgk Tiếng Anh 9 tập 2 gồm có rất đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp ( gợi ý vấn đáp ), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 9 tập 2 ( sách học viên ) với 4 kĩ năng đọc ( reading ), viết ( writting ), nghe ( listening ), nói ( speaking ) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, closer look, communication, looking back, project, … để giúp những em học tốt môn tiếng Anh, luyện thi vào lớp 10 .

Review 4 (Units 10 – 11 – 12) – Ôn tập (bài 10 – 11 – 12)

LANGUAGE trang 82 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

Pronunciation trang 82 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

1. Draw rising or falling arrows to illustrate the correct tones, then listen and practise saying the sentences.

( Vẽ những mũi tên lên hoặc xuống để minh họa tông giọng đúng, sau đó nghe và thực hành thực tế nói những câu này )
A : What do the astronauts do while they are aboard the ISS ?
B They keep the station in good condition, and do science experiments .
A : Sounds hard !
B : Not at all !
A : They don’t have ‘ weekends ’ ?
B : They do .
A : What do they do during their ‘ weekends ’ ?
B : They do various things like watching movies, playing music, reading books, and talking to their families .

Answer: (Trả lời)

unit 12 hinh 38 ta 9 m

Tạm dịch:

A : Những phi hành gia làm gì khi đang ở trên ISS ?
B : Họ giữ cho vị trí trong điều kiện kèm theo tốt, và làm thí nghiệm khoa học .
A : Nghe có vẻ như khó !
B : Không hề !
A : Họ không có ‘ ngày cuối tuần ’ ?B : Đúng vậy .
A : Họ làm gì trong ‘ những ngày cuối tuần ’ ?
B : Họ làm những việc khác nhau như xem phim, nghe nhạc, đọc sách, và trò chuyện với mái ấm gia đình .

2. Draw arrows to illustrate the feelings and opinions of A and B. Then listen and repeat the conversation, paying attention to the tones.

( Vẽ những mũi tên để biểu lộ xúc cảm và quan điểm của A và B. Sau đó nghe và lặp lại đoạn đối thoại, quan tâm đến tông giọng )
A : In the near future, we will mostly learn trực tuyến .
B : Incredible ! But we will still have actual classrooms, won’t we ?
A : Sure. But teachers will no longer be knowledge providers .
B : Really ?
A : They will be guides, or facilitators .
B : Superb ! What about the students ’ roles ?
A : They’ll be more responsible for their own learning, I think .
B : Amazing ! And they will make their own decisions ?
A : Absolutely right !

Answer: (Trả lời)

unit 12 hinh 39 ta 9 m

Tạm dịch:

A : Trong tương lai gần, tất cả chúng ta sẽ học trực tuyến .
B : Thật đáng kinh ngạc ! Nhưng tất cả chúng ta vẫn sẽ có lớp học thực sự, phải không ?
A : Chắc chắn. Nhưng giáo viên sẽ không còn là nhà phân phối kiến thức và kỹ năng nữa .
B : Thật sao ?
A : Họ sẽ là những người hướng dẫn, hoặc những người tương hỗ .
B : Tuyệt vời ! Còn vai trò của học viên thì sao ?
A : Họ sẽ có nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm hơn cho việc học của họ, tôi nghĩ vậy .
B : Tuyệt vời ! Và họ sẽ tự quyết định hành động ?
A : Hoàn toàn đúng !

Vocabulary trang 82 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

3. Change the form of the verbs provided to complete the sentences.

( Thay đổi dạng của những động từ đã cho để triển khai xong câu )

unit 12 hinh 40 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. facilitators2. development(s)
3. training4. launch
5. experienced6. attendance
7. evaluators8. participants

Tạm dịch:

1. Trong tương lai giáo viên sẽ là người tương hỗ thay vì là người phân phối kỹ năng và kiến thức .
2. Với sự tăng trưởng nhanh gọn của khoa học con người sẽ sớm hoàn toàn có thể sinh sống ở hành tinh khác .
3. Để trở thành một thợ sữa máy khéo tay bạn cần huấn luyện và đào tạo nghề nghiệp đặc biệt quan trọng .
4. Việc phóng tàu khoảng trống sáng nay đã được hoãn lại .
5. Ông ấy đã từng là một nhân viên cấp dưới bán hàng dày dặn kinh nghiệm tay nghề trước khi tự xây dựng công ty riêng .
6. Chúng ta sẽ tự có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc học tập của mình, giáo viên sẽ không phải điểm danh .
7. Trong khóa huấn luyện và đào tạo nghề mỗi học viên sẽ là người tự nhìn nhận việc làm của mình .
8. Có hơn một trăm người tham gia forum .

