Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải vở bài tập toán 5 bài 78 : Luyện tập

 • Bài 79 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 5 bài 79 : Giải toán về tỉ số Xác Suất ( tiếp theo ) với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 80 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 5 bài 80 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 81 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 5 bài 81 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 82 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 5 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 83 : Giới thiệu máy tính bỏ túi
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 102 VBT toán 5 bài 83 : Giới thiệu máy tính bỏ túi với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 84 : Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 102, 103 VBT toán 5 bài 84 : Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số Tỷ Lệ với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 77 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 94 VBT toán 5 bài 77 : Giải toán về tỉ số Phần Trăm ( tiếp theo ) với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 76 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 5 bài 76 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 VBT toán 5 bài 75 : Giải toán về tỉ số Phần Trăm với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 74 : Tỉ số phần trăm
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài 74 : Tỉ số Tỷ Lệ với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 73 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 5 bài 73 : Luyện tập chung với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 72 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 88 VBT toán 5 bài 72 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 71 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 87 VBT toán 5 bài 71 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 70 : Chia một số thập phân cho một số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang VBT toán 5 bài 70 : Chia 1 số ít thập phân cho 1 số ít thập phân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 69 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85 VBT toán 5 bài 69 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 68 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 84 VBT toán 5 bài 68 : Chia một số ít tự nhiên cho một số ít thập phân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 67 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 5 bài 67 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 66 : Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 5 bài 66 : Chia 1 số ít tự nhiên cho một số ít tự nhiên mà thương tìm được là một số ít thập phân với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 65 : Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài 65 : Chia 1 số ít thập phân cho 10, 100, 1000, … với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 64 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài 64 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 63 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài 63 : Chia một số ít thập phân cho 1 số ít tự nhiên với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 62 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài 62 : Luyện tập chung với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 61 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 60 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 74 VBT toán 5 bài 60 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 59 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 5 bài 59 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 58 : Nhân một số thập phân với một số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 5 bài 58 : Nhân một số ít thập phân với một số ít thập phân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 57 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 5 bài 57 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 56 : Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 5 bài 56 : Nhân một số ít thập phân với 10, 100, 1000, … với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 55 : Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 5 bài 55 : Nhân 1 số ít thập phân với 1 số ít tự nhiên với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 54 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 54 : Luyện tập chung với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 53 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 tra, 67 ng 66 VBT toán 5 bài 53 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 52 : Trừ hai số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài 52 : Trừ hai số thập phân với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 51 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 5 bài 51 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 50 : Tổng nhiều số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 50 : Tổng nhiều số thập phân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 49 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 VBT toán 5 bài 49 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 48 : Cộng hai số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 60, 61 VBT toán 5 bài 48 : Cộng hai số thập phân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 47 : Tự kiểm tra
  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 59, 60 VBT toán 5 bài 47 : Tự kiểm tra với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 46 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 VBT toán 5 bài 46 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 45 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT toán 5 bài 45 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 44 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 VBT toán 5 bài 44 : Luyện tập chung với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 43 : Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 5 bài 43 : Viết những số đo diện tích quy hoạnh dưới dạng số thập phân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 42 : Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 52, 53 VBT toán 5 bài 42 : Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 41 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 5 bài 41 : Luyện tập với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 40 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 5 bài 40 : Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 39 : Luyện tập chung
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 5 bài 39 : Luyện tập chung với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 38 : Luyện tập
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4,5 trang 49 VBT toán 5 bài 38 : Luyện tập với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 37 : So sánh hai số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 VBT toán 5 bài 37 : So sánh hai số thập phân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 36 : Số thập phân bằng nhau
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 5 bài 36 : Số thập phân bằng nhau với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 35 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 5 bài 35 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 34 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46, 47 VBT toán 5 bài 34 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân với giải thuật chi tiết cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 33 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 5 bài 33 : Khái niệm số thập phân ( tiếp theo ) với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
 • Bài 32 : Khái niệm số thập phân
  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 5 bài32 : Khái niệm số thập phân với giải thuật cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button