4. Complete each sentence with a phrase in the box.

( Hoàn thành mỗi câu với một cụm từ trong khung )

unit 12 hinh 41 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. work flexitime
2. sense of direction
3. make a bundle
4. burn the midnight oil
5. once in a blue moon
6. The sky’s the limit
7. sense of responsibility
8. mountains of work

Tạm dịch:

1. Mẹ tôi chọn thao tác ca linh động thay vì làm giờ hành chính để có nhiều thời hạn hơn cho chúng tôi hơn vào buổi sáng .
2. Không có năng lực xu thế tốt, bạn hoàn toàn có thể vô dụng khi trọn vẹn thất lạc ở hành tinh mới .
3. Đàn ông đã từng là trụ cột kinh tế tài chính ở quốc gia tất cả chúng ta, nhưng ngày này phụ nữ cũng đi làm và nhiều người còn kiếm được rất nhiều tiền .
4. Những sinh viên này phải thao tác cật lực trước khi trở thành những nhà vật lý thành công xuất sắc .
5. Mọi thứ đã đổi khác ! Giáo viên không liên tục điểm danh nữa .
6. Có nhiều việc làm trong ngành du lịch và ngoại giao cho ban lựa cho. Bạn hoàn toàn có thể đạt được vô hạn .
7. Học sinh được kỳ vọng thành công xuất sắc hơn nếu chúng có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc học tập của mình hơn .
8. Trong quốc tế văn minh, phụ nữ có cả núi việc cả ở nhà và đi làm .

Grammar trang 83 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

5. Put the verbs in brackets into the infinitive or -ing form.

( Đặt động từ không ngoặc ở dạng Ving hoặc to Vo )

unit 12 hinh 45 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. eating2. to play
3. to work/working4. to be
5. doing6. to share
7. floating8. checking

Tạm dịch:

1. Các phi hành gia tránh loại thức ăn nào ?
2. Phụ nữ sẽ đóng vai trò nào trong tương lai ?
3. Cô ấy khởi đầu thao tác như thể một nhà sinh học cách đây 3 năm .
4. Học sinh có khuynh hướng có nghĩa vụ và trách nhiệm hơn với việc học của chúng .
5. Đàn ông không còn ngại thao tác nhà nữa .
6. Phụ nữ nỗ lực san sẻ gánh nặng kinh tế tài chính với chồng của họ .
7. Các nhà phi hành gia chưa khi nào quên việc bay lơ lửng trong môi trường tự nhiên không trọng tải .
8. Anh ấy ngừng điểm danh vì học viên của anh ấy đang rất siêng năng .

6. Rewrite the pairs of sentences as one sentence using a defining or non-defining relative clause.

( Viết lại những cặp câu và một câu sử dụng mệnh đề quan hệ xác lập hoặc không xác lập )

unit 12 hinh 46 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. → My grandfather, who has been retired for ten years now, used to be an astronaut .
2. → The spacecraft which / that took Yuri Gagarin into space is called Vostok 3KA .
3. → She likes the career which / that her father pursued all his life .
4. → He admires the teacher who initiated building the school library .
5. → I work for a man whose farm covers thousands of acres .
6. → Students will have to make their own learning decisions, which will be hard for many of them .

Tạm dịch:

1. Ông của tôi từng là phi hành gia. Ông đã nghỉ hưu mười năm nay. → Ông tôi, người đã nghỉ hưu mười năm nay, từng là phi hành gia .
2. Tàu vũ trụ được gọi là Vostok 3KA. Nó đã đưa Yuri Gagarin vào khoảng trống. → Tàu vũ trụ cái mà đã đưa Yuri Gagarin vào khoảng trống được gọi là Vostok 3KA .
3. Cô thích sự nghiệp của cha mình. Cha cô theo đuổi nghề này suốt cuộc sống. → Cô thích sự nghiệp cái mà cha cô theo đuổi suốt cuộc sống của ông .
4. Anh ta ngưỡng mộ giáo viên. Giáo viên đó đã mở màn thiết kế xây dựng thư viện trường. → Anh ngưỡng mộ giáo viên người đã mở màn thiết kế xây dựng thư viện trường .
5. Tôi thao tác cho một người đàn ông. Trang trại của người đàn ông có hàng ngàn mẫu. → Tôi thao tác cho một người đàn ông người mà có trang trại hàng ngàn mẫu .
6. Học sinh sẽ phải đưa ra quyết định hành động học tập riêng của mình. Điều này sẽ rất khó khăn vất vả so với nhiều người trong số họ. → Học sinh sẽ phải đưa ra quyết định hành động học tập của mình, điều mà sẽ rất khó khăn vất vả so với nhiều người trong số họ .

Everyday English trang 83 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

7. Choose the most suitable expression to complete each of the short dialogues.

( Chọn cách bộc lộ tương thích nhất để hoàn thành xong mỗi đoạn đối thoại ngắn )

unit 12 hinh 47 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. No worries .
2. I am not so sure about that .
3. That’s not entirely true .
4. Cool .
5. Sounds interesting .

Tạm dịch:

1. A : Tôi e rằng tôi sẽ không chọn được nghề tương thích .
B : Đừng lo ngại ! Tại sao bạn không xin lời khuyên của cha mẹ bạn ?
2. A : Bạn coa thể tin rằng tất cả chúng ta sẽ sống trên sao hỏa trong 20 năm nữa không ?
B : Tôi không chắc về điều đó. Nhưng điều đó hoàn toàn có thể .
3. A : Sẽ chỉ còn những lớp học trực tuyến .
B : Điều đó không trọn vẹn đúng. Chúng ta sẽ có những lớp học thật .
4. A : Tôi đã được gọi phỏng vấn .
B : Thật tuyệt ! Bạn sẽ làm tốt .
5. A : Space Adventures, một công ty Mỹ, đã chở những cá thể đến trạm khoảng trống quốc tế .
B : Nghe mê hoặc quá ! Tôi hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí tiền cho nó .

SKILLS trang 84 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

Reading trang 84 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

1.a) Read the text and match the headings with the correct paragraphs.

( Đọc bài đọc và nối với những tiêu đề với đoạn văn tương thích )

unit 12 hinh 48 ta 9 m

unit 12 hinh 49 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. C2. A3. D4. B

Tạm dịch:

A. Chứng chỉ bắt đầu
B. Nhiệm vụ trong việc làm
C. Giới thiệu
D. Đào tạo thêm
1. Tôi chưa khi nào có sáng tạo độc đáo về việc tập huấn cho những phi hành gia NASA bao nhiêu tiền cho đến khi tôi đọc một tạp chí diễn đạt những nhu yếu việc làm của họ và trách nhiệm của họ .
2. Các phi hành gia cần có bằng cấp cao từ những học việc khét tiếng ngành kỹ sư, khoa học sinh học, vật lý học hoặc toán. Họ cũng phải vượt qua bài kiểm tra thể lực cũng khắt khe như trong quân đội .
3. Các phi hành gia được nhu yếu hoàn thành xong chương trình tập huấn đặc biệt quan trọng, thường lê dài khoảng chừng hai năm, trước khi họ được phép bay trong khoảng trống. Trong chuyến bay tiên phong, họ phải bay với những phi hành gia cực kỳ có kinh nghiệm tay nghề trong những chuyến bay .
4. Trong lúc đang ở trong khoảng trống, họ phải được sẵn sàng chuẩn bị để sữa chữa tàu khoảng trống hoặc trạm khoảng trống, không phải là một việc làm thuận tiện. Những thay thế sửa chữa bên ngoài, gồm có rời khỏi tàu trong bộ phục trang bay và đi bộ đến khu vực có yếu tố, hoàn toàn có thể rất khó khăn vất vả. Các phi hành gia cũng phải điều tra và nghiên cứu trong khoảng trống. Họ làm thí nghiệm cùng với những nhà khoa học ở Trái Đất, người cố vấn cho họ cách xử lý những thử thách điều tra và nghiên cứu khoảng trống .

b) Read the text again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

( Đọc lại bài đọc và quyết định hành động những câu sau là đúng hay sai )

unit 12 hinh 50 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. T2. F3. F4. F5. T

Tạm dịch:

1. Các phi hành gia của NASA rất tài năng .
2. NASA không có nhu yếu đặc biệt quan trọng về sức khỏe thể chất .
3. Các phi hành gia được phép bay một mình sau hai năm giảng dạy đặc biệt quan trọng .
4. Các nhà khoa học và phi hành gia chuyển dời cùng nhau đến khu vực có yếu tố để sửa chữa thay thế .
5. Các phi hành gia cố vấn những nhà khoa học ở Trái Đất cách xử lý những thử thách trong nghiên cứu và điều tra khoảng trống .

Speaking trang 85 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

2. Choose a dream job you would like to do. Say why you dream of doing the job.

( Chọn một việc làm mơ ước mà bạn muốn làm. Nói tại sao bạn mơ ước việc làm đó. )

unit 12 hinh 51 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

I want to be a tour guilder in the future. It has been my dream job since I was 10. I love this job because I’m really into travelling and exploring new places, meeting new people and experiencing exotic culture not only nationally but also all over the world. Despite tour guilder is a busy and difficult job, you still want to pursue it in the future .

Tạm dịch:

Tôi muốn trở thành một người đi tour trong tương lai. Đó là việc làm mơ ước của tôi từ khi tôi lên 10. Tôi yêu việc làm này vì tôi thực sự thích đi du lịch và mày mò những khu vực mới, gặp gỡ những người mới và thưởng thức văn hóa truyền thống kỳ lạ không chỉ trên toàn nước mà còn trên toàn quốc tế. Mặc dù tourer guilder là một việc làm bận rộn và khó khăn vất vả, bạn vẫn muốn theo đuổi nó trong tương lai .

Listening trang 85 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

3.a) Listen to the interview and answer the questions.

( Nghe bài phỏng vấn và vấn đáp những câu hỏi )

unit 12 hinh 52 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. a khách sạn receptionist
2. two weeks

Tạm dịch:

1. Jane muốn nộp hồ sơ cho việc làm nào ? Lễ tân khách sạn .
2. Giai đoạn thử việc lê dài bao lâu ? 2 tuần

b) Listen again and complete the sentences.

( Nghe lại và triển khai xong câu )

unit 12 hinh 53 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

1. sociable
2. dealing with
3. telephone manner
4. experience
5. night shifts

Tạm dịch:

1. Jane nói trong CV rằng cô ấy là một người hòa đồng .
2. Cô ấy tự tin ứng xử với nhiều loại người khác nhau .
3. Cô ấy có một tổng đài viên giỏi .
4. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm tay nghề làm nhân viên cấp dưới lễ tân trong một trường học .
5. Cô ấy sẵn sàng chuẩn bị làm ca đêm .

Audio script: (Bài nghe)

Interviewer: Good afternoon.

Jane: Good afternoon.

Interviewer: Please take a seat. Did you find our office easily?

Jane: Yes, I didn’t have any problems.

Interviewer: Right. Well, I can see from CV that you are sociable and you like meeting people.

Jane: Yes, I’m a very outgoing person.

Interviewer: Well, that’s exactly the kind of person our hotel needs to work at the reception desk. Why do you think you are capable of doing the job well?

Jane: I’m confident dealing with different types of people.I also have a good telephone manner, so telephone work is one of my strengths. I believe I can do this work well since I have some experience as a school receptionist, as you can see from my CV.

Interviewer: That’s great. As you know, our hotel needs someone to work shifts. Are you willing to work night shifts?

Jane: I think I can manage it.

Interviewer: Right, then. Shall we give you a trial period of say… two weeks?

Jane: That’s fine. Thank you!

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: Chào buổi chiều.

Jane: Chào buổi chiều.

Người phỏng vấn: Vui lòng ngồi. Bạn có tìm thấy văn phòng của chúng tôi một cách dễ dàng?

Jane: Vâng, tôi không có vấn đề gì.

Người phỏng vấn: Được rồi. Vậy, tôi có thể thấy từ CV rằng bạn là người hòa đồng và bạn thích gặp gỡ mọi người.

Jane: Vâng, tôi là người như vậy.

Người phỏng vấn: Vâng, đó chính xác là người mà khách sạn của chúng tôi cần làm tại bàn lễ tân. Tại sao bạn nghĩ bạn có khả năng làm tốt công việc?

Jane: Tôi tự tin ứng xử với nhiều loại người khác nhau. Tôi cũng là một tổng đài viên tốt, do đó, điện thoại làm việc là một trong những điểm mạnh của tôi. Tôi tin rằng tôi có thể làm việc này tốt kể từ khi tôi có một số kinh nghiệm như một nhân viên tiếp tân trường, như bạn có thể nhìn thấy từ CV của tôi.

Người phỏng vấn: Thật tuyệt. Như bạn đã biết, khách sạn của chúng tôi cần ai đó làm việc thay thế. Bạn có muốn làm việc ca đêm không?

Jane: Tôi nghĩ tôi có thể làm được.

Người phỏng vấn: Đúng rồi. Chúng tôi sẽ cho bạn một khoảng thời gian thử việc … hai tuần?

Jane: Không sao đâu. Cảm ơn bạn!

Writing trang 85 sgk Tiếng Anh 9 tập 2

4. Over time, the popularity of different jobs may change. In your opinion, what job will be the most popular in the next 10 years?

Write a paragraph of about 120 words to express your opinion. Remember to discuss why you think so.

( Theo thời hạn sự thông dụng của những việc làm khác nhau hoàn toàn có thể đổi khác. Theo quan điểm của bạn, việc làm nào phổ cập nhất trong 10 năm nữa ?
Viết 1 đoạn văn khoảng chừng 120 từ để trình diễn quan điểm của bạn. Nhớ luận bàn tại sao bạn nghĩ vậy )

Answer: (Trả lời)

1. I think one of the most popular jobs in the future can be astronaut, the “ driver ” of expensive spacecrafts. The first reason is many people are dreaming of flying into the space and are willing to pay for such “ trips ” if the costs are not as high as they are now. In fact, this kind of space travel has attracted many world’s travel agencies to exploit, so hopefully it will be much cheaper to follow such journeys. This also means the demand for spacecraft drivers will be increasing. Secondly, astronauts will certainly be able to make a bundle and the opportunities for this job will be much higher. Moreover, thoes astronauts will also have many chances to travel between planets, and enjoy the spectacular views from outside the Earth. In short, because of the increasing demand for space travelling, the opportunities to earn money, and the interesting nature of the job, this job will likely be a favourite job for many people in very near future .
Hoặc :
2. From my perspective, in the next 10 years, marketing will be developing rapidly and jobs in marketing and advertising field will be more and more popular. Additionally, in the future, people will concern more about healthy food and organic food. Therefore, high-technology agriculture that produces clean, fresh and good-for-health food will offer a vast amount of jobs for the labour market .

Tạm dịch:

1. Tôi nghĩ rằng một trong những việc làm thông dụng nhất trong tương lai hoàn toàn có thể là phi hành gia, “ người lái ” của tàu ngoài hành tinh. Lý do tiên phong là nhiều người đang mơ ước bay vào khoảng trống và chuẩn bị sẵn sàng trả tiền cho những chuyến đi như vậy nếu ngân sách không cao như giờ đây. Trên thực tiễn, mô hình du lịch khoảng trống này đã lôi cuốn nhiều cơ quan du lịch trên quốc tế để khai thác, do đó, kỳ vọng nó sẽ được rẻ hơn nhiều để làm những chuyến đi như vậy. Điều này cũng có nghĩa là nhu yếu về người tinh chỉnh và điều khiển tàu ngoài hành tinh sẽ tăng lên. Thứ hai, những phi hành gia chắc như đinh sẽ hoàn toàn có thể có thời cơ cho việc làm này. Hơn nữa, phi hành đoàn cũng sẽ có nhiều thời cơ đi du lịch giữa những hành tinh, và tận thưởng tầm nhìn ngoạn mục từ bên ngoài Trái Đất. Tóm lại, do nhu yếu đi lại bằng máy bay ngày càng tăng, thời cơ kiếm tiền, và đặc thù mê hoặc của việc làm, việc làm này hoàn toàn có thể sẽ là việc làm yêu dấu của nhiều người trong tương lai gần .
2. Theo quan điểm của tôi, trong 10 năm tới, tiếp thị sẽ tăng trưởng nhanh gọn và việc làm trong nghành nghề dịch vụ tiếp thị và quảng cáo sẽ ngày càng phổ cập hơn. Ngoài ra, trong tương lai, mọi người sẽ chăm sóc nhiều hơn về thực phẩm lành mạnh và thực phẩm hữu cơ. Do đó, nông nghiệp công nghệ cao sản xuất thực phẩm sạch, tươi và tốt cho sức khỏe thể chất sẽ cung ứng một lượng lớn việc làm cho thị trường lao động .

Bài trước:

Xem thêm :
Trên đây là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp ( gợi ý vấn đáp ), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập trong Review 4 ( Units 10 – 11 – 12 ) trang 82 sgk Tiếng Anh 9 tập 2 không thiếu, ngắn gọn và đúng mực nhất. Chúc những bạn làm bài Tiếng Anh tốt !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button